Friday, 19 February 2021

Prayers 19/20th February 2021, Dualar 19/20 Şubat 2021, 祈禱2021年2月19日至20日God our creator who goes before us

You draw us forward in faith

Like a pillar of fire across desert wastes

A rock of assurance

As we journey 

Speak to us with your words of comfort and wisdom.

 

Prayer of confession

God of love and forgiveness

Save us by your tenderness

From each deed that is destructive

From each act that grieves you

From each thought that is careless

From each idea that is unloving

From each word that hurts.

Help us to face up to your call on our lives, by creating love and 

goodness, community, society where it has been broken. In Jesus Name, Amen.

 

The Lords Prayer in our own language

 

Genesis 6v14-16

 

14 Make yourself an ark of cypress wood; make rooms in the ark, and cover it inside and out with pitch. 15 This is how you are to make it: the length of the ark three hundred cubits, its width fifty cubits, and its height thirty cubits. 16 Make a roof for the ark, and finish it to a cubit above; and put the door of the ark in its side; make it with lower, second, and third decks.

 

Song “Jesus remember me”

https://youtu.be/RGB2E0NzO2A

 

Our Prayers for our world, others and ourselves…

May God’s hand be upon us, your angels protect us and the Holy Spirit work in and around us. Amen 

 

Blessing

 

Loving God help us to follow you

Into a place of quietness,

Where we may face beasts and wilderness

But we will know the presence of angels 

Even in the desert times. Amen. 

 

We will meet to study texts, following Jesus journey to the cross, on Sundays at 6.30pm (UK time). If you want to be part of this zoom service 

email pat.nimmo@live.co.uk with your name and your home country. May God be with us all at this time. 

 

上帝我們的造物主

您憑著信念吸引我們前進

就像穿越沙漠廢物的火柱

保證之石

在旅途中

用您的安慰和智慧之言與我們對話。

 

認罪祈禱

愛與寬恕的上帝從你的溫柔中拯救我們

從使您感到悲傷的每一個舉動

從每一個粗心的想法

從每個不受歡迎的想法

從每個傷害的詞。

通過創造被破壞的愛與善,社區,社會,幫助我們面對您的生活呼籲。以耶穌的名義,阿們。

 

上議院的禱告用我們自己的語言

 

創世記6v14-16

 

14使自己成為柏木的方舟。在方舟中放置房間,並用瀝青將其內部和外部覆蓋。 15這是你要做的:方舟長三百肘,寬五十肘,高三十肘。 16蓋上方舟的屋頂,頂到肘頂;把方舟的門放到一邊。用較低,第二和第三副牌製作。

 

歌曲耶穌記得我

https://youtu.be/RGB2E0NzO2A

 

我們為我們的世界,他人和我們自己祈禱...

願上帝的手在我們身上,你們的天使保護我們,聖靈在我們周圍和周圍工作。阿門

 

祝福

 

愛神幫助我們跟隨你

進入一個安靜的地方,

我們可能面對野獸和荒野的地方

但是我們會知道天使的存在

即使在沙漠時代。阿們

 

在耶穌行經十字架之後,我們將在星期日下午6.30(英國時間)見面,學習聖經。如果您想成為此縮放服務的一部分

pat.nimmo@live.co.uk發送電子郵件,並附上您的姓名和您的祖國。願上帝此時與我們同在。

 

Tanrı bizden önce gelen yaratıcımız

Bizi imanla öne çekiyorsun

Çöl atıklarında bir ateş sütunu gibi

Bir güvence kayası

Biz yolculuk ederken

Bizimle rahatlık ve bilgelik sözlerinizle konuşun.

 

İtiraf duası

Sevgi ve bağışlama tanrısı Bizi şefkatinle koru Yıkıcı her eylemden

Seni üzen her hareketten

Dikkatsiz her düşünceden

Sevgisiz her fikirden

Acı veren her kelimeden.

Sevgiyi ve iyiliği, topluluğu, kırıldığı toplumu yaratarak, yaşamlarımızla ilgili çağrınızla yüzleşmemize yardımcı olun. İsa Adında, Amin.

 

Lordlar Duası kendi dilimizde

 

Yaratılış 6v14-16

 

14 Kendine selvi ağacından bir sandık yap, gemide odalar yapın ve içini ve dışını ziftle örtün. 15 Bunu nasıl yapacaksınız: Geminin uzunluğu üç yüz arşın, genişliği elli arşın ve yüksekliği otuz arşın. 16 Gemi için bir çatı yap ve onu bir arşın kadar bitir. ve geminin kapısını yan tarafına koyun; alt, ikinci ve üçüncü güverte ile yapın.

 

Şarkı "İsa beni hatırla"

https://youtu.be/RGB2E0NzO2A

 

Dünyamız, başkaları ve kendimiz için dualarımız ...

Tanrı'nın eli üzerimizde olsun, melekleriniz bizi korusun ve Kutsal Ruh içimizde ve çevremizde çalışsın. Amin

 

Kutsama

 

Sevgi dolu Tanrı seni takip etmemize yardım et

Sessiz bir yere

Hayvanlarla ve vahşi doğayla karşılaşabileceğimiz yerde

Ama meleklerin varlığını bileceğiz

Çöl zamanlarında bile. Amin.

 

Pazar günleri 18: 30'da (İngiltere saati) İsa'nın çarmıhta yaptığı yolculuğun ardından metinleri incelemek için buluşacağız. Bu yakınlaştırma hizmetinin bir parçası olmak istiyorsanız

pat.nimmo@live.co.uk adresine isminiz ve ülkeniz ile bir e-posta gönderin. Tanrı bu zamanda hepimizle olsun.

 

Winter

Winter

Total Pageviews