Tuesday 16 March 2021

Prayers 16th March 2021, Böner 16 mars 2021, Oraciones 16 de marzo de 2021God our creator who goes before us

You draw us forward in faith

Like a pillar of fire across desert wastes

A rock of assurance

As we journey 

Speak to us with your words of comfort and wisdom.

 

Prayer of confession

God of love and forgiveness

Save us by your tenderness

From each deed that is destructive

From each act that grieves you

From each thought that is careless

From each idea that is unloving

From each word that hurts.

Help us to face up to your call on our lives, by creating love and 

goodness, community, society where it has been broken. In Jesus Name, Amen.

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Ezekiel 47v9

 

 As I came back, I saw on the bank of the river a great many trees on the one side and on the other. He said to me, “This water flows toward the eastern region and goes down into the Arabah; and when it enters the sea, the sea of stagnant waters, the water will become fresh. Wherever the river goes, every living creature that swarms will live, and there will be very many fish, once these waters reach there. It will become fresh; and everything will live where the river goes.

 

Our prayers for our Covid world, and for Yemen, Myanmar, China, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Russia, US, UK, UAE, Ethiopia, Syria, Iran, Brazil, our own country, climate change, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, our families and friends and ourselves…

May God’s hand be upon us, your angels protect us and the Holy Spirit work in and around us. Amen 

 

Song “Come all ye people”

https://youtu.be/sMZJFhhTr0I

 

Blessing

 

Loving God help us to follow you

Into a place of quietness,

Where we may face beasts and wilderness

But we will know the presence of angels 

Even in the desert times. Amen. 

 

We will meet to study texts, following Jesus journey to the cross, on Sundays at 6.30pm (UK time). If you want to be part of this zoom service 

email pat.nimmo@live.co.uk with your name and your home country. May God be with us all at this time. 

 

 

Gud vår skapare som går före oss

Du drar oss framåt i tro

Som en eldpelare över ökenavfallet

En sten av försäkran

När vi reser

Tala till oss med dina ord av tröst och visdom.

 

Bön av bekännelse

Gud av kärlek och förlåtelse Rädda oss genom din ömhet Från varje handling som är destruktiv

Från varje handling som bedrövar dig

Från varje tanke som är slarvig

Från varje idé som är kärlekslös

Från varje ord som gör ont.

Hjälp oss att möta din uppmaning till våra liv genom att skapa kärlek och godhet, gemenskap, samhälle där det har brutits. I Jesu namn, Amen.

 

Herrens bön på vårt eget språk

 

Hesekiel 47v9

 

 När jag kom tillbaka såg jag på flodens strand många träd på den ena sidan och på den andra. 8 Han sa till mig: ”Det här vattnet strömmar mot den östra regionen och går ner till Arabah; och när det kommer in i havet, havet med stillastående vatten, blir vattnet friskt. 9 Varhelst floden går, kommer alla levande varelser som svärmar att leva, och det kommer att finnas väldigt många fiskar när dessa vatten når dit. Det blir friskt; och allt kommer att leva där floden går.

 

Våra böner för vår Covidvärld och för Jemen, Myanmar, Kina, Hongkong, Nigeria, Vitryssland, Ryssland, USA, Storbritannien, Förenade Arabemiraten, Etiopien, Syrien, Iran, Brasilien, vårt eget land, klimatförändringar, läkare och sjuksköterskor, vårdgivare , lärare, de som möter orättvisa, våra familjer och vänner och oss själva ...

Må Guds hand vara över oss, dina änglar skyddar oss och den Helige Ande arbetar i och runt oss. Amen

 

Sång "Kom alla människor"

https://youtu.be/sMZJFhhTr0I

 

Välsignelse

 

Kärleksfull Gud hjälper oss att följa dig

Till en plats av tystnad,

Där vi kan möta djur och vildmark

Men vi kommer att känna närvaron av änglar

Även i öken tider. Amen.

 

Vi träffas för att studera texter, efter Jesu resa till korset, på söndagar kl 18.30 (brittisk tid). Om du vill vara en del av den här zoomtjänsten

mejla pat.nimmo@live.co.uk med ditt namn och ditt hemland. Må Gud vara med oss ​​alla vid den här tiden.

 

Oración de confesión

Dios de amor y perdón Sálvanos con tu ternura De cada acto destructivo

De cada acto que te aflige

De cada pensamiento descuidado

De cada idea que no ama

De cada palabra que duele.

Ayúdanos a hacer frente a tu llamado en nuestras vidas, creando amor y bondad, comunidad, sociedad donde se ha roto. En el nombre de Jesús, amén.

 

El Padre Nuestro en nuestro propio idioma

 

Ezequiel 47v9

 

 Cuando regresé, vi en la orilla del río una gran cantidad de árboles a un lado y al otro. 8 Me dijo: “Esta agua fluye hacia la región oriental y desciende al Arabá; y cuando entre en el mar, el mar de aguas estancadas, el agua se volverá fresca. 9 Dondequiera que vaya el río, todos los seres vivientes que pululan vivirán, y habrá muchísimos peces, una vez que estas aguas lleguen allí. Se volverá fresco; y todo vivirá donde va el río.

 

Nuestras oraciones por nuestro mundo Covid y por Yemen, Myanmar, China, Hong Kong, Nigeria, Bielorrusia, Rusia, EE. UU., Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Siria, Irán, Brasil, nuestro propio país, cambio climático, médicos y enfermeras, cuidadores , los maestros, los que se enfrentan a la injusticia, nuestras familias y amigos y nosotros mismos ...

Que la mano de Dios esté sobre nosotros, que tus ángeles nos protejan y que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y a nuestro alrededor. amén

 

Canción "Venid todos"

https://youtu.be/sMZJFhhTr0I

 

Bendición

 

Dios amoroso, ayúdanos a seguirte

En un lugar de tranquilidad,

Donde podamos enfrentarnos a las bestias y al desierto

Pero conoceremos la presencia de ángeles

Incluso en los tiempos del desierto. Amén.

 

Nos reuniremos para estudiar textos, siguiendo el viaje de Jesús a la cruz, los domingos a las 6.30 pm (hora del Reino Unido). Si quieres formar parte de este servicio de zoom

envíe un correo electrónico a pat.nimmo@live.co.uk con su nombre y su país de origen. Que Dios esté con todos nosotros en este momento.

 

Winter

Winter

Total Pageviews