Saturday 25 June 2022

Prayers 26th June 2022, Pentecost 3, Luke 9v51-62, Rugăciuni 26 iunie 2022, Rusaliile 3, 祈禱 2022 年 6 月 26 日,五旬節 3,路加福音 9v51-62,Молитвы 26 июня 2022 года, Пятидесятница 3


Come Holy Spirit into the depths of our beings

Come Holy Spirit transform us

Come Holy Spirit energize our imaginations

Come Holy Spirit redeem us and our communities

 

Song “An Army of Ordinary People”

https://youtu.be/iiRA-C8Uh8w

 

Loving God

We are made in your image

We pray for justice and peace

Believing in your love for us

We pray for an end to oppression

Believing you made us and our earth

We commit to protecting one another

And your world

Amen

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Reflection Luke 9:51-62

 

Jesus is headed for Jerusalem. He sends some disciples on ahead to prepare for his entry into a Samaritan village. The villagers reject Jesus' disciples and James and John want judgement for them. Jesus' response is to move on to another village. Followers of Jesus are about deliverance not judgement. 

  
So Jesus has moved on from his Galilean ministry. Jesus is now focussed on moving towards Jerusalem (Samaria to Bethany).  Much of this is unique to Luke.  It also decribes the disciples failures. 

 

The new journey begins, v51;

Samaritan opposition, v52-53;

Response of the disciples, v54;

Jesus' rebuke, v55;

On the move again, v56.

  

It appears to the Samaritans that Jesus is in a hurry to get away from them, the response of marginalised groups. 

 

Jesus is aware of his impending death. "To set one's face in a certain direction" is a Semitic, Aramaic, Hebraic phrase. It means he his face to meet his destiny. 

  
The Samaritans were partly of Jewish decent from intermarriage  with Assyrians who settled in the region in the eighth century B.C. Purity laws are at play here. The Jews regarded the Samaritans as unholy, worse than a Gentile. When Jewish pilgrims had to pass through Samaria they sometimes suffered abuse. So Jews would tried to avoid Samaria when going to Jerusalem, much like the West Bank today. Jesus healing of the Samaritan woman is in contrast to all this. And attitudes to migrants and refuges today. 

  

In the last part of the passage people express commitments to follow Jesus as they continue their journey, but he points out how hard that will be. Following Jesus means becoming a stranger and exile on earth, (Heb.11:13). The journey is not for the faint hearted.

  
Religious duty demands that a dead relative be buried. Left unburied, all the relatives would be ceremonially unclean. But Jesus response is let the spiritually dead bury the physically dead. Jesus has a high bar here! A farmer who takes his eye off the mark will plough a crooked furrow, so look forward not back. If you are in two minds, you are not suitable for discipleship. Are any of us able to live up to this standard?! Amen  

 

Song “Courage”

https://youtu.be/DRKDWo8JKXg

         

May the everlasting God shield us

East and West and wherever we go

And the blessing of God be upon us

The blessing of the Christ of Love

The blessing of the Spirit of Peace

The blessing of the Trinity

Now and for evermore. Amen.

 

 

Vino Duhul Sfânt în adâncurile ființelor noastre

Vino, Duhul Sfânt, transformă-ne

Vino, Duhul Sfânt, energizează-ne imaginația

Vino, Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi și comunitățile noastre

 

Cântecul „O armată de oameni obișnuiți”

https://youtu.be/iiRA-C8Uh8w

 

Iubitor de Dumnezeu

Suntem făcuți după imaginea ta

Ne rugăm pentru dreptate și pace

Crezând în dragostea ta pentru noi

Ne rugăm pentru încetarea asupririi

Crezând că ne-ai făcut pe noi și pământul nostru

Ne angajăm să ne protejăm unii pe alții

Și lumea ta

Amin

 

Spunem Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Reflecție Luca 9:51-62

 

Isus se îndreaptă spre Ierusalim. El trimite niște discipoli înainte ca să se pregătească pentru intrarea lui într-un sat samaritean. Sătenii îi resping pe discipolii lui Isus, iar Iacov și Ioan vor judecată pentru ei. Răspunsul lui Isus este să se mute în alt sat. Urmașii lui Isus se referă la eliberare, nu la judecată.

  

Așa că Isus a trecut de la slujirea sa galileană. Isus este acum concentrat pe deplasarea către Ierusalim (Samaria la Betania). Multe dintre acestea sunt unice pentru Luke. De asemenea, descrie eșecurile ucenicilor.

 

Începe noua călătorie, v51;

Opoziție samariteană, v52-53;

Răspunsul ucenicilor, v54;

mustrarea lui Isus, v55;

Din nou în mișcare, v56.

  

Samaritenilor li se pare că Isus se grăbește să se îndepărteze de ei, de răspunsul grupurilor marginalizate.

 

Isus este conștient de moartea sa iminentă. „A-și îndrepta fața într-o anumită direcție” este o expresie semitică, aramaică, ebraică. Înseamnă că fața lui să-și întâlnească destinul.

  

Samaritenii erau parțial de origine evreiască din căsătoria mixtă cu asirienii care s-au stabilit în regiune în secolul al VIII-lea î.Hr. Legile purității sunt în joc aici. Evreii i-au considerat pe samariteni ca fiind nesfinți, mai răi decât un neam. Când pelerinii evrei trebuiau să treacă prin Samaria, au suferit uneori abuzuri. Așa că evreii ar încerca să evite Samaria când mergeau la Ierusalim, la fel ca în Cisiordania de astăzi. Vindecarea lui Isus a femeii samaritece este în contrast cu toate acestea. Și atitudini față de migranți și refugiați astăzi.

  

În ultima parte a pasajului, oamenii își exprimă angajamentele de a-L urma pe Isus în timp ce își continuă călătoria, dar el subliniază cât de greu va fi. A-L urma pe Isus înseamnă a deveni străin și a fi exilat pe pământ (Evr.11:13). Călătoria nu este pentru cei slabi de inimă.

  

Datoria religioasă cere ca o rudă decedată să fie îngropată. Lăsate neîngropate, toate rudele aveau să fie necurate din punct de vedere ceremonial. Dar răspunsul lui Isus este lăsarea morților spiritual să-i îngroape pe cei morți fizic. Isus are un ștachet ridicat aici! Un fermier care își ia ochiul de pe urmă va ară o brazdă strâmbă, așa că priviți înainte, nu înapoi. Dacă ești în două minți, nu ești potrivit pentru ucenicie. Este vreunul dintre noi capabil să se ridice la acest standard?! Amin

 

Cântecul „Curaj”

https://youtu.be/DRKDWo8JKXg

         

Dumnezeul veșnic să ne ferească

Est și vest și oriunde mergem

Și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie asupra noastră

Binecuvântarea Hristosului Iubirii

Binecuvântarea Duhului Păcii

Binecuvântarea Treimii

Acum și pentru totdeauna. Amin.

 

 

Приди Духом Святым в глубины наших существ

Приди, Святой Дух, преобрази нас

Приди, Святой Дух, наполни наше воображение энергией.

Приди, Святой Дух, искупи нас и наши сообщества

 

Песня «Армия простых людей»

https://youtu.be/iiRA-C8Uh8w

 

Любящий Бог

Мы созданы по вашему образу

Мы молимся за справедливость и мир

Веря в твою любовь к нам

Мы молимся о прекращении угнетения

Веря, что ты создал нас и нашу землю

Мы обязуемся защищать друг друга

И твой мир

Аминь

 

Мы произносим молитву «Отче наш» на своем родном языке

 

Отражение Луки 9:51-62

 

Иисус направляется в Иерусалим. Он посылает вперед нескольких учеников, чтобы они подготовились к его вступлению в самаритянскую деревню. Жители деревни отвергают учеников Иисуса, и Иаков и Иоанн хотят их осудить. Ответ Иисуса - перейти в другую деревню. Последователи Иисуса стремятся к избавлению, а не к суду.

  

Таким образом, Иисус ушел от своего служения в Галилее. Теперь Иисус сосредоточен на движении к Иерусалиму (от Самарии до Вифании). Многое из этого уникально для Люка. Он также описывает неудачи учеников.

 

Новое путешествие начинается, v51;

Самаритянская оппозиция, ст.52-53;

Ответ учеников, т. 54;

Упрек Иисуса, ст. 55;

Снова в движении, v56.

  

Самарянам кажется, что Иисус спешит уйти от них, реакция маргинализированных групп.

 

Иисус знает о своей неминуемой смерти. «Установить лицо в определенном направлении» — семитская, арамейская, древнееврейская фраза. Это значит, что он лицом к лицу встретить свою судьбу.

