Tuesday 15 February 2022

Prayers 15th February 2022, Doa 15 Februari 2022, Dualar 15 Şubat 2022, 祈禱 2022 年 2 月 15 日,


 


Rise within me like the star 

And make me restless

Till I journey on

To seek my peace in you

 

A candle is lit.

 

Song “Let your Living Water flow over my soul”

https://youtu.be/bzxWhUv8dyg

 

I light a candle for light, sending

prayers high into the inky heavens and

dreams deep into our human soul.

 

We light a candle for light. May it light our way.

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 78

52 But made his own people to go forth like sheep, and guided them in the wilderness like a flock.

53 And he led them on safely, so that they feared not: but the sea overwhelmed their enemies.

54 And he brought them to the border of his sanctuary, even to this mountain, which his right hand had purchased.

55 He cast out the heathen also before them, and divided them an inheritance by line, and made the tribes of Israel to dwell in their tents.

We pray for people and situations that are on our heart today ...

For Ukraine, Canada, Hong Kong, Nigeria, Syria, Belarus, Sudan, Yemen, Ethiopia, Eritrea, Taiwan, for teaching staff, for hospital staff dealing with Covid, for people who are lonely, for people who are hungry, for staff in care homes, for people suffering from war, for people imprisoned for, for people suffering from climate change, for the vulnerable and those sick and dying, for the homeless, for asylum seekers and refugees, for climate change decisions because we must give a better future to our children and grandchildren.  

May we not fail you though we face great dangers. 

Give me your peace, your wisdom and your strength. Amen

 

When the star in the sky has gone

And the wise men have gone back to their homes

The real work of Christmas begins

To find the lost, heal the broken, feed the hungry and release the prisoner. Amen

  

© Janet Morley adapted

 

Bangkitlah dalam diriku seperti bintang

Dan membuatku gelisah

Sampai aku melanjutkan perjalanan

Untuk mencari kedamaianku di dalam dirimu

 

Sebuah lilin dinyalakan.

 

Lagu “Biarkan Air Hidupmu mengaliri jiwaku”

https://youtu.be/bzxWhUv8dyg

 

Saya menyalakan lilin untuk penerangan, mengirim

doa tinggi ke langit bertinta dan

mimpi jauh ke dalam jiwa manusia kita.

 

Kami menyalakan lilin untuk penerangan. Semoga itu menerangi jalan kita.

 

Doa Bapa Kami dalam bahasa kami sendiri

 

Mazmur 78

52 Tetapi membuat umat-Nya pergi seperti domba, dan membimbing mereka di padang gurun seperti kawanan domba.

53 Dan dia memimpin mereka dengan aman, sehingga mereka tidak takut: tetapi laut membanjiri musuh-musuh mereka.

54 Dan dia membawa mereka ke perbatasan tempat kudus-Nya, bahkan ke gunung ini, yang telah dibeli tangan kanannya.

55 Dia mengusir orang-orang kafir juga di depan mereka, dan membagi-bagikan warisan menurut garis, dan membuat suku-suku Israel diam di kemah mereka.

 

Kami berdoa untuk orang-orang dan situasi yang ada di hati kami hari ini ...

Untuk Ukraina, Kanada, Hong Kong, Nigeria, Suriah, Belarusia, Sudan, Yaman, Ethiopia, Eritrea, Taiwan, untuk staf pengajar, untuk staf rumah sakit yang menangani Covid, untuk orang yang kesepian, untuk orang yang lapar, untuk staf di rumah perawatan, untuk orang yang menderita perang, untuk orang yang dipenjara, untuk orang yang menderita perubahan iklim, untuk yang rentan dan mereka yang sakit dan sekarat, untuk tunawisma, untuk pencari suaka dan pengungsi, untuk keputusan perubahan iklim karena kita harus memberikan yang lebih baik masa depan anak dan cucu kita.

Semoga kami tidak mengecewakan Anda meskipun kami menghadapi bahaya besar.

Beri aku kedamaianmu, kebijaksanaanmu dan kekuatanmu. Amin

 

Ketika bintang di langit telah pergi

Dan orang-orang bijak telah kembali ke rumah mereka

Pekerjaan Natal yang sebenarnya dimulai

Untuk menemukan yang hilang, menyembuhkan yang patah, memberi makan yang lapar, dan membebaskan tawanan. Amin

 

Yıldız gibi yüksel içimde

Ve beni huzursuz et

ben yolculuğa çıkana kadar

Huzurumu sende aramak için

 

Bir mum yakılır.

 

“Yaşayan Suyunun ruhumun üzerinden akmasına izin ver” şarkısı

https://youtu.be/bzxWhUv8dyg

 

Işık için bir mum yakıyorum, gönderiyorum

mürekkebi göklere yükselen dualar ve

insan ruhumuzun derinliklerinde rüyalar.

 

Işık için bir mum yakıyoruz. Yolumuzu aydınlatsın.

 

Rab'bin Duası kendi dilimizde

 

Mezmur 78

52 Ama kendi halkını koyunlar gibi dışarı çıkardı ve onları çölde bir sürü gibi yönlendirdi.

53 Ve korkmamaları için onları emniyette yürüttü; fakat deniz düşmanlarını yendi.

54 Ve onları sağ elinin satın aldığı bu dağa, kendi mabedinin sınırına getirdi.

55 Putperestleri de önlerinden kovdu, onları miras olarak paylaştırdı ve İsrail sıptlarını çadırlarında oturttu.

 

Bugün yüreğimizde olan kişi ve durumlar için dua ediyoruz...

Ukrayna, Kanada, Hong Kong, Nijerya, Suriye, Beyaz Rusya, Sudan, Yemen, Etiyopya, Eritre, Tayvan, öğretim elemanları için, Covid ile ilgilenen hastane personeli için, yalnız insanlar için, aç insanlar için, Türkiye'deki personel için bakım evleri, savaştan zarar gören insanlar için, hapsedilen insanlar için, iklim değişikliğinden muzdarip insanlar için, savunmasızlar ve hastalar ve ölenler için, evsizler için, sığınmacılar ve mülteciler için, iklim değişikliği kararları için çünkü daha iyisini vermeliyiz. çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği.

Büyük tehlikelerle karşı karşıya olsak da sizi hayal kırıklığına uğratmayalım.

Bana huzurunu, bilgeliğini ve gücünü ver. Amin

 

Gökyüzündeki yıldız gittiğinde

Ve bilge adamlar evlerine geri döndüler.

Noel'in asıl işi başlıyor

Kayıpları bulmak, kırıkları iyileştirmek, açları doyurmak ve tutsağı serbest bırakmak. Amin

 

像星星一樣在我心中升起

讓我不安

直到我繼續前行

在你身上尋求我的平安

 

一根蠟燭被點燃。

 

歌曲《讓你的活水流過我的靈魂》

https://youtu.be/bzxWhUv8dyg

 

我為光點蠟燭,送

向漆黑的天空祈禱,

夢想深入我們人類的靈魂。

 

我們為光點蠟燭。願它照亮我們的道路。

 

用我們自己的語言做主禱文

 

詩篇 78

52 卻使自己的子民如羊前行,在曠野引導他們如羊群。

53 他領他們平安前行,免得他們懼怕;但大海淹沒了他們的敵人。

54他把他們帶到他聖所的邊界,就是他右手買來的這座山。

55 他又在他們面前趕出外邦人,將他們按宗地分給他們,使以色列各支派住在他們的

帳棚裡。

 

我們為今天在我們心中的人和事祈禱......

為烏克蘭、加拿大、香港、尼日利亞、敘利亞、白俄羅斯、蘇丹、也門、埃塞俄比亞、厄立特里亞、台灣,為教職員工,為應對新冠肺炎的醫院工作人員,為孤獨的人,為飢餓的人,為在療養院,為飽受戰爭之苦的人,為被監禁的人,為遭受氣候變化之苦的人,為弱勢者和生病和垂死的人,為無家可歸者,為尋求庇護者和難民,為氣候變化決定,因為我們必須給予更好的我們的子孫後代的未來。

儘管我們面臨著巨大的危險,但願我們不會讓你失望。

給我你的平安、你的智慧和你的力量。阿門

 

當天上的星星消失

智者們已經回到了他們的家園

聖誕節真正的工作開始了

尋找迷失者,治愈受傷者,餵飽飢餓者並釋放囚犯。阿門

  

© Janet Morley 改編

  

Winter

Winter

Total Pageviews