Tuesday 30 March 2021

Prayers 30th March 2021 Holy Week Tuesday, 祈禱2021年3月30日星期二聖週, Rugăciuni 30 martie 2021 Sâmbăta Mare marțiThe world belongs to God

The earth and all its peoples

How good and lovely it is

To join hands in unity

Love and faith come together

Justice and Peace join hands

 

Song “In Christ alone”

https://youtu.be/8kvFtXphmMU

 

Prayer for Gods help

 

Make me a clean heart 

And renew a right Spirit within me

Give us again our joy

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Reading John 12

 

When the great crowd of the Jews learned that he was there, they came not only because of Jesus but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. 10 So the chief priests planned to put Lazarus to death as well, 11 since it was on account of him that many of the Jews were deserting and were believing in Jesus.

 

Our prayers for our Covid world, for Yemen, Myanmar, Rohingyas, Uighurs, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Syria, Iran our own country, climate change, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, our families and friends and ourselves…

May God’s hand be upon us, your angels protect us and the Holy Spirit work in and around us. Amen

 

Song “My soul is satisfied”

https://youtu.be/05jKxv8ApuI

 

Closing Responses

 

This is the day that God has made

We will rejoice and be glad in it

We will not offer to God offerings that count as nothing 

We will go in peace to love and serve the Lord

We will seek peace and pursue it. 

Amen 

 

© Iona Community adapted

世界屬於上帝

地球及其所有民族

這是多麼的好和可愛

攜手共進

愛與信仰融為一體

正義與和平攜手

 

歌曲獨自在基督裡

https://youtu.be/8kvFtXphmMU

 

祈求神的幫助

 

讓我潔淨的心

並在我裡面更新正確的精神

再給我們我們的喜悅

 

用我們自己的語言禱告

 

讀約翰福音12

 

9當大批猶太人得知他在那裡時,他們不僅是因為耶穌而來,而且還看到了他從死裡復活的拉撒路。 10因此,大祭司們也計劃將拉撒路處死,11因為有許多猶太人出於他的原因而逃亡並信奉耶穌。

 

我們為共創世界,也門,緬甸,羅興亞斯,維吾爾族,香港,尼日利亞,白俄羅斯,厄立特里亞,埃塞俄比亞,敘利亞,伊朗,我們自己的國家,氣候變化,醫生和護士,護理人員,老師,面臨不公正待遇的人們,我們的祈禱者家人,朋友和我們自己

願上帝的手在我們身上,你們的天使保護我們,聖靈在我們周圍和周圍工作。阿門

 

歌曲我的靈魂很滿足

https://youtu.be/05jKxv8ApuI

 

結束回應

 

這是上帝創造的日子

我們會為此感到高興和高興

我們不會向上帝奉獻不算什麼的奉獻

我們將平安去愛和事奉主

我們將尋求和平並追求和平。

阿門

 

©Iona社區改編


Lumea aparține lui Dumnezeu

Pământul și toate popoarele sale

Ce bine și minunat este

Pentru a uni mâinile în unitate

Iubirea și credința se unesc

Justiția și pacea își dau mâna

 

Cântec „Numai în Hristos”

https://youtu.be/8kvFtXphmMU

 

Rugăciunea pentru ajutorul zeilor

 

Fă-mi o inimă curată

Și reînnoiește un Duh potrivit în mine

Dă-ne din nou bucuria noastră

 

Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Citind Ioan 12

 

9 Când marea mulțime a evreilor a aflat că el era acolo, ei au venit nu numai din cauza lui Isus, ci și să-l vadă pe Lazăr, pe care îl înviatese din morți. 10 Așadar, preoții cei mai de seamă au planificat să-l omoare și pe Lazăr, 11 întrucât mulți dintre iudei au părăsit și au crezut în Isus.

 

Rugăciunile noastre pentru lumea noastră Covidă, pentru Yemen, Myanmar, Rohingyas, Uighuri, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritreea, Etiopia, Siria, Iran, țara noastră, schimbările climatice, medici și asistenți medicali, îngrijitori, profesori, cei care se confruntă cu nedreptatea, familii și prieteni și noi înșine ...

Fie ca mâna lui Dumnezeu să fie asupra noastră, îngerii tăi ne protejează și Duhul Sfânt lucrează în și în jurul nostru. Amin

 

Cântec „Sufletul meu este mulțumit”

https://youtu.be/05jKxv8ApuI

 

Răspunsuri de închidere

 

Aceasta este ziua pe care Dumnezeu a făcut-o

Ne vom bucura și ne vom bucura de ea

Nu îi vom oferi lui Dumnezeu ofrande care nu contează ca nimic

Vom merge în pace să-L iubim și să-L slujim pe Domnul

Vom căuta pacea și o vom urmări.

Amin

 

© Comunitatea Iona adaptată

 

 

 

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews