Thursday 1 September 2022

Prayers 1st September 2022, Gebete 1. September 2022, Rugăciuni 1 septembrie 2022, 祈禱 2022 年 9 月 1 日,

In a world of great wealth

Where many are hungry

Many persecuted

Guide us into your way of hope, justice and love

 

 Song “I will offer up my life”

https://youtu.be/RWXWHdgapjI

 

Loving God, we are fragmented and conflicted, 

We speak of liberation and oppress

We speak of peace and are violent

Help us to love and not hate 

Especially in these days. Amen

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Reading Psalm 47

 

Clap your hands, all you nations;
    shout to God with cries of joy.

For the Lord Most High is awesome,
    the great ruler over all the earth.

 

We pray for all those we know who need our help and prayers who we carry in our hearts today. For those who cant afford fuel, food or housing, for those suffering in the heatwaves and fires, for Palestine and Gaza, Ukraine, Russia, Myanmar, Hong Kong, India, Myanmar, the Rohingyas, the Uyghurs, Belarus, Iran, the US, Afghanistan, the UK, our own country, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for the millions of refugees, our own families, friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. May we not fail you. Amen

 

Song “Hallelujah Sings”

https://youtu.be/TMxkbdaJJiE

 

This is the day that God has made

I will rejoice and be glad in it

I will not offer to God

Offerings that cost me nothing

I will go in Peace

To love and serve the Lord

Amen

 

In einer Welt voller Reichtum

Wo viele hungern

Viele verfolgt

Führe uns auf deinen Weg der Hoffnung, Gerechtigkeit und Liebe

 

 Lied „Ich werde mein Leben opfern“

https://youtu.be/RWXWHdgapjI

 

Liebender Gott, wir sind zersplittert und widersprüchlich,

Wir sprechen von Befreiung und Unterdrückung

Wir sprechen von Frieden und sind gewalttätig

Hilf uns zu lieben und nicht zu hassen

Gerade in diesen Tagen. Amen

 

Wir beten das Vaterunser in unserer eigenen Sprache

 

Lesen von Psalm 47

 

Klatscht in die Hände, alle Nationen;

    mit Freudenschreien zu Gott schreien.

2 Denn der Herr, der Höchste, ist furchtbar,

    der große Herrscher über die ganze Erde.

 

Wir beten für all diejenigen, die wir kennen, die unsere Hilfe und Gebete brauchen, die wir heute in unseren Herzen tragen. Für diejenigen, die sich Treibstoff, Nahrung oder Unterkunft nicht leisten können, für diejenigen, die unter den Hitzewellen und Bränden leiden, für Palästina und Gaza, die Ukraine, Russland, Myanmar, Hongkong, Indien, Myanmar, die Rohingyas, die Uiguren, Weißrussland, Iran, die USA , Afghanistan, Großbritannien, unser eigenes Land, Ärzte und Krankenschwestern, Betreuer, Lehrer, diejenigen, die mit Ungerechtigkeit und drängenden Problemen des Klimawandels konfrontiert sind, für die Millionen von Flüchtlingen, unsere eigenen Familien, Freunde und uns selbst … Geist des lebendigen Gottes, der anwesend ist uns jetzt in unseren Körper, Geist und Seele ein und heilt uns von allem, was uns schadet. Lass deine Engel in dieser Zeit bei uns sein. Dürfen wir Sie nicht enttäuschen. Amen

 

Lied „Halleluja singt“

https://youtu.be/TMxkbdaJJiE

 

Dies ist der Tag, den Gott gemacht hat

Ich werde mich darüber freuen und froh sein

Ich werde Gott nicht anbieten

Angebote, die mich nichts kosten

Ich werde in Frieden gehen

Den Herrn lieben und ihm dienen

Amen

 

Într-o lume de mare bogăție

Unde mulți sunt foame

Mulți persecutați

Călăuzește-ne pe calea ta de speranță, dreptate și iubire

 

 Cântecul „Îmi voi oferi viața”

https://youtu.be/RWXWHdgapjI

 

Iubind pe Dumnezeu, suntem fragmentați și în conflict,

Vorbim de eliberare și asuprire

Vorbim de pace și suntem violenți

Ajută-ne să iubim și să nu urâm

Mai ales în aceste zile. Amin

 

Spunem Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Citind Psalmul 47

 

Bateți din palme, toate națiunile;

    strigă lui Dumnezeu cu strigăte de bucurie.

2 Căci Domnul Prea Înalt este înfricoșător,

    marele domnitor peste tot pământul.

 

Ne rugăm pentru toți cei pe care îi cunoaștem care au nevoie de ajutorul nostru și de rugăciunile noastre pe care le purtăm astăzi în inimile noastre. Pentru cei care nu își permit combustibil, mâncare sau locuințe, pentru cei care suferă de caniculă și incendii, pentru Palestina și Gaza, Ucraina, Rusia, Myanmar, Hong Kong, India, Myanmar, rohingyas, uiguri, Belarus, Iran, SUA , Afganistan, Marea Britanie, propria noastră țară, medici și asistente, îngrijitori, profesori, cei care se confruntă cu nedreptate și probleme presante ale schimbărilor climatice, pentru milioanele de refugiați, propriile noastre familii, prietenii și noi înșine... Spiritul Dumnezeului Viu prezent cu intră acum în trupurile, mințile și spiritele noastre și vindecă-ne de tot ce ne dăunează. Lasă-ți îngerii să fie alături de noi în acest moment. Să nu te dezamăgim. Amin

 

Cântecul „Aleluia cântă”

https://youtu.be/TMxkbdaJJiE

 

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Dumnezeu

Mă voi bucura și mă voi bucura de ea

Nu voi oferi lui Dumnezeu

Oferte care nu m-au costat nimic

Voi merge în Pace

Să-L iubesc și să slujească pe Domnul

Amin

 

在一個巨大的財富世界

許多人飢餓的地方

許多人被迫害

引導我們走向希望、正義和愛的道路

 

 歌曲《我願意獻出生命》

https://youtu.be/RWXWHdgapjI

 

愛神,我們是支離破碎的,矛盾的,

我們談論解放和壓迫

我們談論和平並且是暴力的

幫助我們愛而不是恨

尤其是在這些日子裡。阿門

 

我們用我們自己的語言念主禱文

 

讀詩篇 47

 

萬民啊,拍手吧;

    歡呼著向上帝呼喊。

因為至高的主是可畏的,

    統治全地的偉大統治者。

 

我們為我們認識的所有需要​​我們幫助的人祈禱,並為我們今天銘記在心的人祈禱。對於那些買不起燃料、食物或住房的人,對於那些在熱浪和火災中受苦的人,對於巴勒斯坦和加沙、烏克蘭、俄羅斯、緬甸、香港、印度、緬甸、羅興亞人、維吾爾人、白俄羅斯、伊朗、美國,阿富汗,英國,我們自己的國家,醫生和護士,照顧者,教師,那些面臨不公正和氣候變化緊迫問題的人,為了數百萬難民,我們自己的家人,朋友和我們自己......永生上帝的精神與我們現在進入我們的身體、思想和精神,治愈我們所有傷害我們的東西。讓你的天使在這個時候在我們身邊。願我們不會讓你失望。阿門

 

歌曲《哈利路亞歌唱》

https://youtu.be/TMxkbdaJJiE

 

這是上帝創造的日子

我會為此歡喜快樂

我不會獻給上帝

不花錢的

我會和平地去

愛主、事奉主

阿門

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews