Thursday, 11 February 2021

Prayers 11/12th February 2021, 祈禱2021年2月11日至12日, Dualar 11/12 Şubat 2021Take me to Bethlehem

House of bread

Where the empy are filled

The poor find riches

And the rich recognise their poverty

Where all kneel and worship 

And all are fed.

 

Song “Graves into Gardens”

https://youtu.be/KwX1f2gYKZ4

 

A candle is lit.

 

I light a candle for light, sending

prayers high into the inky heavens and

dreams deep into our human soul.

 

We light a candle for light. May it light our way.

                 

Psalm 78

 

He made the east wind blow in the sky
And by His power He directed the south wind.
27 When He rained meat upon them like the dust,
Even winged fowl like the sand of the seas,
28 He let them fall in the midst of  their camp,
All around their dwellings.
29 So they ate and were well filled,
And He satisfied their longing.

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Our Prayers

I pray for people and situations that are on my heart today ...

We pray for Myanmar, for people in lockdown, the roll out of the vaccine programme, Hong Kong, Belarus, Russia, for the war torn in Syria, for people in Nigeria and Ethiopia, for the Uighurs and Rohingas, for people sick with Covid, for people who are lonely, for people who are hungry, for people working in hospitals and care homes, for people suffering from war particularly the children, for people imprisoned for protesting about the abuse of human rights, for people suffering from climate change, for the vulnerable and those sick and dying, for the homeless, for over 60 million asylum seekers and refugees, for our governments to make the right decisions, and for our children  and grandchildren who we must give a better future. 

May we not fail you though we face great dangers. 

Give us your peace, your wisdom and your strength. Amen

 

Closing Responses

 

When the star in the sky has gone

And the wise men have gone back to their homes

The real work of Christmas begins

To find the lost, 

heal the broken, 

feed the hungry 

and release the prisoner. Amen

 

Pat Nimmo with thanks to © Janet Morley adapted

 

帶我去伯利恆

麵包屋

空缺的地方

窮人發財

富人認識到他們的貧窮

跪拜的地方

所有人都吃飽了。

 

歌曲《墳墓入園》

https://youtu.be/KwX1f2gYKZ4

 

蠟燭點燃了。

 

我點蠟燭點燃,發送

祈禱進入漆黑的天堂,

夢想深入我們的人類靈魂。

 

我們點燃蠟燭。願它點亮我們的道路。

 

詩篇78

 

他使東風吹向天空

藉著他的能力,他指揮了南風。

27當他像灰塵一樣將肉灑在他們身上時,

甚至有翅膀的家禽,如大海的沙灘,

28他讓他們跌倒在他們的營中,

到處都是住所。

29他們吃飽了,飽足了,

祂滿足了他們的渴望。

 

用我們自己的語言禱告

 

我們的祈禱

我為今天我心中的人和處境祈禱...

我們為緬甸,處於封鎖中的人們,在香港,白俄羅斯,俄羅斯,在敘利亞遭受的戰爭,為尼日利亞和埃塞俄比亞的人們,為維吾爾族和羅欣加斯的人們,為維吾爾族和羅欣加斯的人們,為患有柯維奇病的人的疫苗計劃的推出祈禱,對於孤獨的人,飢餓的人,在醫院和療養院工作的人,遭受戰爭的人,特別是兒童,因抗議侵犯人權而被監禁的人,因氣候變化而受苦的人,為弱勢群體,患病者和垂死者,為無家可歸者,超過6000萬尋求庇護者和難民,為我們的政府做出正確的決定以及為我們的子孫後代提供更美好的未來。

儘管我們面臨巨大的危險,但願我們不會讓您失望。

給我們您的平安,您的智慧和力量。阿門

 

結束回應

 

當天空中的星星消失

智者又回到了家

聖誕節的真正開始

為了找到迷路的人

治愈破碎的人

餵飽飢餓的人

釋放囚犯阿門

 

Pat Nimmo感謝©Janet Morley改編

 

Beni Bethlehem'e götür

Ekmek evi

Boşun doldurulduğu yer

Fakirler zenginlik bulur

Ve zenginler yoksulluklarını tanır

Herkesin diz çöktüğü ve ibadet ettiği

Ve hepsi beslendi.

 

"Graves into Gardens" şarkısı

https://youtu.be/KwX1f2gYKZ4

 

Bir mum yanıyor.

 

Işık için bir mum yakıyorum, gönderiyorum

mürekkep göklerin yükseklerinde dualar ve

insan ruhumuzun derinliklerinde rüyalar.

 

Işık için bir mum yakıyoruz. Yolumuzu aydınlatsın.

 

Mezmur 78

 

Doğu rüzgarını gökyüzünde estirdi

Ve gücüyle güney rüzgarını yönlendirdi.

27 Üzerlerine toz gibi et yağdırdı,

Denizlerin kumları gibi kanatlı kümes hayvanları bile,

28 Kamplarının ortasına düşmelerine izin verdi,

Evlerinin her yerinde.

29 Böylece yediler ve doydular.

Ve onların özlemlerini tatmin etti.

 

Rab'bin Duası bizim dilimizde

 

Dualarımız

Bugün kalbimde olan insanlar ve durumlar için dua ediyorum ...

Myanmar'a, kapatılan insanlar için aşı programının başlatılması, Hong Kong, Belarus, Rusya, Suriye'de parçalanan savaş için, Nijerya ve Etiyopya'daki insanlar için, Uygurlar ve Rohingalar için, Covid hastaları için dua ediyoruz. yalnız olanlara, aç olanlara, hastanelerde ve bakımevlerinde çalışanlara, başta çocuklar olmak üzere savaştan muzdarip olanlara, insan haklarının kötüye kullanılmasını protesto ettiği için tutuklulara, iklim değişikliğinden mustarip olanlara, savunmasızlar ve hasta ve ölenler, evsizler için, 60 milyondan fazla sığınmacı ve mülteci için, hükümetlerimizin doğru kararlar alması için ve daha iyi bir gelecek vermemiz gereken çocuklarımız ve torunlarımız için.

Büyük tehlikelerle karşı karşıya olsak da sizi yüzüstü bırakmayalım.

Bize huzurunuzu, bilgeliğinizi ve gücünüzü verin. Amin

 

Kapanış Yanıtları

 

Gökyüzündeki yıldız gittiğinde

Ve bilge adamlar evlerine geri döndü

Noel'in gerçek işi başlıyor

Kayıpları bulmak için

kırılmışı iyileştir,

Açı doyur

ve tutukluyu serbest bırakın. Amin

 

Pat Nimmo sayesinde © Janet Morley uyarlandı

 

Winter

Winter

Total Pageviews