Thursday 3 June 2021

Prayers 3/4th June 2021, Dualar 3/4 Haziran 2021, Sholat 3/4 Juni 2021,


 

I call on the clarity of God

To meet me in my confusion

I call on the mercy of God

To meet me in my brokenness

God in our meeting 

God in our parting 

 

Song  “My dwelling place”

https://youtu.be/eiuNq2OWgzg

 

As I come before your throne

Bow down before you

May my prayers rise up to you 

And your blessings rain down upon me

Come Holy Spirit, dry bones awaken

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 31

 

Be gracious to me, Lord, for I am in distress;
My eye is wasted away from grief, my soul and my body too.
10 For my life is spent with sorrow

And my years with sighing;
My strength has failed because of my guilt,
And my body has wasted away.
11 Because of all my adversaries, I have become a disgrace,
Especially to my neighbours,
And an object of dread to my acquaintances;
Those who see me in the street flee from me.
12 I am forgotten like a dead person, out of mind;
I am like a broken vessel.
13 For I have heard the slander of many,
Terror is on every side;
While they took counsel together against me,
They schemed to take away my life.


You have set my feet in a large place.

 

We pray for all those we carry in our hearts. 

 

For war and discord in Israel, Palestine, Columbia, India, Brazil, Russia, Ukraine, Yemen, Myanmar, the Rohingyas, the Uyghurs, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Syria, Iran, the US, Afghanistan, our own country, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for the many refugees, our families and friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. 

 

Song “Lord from sorrows deep I call”

https://youtu.be/KYGhnbXtqbU

 

Put fire in my heart 

And sends me your Spirit

Renew my hopes and dreams

Remind me that a new way is always possible

In life, in death and beyond death

God is always with us. 

There is always hope.

Amen.

 

Saya meminta kejelasan Tuhan

Untuk menemuiku dalam kebingunganku

Saya meminta belas kasihan Tuhan

Untuk menemuiku dalam kehancuranku

Tuhan dalam pertemuan kita

Tuhan dalam perpisahan kita

 

Lagu “Tempat Tinggalku”

https://youtu.be/eiuNq2OWgzg

 

Saat aku datang ke hadapan takhtamu

Bersujud di hadapanmu

Semoga doaku naik padamu

Dan berkahmu menghujaniku

Ayo Roh Kudus, tulang kering terbangun

 

Doa Bapa Kami dalam bahasa kami sendiri

 

Mazmur 31

 

Kasihanilah aku, Tuhan, karena aku dalam kesusahan;

Mataku terbuang jauh dari kesedihan, jiwaku dan tubuhku juga.

10 Karena hidupku dihabiskan dengan kesedihan

Dan tahun-tahun saya dengan mendesah;

Kekuatan saya telah gagal karena kesalahan saya,

Dan tubuhku telah terbuang sia-sia.

11 Karena semua musuhku, aku menjadi aib,

Terutama kepada tetangga saya,

Dan objek ketakutan untuk kenalan saya;

Mereka yang melihat saya di jalan lari dari saya.

12 Saya dilupakan seperti orang mati, hilang akal;

Aku seperti kapal yang rusak.

13 Karena aku telah mendengar fitnah banyak orang,

Teror ada di setiap sisi;

Sementara mereka bersama-sama berunding melawan aku,

Mereka berencana untuk mengambil nyawaku.

 

Anda telah menginjakkan kaki saya di tempat yang luas.

 

Kami berdoa untuk semua orang yang kami bawa di hati kami.

 

Untuk perang dan perselisihan di Israel, Palestina, Kolombia, India, Brasil, Rusia, Ukraina, Yaman, Myanmar, Rohingya, Uyghur, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Suriah, Iran, AS, Afghanistan, kami negara sendiri, dokter dan perawat, penjaga, guru, mereka yang menghadapi ketidakadilan, dan isu-isu perubahan iklim yang mendesak, untuk banyak pengungsi, keluarga dan teman-teman kita dan diri kita sendiri… Roh Tuhan yang Hidup hadir bersama kita sekarang memasuki tubuh, pikiran, dan jiwa kita dan sembuhkan kami dari semua yang merugikan kami. Biarkan malaikat Anda berada di samping kami saat ini. Dalam Nama Yesus kami berdoa.

 

Lagu "Tuhan dari kesedihan yang dalam aku memanggil"

https://youtu.be/KYGhnbXtqbU

 

Taruh api di hatiku

Dan kirimkan aku Rohmu

Perbarui harapan dan impianku

Ingatkan saya bahwa cara baru selalu mungkin

Dalam hidup, dalam kematian dan setelah kematian

Tuhan selalu bersama kita.

Selalu ada harapan.

Amin.

 

Tanrı'nın açıklığına sesleniyorum

Benim kafa karışıklığımda buluşmak için

Tanrı'nın merhametine sesleniyorum

Benim kırıklığımda buluşmak için

Tanrı bizim toplantımızda

Tanrı ayrılığımızda

 

"Yaşadığım yer" şarkısı

https://youtu.be/eiuNq2OWgzg

 

tahtının önüne geldiğimde

Önünde eğil

dualarım sana yükselsin

Ve nimetlerin üzerime yağıyor

Gel Kutsal Ruh, kuru kemikler uyansın

 

Rab'bin Duası kendi dilimizde

 

Mezmur 31

 

Bana lütfet ya Rab, çünkü sıkıntıdayım;

Gözüm kederden, ruhum ve bedenim de boşa gitti.

10 Çünkü hayatım kederle geçti

Ve iç çekerek yıllarım;

Suçum yüzünden gücüm tükendi,

Ve bedenim boşa gitti.

11 Bütün hasımlarım yüzünden rezil oldum,

Özellikle komşularıma,

Ve tanıdıklarım için bir korku nesnesi;

Sokakta beni görenler benden kaçıyor.

12 Ölü gibi unutuldum, akılsızca;

Kırık bir gemi gibiyim.

13Çünkü birçoğunun iftirasını işittim,

Terör her tarafta;

Onlar bana karşı birlikte nasihat ederken,

Hayatımı elimden almak için plan yaptılar.

 

Ayaklarımı büyük bir yere koydun.

 

Kalbimizde taşıdığımız herkes için dua ediyoruz.

 

İsrail, Filistin, Kolombiya, Hindistan, Brezilya, Rusya, Ukrayna, Yemen, Myanmar, Rohingyalar, Uygurlar, Hong Kong, Nijerya, Beyaz Rusya, Eritre, Etiyopya, Suriye, İran, ABD, Afganistan, bizim kendi ülke, doktorlar ve hemşireler, bakıcılar, öğretmenler, adaletsizlikle karşı karşıya kalanlar ve iklim değişikliğinin acil sorunları, birçok mülteci, ailelerimiz, arkadaşlarımız ve kendimiz için… Bizimle birlikte bulunan Yaşayan Tanrı'nın Ruhu şimdi bedenlerimize, zihinlerimize ve ruhlarımıza giriyor. ve bize zarar veren her şeyi iyileştir. Melekleriniz bu sefer yanımızda olsun. İsa adına dua ediyoruz.

 

Şarkı "Derin kederlerden lordum"

https://youtu.be/KYGhnbXtqbU

 

yüreğime ateş koy

Ve bana Ruhunu gönderir

Umutlarımı ve hayallerimi yenile

Bana yeni bir yolun her zaman mümkün olduğunu hatırlat

Hayatta, ölümde ve ölümün ötesinde

Tanrı her zaman bizimledir.

Her zaman umut vardır.

Amin. 

More about this source textSource text required for additional translation information

Send feedback

Side panels

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews