Friday 10 February 2023

Service 12th February 2023, Epiphany 6, Dienst 12 februari 2023, 2023 年 2 月 12 日禮拜, सेवा 12 फरवरी2023,

 

There is courage here

We will support it

There is humanity here. 

We will enjoy it

There is a voice calling beyond the chaos 

We will follow it

There is a Spirit moving. 

We will embrace it

Song “Will you come and follow me”

https://youtu.be/o469PRLdbHU

Reflection on Matthew 5v43-48

Matthew 5 v43-45 reads; “You have heard that it has been said, You shall love your neighbour, and hate your enemy. But I say to you, Love your enemies, bless those that curse you, do good to those who hate you, and pray for them that you may be the children of your Father who is in heaven.”

 The first thing Martin Luther King says we have to do is examine ourselves. People dislike us for all sorts of illogical reasons, but have we actually done something in the past to encourage their dislike of us? That is why we have to begin with ourselves. Examine ourselves.

Our actions individually and collectively, as a nation can stir up hatred.Jesus said: “How is it that you see the splinter in your brother’s eye and fail to see the plank in your own eye?” So we begin to love our enemies and love those persons that hate us by looking at ourselves.

 The second thing that King advises us to do we is to discover the good in our enemy, and everytime we begin to hate that person and think of hating that person, realize that there is some good there and look at those good points.

There is a civil war going on within us. Within the best of us, there is some evil, and within the worst of us, there is some good. When we recognise this, we take a different attitude toward others. The person who hates you most has some good in him; even the nation that hates us most has some good in it; even the race that hates us most has some good in it. And when we can look into the face of anyone and see deep down within them  “the image of God,” we begin to love them in spite of their hate. 

Another way King encourages us to love our enemy is this: When the opportunity presents itself for us to pay them back, that is the time which we must not do it. There will come a time, in many instances, when the person who hates us, the person who has gossiped about us, the person who has spread false rumors about us, there will come a time when we will have an opportunity to get back at them But we musnt pay them back because if we do we just perpetuate the wrong in the world.  We rise above them because we are better than this. 

This is what Jesus means when he says, “Love your enemy.” This is the way to do it. When the opportunity presents itself when you can pay back don’t do it.

Hate only intensifies the existence of hate and evil in the universe. If I hit you and you hit me and I hit you back and you hit me back and go on, you see, that goes on ad infinitum. It just never ends. Somewhere somebody must have a little sense, and that’s the strong person. The strong person is the person who can cut off the chain of hate, the chain of evil and inject within the universe the power of love. 

There’s another reason why you should love your enemies, and that is because hate distorts us. You cant see straight when you hate. Hate is a cancer that gnaws away at us. So Jesus says love, because hate destroys the hater as well as the hated.

Now there is a final reason that King says we should do what Jesus says, and that is because love is a redemptive power. Its is a power that transforms people. Keep loving your enemies even though theyre mistreating you. Just keep loving them, and they cant stand it for too long. They react. They react with bitterness because theyre angry because you love them and sometimes theyll hate you more, but just keep loving them. That love is redemptive, and this is why Jesus says love. There is something about hate that tears down and is destructive. So love your enemies. 

Long ago Jesus started an empire that depended on love, and even to this day millions will die for him.” When we love our enemies, to bless those who curse us, and do good to those that hate us, and prayed for those who use us, we have graduated into heavenly realms!

Oh God, help us in our lives and our attitudes, to work out that we can solve every problem that we confront in our lives. Let us join together in listening to these words of Jesus. In the name and spirit of Christ, we pray. Amen.

Song “Blessed are you”

https://youtu.be/xQhGYj4WBs0 

The cross we will take it

The love we will give it

The blessing we will share it


With thanks to the Iona community and Martin Luther King

 

Er is hier moed

We zullen het steunen

Er is hier menselijkheid.

We zullen ervan genieten

Er is een stem die voorbij de chaos roept

We zullen het volgen

Er beweegt een Geest.

We zullen het omarmen

 

Lied "Wil je komen en mij volgen"

https://youtu.be/o469PRLdbHU

 

Reflectie op Matteüs 5v43-48

 

Mattheüs 5 v43-45 leest; “U hebt gehoord dat er is gezegd: u zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten. Maar ik zeg u: heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen dat u de kinderen mag zijn van uw Vader die in de hemel is.”

 

Het eerste wat Martin Luther King zegt dat we moeten doen, is onszelf onderzoeken. Mensen hebben om allerlei onlogische redenen een hekel aan ons, maar hebben we in het verleden echt iets gedaan om hun afkeer van ons aan te wakkeren? Daarom moeten we bij onszelf beginnen. Onderzoek onszelf.

 

Onze acties, individueel en collectief, als een natie kunnen haat opwekken. Jezus zei: "Hoe komt het dat je de splinter in het oog van je broeder ziet en de balk in je eigen oog niet ziet?" Dus we beginnen onze vijanden lief te hebben en houden van die personen die ons haten door naar onszelf te kijken.

 

Het tweede dat King ons adviseert om te doen, is het goede in onze vijand te ontdekken, en elke keer dat we die persoon beginnen te haten en eraan denken die persoon te haten, besef dan dat er iets goeds is en kijk naar die goede punten.

 

Binnen in ons is een burgeroorlog gaande. In de besten van ons zit iets kwaads, en in de slechtste van ons zit iets goeds. Wanneer we dit herkennen, nemen we een andere houding aan ten opzichte van anderen. De persoon die je het meest haat, heeft iets goeds in zich; zelfs de natie die ons het meest haat, heeft iets goeds in zich; zelfs het ras dat ons het meest haat, heeft iets goeds in zich. En wanneer we iemand in het gezicht kunnen kijken en diep van binnen "het beeld van God" kunnen zien, beginnen we van hem te houden ondanks zijn haat.

 

Een andere manier waarop King ons aanmoedigt om onze vijand lief te hebben, is deze: wanneer de gelegenheid zich voordoet om hem terug te betalen, moeten we dat niet doen. Er zal in veel gevallen een tijd komen dat de persoon die ons haat, de persoon die over ons heeft geroddeld, de persoon die valse geruchten over ons heeft verspreid, er een tijd zal komen dat we de kans krijgen om terug te keren naar Maar we mogen ze niet terugbetalen, want als we dat doen, bestendigen we alleen maar het kwaad in de wereld. We stijgen boven hen uit omdat we beter zijn dan dit.

 

Dit is wat Jezus bedoelt als hij zegt: "Heb je vijand lief." Dit is de manier om het te doen. Wanneer de gelegenheid zich voordoet wanneer u kunt terugbetalen, doe het dan niet.

 

Haat versterkt alleen maar het bestaan van haat en kwaad in het universum. Als ik jou sla en jij mij slaat en ik jou terug sla en jij mij terug slaat en ga door, zie je, dat gaat tot in het oneindige door. Het houdt gewoon nooit op. Ergens moet iemand een beetje verstand hebben, en dat is de sterke persoon. De sterke persoon is de persoon die de keten van haat, de keten van het kwaad kan doorsnijden en in het universum de kracht van liefde kan injecteren.

 

Er is nog een reden waarom je van je vijanden zou moeten houden, en dat is omdat haat ons vervormt. Je kunt niet goed zien als je haat. Haat is een kanker die aan ons knaagt. Jezus zegt dus liefde, want haat vernietigt zowel de hater als de gehate.

 

Nu is er nog een laatste reden waarom King zegt dat we moeten doen wat Jezus zegt, en dat is omdat liefde een verlossende kracht is. Het is een kracht die mensen transformeert. Blijf van je vijanden houden, ook al behandelen ze je slecht. Blijf gewoon van ze houden, en ze kunnen het niet te lang uithouden. Ze reageren. Ze reageren bitter omdat ze boos zijn omdat je van ze houdt en soms zullen ze je meer haten, maar blijf gewoon van ze houden. Die liefde is verlossend, en daarom zegt Jezus liefde. Er is iets aan haat dat afbreekt en destructief is. Dus heb je vijanden lief.

 

Lang geleden begon Jezus een imperium dat afhankelijk was van liefde, en zelfs tot op de dag van vandaag zullen miljoenen voor hem sterven.” Als we onze vijanden liefhebben, degenen zegenen die ons vervloeken, en goed doen aan degenen die ons haten, en bidden voor degenen die ons gebruiken, zijn we afgestudeerd in hemelse gewesten!

 

Oh God, help ons in ons leven en onze houding, om erachter te komen dat we elk probleem waarmee we in ons leven worden geconfronteerd, kunnen oplossen. Laten we samen luisteren naar deze woorden van Jezus. In de naam en geest van Christus bidden wij. Amen.

 

Lied "Zalig ben jij"

https://youtu.be/xQhGYj4WBs0

 

Het kruis zullen we nemen

De liefde die we het zullen geven

De zegen die we zullen delen

 

 

這裡有勇氣

我們會支持它

這裡有人性。

我們會享受它

混沌之外有一個聲音在呼喚

我們將遵循它

有靈動。

我們會擁抱它

 

歌曲《你願意跟我走嗎》

https://youtu.be/o469PRLdbHU

 

反思馬太福音 5v43-48

 

馬太福音 5 v43-45 讀到; “你聽過有句話,你要愛你的鄰舍,恨你的敵人。 但我告訴你,愛你的敵人,祝福那些詛咒你的人,善待那些恨你的人,並為他們祈禱,使你成為天父的孩子。

 

馬丁路德金我們必須做的第一件事就是審視自己。 人們出於各種不合邏輯的原因不喜歡我們,但我們過去是否真的做了什麼來鼓勵他們不喜歡我們? 這就是為什麼我們必須從我們自己開始。 審視我們自己。

 

作為一個國家,我們個人和集體的行為會激起仇恨。耶穌你怎麼看見你弟兄眼中有刺,卻看不見自己眼中有樑木呢?” 因此,我們開始愛我們的敵人,並通過審視自己來愛那些恨我們的人。

 

金建議我們做的第二件事是發現敵人的優點,每當我們開始恨那個人並想恨那個人時,意識到那裡有一些優點,然後看看那些優點。

 

我們心正在進行一場戰。 在我們最好的人中,也有一些惡,而在我們最壞的人中,也有一些善。 當我們認識到這一點時,我們就會對他人採取不同的態度。 最恨你的人,也有他的優點; 即使是最恨我們的國家也有一些好處; 即使是最討厭我們的種族也有一些好處。 當我們可以注視任何人的面孔並在他們心深處看到上帝的形象時,儘管他們憎恨我們,我們還是開始愛他們。

 

金鼓勵我們愛敵人的另一種方式是:當我們有機會報復他們時,就是我們不能這樣做的時候。 總有一天,在很多情況下,那些討厭我們的人,散佈我們八卦的人,散佈關於我們的虛假謠言的人,總有一天我們會有機會報復 他們但我們不能回報他們,因為如果我們這樣做,我們只會讓世界上的錯誤永久化。 我們超越他們,因為我們比這更好。

 

這就是耶穌愛你的仇敵時的意思。 這是做到這一點的方法。 當機會出現時,當你可以回報時,不要去做。

 

仇恨只會加劇宇宙中仇恨和邪惡的存在。 如果我打你,你打我,我還擊你,你還擊我,然後繼續,你看,這種情況會無限循環下去。 它永遠不會結束。 某個地方必須有人有一點感覺,那就是強者。 強大的人是能切斷仇恨的鎖鏈、邪惡的鎖鏈並在宇宙中註入愛的力量的人。

 

你應該愛你的敵人還有另一個原因,那就是仇恨會扭曲我們。 當你討厭時,你無法直視。 仇恨是蠶食我們的毒瘤。 所以耶穌愛,因為仇恨會摧毀仇恨者和被仇恨者。

 

我們應該照耶穌所的去做,還有最後一個原因,那就是因為愛是一種救贖的力量。 這是一種改變人的力量。 繼續愛你的敵人,即使他們虐待你。 只要繼續愛他們,他們就受不了太久。 他們反應。 他們的反應是痛苦的,因為他們生氣是因為你愛他們,有時他們會更恨你,但請繼續愛他們。 愛是救贖,這就是耶穌愛的原因。 仇恨有些東西會撕裂並具有破壞性。 所以愛你的敵人。

 

很久以前,耶穌建立了一個依賴愛的帝國,直到今天,仍有數百萬人為他而死。” 當我們愛我們的仇敵,祝福咒詛我們的人,善待恨我們的人,為利用我們的人禱告,我們就已經畢業進入天國了!

 

哦上帝啊,在我們的生活和態度上幫助我們,使我們能解決生活中遇到的每一個問題。 讓我們一起聆聽耶穌的這些話語。 奉基督的名和精神,我們祈禱。 阿門。

 

歌曲《祝福你》

https://youtu.be/xQhGYj4WBs0

 

我們要背負的十字架

我們將給予的愛

祝福我們一起分享

 

यहाँ साहस है

हम इसका समर्थन करेंगे

यहां इंसानियत है।

हम इसका आनंद लेंगे

अराजकता से परे एक आवाज बुला रही है

हम इसका पालन करेंगे

एक आत्मा चल रही है।

हम इसे गले लगा लेंगे

 

गीत "क्या तुम आओगे और मेरे पीछे आओगे"

https://youtu.be/o469PRLDbHU

 

मत्ती 5v43-48 पर चिंतन

 

मैथ्यू 5 v43-45 पढ़ता है; "तूने सुना है कि कहा गया है, कि अपके पड़ोसी से प्रेम रखना, और अपके शत्रु से बैर। परन्तु मैं तुम से कहता हूं, कि अपनेशत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुम्हें स्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम से बैर करें उनका भला करो, और उनके लिथे प्रार्यना करो कि तुम अपके पिता की जोस्‍वर्ग में है सन्तान हो।

 

मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी जांच करनी है। लोग हमें हर तरह के अतार्किक कारणों से नापसंद करते हैं, लेकिन क्या हमनेवास्तव में अतीत में ऐसा कुछ किया है जिससे उनकी नापसंदगी को बढ़ावा मिले? इसलिए शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। स्वयं को परखें।

 

एक राष्ट्र के रूप में हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य घृणा को भड़का सकते हैं। यीशु ने कहा: “यह कैसे हो सकता है कि तू अपने भाई की आंख कातिनका देखता है, और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता?” इसलिए हम अपने शत्रुओं से प्रेम करने लगते हैं और उन लोगों से भी प्रेम करने लगतेहैं जो स्वयं को देखकर हमसे घृणा करते हैं।

 

दूसरी बात जो राजा हमें करने की सलाह देता है वह यह है कि हम अपने शत्रु में अच्छाई की खोज करें और हर बार जब हम उस व्यक्ति से घृणा करनेलगें और उस व्यक्ति से घृणा करने के बारे में सोचें, तो महसूस करें कि वहाँ कुछ अच्छा है और उन अच्छे बिंदुओं को देखें।

 

हमारे भीतर गृहयुद्ध चल रहा है। हममें से जो सबसे अच्छा है, उसके भीतर कुछ बुराई है, और हममें से जो सबसे बुरा है, उसके भीतर कुछ अच्छाई है।जब हम इसे पहचानते हैं, तो हम दूसरों के प्रति एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। जो व्यक्ति आपसे सबसे ज्यादा नफरत करता है, उसमें कुछ अच्छाईहै; यहाँ तक कि जो राष्ट्र हमसे सबसे अधिक घृणा करता है, उसमें भी कुछ अच्छा है; यहाँ तक कि वह जाति भी जो हमसे सबसे अधिक घृणा करती है, उसमें भी कुछ अच्छाई है। और जब हम किसी के चेहरे को देख सकते हैं और उसके भीतर गहराई से "ईश्वर की छवि" देख सकते हैं, तो हम उसकीनफरत के बावजूद उससे प्यार करना शुरू कर देते हैं।

 

राजा हमें अपने शत्रु से प्रेम करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक और तरीका यह है: जब हमारे लिए उन्हें वापस भुगतान करने का अवसर आता है, तोयही वह समय होता है जब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक समय आएगा, कई मामलों में, जब वह व्यक्ति जो हमसे घृणा करता है, वह व्यक्तिजिसने हमारे बारे में गपशप की है, वह व्यक्ति जिसने हमारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई हैं, एक समय ऐसा आएगा जब हमें वापस आने का अवसरमिलेगा उन्हें लेकिन हमें उन्हें वापस भुगतान नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम दुनिया में गलत को बढ़ावा देते हैं। हम उनसे ऊपरउठ जाते हैं क्योंकि हम इससे बेहतर हैं।

 

जीसस का यही अर्थ है जब वे कहते हैं, 'अपने शत्रु से प्रेम करो। इसे करने का यही तरीका है। जब अवसर खुद को प्रस्तुत करता है जब आप वापसभुगतान कर सकते हैं तो ऐसा न करें।

 

नफ़रत ही ब्रह्मांड में नफ़रत और बुराई के अस्तित्व को तीव्र करती है। अगर मैं तुम्हें मारता हूं और तुम मुझे मारते हो और मैं तुम्हें पीछे से मारता हूं औरतुम मुझे पीछे से मारते हो और आगे बढ़ जाते हो, तो वह अनंत तक चलता रहता है। यह कभी खत्म नहीं होता। कहीं न कहीं किसी के पास थोड़ी सीसमझ होनी चाहिए, और वह है मजबूत व्यक्ति। मजबूत व्यक्ति वह है जो नफरत की जंजीरों को, बुराई की जंजीरों को काट सकता है और ब्रह्मांड मेंप्रेम की शक्ति को इंजेक्ट कर सकता है।

 

एक और कारण है कि आपको अपने शत्रुओं से प्रेम क्यों करना चाहिए, और वह है क्योंकि घृणा हमें विकृत करती है। जब आप नफरत करते हैं तोआप सीधे नहीं देख सकते। नफरत एक ऐसा कैंसर है जो हमें कुतर देता है। इसलिए जीसस प्रेम कहते हैं, क्योंकि घृणा घृणा करने वाले को भी नष्टकर देती है और घृणा करने वाले को भी।

 

अब एक अंतिम कारण है कि राजा कहता है कि हमें वही करना चाहिए जो यीशु कहते हैं, और वह इसलिए है क्योंकि प्रेम एक छुटकारा देने वालीशक्ति है। यह एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को बदल देती है। अपने शत्रुओं से प्रेम करते रहें, भले ही वे आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हों। बस उन्हेंप्यार करते रहो, और वे इसे बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे प्रतिक्रिया करते हैं। वे कटुता के साथ प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि वे क्रोधितहोते हैं क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं और कभी-कभी वे आपसे अधिक नफरत करेंगे, लेकिन बस उन्हें प्यार करते रहें। वह प्रेम छुटकारा देने वाला है, और इसीलिए जीसस प्रेम कहते हैं। नफरत के बारे में कुछ ऐसा है जो टूट जाता है और विनाशकारी होता है। इसलिए अपने शत्रुओं से प्रेम करो।

 

बहुत पहले यीशु ने एक ऐसा साम्राज्य शुरू किया था जो प्रेम पर निर्भर था, और आज भी लाखों लोग उसके लिए मरेंगे।” जब हम अपने शत्रुओं से प्रेमकरते हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जो हमें श्राप देते हैं, और जो हमसे घृणा करते हैं उनका भला करते हैं, और जो हमारा उपयोग करते हैं उनके लिएप्रार्थना करते हैं, तो हम स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर चुके होते हैं!

 

हे भगवान, हमारे जीवन और हमारे व्यवहार में हमारी मदद करें, ताकि हम अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान कर सकें। आइए हम सबमिलकर यीशु के इन शब्दों को सुनें। मसीह के नाम और आत्मा में, हम प्रार्थना करते हैं। तथास्तु।

 

गीत "आप धन्य हैं"

https://youtu.be/xQhGYj4WBs0

 

हम इसे क्रॉस लेंगे

जो प्यार हम देंगे

आशीर्वाद हम इसे साझा करेंगे

Winter

Winter

Total Pageviews