Thursday 29 December 2022

Prayers 29th December 2022, Doa 29 Disember 2022, 祈禱 2022 年 12 月 29 日, Mga Panalangin ika-29 ng Disyembre 2022,

Come Holy God

Give me your peace 

Send your Spirit

To heal and help me

So I can build a world

Of love and justice

And care for your earth. 

 

Song “Lord of the dance”

https://youtu.be/P-LCIMWH0Nc

 

Prayer for Gods help

 

A candle is lit.

 

We light a candle for light, sending

prayers high into the inky heavens and

dreams deep into our human soul.

 

We light a candle for light. May it light our way.

 

Forgive me

When I choose the wrong way

Restore me

Help me to have compassion for myself and others

To create a world that is good and just

And to carry your dream within me

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Reading Revelation 21v1-6

 

Then I saw “a new heaven and a new earth,” for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the Holy City, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, “Look! God’s dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. ‘He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death’[or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.”

 

We pray for people and situations that are on our hearts today ... 

We pray this Christmas time, for people and situations that are on our hearts, for my sister and all who are dying and their families, for Ukrainians, for Russia, for asylum seekers and refugees, for those on strike, for those desperate without enough money to live on, for Melody who tried to take her life this week because her son wanted trainers she couldn’t afford, for people who cannot afford to heat their homes or buy food, for those, for those on long hospitals waiting lists, for people with Covid ongoing in so many countries, for Iran, Syria, Yemen, Palestine, Israel, Hong Kong, China, our governments, for those who are alone and those suffering with depression, for the homeless, for the victims of climate change and those fighting to save our planet.  

May we not fail you though we face great dangers.

Give us your peace, your wisdom and your strength. Amen

 

Take us to Bethlehem

House of bread

Where the empty are filled

The poor find riches

And the rich recognise their poverty

Where all kneel, worship 

And are fed. 

Amen

 

With thanks to © Janet Morley adapted

 

聖潔的上帝

給我你的平安

發送你的精神

治愈和幫助我

所以我可以建立一個世界

愛與正義

並關心你的地球。

 

歌曲《舞王》

https://youtu.be/P-LCIMWH0Nc

 

祈求大神幫助

 

一支蠟燭被點燃。

 

我們點起蠟燭以求光明,送出

祈禱高入漆黑的天空和

夢想深入我們的人類靈魂。

 

我們點燃蠟燭以求光明。 願它照亮我們的道路。

 

原諒我

當我選擇錯誤的方式

恢復我

幫助我對自己和他人有同情心

創造一個美好而公正的世界

並在我心中承載你的夢想

 

主禱文用我們自己的語言

 

示錄 21v1-6

 

然後我看見一個新天新地,因為先前的天地已經過去了,海也不再有了。 2 我又看見聖城,新耶路撒冷,由神那裡從天而降,預備好了,就如新婦為她的丈夫盛裝打扮。 3 我聽見寶座中有大聲音看哪! 神的居所如今在百姓中間,要與他們同住。 他們將成為他的子民,上帝將親自與他們同在並成為他們的上帝。 4 ‘他會擦去他們所有的眼淚。 將不再有死亡”[或哀悼、哭泣或痛苦,因為事物的舊秩序已經過去了。

 

我們為今天我們心中的人和情況祈禱......

在這個聖誕節,我們為我們心中的人和處境祈禱,為我的姐姐和所有垂死的人及其家人祈禱,為烏克蘭人,為俄羅斯人,為尋求庇護者和難民,為罷工者,為那些望的人祈禱 維持生計的錢,為了這週試圖結束自己生命的 Melody,因為她的兒子想要她買不起的教練,為了那些無力為房屋取暖或買食物的人,為了那些在醫院等候名單上排長隊的人, 為許多國家的 Covid 患者,為伊朗、敘利亞、也門、巴勒斯坦、以色列、香港、中國、我們的政府,為那些孤獨的人和患有抑鬱症的人,為無家可歸者,為氣候變化的受害者 以及那些為拯救我們的星球而戰的人。

儘管我們面臨巨大的危險,但願我們不辜負您。

把你的平安、智慧和力量賜給我們。 阿門

 

結束回應

 

帶我們去伯利恆

麵包屋

空虛之處被填滿

窮人找到財富

富人承認他們的貧窮

所有人跪拜的地方

並且被餵飽了。

阿門

 

 

Halina Banal na Diyos

Bigyan mo ako ng iyong kapayapaan

Ipadala ang iyong Espiritu

Para pagalingin at tulungan ako

Kaya kong bumuo ng mundo

Ng pag-ibig at katarungan

At pangalagaan ang iyong lupa.

 

Kantang "Panginoon ng sayaw"

https://youtu.be/P-LCIMWH0Nc

 

Panalangin para sa tulong ng Diyos

 

Nagsindi ng kandila.

 

Nagsisindi kami ng kandila para sa liwanag, nagpapadala

mga panalangin sa matataas na langit at

pangarap na malalim sa ating kaluluwa ng tao.

 

Nagsisindi kami ng kandila para liwanag. Nawa'y liwanagan nito ang ating daan.

 

Patawarin mo ako

Kapag pinili ko ang maling paraan

Ibalik mo ako

Tulungan mo akong magkaroon ng habag sa aking sarili at sa iba

Upang lumikha ng isang mundo na mabuti at makatarungan

At upang dalhin ang iyong pangarap sa loob ko

 

Ang Panalangin ng Panginoon sa ating sariling wika

 

Pagbasa ng Apocalipsis 21v1-6

 

Pagkatapos ay nakita ko ang “isang bagong langit at isang bagong lupa,” sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at wala nang anumang dagat. 2 Nakita ko ang Banal na Lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit mula sa Diyos, na inihanda tulad ng isang kasintahang babae na nakadamit nang maganda para sa kanyang asawa. 3 At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, “Narito! Ang tahanan ng Diyos ay nasa gitna na ngayon ng mga tao, at siya ay maninirahan kasama nila. Sila ay magiging kanyang bayan, at ang Diyos mismo ay sasa kanila at magiging kanilang Diyos. 4 ‘Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan’ [o pagdadalamhati o pagtangis o kirot, sapagkat ang lumang kaayusan ng mga bagay ay lumipas na.”

