Tuesday 18 January 2022

Prayers 18th January 2022, Doa 18 Januari 2022, Dualar 18 Ocak 2022, 2022 年 1 月 18 日祈禱,

Rise within me like the star 

And make me restless

Till I journey on

To seek my peace in you

 

Song “I shall not want”

https://m.youtube.com/watch?v=YgqDY1whzoc

 

A candle is lit.

 

I light a candle for light, sending

prayers high into the inky heavens and

dreams deep into our human soul.

 

We light a candle for light. May it light our way.

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 73

 

25 Whom do I have in heaven but You?
And with You, I desire nothing on earth.
26 My flesh and my heart may fail,
But God is the strength of my heart and my portion forever.
27 For, behold, those who are far from You will perish;
You have destroyed all those who are unfaithful to You.
28 But as for me, the nearness of God is good for me;
I have made the Lord God my refuge,
So that I may tell of all Your works.

 

We pray for people and situations that are on our heart today ...

For Nigeria, Syria, Belarus, Ukraine, Hong Kong, Sudan, Yemen, Ethiopia, Taiwan, for teaching staff, for hospital staff dealing with Covid, for people who are lonely, for people who are hungry, for staff in care homes, for people suffering from war, for people imprisoned for, for people suffering from climate change, for the vulnerable and those sick and dying, for the homeless, for asylum seekers and refugees, for our government to make the right decisions, and finally for the children who we must give a better future.  

May we not fail you though we face great dangers. 

Give me your peace, your wisdom and your strength. Amen

 

When the star in the sky has gone

And the wise men have gone back to their homes

The real work of Christmas begins

To find the lost, heal the broken, feed the hungry and release the prisoner. Amen

  

© Janet Morley adapted

 

Bangkitlah dalam diriku seperti bintang

Dan membuatku gelisah

Sampai aku melanjutkan perjalanan

Untuk mencari kedamaianku di dalam dirimu

 

Lagu "Aku tidak mau"

https://m.youtube.com/watch?v=YgqDY1whzoc

 

Sebuah lilin dinyalakan.

 

Saya menyalakan lilin untuk penerangan, mengirim

doa tinggi ke langit bertinta dan

mimpi jauh ke dalam jiwa manusia kita.

 

Kami menyalakan lilin untuk penerangan. Semoga itu menerangi jalan kita.

 

Doa Bapa Kami dalam bahasa kami sendiri

 

Mazmur 73

 

25 Siapakah yang kumiliki di surga selain Engkau?

Dan dengan Anda, saya tidak menginginkan apa pun di bumi.

26 Dagingku dan hatiku mungkin gagal,

Tapi Tuhan adalah kekuatan hatiku dan bagianku selamanya.

27 Karena, lihatlah, mereka yang jauh dari-Mu akan binasa;

Engkau telah membinasakan semua orang yang tidak setia kepada-Mu.

28 Tetapi bagiku, kedekatan dengan Allah itu baik bagiku;

Aku telah menjadikan Tuhan Allah tempat perlindunganku,

Agar aku dapat menceritakan semua pekerjaan-Mu.

 

Kami berdoa untuk orang-orang dan situasi yang ada di hati kami hari ini ...

Untuk Nigeria, Suriah, Belarusia, Ukraina, Hong Kong, Sudan, Yaman, Ethiopia, Taiwan, untuk staf pengajar, untuk staf rumah sakit yang menangani Covid, untuk orang yang kesepian, untuk orang yang lapar, untuk staf di panti jompo, untuk orang yang menderita perang, untuk orang yang dipenjara, untuk orang yang menderita perubahan iklim, untuk yang rentan dan mereka yang sakit dan sekarat, untuk tunawisma, untuk pencari suaka dan pengungsi, untuk pemerintah kita untuk membuat keputusan yang tepat, dan akhirnya untuk anak-anak yang harus kita berikan untuk masa depan yang lebih baik.

Semoga kami tidak mengecewakan Anda meskipun kami menghadapi bahaya besar.

Beri aku kedamaianmu, kebijaksanaanmu dan kekuatanmu. Amin

 

Ketika bintang di langit telah pergi

Dan orang bijak telah kembali ke rumah mereka

Pekerjaan Natal yang sebenarnya dimulai

Untuk menemukan yang hilang, menyembuhkan yang patah, memberi makan yang lapar, dan membebaskan tawanan. Amin

  

© Janet Morley diadaptasi

 

Yıldız gibi yüksel içimde

Ve beni huzursuz et

ben yolculuğa çıkana kadar

Huzurumu sende aramak için

 

“İstemeyeceğim” şarkısı

https://m.youtube.com/watch?v=YgqDY1whzoc

 

Bir mum yakılır.

