Friday, 14 May 2021

Prayers 14/15th May 2021, Doa 14/15 Mei 2021, Dualar 14/15 Mayıs 2021


 

Thank you for the day you have gifted me

I offer my praise and thanks to you

Open my heart and my mind 

To your Spirit

And give me your presence

In my life today


Song “Do not be afraid”

https://youtu.be/EAdRk9c1R1o

 

Loving God

I often get it wrong

Send your Spirit

To work in me

To realign me

So that I may know 

Your joy, your peace, your shalom

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Reading Ephesians 6

 

10 Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might.11 Put on the full armour of God, so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil.12For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places.13 Therefore, take up the full armour of God, so that you will be able to resist on the evil day, and having done everything, to stand firm.14Stand firm therefore, having belted your waist with truth, and having put on the breastplate of righteousness,15and having strapped on your feet the preparation of the gospel of peace;16in addition to all, taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one.17And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God.

 

We pray for all those we carry in our hearts. 

 

For Israel, Palestine, Columbia, India, Brazil, Russia, Ukraine, Yemen, Myanmar, the Rohingyas, the Uyghurs, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Syria, Iran, the US, our own country, climate change, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, our families and friends and ourselves…

 

Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. 

 

Song “I will not fear”

https://youtu.be/yX_mE7gqDNY

 

Blessing

 

God to enfold me

God to surround me

God in my sleeping

God in my waking

God in my watching

God in my hoping

God in my life

God in my soul

God in my heart

 

With thanks to © Iona Community adapted

 

Song “Centre my life” 

https://youtu.be/XsgIh1H9A38

 

Terima kasih untuk hari Anda memberiku hadiah

Saya menawarkan pujian saya dan terima kasih kepada Anda

Buka hati dan pikiranku

Untuk Jiwa Anda

Dan berikan aku kehadiranmu

Dalam hidupku hari ini

 

Lagu "Jangan takut"

https://youtu.be/EAdRk9c1R1o

 

Mencintai Tuhan

Saya sering salah

Kirimkan Semangat Anda

Untuk bekerja di dalam diriku

Untuk menyetel kembali saya

Supaya aku tahu

Sukacita Anda, kedamaian Anda, syalom Anda

 

Doa Bapa Kami dalam bahasa kami sendiri

 

Membaca Efesus 6

 

10 Akhirnya, menjadi kuat di dalam Tuhan dan dalam kekuatan dari kekuasaan-Nya. 11 Kenakan perlengkapan senjata Allah yang lengkap, agar kamu dapat berdiri teguh melawan tipu muslihat iblis. 12 Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan para penguasa, melawan kekuatan, melawan kekuatan dunia yang gelap ini, melawan kekuatan roh jahat di tempat-tempat surgawi. 13 Oleh karena itu, ambillah perlengkapan senjata Allah yang lengkap, sehingga kamu akan mampu melawan pada hari yang jahat, dan setelah melakukan segalanya, untuk berdiri teguh. 14 Oleh karena itu, berdirilah teguh, setelah mengikat pinggang Anda dengan kebenaran, dan telah mengenakan penutup dada kebenaran, 15 dan telah mengikatkan kaki Anda persiapan Injil perdamaian; 16 sebagai tambahan untuk semua, mengambil perisai iman yang dengannya Anda akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. 17 Dan ambillah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yang adalah firman Allah.

 

Kami berdoa untuk semua yang kami bawa di hati kami.

 

Untuk Israel, Palestina, Kolumbia, India, Brasil, Rusia, Ukraina, Yaman, Myanmar, Rohingya, Uyghur, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Suriah, Iran, AS, negara kita sendiri, perubahan iklim, dokter dan perawat, pengasuh, guru, mereka yang menghadapi ketidakadilan, keluarga dan teman kita dan diri kita sendiri…

 

Roh Tuhan yang Hidup yang hadir bersama kita sekarang memasuki tubuh, pikiran dan roh kita dan menyembuhkan kita dari semua yang merugikan kita. Biarkan malaikat Anda berada di samping kami saat ini. Dalam Nama Yesus kami berdoa.

 

Lagu "Aku tidak takut"

https://youtu.be/yX_mE7gqDNY

 

Berkat

 

Tuhan untuk memelukku

Tuhan untuk mengelilingi saya

Tuhan dalam tidurku

Tuhan saat saya bangun

Tuhan dalam pengawasan saya

Tuhan dalam harapanku

Tuhan dalam hidupku

Tuhan di dalam jiwaku

Tuhan di hatiku

 

Dengan terima kasih kepada © Iona Community yang diadaptasi

 

Lagu "Center my life"

https://youtu.be/XsgIh1H9A38

 

Bana hediye ettiğin gün için teşekkür ederim

Sana övgü ve teşekkürlerimi sunuyorum

Kalbimi ve aklımı aç

Ruhuna

Ve bana varlığını ver

Bugün hayatımda

 

Şarkı "Korkma"

https://youtu.be/EAdRk9c1R1o

 

Sevgi dolu Tanrı

Sık sık yanlış anlıyorum

Ruhunu gönder

İçimde çalışmak

Beni yeniden hizalamak için

Böylece bilebilirim

Sevincin, huzurun, şalomun

 

Rab'bin Duası bizim dilimizde

 

Efesliler Okuma 6

 

10 Nihayet, Rab'de ve O'nun gücünün gücünde güçlü olun. 11 Tanrı'nın tüm zırhını giyin, böylece şeytanın planlarına karşı sağlam durabileceksiniz. 12 Çünkü mücadelemiz ete ve kana karşı değil, yöneticilere, güçlere, bu karanlığın dünya güçlerine, cennet yerlerindeki kötülüğün ruhani güçlerine karşıdır. 13 Bu nedenle, kötü günde direnebilmek ve her şeyi yaptıktan sonra sağlam durabilmek için Tanrı'nın tüm zırhını alın. 14 Bu nedenle, belinize hakikatle kuşak bağlayarak, doğruluk göğüs zırhını takarak, 15 ve barış müjdesinin hazırlanışını ayaklarınıza bağlayarak sağlam durun. 16 Hepsine ek olarak, kötü olanın tüm alevli oklarını söndürebileceğiniz inanç kalkanını ele geçirin. 17 Kurtuluş başlığını ve Tanrı'nın sözü olan Ruh'un kılıcını alın.

 

Kalbimizde taşıdığımız herkes için dua ediyoruz.

 

İsrail, Filistin, Kolombiya, Hindistan, Brezilya, Rusya, Ukrayna, Yemen, Myanmar, Rohingyalar, Uygurlar, Hong Kong, Nijerya, Beyaz Rusya, Eritre, Etiyopya, Suriye, İran, ABD, kendi ülkemiz, iklim değişikliği, doktorlar ve hemşireler, bakıcılar, öğretmenler, adaletsizlikle yüzleşenler, ailelerimiz, arkadaşlarımız ve kendimiz ...

 

Bizimle birlikte bulunan Yaşayan Tanrı'nın Ruhu şimdi bedenlerimize, zihnimize ve ruhlarımıza girer ve bize zarar veren her şeyden bizi iyileştirir. Melekleriniz bu zamanda yanımızda olsun. İsa Adında dua ediyoruz.

 

Şarkı "Korkmayacağım"

https://youtu.be/yX_mE7gqDNY

 

Kutsama

 

Tanrı beni saracak

Tanrı beni kuşatacak

Tanrı uykumda

Uyanmamdaki tanrı

Tanrım izliyor

Tanrı umudumda

Hayatımda tanrı

Ruhumdaki tanrı

Kalbimdeki tanrı

 

Uyarlanmış © Iona Topluluğu sayesinde

 

Şarkı "Hayatımı ortala"

https://youtu.be/XsgIh1H9A38

 

 

 

  

Winter

Winter

Total Pageviews