Friday 11 December 2020

Prayers December 11/12th 2020, 祈禱2020年12月11日至12日, Rugăciuni 11-12 decembrie 2020,From light comes life.

Deep in the earth, a seed begins to grow.

In our imagination, an idea takes root.

In a moment, love grows.

Safe in the womb, a baby turns.

 

Song “Hark the herald” 

https://youtu.be/Xw38pGhPXIk

 

A candle is lit.

 

We light a candle for hope, sending

prayers high into the inky heavens and

dreams deep into our human soul.

 

We light a candle for hope. May it light our way.

 

The Lords Prayer in our own language

 

Reading Isaiah 12


And on that day you will say,
“Give thanks to the Lord, call on His name.
Make known His deeds among the peoples;

Make them remember that His name is exalted.”
Praise the Lord in song, for He has done glorious things;
Let this be known throughout the earth.
Rejoice and shout for joy, you inhabitant of Zion,
For great in your midst is the Holy One of Israel.

 

Our prayers

 

We pray this Advent time, a time of waiting, for those we carry on our hearts… for peace, throughout the world, a Covid world, where little children cannot sleep because of the sound of bombs falling, where people are imprisoned for protesting about the abuse of human rights, where temperatures soar because of climate change and forests burn, for the vulnerable in this Covid time and those sick and dying, for the homeless in their own country and those far from home, for asylum seekers and refugees the world over, and finally for our children and grandchildren who we must give a better future. In Jesus name we pray, Amen

 

Come Holy God

Give us your peace 

Send your Spirit

To heal and help us

In our strange Covid world

So we can build a world

Of love and justice

And care for your earth. Amen

 

©Janet Morley adapted

 

生命來自光明。

在地球深處,種子開始生長。

在我們的想像中,一個想法紮根。

一會兒,愛就增長了。

在子宮中安全,嬰兒轉身。

 

歌曲先驅者

https://youtu.be/Xw38pGhPXIk

 

蠟燭點燃了。

 

我們為希望點燃蠟燭,發送

祈禱進入漆黑的天堂,

夢想深入我們的人類靈魂。

 

我們為希望點燃蠟燭。願它點亮我們的道路。

 

上議院的禱告用我們自己的語言

 

閱讀以賽亞書12

 

4那天你會說

感謝主,求主的名。

在各國人民中彰顯他的作為;

讓他們記住他的名高舉。

5要讚美耶和華,因為他成就了榮耀的事。

讓這件事在全世界為人所知。

6錫安的居民歡喜歡呼,

你們中的偉大就是以色列的聖者。

 

我們的祈禱

 

我們祈禱這個複臨的時間,一個等待的時間,為我們所懷念的一切……為了全世界的和平,一個共創世界,在這裡,小孩子因為炸彈下落的聲音而無法入睡,人們因抗議而被監禁濫用人權,氣候變化和森林燒毀導致氣溫飆升的情況,對於這段Covid時代的弱勢群體,患病和垂死的人們,對於本國和無家可歸的無家可歸者而言,對於全世界的尋求庇護者和難民最後,對於我們的子孫後代,我們必須給他們一個美好的未來。我們奉耶穌的名禱告,阿們

 

來聖靈

給我們你的平安

傳遞你的精神

治愈和幫助我們

在我們陌生的Covid世界中

這樣我們就可以建立一個世界

愛與正義

並關心你的地球。阿門

 

©Janet Morley改編

 

Din lumină vine viața.

Adânc în pământ, o sămânță începe să crească.

În imaginația noastră, o idee prinde rădăcini.

Într-o clipă, dragostea crește.

În siguranță în uter, un bebeluș se întoarce.

 

Cântec „Hark the herald”

https://youtu.be/Xw38pGhPXIk

 

O lumânare este aprinsă.

 

Aprindem o lumânare pentru speranță, trimitând

rugăciuni sus în cerurile de cerneală și

vise adânc în sufletul nostru uman.

 

Aprindem o lumânare pentru speranță. Să ne lumineze drumul.

 

Rugăciunea Domnilor în limba noastră

 

Citind Isaia 12

 

4 Și în ziua aceea vei spune:

„Lăudați Domnului, chemați numele Lui.

Faceți cunoscute faptele Sale printre popoare;

Fă-i să-și amintească că numele Lui este înălțat ”.

5 Lăudați pe Domnul în cântare, căci El a făcut lucruri glorioase;

Să fie cunoscut acest lucru pe tot pământul.

6 Bucură-te și strigă de bucurie, locuitorul Sionului,

Căci mare în mijlocul tău este Sfântul lui Israel.

 

Rugăciunile noastre

 

Ne rugăm acest timp de Advent, un timp de așteptare, pentru cei pe care îi purtăm pe inimile noastre ... pentru pace, în toată lumea, o lume Covidă, în care copiii mici nu pot dormi din cauza zgomotului bombelor care cad, unde oamenii sunt închiși pentru că au protestat abuzul drepturilor omului, unde temperaturile cresc din cauza schimbărilor climatice și pădurile ard, pentru cei vulnerabili în acest timp Covid și pentru cei bolnavi și pe moarte, pentru persoanele fără adăpost din propria țară și cei departe de casă, pentru solicitanții de azil și refugiații din lume și în cele din urmă pentru copiii și nepoții noștri cărora trebuie să le oferim un viitor mai bun. În numele lui Isus ne rugăm, Amin

 

Vino Sfinte Doamne

Dă-ne pacea ta

Trimite-ți Duhul

Să ne vindece și să ne ajute

În ciudata noastră lume Covid

Deci putem construi o lume

De dragoste și dreptate

Și grijă de pământul tău. Amin

 

© Janet Morley adaptat 

Winter

Winter

Total Pageviews