Thursday, 7 January 2021

Prayers 7/8th January 2021, 祈禱2021年1月7日至8日, Rugăciuni 7/8 ianuarie 2021,

 


Rise within me like the star 

And make me restless

Till I journey on

To seek my peace in you

 

Song “Joy has dawned”

https://youtu.be/KbSCbZ-1wdw

 

A candle is lit.

 

I light a candle for light, sending

prayers high into the inky heavens and

dreams deep into our human soul.

 

We light a candle for light. May it light our way.

 

Psalm 72

 

Give the king Your judgments, God,
And Your righteousness to the king’s son.
May ]he judge Your people with righteousness
And Your afflicted with justice.
 May the mountains bring peace to the people,
And the hills, in righteousness.
May he vindicate the afflicted of the people,
Save the children of the needy,
And crush the oppressor.

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Our Prayers

I pray for people and situations that are on my heart today ...

For the US, Hong Kong and Nigeria, the Rohinga people, people in lockdown, people dealing with Covid, for people who are lonely, for people who are hungry, for staff in hospitals and care homes, for people suffering from war particularly the children, for people imprisoned for protesting about the abuse of human rights, for people suffering because of floods or heat because of climate change, for the vulnerable and those sick and dying, for the homeless, for asylum seekers and refugees, for our government to make the right decisions, and finally for the children  and grandchildren who we must give a better future. 

May I not fail you though I face great dangers. 

Give me your peace, your wisdom and your strength. Amen

 

Closing Responses

 

When the star in the sky has gone

And the wise men have gone back to their homes

The real work of Christmas begins

To find the lost, heal the broken, feed the hungry and release the prisoner. Amen

 

 

Pat Nimmo with thanks to © Janet Morley adapted

 

像星星一樣在我心中升起

讓我不安

直到我繼續前進

在你身上尋求我的安寧

 

歌曲歡樂已經破曉

https://youtu.be/KbSCbZ-1wdw

 

蠟燭點燃了。

 

我點蠟燭點燃,發送

祈禱進入漆黑的天堂,

夢想深入我們的人類靈魂。

 

我們點燃蠟燭。願它點亮我們的道路。

 

詩篇72

 

願國王賜下你的審判,

還有你對國王兒子的公義。

52]他以公義審判你的百姓

而你飽受正義之苦。

53日,山為人民帶來和平,

和山在義中。

54日,他為人民的苦難辯護,

拯救有需要的孩子,

然後壓迫壓迫者。

 

用我們自己的語言禱告

 

我們的祈禱

我為今天我心中的人和處境祈禱...

對於美國,香港和尼日利亞的Rohinga人民,處於禁閉狀態的人,與Covid交往的人,孤獨的人,飢餓的人,醫院和養老院的工作人員,遭受戰爭之苦的人,尤其是兒童為那些因抗議侵犯人權而被監禁的人,因氣候變化而因洪水或高溫遭受苦難的人,為弱勢者和患病者和垂死者,為無家可歸者,為尋求庇護者和難民,為我們的政府正確的決定,最後是對於我們必須給他們美好的未來的子孫後代。

儘管我面臨巨大的危險,但願我不會讓你失望。

給我你的安寧,你的智慧和你的力量。阿門

 

結束回應

 

當天空中的星星消失

智者又回到了家

聖誕節的真正開始

為了找到失落的人,治愈破碎的人,餵養飢餓的人並釋放囚犯。阿門

 

Pat Nimmo感謝©Janet Morley改編

 

Ridică-te în mine ca steaua

Și fă-mă neliniștit

Până voi călători mai departe

Să-mi caut pacea în tine

 

Cântecul „Bucuria a răsărit”

https://youtu.be/KbSCbZ-1wdw

 

O lumânare este aprinsă.

 

Aprind o lumânare pentru lumină, trimitând

rugăciuni sus în cerurile de cerneală și

vise adânc în sufletul nostru uman.

 

Aprindem o lumânare pentru lumină. Să ne lumineze drumul.

 

Psalmul 72

 

Dă împăratului judecățile Tale, Doamne,

Și dreptatea Ta către fiul regelui.

2 mai] El va judeca poporul Tău cu dreptate

Și pe cel tău afectat de dreptate.

3 Fie ca munții să aducă pace oamenilor,

Și dealurile, în dreptate.

4 Să justifice pe cei necăjiți ai poporului,

Salvează copiii celor nevoiași,

Și zdrobește opresorul.

 

Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Rugăciunile noastre

Mă rog pentru oameni și situații care sunt astăzi pe inima mea ...

Pentru SUA, Hong Kong și Nigeria, poporul Rohinga, persoanele blocate, persoanele care se ocupă cu Covid, pentru persoanele care sunt singuri, pentru persoanele care sunt flămânzi, pentru personalul din spitale și case de îngrijire, pentru persoanele care suferă de război, în special pentru copii , pentru persoanele încarcerate pentru a protesta în legătură cu abuzul drepturilor omului, pentru persoanele care suferă din cauza inundațiilor sau a căldurii din cauza schimbărilor climatice, pentru persoanele vulnerabile și bolnavi și pe moarte, pentru persoanele fără adăpost, pentru solicitanții de azil și refugiați, pentru ca guvernul nostru să facă deciziile corecte și, în cele din urmă, pentru copiii și nepoții cărora trebuie să le oferim un viitor mai bun.

Fie ca nu te ratez, deși mă confrunt cu mari pericole.

Dă-mi liniștea, înțelepciunea și puterea ta. Amin

 

Răspunsuri de închidere

 

Când steaua din cer a dispărut

Și înțelepții s-au întors la casele lor

Începe adevărata lucrare a Crăciunului

Pentru a găsi pe cei pierduți, vindecați cei rupți, hrăniți pe cei flămânzi și eliberați prizonierul. Amin

 

 

Pat Nimmo cu mulțumiri © Janet Morley adaptat

 

Winter

Winter

Total Pageviews