 

Idinadalangin namin ang mga tao at sitwasyon na nasa aming mga puso ngayon ...

Nagdarasal kami ngayong Pasko, para sa mga tao at sitwasyon na nasa puso namin, para sa aking kapatid na babae at sa lahat ng namamatay at sa kanilang mga pamilya, para sa mga Ukrainians, para sa Russia, para sa mga naghahanap ng asylum at refugee, para sa mga nagwewelga, para sa mga desperadong walang sapat. pera para mabuhay, para kay Melody na sinubukang kitilin ang kanyang buhay ngayong linggo dahil gusto ng kanyang anak ng mga trainer na hindi niya kayang bilhin, para sa mga taong hindi kayang magpainit ng kanilang tahanan o bumili ng pagkain, para sa mga, para sa mga nasa mahabang listahan ng naghihintay sa mga ospital, para sa mga taong may Covid na nagpapatuloy sa napakaraming bansa, para sa Iran, Syria, Yemen, Palestine, Israel, Hong Kong, China, ating mga gobyerno, para sa mga nag-iisa at sa mga dumaranas ng depresyon, para sa mga walang tirahan, para sa mga biktima ng pagbabago ng klima at ang mga nakikipaglaban upang iligtas ang ating planeta.

Nawa'y hindi ka namin mabigo kahit na humaharap kami sa malalaking panganib.

Ibigay mo sa amin ang iyong kapayapaan, ang iyong karunungan at ang iyong lakas. Amen

 

Pangwakas na Mga Tugon

 

Dalhin mo kami sa Bethlehem

Bahay ng tinapay

Kung saan napupuno ang walang laman

Ang mahihirap ay nakakahanap ng kayamanan

At kinikilala ng mayayaman ang kanilang kahirapan

Kung saan lumuhod ang lahat, sumamba

At pinakain.

Amen

 

Datanglah Tuhan yang Kudus

Berikan saya ketenangan anda

Hantar Roh anda

Untuk menyembuhkan dan membantu saya

Jadi saya boleh membina dunia

Cinta dan keadilan

Dan jagalah bumimu.

 

Lagu "Tuan tarian"

https://youtu.be/P-LCIMWH0Nc

 

Doa memohon pertolongan Tuhan

 

Sebatang lilin dinyalakan.

 

Kami menyalakan lilin untuk cahaya, menghantar

sembahyang tinggi ke langit bertinta dan

impian jauh ke dalam jiwa manusia kita.

 

Kami menyalakan lilin untuk cahaya. Semoga ia menerangi jalan kita.

 

Maafkan saya

Apabila saya tersalah pilih jalan

Pulihkan saya

Bantu saya untuk mempunyai belas kasihan untuk diri sendiri dan orang lain

Untuk mencipta dunia yang baik dan adil

Dan untuk membawa impian anda dalam diri saya

 

Doa Bapa Kami dalam bahasa kita sendiri

 

Bacaan Wahyu 21v1-6

 

Kemudian saya melihat “langit yang baru dan bumi yang baru,” kerana langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan tidak ada lagi laut. 2 Aku melihat Kota Suci, Yerusalem yang baru, turun dari syurga daripada Tuhan, disediakan seperti pengantin perempuan yang berpakaian cantik untuk suaminya. 3 Dan aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, “Lihat! Tempat kediaman Tuhan kini berada di antara orang-orang, dan Dia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Tuhan sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Tuhan mereka. 4 ‘Dia akan menyeka setiap air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi kematian’ [atau perkabungan atau tangisan atau kesakitan, kerana aturan lama telah berlalu.”

 

Kami berdoa untuk orang dan situasi yang ada di hati kami hari ini ...

Kami berdoa pada masa Krismas ini, untuk orang dan situasi yang ada di hati kami, untuk kakak saya dan semua yang sedang nazak serta keluarga mereka, untuk orang Ukraine, untuk Rusia, untuk pencari suaka dan pelarian, untuk mereka yang mogok, untuk mereka yang terdesak tanpa kecukupan. wang untuk hidup, untuk Melody yang cuba mencabut nyawanya minggu ini kerana anaknya mahukan jurulatih yang dia tidak mampu, untuk orang yang tidak mampu untuk memanaskan rumah atau membeli makanan, bagi mereka, bagi mereka yang berada dalam senarai menunggu hospital yang panjang, untuk penghidap Covid yang berterusan di banyak negara, untuk Iran, Syria, Yaman, Palestin, Israel, Hong Kong, China, kerajaan kita, untuk mereka yang bersendirian dan mereka yang mengalami kemurungan, untuk gelandangan, untuk mangsa perubahan iklim dan mereka yang berjuang untuk menyelamatkan planet kita.

Semoga kami tidak mengecewakan anda walaupun kami menghadapi bahaya besar.

Berikan kami ketenangan, kebijaksanaan dan kekuatan anda. Amin

 

Jawapan Penutup

 

Bawa kami ke Betlehem

Rumah roti

Di mana yang kosong diisi

Orang miskin mencari kekayaan

Dan orang kaya mengakui kemiskinan mereka

Di mana semua berlutut, menyembah

Dan diberi makan.

Amin

 

 

 

 

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews