Monday 26 April 2021

Prayers 26/27th April 2021, Doa 26/27 April 2021, Palved 26. aprill 2021We call on God
To meet us in our helplessness
God in our thinking
God in our speaking
 
Song “New Every morning”
https://youtu.be/Grz3Hxw9GWU
 
We call on the clarity of God
To meet us in our confusion
We call on the mercy of God
To meet us in our brokenness
God in our meeting, 
God in our parting. 
 
The Lord’s Prayer in our own language
 
Reading Luke 15
Now all the tax collectors and sinners were coming near Jesus to listen to Him. And both the Pharisees and the scribes began to complain, saying, “This man receives sinners and eats with them.”
And so He told them this parable, saying, “What man among you, if he has a hundred sheep and has lost one of them, does not leave the other ninety-nine in the open pasture and go after the one that is lost, until he finds it?And when he has found it, he puts it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbours, saying to them, ‘Rejoice with me, because I have found my sheep that was lost!’ I tell you that in the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous people who have no need of repentance.

Prayers for people and situations we are concerned about.
 
For India, Brazil, Russia, Ukraine, Yemen, Myanmar, the Rohingyas, the Uighurs, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Syria, Iran, the US, our own country, climate change, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, our families and friends and ourselves…
 
May God’s hand be upon us, your angels protect us and the Spirit work in and around us. Amen
 
Blessing
 
When we are despairing and see no way ahead
Roll back the stone!
When we are frightened and fear for our life
Roll back the stone!
When we are hungry, thirsty and need shelter
Roll back the stone!
When we need a miracle to change our lives
Roll back the stone! 
 
Song “My dwelling place”
https://youtu.be/eiuNq2OWgzg
 
With thanks to © Iona Community adapted
 
Kami memanggil kekuatan Tuhan
Untuk menemui kami dalam ketidakberdayaan kami
Tuhan dalam pemikiran kita
Tuhan dalam pembicaraan kita
 
Lagu "New Every morning"
https://youtu.be/Grz3Hxw9GWU
 
Kami menyerukan kejelasan Tuhan
Untuk menemui kami dalam kebingungan kami
Kami menyerukan belas kasihan Tuhan
Untuk menemui kami dalam kehancuran kami
Tuhan dalam pertemuan kita,
Tuhan dalam perpisahan kita.
 
The Lord's Prayer dalam bahasamu sendiri
 
Membaca Lukas 15
 
Sekarang semua pemungut pajak dan orang berdosa datang ke dekat Yesus untuk mendengarkan Dia. 2 Dan baik orang Farisi maupun ahli Taurat mulai mengeluh, berkata, "Orang ini menerima orang berdosa dan makan bersama mereka."
3 Dan karena itu Dia memberi tahu mereka perumpamaan ini, mengatakan, 4 “Siapa di antara kamu, jika dia memiliki seratus domba dan telah kehilangan salah satunya, tidak meninggalkan sembilan puluh sembilan lainnya di padang rumput terbuka dan mengejar yang ada hilang, sampai dia menemukannya? 5 Dan ketika dia telah menemukannya, dia meletakkannya di pundaknya, dengan gembira. 6 Dan ketika dia pulang, dia memanggil teman-temannya dan tetangganya, berkata kepada mereka, 'Bersukacitalah denganku, karena aku telah menemukan domba-dombaku yang hilang!' 7 Saya katakan kepadamu bahwa dengan cara yang sama, akan ada lebih banyak sukacita di surga atas satu orang berdosa yang bertobat daripada lebih dari sembilan puluh sembilan orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan.

Doa untuk orang dan situasi yang kami khawatirkan.
 
Untuk India, Brasil, Rusia, Ukraina, Yaman, Myanmar, Rohingya, Uighur, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Suriah, Iran, AS, negara kita sendiri, perubahan iklim, dokter dan perawat, perawat, guru, mereka yang menghadapi ketidakadilan, keluarga dan teman kita dan diri kita sendiri…
 
Semoga tangan Tuhan menyertai kami, malaikat Anda melindungi kami dan Roh bekerja di dalam dan di sekitar kami. Amin
 
Berkat
 
Saat kita putus asa dan tidak melihat jalan ke depan
Gulung kembali batunya!
Saat kita ketakutan dan takut akan hidup kita
Gulung kembali batunya!
Saat kita lapar, haus dan membutuhkan tempat berlindung
Gulung kembali batunya!
Saat kita membutuhkan keajaiban untuk mengubah hidup kita
Gulung kembali batunya!
 
Lagu "Tempat tinggal saya"
https://youtu.be/eiuNq2OWgzg
 
Dengan terima kasih kepada © Iona Community yang diadaptasi
 
Me kutsume Jumala väge
Et meiega oma abituses kohtuda
Jumal meie mõtlemises
Jumal meie kõnes
 
Laul “Uus igal hommikul”
https://youtu.be/Grz3Hxw9GWU
 
Me kutsume üles Jumala selgust
Et meiega segaduses kohtuda
Kutsume üles Jumala halastust
Et kohtuda meiega meie suhtlemises
Jumal meie koosolekul,
Jumal lahku minnes.
 
Issanda palve teie emakeeles
 
Luuka 15. peatüki lugemine
Nüüd tulid kõik maksukogujad ja patused Jeesuse lähedale Teda kuulama. 2 Ja nii variserid kui ka kirjatundjad hakkasid kaebama, öeldes: "See mees võtab patuseid vastu ja sööb koos nendega."
3 Ja nõnda ütles ta neile selle tähendamissõna, öeldes: 4 „Kes teie seast, kui tal on sada lammast ja üks neist kaotanud, ei jäta ülejäänud üheksakümmend üheksa avatud karjamaale ja läheb selle järele, kadunud, kuni ta selle leiab? 5 Ja kui ta on selle leidnud, paneb ta selle rõõmuga õlgadele. 6 Ja koju tulles kutsub ta oma sõbrad ja naabrid kokku ning ütlevad neile: „Rõõmustage koos minuga, sest ma leidsin oma kadunud lambad!” 7 Ma ütlen teile, et samamoodi tuleb neid juurde rõõm taevas ühe patuse pärast, kes parandab meelt, kui üle üheksakümmend üheksa õigemeelset inimest, kellel pole patukahetsust vaja.

Palved inimeste ja olukordade pärast, mis meile muret teevad.
 
India, Brasiilia, Venemaa, Ukraina, Jeemen, Myanmar, rohingjad, uiguurid, Hongkong, Nigeeria, Valgevene, Eritrea, Etioopia, Süüria, Iraan, USA, meie oma riik, kliimamuutused, arstid ja õed, hooldajad, õpetajad, ebaõiglusega silmitsi seisvad inimesed, meie perekonnad, sõbrad ja meie ise ...
 
Olgu Jumala käsi meie peal, teie inglid kaitsevad meid ja Vaim töötab meie sees ja meie ümber. Aamen
 
Õnnistus
 
Kui me oleme meeleheitel ega näe edasipääsu
Veereta kivi tagasi!
Kui oleme hirmunud ja kardame oma elu pärast
Veereta kivi tagasi!
Kui oleme näljased, janused ja peame peavarju
Veereta kivi tagasi!
Kui vajame oma elu muutmiseks imet
Veereta kivi tagasi!
 
Laul “Minu elukoht”
https://youtu.be/eiuNq2OWgzg
 
Tänu © Iona kogukonnale kohandatud
 
 
 

Winter

Winter

Total Pageviews