Tuesday, 11 January 2022

Prayers 11th January 2022, Doa 11 Januari 2022, Dualar 11 Ocak 2022

Rise within me like the star 

And make me restless

Till I journey on

To seek my peace in you

 

Song “Salvation song”

https://www.youtube.com/watch?v=iKeu9xH4T_w

 

A candle is lit.

 

I light a candle for light, sending

prayers high into the inky heavens and

dreams deep into our human soul.

 

We light a candle for light. May it light our way.

 

Psalm 72

 

May they fear You while the sun shines,
And as long as the moon shines, throughout all generations.
May he come down like rain upon the mown grass,
Like showers that water the earth.
May the righteous flourish in his days,
As well as an abundance of peace, until the moon is no more.

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

We pray for people and situations that are on our heart today ...

For Nigeria, Syria, Belarus, Ukraine, Hong Kong, Sudan, Yemen, Ethiopia, Taiwan, for teaching staff, for hospital staff dealing with Covid, for people who are lonely, for people who are hungry, for staff in care homes, for people suffering from war, for people imprisoned for, for people suffering because of climate change, for the vulnerable and those sick and dying, for the homeless, for asylum seekers and refugees, for our government to make the right decisions, and finally for the children who we must give a better future.  

May we not fail you though we face great dangers. 

Give me your peace, your wisdom and your strength. Amen

 

When the star in the sky has gone

And the wise men have gone back to their homes

The real work of Christmas begins

To find the lost, heal the broken, feed the hungry and release the prisoner. Amen

  

© Janet Morley adapted

 

Bangkitlah dalam diriku seperti bintang

Dan membuatku gelisah

Sampai aku melanjutkan perjalanan

Untuk mencari kedamaianku di dalam dirimu

 

Lagu “Lagu Keselamatan”

https://www.youtube.com/watch?v=iKeu9xH4T_w

 

Sebuah lilin dinyalakan.

 

Saya menyalakan lilin untuk penerangan, mengirim

doa tinggi ke langit bertinta dan

mimpi jauh ke dalam jiwa manusia kita.

 

Kami menyalakan lilin untuk penerangan. Semoga itu menerangi jalan kita.

 

Mazmur 72

 

Semoga mereka takut pada-Mu saat matahari bersinar,

Dan selama bulan bersinar, sepanjang semua generasi.

6 Semoga dia turun seperti hujan di atas rumput yang dipotong,

Seperti hujan yang menyirami bumi.

7 Semoga orang benar berkembang pada zamannya,

Serta limpahan kedamaian, hingga bulan tak ada lagi.

 

Doa Bapa Kami dalam bahasa kami sendiri

 

Kami berdoa untuk orang-orang dan situasi yang ada di hati kami hari ini ...

Untuk Nigeria, Suriah, Belarusia, Ukraina, Hong Kong, Sudan, Yaman, Ethiopia, Taiwan, untuk staf pengajar, untuk staf rumah sakit yang menangani Covid, untuk orang yang kesepian, untuk orang yang lapar, untuk staf di panti jompo, untuk orang yang menderita perang, untuk orang yang dipenjara, untuk orang yang menderita karena perubahan iklim, untuk yang rentan dan mereka yang sakit dan sekarat, untuk tunawisma, untuk pencari suaka dan pengungsi, untuk pemerintah kita untuk membuat keputusan yang tepat, dan akhirnya untuk anak-anak yang harus kita berikan masa depan yang lebih baik.

Semoga kami tidak mengecewakan Anda meskipun kami menghadapi bahaya besar.

Beri aku kedamaianmu, kebijaksanaanmu dan kekuatanmu. Amin

 

Ketika bintang di langit telah pergi

Dan orang bijak telah kembali ke rumah mereka

Pekerjaan Natal yang sebenarnya dimulai

Untuk menemukan yang hilang, menyembuhkan yang patah, memberi makan yang lapar, dan membebaskan tawanan. Amin

  

© Janet Morley diadaptasi

 

İçimde bir yıldız gibi yüksel

Ve beni huzursuz et

Yolculuğuma devam edene kadar

Huzurumu sende bulmak için

 

"Kurtuluş Şarkısı" şarkısı

https://www.youtube.com/watch?v=iKeu9xH4T_w

 

Bir mum yakılır.

 

Aydınlatmak için bir mum yakıyorum, gönder

gökyüzüne yüksek dualar mürekkeplendi ve

insan psişemizin derinliklerinde rüyalar.

 

Aydınlatma için mumlar yakıyoruz. Yolumuzu aydınlatsın.

 

Mezmur 72

 

Güneş parlarken Senden korksunlar,

Ve tüm nesiller boyunca ay parladığı sürece.

6 Kesilmiş çimenlerin üzerine yağmur gibi yağsın,

Toprağı sulayan yağmur gibi.

7 Salihler kendi günlerinde gelişsin,

Ve barışın bolluğu, ay yok olana kadar.

 

Rab'bin Duası kendi dilimizde

 

Bugün kalbimizde olan kişi ve durumlar için dua ediyoruz...

Nijerya, Suriye, Beyaz Rusya, Ukrayna, Hong Kong, Sudan, Yemen, Etiyopya, Tayvan, öğretim üyeleri için, Covid ile ilgilenen hastane personeli için, yalnız insanlar için, aç insanlar için, huzurevlerinde çalışanlar için, acı çekenler için savaştan, cezaevindekiler için, iklim değişikliğinden muzdarip insanlar için, savunmasızlar ve hasta ve ölmekte olan insanlar için, evsizler için, sığınmacılar ve mülteciler için, hükümetimizin doğru kararlar vermesi için ve nihayet çocuklar için. çocuklara daha iyi bir gelecek vermeliyiz.

Büyük tehlikede olmamıza rağmen sizi hayal kırıklığına uğratmayalım.

Bana huzurunu, bilgeliğini ve gücünü ver. Amin

 

Gökyüzündeki yıldızlar gittiğinde

Ve bilgeler evlerine döndü

Gerçek Noel işi başlıyor

Kayıpları bulmak, kırıkları iyileştirmek, açları doyurmak ve tutsakları serbest bırakmak için. Amin

  

© Janet Morley uyarlanmıştır

 

Winter

Winter

Total Pageviews