Friday 11 December 2020

Prayers 11th December 2020, Rugăciuni 11 decembrie 2020, 祈禱2020年12月11日


 

Come Holy Child

Stir in the womb of our complacency

Shepherd us

Whisper through our lives

Be born in us today

 

Song “Music from the Cathedrals” 

https://youtu.be/m4oZZhpMXP4

 

Prayer for Gods help

 

Forgive me

When I choose the wrong way

Restore me

Help me to have compassion for myself and others

To create a world that is good and just

And to carry your dream within me

 

The Lord’s Prayer in our own language

Reading Psalm 65

Praise awaits you, our God, in Zion;
    to you our vows will be fulfilled.
You who answer prayer,
    to you all people will come.
When we were overwhelmed by sins,
    you forgave our transgressions.
Blessed are those you choose
    and bring near to live in your courts!
We are filled with the good things of your house,
    of your holy temple.

 

Our Prayers

We pray for people and situations that are on our hearts today ...

ongoing lockdown, those in schools and hospitals, the hope of a vaccine, Hong Kong, Syria, Yemen, Ethiopia, Malaysia, Palestine, our governments, the Rohinga Muslims, Muslims being persecuted in China, protection for key workers, protection for Black and Asian people, for people on low or no incomes, for those with underlying health conditions and those over 60, care for those who are alone and those suffering with depression, protection for asylum seekers and refugees and ensuring that food is reaching the vulnerable…and global warming. 

May we not fail you though we face great dangers.

Give us your peace, your wisdom and your strength. Amen

 

Closing Responses

 

In our watching and in our waiting

Come Lord Jesus

In our hopes and our fears

Come Lord Jesus

In our homes and in our world

Come Lord Jesus

When least expected.

 

With thanks to © Janet Morley and the Iona Community adapted

 

來聖子

在我們自滿的子宮中攪拌

牧養我們

在我們的生活中耳語

今天出生於我們

 

歌曲大教堂音樂

https://youtu.be/m4oZZhpMXP4

 

祈求神的幫助

 

原諒我

當我選擇錯誤的方式

恢復我

幫助我對自己和他人抱有同情心

創造一個美好而公正的世界

並將你的夢想帶入我的內心

 

用我們自己的語言禱告

閱讀詩篇65

讚美在錫安等待著我們的上帝。

    對您來說,我們的誓言將會實現。

2回答禱告的人,

    對你們所有人都會來。

3當我們被罪惡淹沒時,

    你原諒了我們的過犯。

4你選擇的人有福了

    並帶到您的法院居住!

我們充滿了您家的美好事物,

    您的聖殿。

 

我們的祈禱

我們為當今我們心中的人和處境祈禱...

持續的封鎖,學校和醫院的封鎖,對疫苗的希望,香港,敘利亞,也門,埃塞俄比亞,馬來西亞,巴勒斯坦,我們的政府,羅欣加穆斯林,在中國受到迫害的穆斯林,對主要工人的保護,對黑人和黑人的保護亞洲人民針對低收入或無收入者,健康狀況不佳的人和60歲以上的人,照顧孤獨的人和患有抑鬱症的人,為尋求庇護者和難民提供保護,並確保糧食供應到弱勢群體……以及全球暖化。

儘管我們面臨巨大的危險,但願我們不會讓您失望。

給我們您的平安,您的智慧和力量。阿門

 

結束回應

 

在我們的觀察和等待中

來主耶穌

在我們的希望和恐懼中

來主耶穌

在我們的家中和我們的世界中

來主耶穌

最不期望的時候。

 

感謝©Janet MorleyIona Community的改編

 

Vino Sfinte Copile

Se amestecă în pântecele mulțumirii noastre

Păstorește-ne

Șoptește prin viețile noastre

Fii născut în noi astăzi

 

Cântec „Muzica din catedrale”

https://youtu.be/m4oZZhpMXP4

 

Rugăciunea pentru ajutorul zeilor

 

Iarta-ma

Când aleg calea greșită

Restaurează-mă

Ajută-mă să am compasiune pentru mine și pentru ceilalți

Pentru a crea o lume care este bună și dreaptă

Și să-ți duci visul în mine

 

Rugăciunea Domnului în limba noastră

Citirea Psalmului 65

Laudă te așteaptă, Dumnezeul nostru, în Sion;

    pentru tine jurămintele noastre se vor împlini.

2 Tu, care răspunzi la rugăciune,

    la tine vor veni toți oamenii.

3 Când am fost copleșiți de păcate,

    ai iertat păcatele noastre.

4 Fericiți sunt cei pe care îi alegeți

    și apropiați-vă să locuiți în curțile voastre!

Suntem plini de lucrurile bune ale casei tale,

    a templului tău sfânt.

 

Rugăciunile noastre

Ne rugăm pentru oameni și situații care sunt astăzi în inima noastră ...

blocare continuă, cele din școli și spitale, speranța unui vaccin, Hong Kong, Siria, Yemen, Etiopia, Malaezia, Palestina, guvernele noastre, musulmanii Rohinga, musulmanii fiind persecutați în China, protecția lucrătorilor cheie, protecția pentru negru și Persoanele asiatice, pentru persoanele cu venituri mici sau fără venituri, pentru cei cu condiții de sănătate subiacente și cei peste 60 de ani, au grijă de cei care sunt singuri și cei care suferă de depresie, protecție pentru solicitanții de azil și refugiați și asigurarea faptului că alimentele ajung la vulnerabili ... și încălzire globală.

Fie să nu vă dăm greș, deși ne confruntăm cu mari pericole.

Dă-ne pacea, înțelepciunea și puterea ta. Amin

 

Răspunsuri de închidere

 

În vizionarea noastră și în așteptarea noastră

Vino Doamne Iisuse

În speranțele și temerile noastre

Vino Doamne Iisuse

În casele noastre și în lumea noastră

Vino Doamne Iisuse

Când cel mai puțin așteptat.

 

Cu mulțumiri © Janet Morley și Iona Community adaptate

 

Winter

Winter

Total Pageviews