Wednesday 9 December 2020

Prayers December 9/10th 2020, 祈禱2020年12月9日至10日,Rugăciuni 9-10 decembrie 2020,From light comes life.

Deep in the earth, a seed begins to grow.

In our imagination, an idea takes root.

In a moment, love grows.

Safe in the womb, a baby turns.

 

Song “Let all mortal flesh keep silence” 

https://youtu.be/Zz4LBjysReA

 

A candle is lit.

 

We light a candle for hope, sending

prayers high into the inky heavens and

dreams deep into our human soul.

 

We light a candle for hope. May it light our way.

 

The Lords Prayer in our own language

 

Reading Isaiah 11

 

There will be a highway for the remnant of his people
    that is left from Assyria,
as there was for Israel
    when they came up from Egypt.

 

Our prayers

 

We pray this Advent time, a time of waiting, for peace, throughout the world, a Covid world, where little children cannot sleep because of the sound of bombs falling, where people are imprisoned for protesting about the abuse of human rights, where temperatures soar because of climate change and forests burn, for the vulnerable in this Covid time and those sick and dying, for the homeless in their own country and those far from home, for asylum seekers and refugees the world over, and finally for our children and grandchildren who we must give a better future. In Jesus name we pray, Amen

 

Come Holy God

Give us your peace 

Send your Spirit

To heal and help us

In our strange Covid world

So we can build a world

Of love and justice

And care for your earth. Amen

 

©Janet Morley adapted

 

生命來自光明。

在地球深處,種子開始生長。

在我們的想像中,一個想法紮根。

一會兒,愛就增長了。

在子宮中安全,嬰兒轉身。

 

歌曲讓所有的凡肉保持沉默

https://youtu.be/Zz4LBjysReA

 

蠟燭點燃了。

 

我們為希望點燃蠟燭,發送

祈禱進入漆黑的天堂,

夢想深入我們的人類靈魂。

 

我們為希望點燃蠟燭。願它點亮我們的道路。

 

上議院的禱告用我們自己的語言

 

閱讀以賽亞書11

 

他的人民的殘餘將有一條高速公路

    那是亞述留下來的

就像以色列一樣

    當他們從埃及出來時。

 

我們的祈禱

 

我們祈禱這個來臨的時間,一個等待和平的時間,在整個世界範圍內,在一個共融的世界裡,由於炸彈下落的聲音,小孩子無法入睡,那裡的人們因抗議侵犯人權行為而被監禁,那裡的氣溫高漲由於氣候變化和森林燒毀而飆升,對於在這段Covid時代中的弱勢群體以及那些病殘和垂死的人們,對於他們本國和遠離家鄉的無家可歸者,對於全世界的尋求庇護者和難民,最後對於我們的孩子和我們必須給美好的未來的孫子們。我們奉耶穌的名禱告,阿們

 

來聖靈

給我們你的平安

傳遞你的精神

治愈和幫助我們

在我們陌生的Covid世界中

這樣我們就可以建立一個世界

愛與正義

並關心你的地球。阿門

 

©Janet Morley改編

 

Din lumină vine viața.

Adânc în pământ, o sămânță începe să crească.

În imaginația noastră, o idee prinde rădăcini.

Într-o clipă, dragostea crește.

În siguranță în uter, un bebeluș se întoarce.

 

Cântec „Lasă toată carnea muritoare să tacă”

https://youtu.be/Zz4LBjysReA

 

O lumânare este aprinsă.

 

Aprindem o lumânare pentru speranță, trimitând

rugăciuni sus în cerurile de cerneală și

vise adânc în sufletul nostru uman.

 

Aprindem o lumânare pentru speranță. Să ne lumineze drumul.

 

Rugăciunea Domnilor în limba noastră

 

Citind Isaia 11

 

Va exista o autostradă pentru rămășița poporului său

    care a rămas din Asiria,

ca și pentru Israel

    când au venit din Egipt.

 

Rugăciunile noastre

 

Ne rugăm acest timp de Advent, un timp de așteptare, pentru pace, în întreaga lume, o lume Covid, în care copiii mici nu pot dormi din cauza zgomotului bombelor care cad, unde oamenii sunt închiși pentru a protesta despre abuzul drepturilor omului, unde temperatura crește din cauza schimbărilor climatice și a pădurilor arde, pentru cei vulnerabili în acest timp Covid și pentru cei bolnavi și pe moarte, pentru persoanele fără adăpost din propria țară și cei departe de casă, pentru solicitanții de azil și refugiații din întreaga lume și, în cele din urmă, pentru copiii noștri și nepoții cărora trebuie să le oferim un viitor mai bun. În numele lui Isus ne rugăm, Amin

 

Vino Sfinte Doamne

Dă-ne pacea ta

Trimite-ți Duhul

Să ne vindece și să ne ajute

În ciudata noastră lume Covid

Deci putem construi o lume

De dragoste și dreptate

Și grijă de pământul tău. Amin

 

© Janet Morley adaptat

Winter

Winter

Total Pageviews