Monday 14 December 2020

Prayers 13/14th December 2020,Rugăciuni 13/14 decembrie 2020, 2020年12月13日至14日,Come Holy Child

Stir in the womb of our complacency

Shepherd us

Whisper through our lives

Be born in us today

 

Song “Make way, make way” 

https://youtu.be/alCQ7fb0hEA

 

Prayer for Gods help

 

Forgive me

When I choose the wrong way

Restore me

Help me to have compassion for myself and others

To create a world that is good and just

And to carry your dream within me

 

The Lord’s Prayer in our own language

Reading Psalm 65

How the oppressor has come to an end!
    How his fury[a] has ended!
The Lord has broken the rod of the wicked,
    the scepter of the rulers,
which in anger struck down peoples
    with unceasing blows,
and in fury subdued nations
    with relentless aggression.
All the lands are at rest and at peace;
    they break into singing.
Even the junipers and the cedars of Lebanon
    gloat over you and say,
“Now that you have been laid low,
    no one comes to cut us down.”


 

Our Prayers

We pray for people and situations that are on our hearts today ...Brexit,

ongoing lockdown, those in schools and hospitals, the rolling out of a vaccine, Hong Kong, Syria, Yemen, Ethiopia, Thailand, Nigeria, Palestine, our governments, the Rohinga Muslims, Muslims being persecuted in China, protection for key workers, protection for Black and Asian people, for people on low or no incomes, for those with underlying health conditions and those over 60, care for those who are alone and those suffering with depression, protection for asylum seekers and refugees and ensuring that food is reaching the vulnerable…and global warming. 

May we not fail you though we face great dangers.

Give us your peace, your wisdom and your strength. Amen

 

Closing Responses

 

In our watching and in our waiting

Come Lord Jesus

In our hopes and our fears

Come Lord Jesus

In our homes and in our world

Come Lord Jesus

When least expected.

 

With thanks to © Janet Morley and the Iona Community adapted


 

來聖子

在我們自滿的子宮中攪拌

牧養我們

在我們的生活中耳語

今天出生於我們

 

歌曲走路,走路

https://youtu.be/alCQ7fb0hEA

 

祈求神的幫助

 

原諒我

當我選擇錯誤的方式

恢復我

幫助我對自己和他人抱有同情心

創造一個美好而公正的世界

並將你的夢想帶入我的內心

 

用我們自己的語言禱告

閱讀詩篇65

壓迫者是如何結束的!

    他的憤怒[a]怎麼結束了!

5耶和華打斷了惡人的杖,

    統治者的權杖

6憤怒擊倒了人民

    不斷的打擊,

在狂暴的民族中

    無情的侵略。

7全地都安息,安寧。

    他們開始唱歌。

8甚至是黎巴嫩的杜松和雪松

    幸災樂禍地對你說

現在你被放倒了,

    沒有人來削減我們。 

我們的祈禱

我們為當今我們心中的人和處境祈禱...英國脫歐,

持續的封鎖,學校和醫院的封鎖,疫苗的推出,香港,敘利亞,也門,埃塞俄比亞,泰國,尼日利亞,巴勒斯坦,我們的政府,羅欣加穆斯林,在中國受到迫害的穆斯林,對主要工人的保護,保護對於黑人和亞洲人,收入低或沒有收入的人,具有基本健康狀況的人和60歲以上的人,應照顧孤獨的人和患有抑鬱症的人,保護尋求庇護者和難民,並確保糧食到達脆弱……以及全球變暖。

儘管我們面臨巨大的危險,但願我們不會讓您失望。

給我們您的平安,您的智慧和力量。阿門

 

結束回應

 

在我們的觀察和等待中

來主耶穌

在我們的希望和恐懼中

來主耶穌

在我們的家中和我們的世界中

來主耶穌

最不期望的時候。

 

感謝©Janet MorleyIona Community的改編


 

Vino Sfinte Copile

Se amestecă în pântecele mulțumirii noastre

Păstorește-ne

Șoptește prin viețile noastre

Fii născut în noi astăzi

 

Cântec „Faceți drum, faceți drum”

https://youtu.be/alCQ7fb0hEA


 

Rugăciunea pentru ajutorul zeilor

 

Iarta-ma

Când aleg calea greșită

Restaurează-mă

Ajută-mă să am compasiune pentru mine și pentru ceilalți

Pentru a crea o lume care este bună și dreaptă

Și să-ți duci visul în mine

 

Rugăciunea Domnului în limba noastră

Citirea Psalmului 65

Cât a ajuns opresorul!

    Cât s-a sfârșit furia lui [a]!

5 Domnul a rupt toiagul celor răi,

    sceptrul conducătorilor,

6 care cu mânie a lovit pe oameni

    cu lovituri neîncetate,

iar în furie națiunile supuse

    cu agresiune nemiloasă.

7 Toate pământurile sunt odihnite și în pace;

    încep să cânte.

8 Chiar și ienupării și cedrii Libanului

    bucură-te de tine și spune,

„Acum că ai fost lăsat jos,

    nimeni nu vine să ne tăie ”.


 

Rugăciunile noastre

Ne rugăm pentru oameni și situații care sunt astăzi în inima noastră ... Brexit,

blocare continuă, cele din școli și spitale, desfășurarea unui vaccin, Hong Kong, Siria, Yemen, Etiopia, Thailanda, Nigeria, Palestina, guvernele noastre, musulmanii Rohinga, musulmanii fiind persecutați în China, protecție pentru lucrătorii cheie, protecție pentru persoanele negre și asiatice, pentru persoanele cu venituri mici sau deloc, pentru cei cu condiții de sănătate subiacente și cei peste 60 de ani, îngrijirea pentru cei care sunt singuri și cei care suferă de depresie, protecție pentru solicitanții de azil și refugiați și asigurarea faptului că alimentele ajung la vulnerabile ... și încălzirea globală.

Fie să nu vă dăm greș, deși ne confruntăm cu mari pericole.

Dă-ne pacea, înțelepciunea și puterea ta. Amin

 

Răspunsuri de închidere

 

În vizionarea noastră și în așteptarea noastră

Vino Doamne Iisuse

În speranțele și temerile noastre

Vino Doamne Iisuse

În casele noastre și în lumea noastră

Vino Doamne Iisuse

Când cel mai puțin așteptat.

 

Cu mulțumiri © Janet Morley și Iona Community adaptate

 

 

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews