Monday 17 May 2021

Prayers 17/18th May 2021 Doa 17/18 Mei 2021, Dualar 17/18 Mayıs 2021

 


Thank you for the day you have gifted me

I offer my praise and thanks to you

Open my heart and my mind 

To your Spirit

And give me your presence

In my life today

 

Song “With all I am”

https://youtu.be/AkRudaBidHc

 

Loving God

I often get it wrong

Send your Spirit

To work in me

To realign me

So that I may know 

Your joy, your peace, your shalom

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Reading Acts 1

 

12 Then they returned to Jerusalem from the mountain called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day’s journey away.13 When they had entered the city, they went up to the upstairs room where they were staying, that is, Peter, John, James, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, Simon the Zealot, and Judas the son of James.14 All these were continually devoting themselves with one mind to prayer, along with the women, and Mary the mother of Jesus, and with His brothers.

 

We pray for all those we carry in our hearts. 

 

For Israel, Palestine, Columbia, India, Brazil, Russia, Ukraine, Yemen, Myanmar, the Rohingyas, the Uyghurs, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Syria, Iran, the US, our own country, climate change, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, our families and friends and ourselves…

 

Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. 

 

Song “God with us”

https://m.youtube.com/watch?v=PJbtWOSYjBM

 

Closing Responses

 

This is the day that God has made

I will rejoice and be glad in it

I will not offer to God

Offerings that cost me nothing

I will go in Peace

To love and serve the Lord

Amen

 

With thanks to © Iona Community adapted

 

Song “Come thou fount of every blessing”

https://youtu.be/EYrTqBioaZ4

 

Terima kasih untuk hari Anda memberiku hadiah

Saya menawarkan pujian saya dan terima kasih kepada Anda

Buka hati dan pikiranku

Untuk Jiwa Anda

Dan berikan aku kehadiranmu

Dalam hidupku hari ini

 

Lagu "Dengan semua aku"

https://youtu.be/AkRudaBidHc

 

Mencintai Tuhan

Saya sering salah

Kirimkan Semangat Anda

Untuk bekerja di dalam diriku

Untuk menyetel kembali saya

Supaya aku tahu

Sukacita Anda, kedamaian Anda, syalom Anda

 

Doa Bapa Kami dalam bahasa kami sendiri

 

Membaca Kisah 1

 

12 Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dari gunung yang disebut [j] Olivet, yang dekat Yerusalem, perjalanan sehari Sabat jauhnya. 13 Ketika mereka telah memasuki kota, mereka naik ke ruang atas tempat mereka menginap, yaitu, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartholomew dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. 14 Semua ini terus menerus mengabdikan diri dengan satu pikiran untuk berdoa, bersama dengan para wanita, dan Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara-Nya.

 

Kami berdoa untuk semua yang kami bawa di hati kami.

 

Untuk Israel, Palestina, Kolumbia, India, Brasil, Rusia, Ukraina, Yaman, Myanmar, Rohingya, Uyghur, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Suriah, Iran, AS, negara kita sendiri, perubahan iklim, dokter dan perawat, pengasuh, guru, mereka yang menghadapi ketidakadilan, keluarga dan teman kita dan diri kita sendiri…

 

Roh Tuhan yang Hidup yang hadir bersama kita sekarang memasuki tubuh, pikiran dan roh kita dan menyembuhkan kita dari semua yang merugikan kita. Biarkan malaikat Anda berada di samping kami saat ini. Dalam Nama Yesus kami berdoa.

 

Lagu "Tuhan bersama kita"

https://m.youtube.com/watch?v=PJbtWOSYjBM

 

Menutup Tanggapan

 

Ini adalah hari yang Tuhan ciptakan

Saya akan bersukacita dan bergembira karenanya

Saya tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan

Penawaran yang tidak membebani saya

Aku akan pergi dengan damai

Untuk mencintai dan melayani Tuhan

Amin

 

Dengan terima kasih kepada © Iona Community yang diadaptasi

 

Lagu "Come thou fount of every blessing"

https://youtu.be/EYrTqBioaZ4

 

Bana hediye ettiğin gün için teşekkür ederim

Sana övgü ve teşekkürlerimi sunuyorum

Kalbimi ve aklımı aç

Ruhuna

Ve bana varlığını ver

Bugün hayatımda

 

"Her şeyimle" şarkısı

https://youtu.be/AkRudaBidHc

 

Sevgi dolu Tanrı

Sık sık yanlış anlıyorum

Ruhunu gönder

İçimde çalışmak

Beni yeniden hizalamak için

Böylece bilebilirim

Sevincin, huzurun, şalomun

 

Rab'bin Duası bizim dilimizde

 

Okuma İşleri 1

 

12 Sonra, Şabat günü yolculuğundan uzakta, Kudüs yakınlarındaki [j] Olivet adlı dağdan Yeruşalim'e döndüler. 13 Şehre girdiklerinde, kaldıkları üst kattaki odaya, yani Peter, John, James ve Andrew, Philip ve Thomas, Bartholomew ve Matthew, Alphaeus'un oğlu James, Zealot Simon'a gittiler. Yakup oğlu Yahuda. 14 Bütün bunlar, kadınlarla, İsa'nın annesi Meryem'le ve kardeşleriyle birlikte sürekli olarak tek bir akılla duaya adıyorlardı.

 

Kalbimizde taşıdığımız herkes için dua ediyoruz.

 

İsrail, Filistin, Kolombiya, Hindistan, Brezilya, Rusya, Ukrayna, Yemen, Myanmar, Rohingyalar, Uygurlar, Hong Kong, Nijerya, Beyaz Rusya, Eritre, Etiyopya, Suriye, İran, ABD, kendi ülkemiz, iklim değişikliği, doktorlar ve hemşireler, bakıcılar, öğretmenler, adaletsizlikle yüzleşenler, ailelerimiz, arkadaşlarımız ve kendimiz ...

 

Bizimle birlikte bulunan Yaşayan Tanrı'nın Ruhu şimdi bedenlerimize, zihnimize ve ruhlarımıza girer ve bize zarar veren her şeyden bizi iyileştirir. Melekleriniz bu zamanda yanımızda olsun. İsa Adında dua ediyoruz.

 

Şarkı "Tanrı bizimle"

https://m.youtube.com/watch?v=PJbtWOSYjBM

 

Kapanış Yanıtları

 

Bu Tanrı'nın yarattığı gün

Sevineceğim ve buna sevineceğim

Tanrı'ya teklif etmeyeceğim

Bana hiçbir maliyeti olmayan teklifler

Barış içinde gideceğim

Tanrı'yı ​​sevmek ve hizmet etmek için

Amin

 

Uyarlanmış © Iona Topluluğu sayesinde

 

Şarkı "Gel, her nimetin pınarı"

https://youtu.be/EYrTqBioaZ4

 

 

 

 

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews