Monday 7 November 2022

Prayers 8th November 2022, 祈禱 2022 年 11 月 8 日,Молитвы 8 ноября 2022 г., Bön 8 november 2022,

Attention! God calls out to the city!
    If you know what’s good for you, you’ll listen.
So listen, all of you!
    This is serious business. Micah 6:1-9

 

Song “Simple Living”

https://youtu.be/xX-a_ibnHB0

 

We say the Lords Prayer in our own language

 

Confession

 

For the beauty of the Earth desecrated by pollution extinguished by forest fires choked by plastic waste
O living God, to you we plead, forgive the governments, and companies for their systemic greed. 

For the urgency of this hour ignored by apathy or procrastination
wasted by ineffective decisions denied by economic interests 

Christ, our God and Saviour, forgive us for world leaders selfish short-term behaviour.

For those fractured by forced migration crushed by bereavement
lost to typhoons, drought, floods, starvation, 

Christ, our God, bringer of justice forgive us for this climate crisis. Amen

 

Psalm 96:11-13 

 

Let the heavens be glad,
and let the earth rejoice;
let the sea roar, and all that fills it;
let the field exult, and everything in it. Then shall all the trees of the forest
sing for joy before the Lord;
for he is coming,
for he is coming to judge the earth.
He will judge the world with righteousness, and the peoples with his truth.


Our Prayers for our world 


The sea roars with the grief because of all the plastic that fills it, the pain of
of the destruction of coral reef.
The fields exclaim despair
for delayed rains and prolonged drought for species extinction on a daily basis. 

No song of joy rings out from the trees of the forest decimated by forest fires. 

How long O God, we plead to you, for leaders to act and move us to act with urgency. Amen

 

Song “Creation Sings”

https://youtu.be/hf8xKiC1dq0

 

We will live justly

We will love kindly

We will walk with God. Amen

 

With thanks to © Christian Aid

 

Внимание! Бог взывает к городу!

    Если вы знаете, что для вас хорошо, вы будете слушать.

Итак, слушайте все!

    Это серьезный бизнес. Михей 6:1-9

 

Песня «Жить просто»

https://youtu.be/xX-a_ibnHB0

 

Мы произносим Молитву Господню на своем родном языке

 

Признание

 

За красоту Земли, оскверненной загрязнениями, потушенными лесными пожарами, задушенными пластиковыми отходами

О живой Бог, мы умоляем Тебя, прости правительства и компании за их систематическую жадность.

Из-за срочности этого часа, игнорируемой апатией или промедлением

растрачены на неэффективные решения, отвергнутые экономическими интересами

Христос, наш Бог и Спаситель, прости нам эгоистичное краткосрочное поведение мировых лидеров.

Для тех, кто сломлен вынужденной миграцией, раздавлен утратой

погибали от тайфунов, засух, наводнений, голода,

Христос, Боже наш, несущий справедливость, прости нас за этот климатический кризис. Аминь

 

Псалом 96:11-13

 

Пусть небеса радуются,

и да возрадуется земля;

да шумит море и все, что наполняет его;

да торжествует поле и все, что на нем. Тогда все деревья в лесу

пойте от радости пред Господом;

ибо он идет,

ибо Он идет судить землю.

Он будет судить вселенную по правде, а народы по правде Своей.

Наши молитвы за наш мир

Море ревет от горя из-за всего наполняющего его пластика, из-за боли

разрушения кораллового рифа.

Поля восклицают отчаяние

за задержку дождей и длительную засуху за вымирание видов на ежедневной основе.

Ни одна песня радости не звучит в деревьях леса, опустошенного лесными пожарами.

Как долго, о Боже, мы умоляем Тебя, чтобы лидеры действовали и побуждали нас действовать безотлагательно. Аминь

 

Песня «Творение поёт»

https://youtu.be/hf8xKiC1dq0

 

Мы будем жить справедливо

Мы будем любить нежно

Мы будем ходить с Богом. Аминь

 

Uppmärksamhet! Gud ropar till staden!

    Om du vet vad som är bra för dig kommer du att lyssna.

Så lyssna, alla ni!

    Det här är en seriös affär. Mika 6:1-9

 

Låten "Simple Living"

https://youtu.be/xX-a_ibnHB0

 

Vi ber Herrens bön på vårt eget språk

 

Bekännelse

 

För jordens skönhet skändad av föroreningar släckt av skogsbränder kvävd av plastavfall

O levande Gud, till dig vädjar vi, förlåt regeringarna och företagen för deras systemiska girighet.

För brådskan i denna timme ignoreras av apati eller förhalning

slösas bort av ineffektiva beslut som förnekas av ekonomiska intressen

Kristus, vår Gud och Frälsare, förlåt oss för världsledares själviska kortsiktiga beteende.

För dem som brutits av påtvingad migration som krossats av sorg

förlorade till tyfoner, torka, översvämningar, svält,

Kristus, vår Gud, rättvisan förlåter oss för denna klimatkris. Amen

 

Psalm 96:11-13

 

Låt himlen vara glad,

och låt jorden fröjda sig;

låt havet brusa och allt som fyller det;

låt åkern jubla och allt som är i det. Då skall alla skogens träd

sjung av glädje inför Herren;

för han kommer,

ty han kommer för att döma jorden.

Han skall döma världen med rättfärdighet, och folken med sin sanning.


Våra böner för vår värld

Havet brusar av sorgen på grund av all plast som fyller det, smärtan av

av förstörelsen av korallrevet.

Åkrarna utbrister förtvivlan

för försenade regn och långvarig torka för arter som utrotas dagligen.

Ingen glädjesång hörs från träden i skogen som decimerats av skogsbränder.

Hur länge, o Gud, vädjar vi till dig, att ledare ska agera och få oss att agera med brådska. Amen

 

Låten "Creation Sings"

https://youtu.be/hf8xKiC1dq0

 

Vi kommer att leva rättvist

Vi kommer att älska vänligt

Vi kommer att vandra med Gud. Amen

 

注意力!上帝呼喚這座城市!

    如果你知道什麼對你有好處,你就會傾聽。

所以聽著,你們所有人!

    這是嚴肅的事情。彌迦書 6:1-9

 

歌曲《簡單的生活》

https://youtu.be/xX-a_ibnHB0

 

我們用自己的語言念主禱文

 

懺悔

 

為了美麗的地球,被塑料垃圾窒息的森林大火所撲滅的染所玷

哦,永生的上帝,我們懇求你原諒政府和公司的系統性貪婪。

因為冷漠或拖延忽略了這一刻的緊迫性

被經濟利益否定的無效決定所浪費

基督,我們的上帝和救主,原諒我們世界領導人自私的短期行為。

對於那些因喪親之痛而被迫遷移而破碎的人

失去了颱風,乾旱,洪水,飢餓,

基督,我們的上帝,正義的使者,原諒我們這次氣候危機。阿門

 

詩篇 96:11-13

 

願諸天歡喜,

願大地歡欣;

讓大海和充滿它的一切咆哮;

讓田野和其中的一切都歡欣鼓舞。然後森林裡的所有樹木

在耶和華面前歡呼;

因為他來了,

因為他要來審判大地。

他將以公義審判世界,以他的真理審判萬民。

我們為我們的世界祈禱

大海因悲傷而咆哮,因為充滿了塑料,痛苦

珊瑚礁的破壞。

田野發出望的呼喊

每天都有延遲降雨和長期乾旱導致物種滅

被森林大火燒毀的森林樹木中沒有歡樂的歌聲。

上帝啊,我們懇求您多長時間,讓領導者採取行動並促使我們緊急採取行動。阿門

 

歌曲《創造之歌》

https://youtu.be/hf8xKiC1dq0

 

我們會公正地生活

我們會好好愛

我們將與神同行。阿門

 

Winter

Winter

Total Pageviews