Thursday 18 August 2022

Prayers 18th August 2022, Gebeden 18 augustus 2022, Gebete 18. August 2022, Молитвы 18 августа 2022 г.,


In the depth of silence

No words are needed

We are just called to listen

To the movement of the Spirit

And in the midst of confusion

To hear your voice. 

 

Song “Holy Spirit”

https://youtu.be/N8FKZIz97AU

  

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Reading Psalm 44

All this has come upon us, but we have not forgotten You,
And we have not dealt falsely with Your covenant.
18 Our heart has not turned back,

And our steps have not deviated from Your way,
19 Yet You have crushed us in a place of jackals
And covered us with deep darkness.

 

We pray for all those we know who need our help and prayers who we carry in our hearts today. For those worrying about fuel poverty, for those suffering in the heatwaves and fires, for Palestine and Gaza, Ukraine, Russia, Myanmar, Hong Kong, India, Myanmar, the Rohingyas, the Uyghurs, Belarus, Iran, the US, Afghanistan, the UK, our own country, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for the many refugees, our families and friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. 

 

Song “Let it rain”

https://youtu.be/aIlw7BInVw0

 

This is the day that God has made

I will rejoice and be glad in it

I will not offer to God

Offerings that cost me nothing

I will go in Peace

To love and serve the Lord

Amen

 

In de diepte van stilte

Er zijn geen woorden nodig

We zijn gewoon geroepen om te luisteren

Naar de beweging van de Geest

En te midden van verwarring

Om je stem te horen.

 

Lied "Heilige Geest"

https://youtu.be/N8FKZIz97AU

  

We zeggen het Onze Vader in onze eigen taal

 

Psalm 44 lezen

Dit alles is ons overkomen, maar we zijn U niet vergeten,

En we hebben niet vals gehandeld met Uw verbond.

18 Ons hart is niet teruggekeerd,

En onze stappen zijn niet afgeweken van Uw weg,

19 Toch hebt U ons verpletterd in een plaats van jakhalzen

En bedekte ons met diepe duisternis.

 

We bidden voor al diegenen die we kennen die onze hulp nodig hebben en gebeden die we vandaag in ons hart dragen. Voor degenen die zich zorgen maken over brandstofarmoede, voor degenen die lijden onder de hittegolven en branden, voor Palestina en Gaza, Oekraïne, Rusland, Myanmar, Hong Kong, India, Myanmar, de Rohingya's, de Oeigoeren, Wit-Rusland, Iran, de VS, Afghanistan, de VK, ons eigen land, artsen en verpleegkundigen, verzorgers, leraren, degenen die geconfronteerd worden met onrecht en dringende kwesties van klimaatverandering, voor de vele vluchtelingen, onze families en vrienden en onszelf... De Geest van de Levende God die bij ons aanwezig is, komt nu ons lichaam binnen, geest en ziel en genees ons van alles wat ons schaadt. Laat uw engelen op dit moment naast ons zijn. In Jezus Naam bidden we.

 

Lied "Laat het regenen"

https://youtu.be/aIlw7BInVw0

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt

Ik zal me er verheugen en er blij mee zijn

Ik zal niet aanbieden aan God

Aanbiedingen die mij niets hebben gekost

Ik ga in vrede

Om de Heer lief te hebben en te dienen

Amen

 

In der Tiefe der Stille

Es sind keine Worte erforderlich

Wir sind nur aufgerufen, zuzuhören

Zur Bewegung des Geistes

Und mitten in der Verwirrung

Deine Stimme hören.

 

Lied „Heiliger Geist“

https://youtu.be/N8FKZIz97AU

 

Wir beten das Vaterunser in unserer eigenen Sprache

 

Lesen von Psalm 44

All dies ist über uns gekommen, aber wir haben dich nicht vergessen,

Und wir haben deinen Bund nicht falsch behandelt.

18 Unser Herz hat sich nicht bekehrt,

Und unsere Schritte sind nicht von deinem Weg abgewichen,

19 Und doch hast du uns an einem Ort der Schakale zermalmt

Und hüllte uns in tiefe Dunkelheit.

 

Wir beten für alle, die wir kennen, die unsere Hilfe und Gebete brauchen, die wir heute in unseren Herzen tragen. Für diejenigen, die sich Sorgen um Energiearmut machen, für diejenigen, die unter den Hitzewellen und Bränden leiden, für Palästina und Gaza, die Ukraine, Russland, Myanmar, Hongkong, Indien, Myanmar, die Rohingyas, die Uiguren, Weißrussland, den Iran, die USA, Afghanistan, die Großbritannien, unser eigenes Land, Ärzte und Krankenschwestern, Betreuer, Lehrer, diejenigen, die mit Ungerechtigkeit und drängenden Problemen des Klimawandels konfrontiert sind, für die vielen Flüchtlinge, unsere Familien und Freunde und uns selbst … Der Geist des lebendigen Gottes, der jetzt bei uns ist, tritt in unsere Körper ein, Verstand und Geist und heile uns von allem, was uns schadet. Lass deine Engel in dieser Zeit bei uns sein. In Jesu Namen beten wir.

 

Lied „Lass es regnen“

https://youtu.be/aIlw7BInVw0

 

Dies ist der Tag, den Gott gemacht hat

Ich werde mich darüber freuen und froh sein

Ich werde Gott nicht anbieten

Angebote, die mich nichts kosten

Ich werde in Frieden gehen

Den Herrn lieben und ihm dienen

Amen

 

В глубине тишины

Не нужны слова

Мы просто призваны слушать

К движению Духа

И посреди неразберихи

Услышать ваш голос.

 

Песня «Святой дух»

https://youtu.be/N8FKZIz97AU

  

Мы произносим молитву «Отче наш» на своем родном языке

 

Чтение псалма 44

Все это пришло к нам, но мы не забыли Тебя,

И мы не обманули Твой завет.

18 Наше сердце не повернулось назад,

И наши шаги не отклонились от Твоего пути,

19 Но Ты сокрушил нас вместо шакалов

И покрыл нас глубокой тьмой.

 

Мы молимся за всех тех, кого мы знаем, кто нуждается в нашей помощи и молитвах, кого мы носим в наших сердцах сегодня. Для тех, кто беспокоится о нехватке топлива, для тех, кто страдает от жары и пожаров, для Палестины и Газы, Украины, России, Мьянмы, Гонконга, Индии, Мьянмы, рохинджа, уйгуров, Беларуси, Ирана, США, Афганистана, Великобритания, наша страна, врачи и медсестры, сиделки, учителя, те, кто сталкивается с несправедливостью и насущными проблемами изменения климата, для многих беженцев, наших семей, друзей и нас самих… Дух Живого Бога, присутствующий с нами, теперь входит в наши тела, умы и духи и исцели нас от всего, что вредит нам. Пусть ваши ангелы будут рядом с нами в это время. Во Имя Иисуса мы молимся.

 

Песня «Пусть идет дождь»

https://youtu.be/aIlw7BInVw0

 

Это день, который Бог сделал

Я буду радоваться и веселиться в нем

Я не буду предлагать Богу

Предложения, которые мне ничего не стоят

Я пойду с миром

Любить и служить Господу

Аминь

 

  

Winter

Winter

Total Pageviews