 

Işık için bir mum yakıyorum, gönderiyorum

mürekkebi göklere yükselen dualar ve

insan ruhumuzun derinliklerinde rüyalar.

 

Işık için bir mum yakıyoruz. Yolumuzu aydınlatsın.

 

Rab'bin Duası kendi dilimizde

 

Mezmur 73

 

25 Gökte Senden başka kimim var?

Ve seninleyken yeryüzünde hiçbir şey istemiyorum.

26 Bedenim ve kalbim başarısız olabilir,

Ama Tanrı, kalbimin gücü ve sonsuza dek benim payımdır.

27 Çünkü işte, Senden uzak olanlar yok olacaklar;

Sana sadık olmayanların hepsini yok ettin.

28 Ama bana gelince, Tanrı'nın yakınlığı benim için iyidir;

Rab Tanrı'yı ​​sığınağım yaptım,

Bütün işlerini anlatayım diye.

 

Bugün yüreğimizde olan kişi ve durumlar için dua ediyoruz...

Nijerya, Suriye, Beyaz Rusya, Ukrayna, Hong Kong, Sudan, Yemen, Etiyopya, Tayvan için, öğretim elemanları için, Kovid ile ilgilenen hastane personeli için, yalnız olanlar için, aç olanlar için, bakım evlerinde çalışanlar için, savaştan zarar görenlerin, hapsedilenlerin, iklim değişikliğinden etkilenenlerin, savunmasızların, hasta ve ölenlerin, evsizlerin, sığınmacıların ve mültecilerin, hükümetimizin doğru kararlar vermesi için ve nihayet çocuklar için. kime daha iyi bir gelecek vermeliyiz.

Büyük tehlikelerle karşı karşıya olsak da sizi hayal kırıklığına uğratmayalım.

Bana huzurunu, bilgeliğini ve gücünü ver. Amin

 

Gökyüzündeki yıldız gittiğinde

Ve bilge adamlar evlerine geri döndüler.

Noel'in asıl işi başlıyor

Kayıpları bulmak, kırıkları iyileştirmek, açları doyurmak ve tutsağı serbest bırakmak. Amin

  

© Janet Morley uyarlanmıştır

 

像星星一樣在我心中升起

讓我不安

直到我繼續前行

在你身上尋求我的平安

 

歌曲我不會想要

https://m.youtube.com/watch?v=YgqDY1whzoc

 

一根蠟燭被點燃。

 

我為光點蠟燭,送

向漆黑的天空祈禱,

夢想深入我們人類的靈魂。

 

我們為光點蠟燭。願它照亮我們的道路。

 

用我們自己的語言做主禱文

 

詩篇 73

 

25 除了你,我在天上還有誰呢?

有了你,我在世上什麼都不要。

26 我的肉體和我的心會衰弱,

但上帝是我心中的力量,是我永遠的一份子。

27 因為看啊,遠離你的人必滅亡;

你已經毀滅了所有對你不忠的人。

28 至於我,親近神對我有好處;

我以耶和華上帝為我的避難所,

好讓我述你的一切作為。

 

我們為今天在我們心中的人和事祈禱......

為尼日利亞、敘利亞、白俄羅斯、烏克蘭、香港、蘇丹、也門、埃塞俄比亞、台灣,為教學人員,為應對新冠病毒的醫院工作人員,為孤獨的人,為飢餓的人,為療養院的工作人員,為為遭受戰爭的人們、為被監禁的人、為遭受氣候變化之苦的人們、為弱勢群體和生病和垂死的人、為無家可歸者、為尋求庇護者和難民、為我們的政府做出正確的決定,最後為孩子們服務我們必須給誰一個更好的未來。

儘管我們面臨著巨大的危險,但願我們不會讓你失望。

給我你的平安、你的智慧和你的力量。阿門

 

當天上的星星消失

智者們已經回到了他們的家園

聖誕節真正的工作開始了

尋找迷路的人,治愈受傷的人,餵飽飢餓的人,釋放囚犯。阿門

  

© Janet Morley 改編

 

Winter

Winter

Total Pageviews