Thursday 20 January 2022

Prayers 20th January 2022, Doa 20 Januari 2022, Dualar 20 Ocak 2022, 祈禱 2022 年 1 月 20 日

Rise within me like the star 

And make me restless

Till I journey on

To seek my peace in you

 

Song “Christ in hearts of”

https://m.youtube.com/watch?v=zBnCjDcDMKo

 

A candle is lit.

 

I light a candle for light, sending

prayers high into the inky heavens and

dreams deep into our human soul.

 

We light a candle for light. May it light our way.

 

The Lord’s Prayer in our own language


Psalm 74


They have ]burned Your sanctuary to the ground;
They have defiled the dwelling place of Your name.
They said in their heart, “Let’s completely subdue them.”
They have burned all the meeting places of God in the land.
We do not see our signs;
There is no longer any prophet,
Nor is there anyone among us who knows how long.
10 How long, God, will the enemy taunt You?
Shall the enemy treat Your name disrespectfully forever?

 

We pray for people and situations that are on our heart today ...

For Nigeria, Syria, Belarus, Ukraine, Hong Kong, Sudan, Yemen, Ethiopia, Taiwan, for teaching staff, for hospital staff dealing with Covid, for people who are lonely, for people who are hungry, for staff in care homes, for people suffering from war, for people imprisoned for, for people suffering from climate change, for the vulnerable and those sick and dying, for the homeless, for asylum seekers and refugees, for our government to make the right decisions, and finally for the children who we must give a better future.  

May we not fail you though we face great dangers. 

Give me your peace, your wisdom and your strength. Amen

 

When the star in the sky has gone

And the wise men have gone back to their homes

The real work of Christmas begins

To find the lost, heal the broken, feed the hungry and release the prisoner. Amen

  

© Janet Morley adapted

 

Bangkitlah dalam diriku seperti bintang

Dan membuatku gelisah

Sampai aku melanjutkan perjalanan

Untuk mencari kedamaianku di dalam dirimu

 

Lagu “Kristus di dalam hati”

https://m.youtube.com/watch?v=zBnCjDcDMKo

 

Sebuah lilin dinyalakan.

 

Saya menyalakan lilin untuk penerangan, mengirim

doa tinggi ke langit bertinta dan

mimpi jauh ke dalam jiwa manusia kita.

 

Kami menyalakan lilin untuk penerangan. Semoga itu menerangi jalan kita.

 

Doa Bapa Kami dalam bahasa kami sendiri

 

Mazmur 74

 

7 Mereka telah ]membakar tempat kudus-Mu sampai rata dengan tanah;

Mereka telah menajiskan tempat kediaman nama-Mu.

8 Mereka berkata dalam hati, “Mari kita taklukkan mereka sepenuhnya.”

Mereka telah membakar semua tempat pertemuan Tuhan di negeri itu.

9 Kami tidak melihat tanda-tanda kami;

Tidak ada lagi nabi,

Juga tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu berapa lama.

10 Berapa lama, Tuhan, musuh akan mengejek-Mu?

Akankah musuh memperlakukan nama Anda dengan tidak hormat selamanya?

 

Kami berdoa untuk orang-orang dan situasi yang ada di hati kami hari ini ...

Untuk Nigeria, Suriah, Belarusia, Ukraina, Hong Kong, Sudan, Yaman, Ethiopia, Taiwan, untuk staf pengajar, untuk staf rumah sakit yang menangani Covid, untuk orang yang kesepian, untuk orang yang lapar, untuk staf di panti jompo, untuk orang yang menderita perang, untuk orang yang dipenjara, untuk orang yang menderita perubahan iklim, untuk yang rentan dan mereka yang sakit dan sekarat, untuk tunawisma, untuk pencari suaka dan pengungsi, untuk pemerintah kita untuk membuat keputusan yang tepat, dan akhirnya untuk anak-anak yang harus kita berikan untuk masa depan yang lebih baik.

Semoga kami tidak mengecewakan Anda meskipun kami menghadapi bahaya besar.

Beri aku kedamaianmu, kebijaksanaanmu dan kekuatanmu. Amin

 

Ketika bintang di langit telah pergi

Dan orang-orang bijak telah kembali ke rumah mereka

Pekerjaan Natal yang sebenarnya dimulai

Untuk menemukan yang hilang, menyembuhkan yang patah, memberi makan yang lapar, dan membebaskan tawanan. Amin

  

© Janet Morley diadaptasi

 

Yıldız gibi yüksel içimde

Ve beni huzursuz et

ben yolculuğa çıkana kadar

Huzurumu sende aramak için

 

“Yüreğindeki Mesih” şarkısı

https://m.youtube.com/watch?v=zBnCjDcDMKo

 

Bir mum yakılır.

 

Işık için bir mum yakıyorum, gönderiyorum

mürekkebi göklere yükselen dualar ve

insan ruhumuzun derinliklerinde rüyalar.

 

Işık için bir mum yakıyoruz. Yolumuzu aydınlatsın.

 

Rab'bin Duası kendi dilimizde

 

Mezmur 74

 

7 ]Tapınağınızı yerle bir ettiler;

Adının meskenini kirlettiler.

8 İçlerinden, "Onlara tamamen boyun eğelim" dediler.

Ülkede Tanrı'nın bütün toplanma yerlerini yaktılar.

9 Ayetlerimizi görmüyoruz;

Artık peygamber yok,

Aramızda ne kadar sürdüğünü bilen kimse de yok.

10 Tanrım, düşman seninle daha ne kadar alay edecek?

Düşman, Adına sonsuza kadar saygısızlık mı edecek?

 

Bugün yüreğimizde olan kişi ve durumlar için dua ediyoruz...

Nijerya, Suriye, Beyaz Rusya, Ukrayna, Hong Kong, Sudan, Yemen, Etiyopya, Tayvan için, öğretim elemanları için, Kovid ile ilgilenen hastane personeli için, yalnız olanlar için, aç olanlar için, bakım evlerinde çalışanlar için, savaştan zarar görenlerin, hapsedilenlerin, iklim değişikliğinden etkilenenlerin, savunmasızların, hasta ve ölenlerin, evsizlerin, sığınmacıların ve mültecilerin, hükümetimizin doğru kararlar vermesi için ve nihayet çocuklar için. kime daha iyi bir gelecek vermeliyiz.

Büyük tehlikelerle karşı karşıya olsak da sizi hayal kırıklığına uğratmayalım.

Bana huzurunu, bilgeliğini ve gücünü ver. Amin

 

Gökyüzündeki yıldız gittiğinde

Ve bilge adamlar evlerine geri döndüler.

Noel'in asıl işi başlıyor

Kayıpları bulmak, kırıkları iyileştirmek, açları doyurmak ve tutsağı serbest bırakmak. Amin

  

© Janet Morley uyarlanmıştır

 

像星星一樣在我心中升起

讓我不安

直到我繼續前行

在你身上尋求我的平安

 

歌曲《心中的基督》

https://m.youtube.com/watch?v=zBnCjDcDMKo

 

一根蠟燭被點燃。

 

我為光點蠟燭,送

向漆黑的天空祈禱,

夢想深入我們人類的靈魂。

 

我們為光點蠟燭。願它照亮我們的道路。

 

用我們自己的語言做主禱文

 

詩篇 74

 

他們]將你的聖所焚毀;

他們玷了你名下的居所。

他們心裡讓我們徹底制服他們吧。

他們燒毀了這片土地上所有與上帝相會的地方。

我們看不見我們的跡象;

不再有先知,

我們中間也沒有人知道多久。

10 神啊,仇敵要嘲弄你到幾時呢?

仇敵會永遠不尊重你的名字嗎?

 

我們為今天在我們心中的人和事祈禱......

為尼日利亞、敘利亞、白俄羅斯、烏克蘭、香港、蘇丹、也門、埃塞俄比亞、台灣,為教學人員,為應對新冠病毒的醫院工作人員,為孤獨的人,為飢餓的人,為療養院的工作人員,為為遭受戰爭的人們、為被監禁的人、為遭受氣候變化之苦的人們、為弱勢群體和生病和垂死的人、為無家可歸者、為尋求庇護者和難民、為我們的政府做出正確的決定,最後為孩子們服務我們必須給誰一個更好的未來。

儘管我們面臨著巨大的危險,但願我們不會讓你失望。

給我你的平安、你的智慧和你的力量。阿門

 

當天上的星星消失

智者們已經回到了他們的家園

聖誕節真正的工作開始了

尋找迷路的人,治愈受傷的人,餵飽飢餓的人,釋放囚犯。阿門

  

© Janet Morley 改編

 

Winter

Winter

Total Pageviews