  

Самаритяне были частично еврейского происхождения из-за смешанных браков с ассирийцами, поселившимися в этом регионе в восьмом веке до нашей эры. Здесь действуют законы чистоты. Евреи считали самаритян нечестивыми, хуже язычников. Когда еврейским паломникам приходилось проходить через Самарию, они иногда подвергались жестокому обращению. Таким образом, евреи старались избегать Самарии, направляясь в Иерусалим, как и сегодня на Западном берегу. Исцеление Иисусом самарянки контрастирует со всем этим. И отношение к мигрантам и беженцам сегодня.

  

В последней части отрывка люди выражают обязательство следовать за Иисусом, продолжая свой путь, но он указывает, насколько это будет трудно. Следовать за Иисусом означает стать пришельцем и изгнанником на земле (Евр.11:13). Путешествие не для слабонервных.

  

Религиозный долг требует, чтобы умерший родственник был похоронен. Оставленные непогребенными, все родственники были бы церемониально нечистыми. Но ответ Иисуса таков: пусть духовно мертвые хоронят физически мертвых. У Иисуса здесь высокая планка! Фермер, который отводит взгляд от цели, пропахает кривую борозду, так что смотрите вперед, а не назад. Если у вас двоякое сознание, вы не подходите для ученичества. Способен ли кто-нибудь из нас соответствовать этому стандарту?! Аминь

 

Песня «Мужество»

https://youtu.be/DRKDWo8JKXg

         

Да защитит нас вечный Бог

Восток и Запад и куда бы мы ни пошли

И благословение Божие на нас

Благословение Христа Любви

Благословение Духа Мира

Благословение Троицы

Сейчас и навсегда. Аминь.

 

讓聖靈進入我們生命的深處

聖靈來改變我們

來聖靈激發我們的想像力

聖靈來救贖我們和我們的社區

 

歌曲《平凡的軍隊》

https://youtu.be/iiRA-C8Uh8w

 

愛神

我們是按照你的形象製作的

我們祈求正義與和平

相信你對我們的愛

我們祈禱結束壓迫

相信你創造了我們和我們的地球

我們承諾保護彼此

還有你的世界

阿門

 

我們用我們自己的語言念主禱文

 

反思 路加福音 9:51-62

 

耶穌正前往耶路撒冷。他先派了一些門徒,為他進入一個撒瑪利亞村莊做準備。村民們拒耶穌的門徒,詹姆士和約翰想要審判他們。耶穌的反應是搬到另一個村莊。耶穌的追隨者是關於拯救而不是審判。

  

所以耶穌離開了他在加利利的事工。耶穌現在專注於向耶路撒冷(撒瑪利亞到伯大尼)移動。其中大部分是盧克獨有的。它還描述了門徒的失敗。

 

新征程開始,v51

撒瑪利亞反對派,v52-53

門徒的回應,v54

耶穌的斥責,第 55 節;

再次移動,v56

  

在撒瑪利亞人看來,耶穌急於擺他們,這是邊緣化群體的反應。

 

耶穌知道他即將死去。 “將臉朝向某個方向是閃米特語、亞拉姆語、希伯來語的短語。這意味著他面對自己的命運。

  

撒瑪利亞人的一部分是猶太人,與公元前 8 世紀定居在該地區的亞述人通婚。純度法則在這裡發揮作用。猶太人認為撒瑪利亞人是不聖潔的,比外邦人更壞。當猶太朝聖者不得不經過撒瑪利亞時,他們有時會遭受虐待。所以猶太人去耶路撒冷時會盡量避開撒瑪利亞,就像今天的西岸一樣。耶穌醫治撒瑪利亞婦人與這一切形成對比。以及當今對移民和避難所的態度。

  

在段落的最後一部分,人們表達了在繼續他們的旅程時跟隨耶穌的承諾,但他指出這將是多麼艱難。跟隨耶穌意味著成為地球上的陌生人和流放者(來 11:13)。旅途不適合膽小的人。

  

宗教義務要求埋葬死去的親屬。沒有埋葬,所有的親戚都會在儀式上不潔。但耶穌的回應是讓屬靈的死者埋葬肉體的死者。耶穌在這裡有一個很高的標準!一個把目光從標記上移開的農民會犁出一條彎曲的犁溝,所以不要向前看。如果你有兩種思想,你就不適合做門徒。我們中的任何一個人都能達到這個標準嗎?!阿門

 

歌曲《勇氣》

https://youtu.be/DRKDWo8JKXg

         

願永恆的上帝保護我們

東方和西方,無論我們走到哪裡

願上帝的祝福臨到我們

愛的基督的祝福

和平之靈的祝福

三位一體的祝福

現在和永遠。阿門。

 

Winter

Winter

Total Pageviews