Saturday 13 March 2021

Lent 4 Mothers Day 2021, John 7v53-8v8, Великий пост 4 День матери 2021, Иоанна 7v53-8v8
Loving God help us to follow you

On the road before us

To be your people in a world in crisis

And to stand with the vulnerable and the fearful.


Song “I’m leaning on you”

 https://youtu.be/ZokSGsGDum4

 

Prayer

 

God of life we give thanks

For your wonderful world

For whales and worms

For falcons and finches

For snakes and snails

For bees and beetles

For tadpoles and toads

For your lasting love. 

 

We are sorry that we have broken the gift of your beautiful world and almost destroyed it, through being greedy and by just thinking of ourselves. We are sorry.  

 

Silence. 

 

Help us to love one another and look after your world. Amen


We say the Lords Prayer in our own language.

 

Reading John 7v53-8v8

 

Reflection
 
This week we have celebrated International Womens Day and today in the UK it is Mothers Day. Women make up half the worlds populationThere are 3.75 billion women in the worldThere are 43.5 million mothers. Some of us don’t even know our mothers but mothering is fundamental to the health of any society. 
 
Jesus had a positive regard towards women whoever they were and it was one of the criticisms labelled against him that he hung out with women! (John 8v1-8) Jesus appeared to the women first when he was resurrected (Mark 16 v 1-8). 
 
Mothers come in all shapes and sizes, colours and creeds and the human world cant exist without mothers. mothering wrong and everything falls apart and yet we are given no instruction in this essential art and stumble along as best as we can, learning from our own mothers and others and making mistakes on the way. 
 
Women get a rough deal in may societies. Jesus attitude towards women is encapsulated in his encounter with the woman who is charged with adultery in John 8. They were going to stone her. For those who think being a Christian is about keeping rules you are in for a shock. 
 
The story in John 7:53–8:11 is known as the woman taken in adultery but in reality it is the story of the abusive religious leaders and the woman, probably a survivor of sexual abuse. Many bibles don’t include the story in the text which says everything. The story is about the sin/wrong doing of the religious leaders. The story was placed at this point in John because of questions about who has authority to interpret religious  law (John 7) and  sin (John 8). 
 
The woman is dragged and forced to stand in front of a crowd, shamed, and disgraced. This trial by the male mob. Where is her partner? Religious law is used to oppress the woman. Jesus refuses to engage with the abuse. He stands and says “Let anyone among you who is without sin/wrongdoing, be the first to throw a stone at her” (John 8v. 7). Only a sinless person may throw the first stone. The word anamartētos(“sinless”) refers to sexual sin. Their silence condemns them. When the religious authorities leave Jesus finally turns to the woman. “Has no one condemned you? No-one Sir” she says. Jesus says “Neither do I. Go and don’t engage in sin, wrongdoing, anymore.
Many women are forced to sell their bodies to give food to their children. The faith we embrace is about loving not puritanical, pointing the finger and condemnation. As women we must support one another against the backdrop of a world that objectifies and uses us as events in Australia and the UK recently have shown.
But Jesus cut through patriarchy, stood with the woman and saved her life. We must save women’s lives too. Amen

 

 

Song “We labour unto glory”

https://youtu.be/cRuPZCXShg4

 

Blessing

 

We walk alongside our sisters and brothers

Whoever they are, 

And just as we are

Solidarity in dark times, 

Give us your strength, wisdom

And compassion. Amen

 

 

With thanks to Carmen https://www.cbeinternational.org/resource/article/priscilla-papers-academic-journal/abusive-religious-leaders-john-8-how-misnamed


Kärleksfull Gud hjälper oss att följa dig

På vägen framför oss

Att vara ditt folk i en krisvärld

Och att stå med de utsatta och rädda.


Sång "Jag lutar dig"

https://youtu.be/ZokSGsGDum4

 

Bön

 

Livets Gud tackar vi

För din underbara värld

För valar och maskar

För falkar och finkar

För ormar och sniglar

För bin och skalbaggar

För grodyngel och paddor

För din bestående kärlek.

 

Vi är ledsna över att vi har brutit bort din vackra världs gåva och nästan förstört den genom att vara girig och genom att bara tänka på oss själva. Vi är ledsna.

 

Tystnad.

 

Hjälp oss att älska varandra och ta hand om er värld. Amen


Vi säger Lords Prayer på vårt eget språk.

 

Läser Johannes 7v53-8v8

 

Reflexion

 

Den här veckan har vi firat den internationella kvinnodagen och idag är det mammadagen i Storbritannien. Kvinnor utgör hälften av världens befolkning. Det finns 3,75 miljarder kvinnor i världen. Det finns 43,5 miljoner mödrar. Vissa av oss känner inte ens våra mödrar, men moderskap är grundläggande för hälsan i alla samhällen.

 

Jesus hade en positiv respekt för kvinnor oavsett vilka de var och det var en av kritikarna mot honom att han hängde med kvinnor! (Johannes 8v1-8) Jesus visade sig först för kvinnorna när han uppstod (Mark 16 v 1-8).

 

Mödrar finns i alla former och storlekar, färger och trosbekännelser och den mänskliga världen kan inte existera utan mammor. att fostra fel och allt faller sönder och ändå får vi ingen instruktion i denna väsentliga konst och snubblar så bra vi kan, lär oss av våra egna mödrar och andra och gör misstag på vägen.

 

Kvinnor får en grov affär i maj-samhällen. Jesu attityd till kvinnor är inkapslad i hans möte med kvinnan som är åtalad för äktenskapsbrott i Johannes 8. De skulle stena henne. För dem som tycker att det är en kristen handlar det om att hålla regler som du är för en chock.

 

Historien i Johannes 7: 53–8: 11 är känd som kvinnan som tagits i äktenskapsbrott men i verkligheten är det berättelsen om de missbrukande religiösa ledarna och kvinnan, förmodligen en överlevande av sexuella övergrepp. Många biblar inkluderar inte historien i texten som säger allt. Historien handlar om de religiösa ledarnas synd / felaktiga handlingar. Berättelsen placerades vid denna tidpunkt i Johannes på grund av frågor om vem som har auktoritet att tolka religiös lag (Johannes 7) och synd (Johannes 8).

 

Kvinnan dras och tvingas stå framför en folkmassa, skämmas och skämmas. Denna rättegång av den manliga mobben. Var är hennes partner? Religiös lag används för att förtrycka kvinnan. Jesus vägrar att engagera sig i övergreppet. Han står och säger "Låt någon bland er som är utan synd / felaktighet vara den första som kastar en sten på henne" (Johannes 8v. 7). Endast en syndfri person får kasta den första stenen. Ordet anamartētos (”syndfri”) avser sexuell synd. Deras tystnad fördömer dem. När de religiösa myndigheterna lämnar Jesus vänder sig äntligen till kvinnan. ”Har ingen fördömt dig? Ingen Sir ”säger hon. Jesus säger ”Inte heller jag. Gå och gör inte längre synd, orätt.

Många kvinnor tvingas sälja sina kroppar för att ge mat till sina barn. Den tro vi omfamnar handlar om att älska inte puritaniska, peka fingret och fördömande. Som kvinnor måste vi stödja varandra mot bakgrund av en värld som objektiviserar och använder oss som händelser i Australien och Storbritannien nyligen har visat.

Men Jesus skar genom patriarkin, stod med kvinnan och räddade hennes liv. Vi måste också rädda kvinnors liv. Amen

 

 

Sång ”Vi arbetar till ära”

https://youtu.be/cRuPZCXShg4

 

Välsignelse

 

Vi går tillsammans med våra systrar och bröder

Vem de än är,

Och precis som vi är

Solidaritet i mörka tider,

Ge oss din styrka, visdom

Och medkänsla. Amen

 

 

Med tack till Carmen https://www.cbeinternational.org/resource/article/priscilla-papers-academic-journal/abusive-religious-leaders-john-8-how-misnamed

 

 

Любящий Бог поможет нам следовать за тобой

На дороге, которая впереди нас

Быть твоим народом в кризисном мире.

И стоять с уязвимыми и боязливыми.


Песня «Я на тебя опираюсь»

 

https://youtu.be/ZokSGsGDum4

 

Молитва

 

Бог жизни благодарим

Для твоего чудесного мира

Для китов и червей

Для соколов и зябликов

Для змей и улиток

Для пчел и жуков

Для головастиков и жаб

За твою непреходящую любовь.

 

Нам жаль, что мы сломали дар вашего прекрасного мира и почти уничтожили его из-за своей жадности и просто думая о себе. Мы сожалеем.

 

Тишина.

 

Помогите нам любить друг друга и заботиться о своем мире. Аминь

 

Женщины составляют половину населения мира. В мире 3,75 миллиарда женщин

Есть 43,5 миллиона матерей. Самая старая - Мария дель Кармен Бусада де Лара, 67 лет.

Младшему было пять лет! Забеременеть очень легко. Родить ребенка - это, как китайцы описывают кризис, опасную возможность. Некоторые из нас даже не знают своих матерей, но материнство - основа здоровья любого общества. Дело в воспитании.

Во Второзаконии 32: 11-12 Бог описывается как орлица-мать, которая вскидывает гнездо и парит над своими детенышами, расправляет крылья, чтобы поймать их, и уносит их ввысь.

Псалом 91v4 описывает Бога так: «Она накроет тебя перьями, и под ее крыльями ты найдешь убежище». В Исаии 42v14 говорится о Боге, громко кричащем, как в труде. Осия 11т3-4 описывает Бога как мать, воспитывающую ребенка.

 

В Библии есть примеры сильных женщин. Все они были женаты или овдовели, как не могло быть тогда! Мать Моисея спрятала его, чтобы сохранить ему жизнь (Числа 26т59). Ноеминь и Руфь вместе пережили смерть мужей и голод. (Руфь 1т16). Притчи 31т10 описывают занятую мать и деловую женщину.

 

Песня Марии в Евангелии от Луки 1 из 46 имеет основополагающее значение для понимания того, что для нас значит быть народом Божьим. Она защищает своего сына, сбегая в Египет, как и многие современные матери-беженцы. Она пережила его смерть и, будучи единственным родителем и вдовой, стала одним из основателей ранней церкви, которая собиралась в домах. (Деяния 1т14). Патриархат институциональной церкви настроен против Марии, матери Иисуса, и других святых женщин.

 

Иисус положительно относился к женщинам, кем бы они ни были, и одним из критических замечаний в его адрес было то, что он тусовался с женщинами! (Иоанна 8: 1-8) Иисус явился женщинам первым, когда воскрес (Марка 16: 1-8).

 

Матери бывают всех форм и размеров, цветов и вероисповеданий, и человеческий мир не может существовать без матерей. неправильное материнство, и все разваливается, и все же нам не дают никаких инструкций в этом важном искусстве, и мы стараемся продвигаться как можно лучше, учясь у своих собственных матерей и других и делая ошибки на своем пути.

 

В большинстве обществ с женщинами приходится нелегко. Отношение Иисуса к женщинам заключено в его встрече с женщиной, обвиненной в прелюбодеянии в Евангелии от Иоанна 8. Они собирались побить ее камнями. Для тех, кто думает, что быть христианином - значит соблюдать правила, вас ждет шок. Иисус не осуждает женщину.

 

История в Евангелии от Иоанна 7: 53–8: 11 известна как о женщине, взятой в прелюбодеянии, но на самом деле это история о жестоких религиозных лидерах и женщине, вероятно, пережившей сексуальное насилие. Многие Библии не включают историю в текст, в котором все сказано. История о грехе / проступке религиозных лидеров. История была помещена в этот момент в Евангелии от Иоанна из-за вопросов о том, кто имеет власть толковать религиозный закон (Иоанна 7) и грех (Иоанн 8).

 

Женщину тащат и заставляют стоять перед толпой, пристыженная и опозоренная. Это испытание мужской мафии. Где ее партнер? Религиозный закон используется для угнетения женщины. Иисус отказывается участвовать в жестоком обращении. Он встает и говорит: «Кто из вас, кто без греха / проступка, пусть первым бросит в нее камень» (Иоанна 8: 7). Только безгрешный человек может бросить первый камень. Слово anamartētos («безгрешный») относится к сексуальному греху. Их молчание осуждает их. Когда религиозные авторитеты уходят, Иисус, наконец, обращается к женщине. «Разве тебя никто не осуждал? Никто, сэр, - говорит она. Иисус говорит: «Я тоже. Иди и больше не совершай грехов, проступков.

Многие женщины вынуждены продавать свое тело, чтобы накормить своих детей. Вера, которую мы принимаем, - это любовь, а не пуританство, указание пальцем и осуждение. Как женщины, мы должны поддерживать друг друга на фоне мира, который объективизирует и использует нас, как показали недавние события в Австралии и Великобритании.

Но Иисус преодолел патриархат, встал с женщиной и спас ей жизнь. Мы также должны спасать жизни женщин. Аминь

 

Песня «Трудимся во славу»

https://youtu.be/cRuPZCXShg4

 

Благословение

 

Мы идем вместе с нашими сестрами и братьями

Кем бы они ни были,

И так же, как мы

Солидарность в темные времена,

Дай нам свою силу, мудрость

И сострадание. Аминь

 

С благодарностью Кармен https://www.cbeinternational.org/resource/article/p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Winter

Winter

Total Pageviews