Monday 7 June 2021

Prayers 7/8th June 2021, Doa 7/8 Juni 2021, Dualar 7/8 Haziran 2021,


 

I call on the clarity of God

To meet me in my confusion

I call on the mercy of God

To meet me in my brokenness

God in our meeting 

God in our parting

 

Song “I lift my eyes”

https://youtu.be/QeFa6iSP_XQ

 

As I come before your throne

Bow down before you

May my prayers rise up to you 

And your blessings rain down upon me

Come Holy Spirit, dry bones awaken

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 31

 

How great is Your goodness,
Which You have stored up for those who fear You,
Which You have performed for those who take refuge in You,
Before the sons of mankind!
20 You hide them in the secret place of Your presence from the conspiracies of mankind;

You keep them secretly in a shelter from the strife of tongues.
21 Blessed be the Lord,
For He has shown His marvelous faithfulness to me in a besieged city.
22 As for me, I said in my alarm,
“I am cut off from Your eyes”;
Nevertheless You heard the sound of my pleadings
When I called to You for help.

 

We pray for all those we carry in our hearts. 

 

For war and discord in Israel, Palestine, Columbia, India, Brazil, Russia, Ukraine, Yemen, Myanmar, the Rohingyas, the Uyghurs, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Syria, Iran, the US, Afghanistan, our own country, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for the many refugees, our families and friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. 

 

Put fire in my heart 

And sends me your Spirit

Renew my hopes and dreams

Remind me that a new way is always possible

In life, in death and beyond death

God is always with us. 

There is always hope.

Amen.

 

Saya meminta kejelasan Tuhan

Untuk menemuiku dalam kebingunganku

Saya meminta belas kasihan Tuhan

Untuk menemuiku dalam kehancuranku

Tuhan dalam pertemuan kita

Tuhan dalam perpisahan kita

 

Lagu "Aku mengangkat mataku"

https://youtu.be/QeFa6iSP_XQ

 

Saat aku datang ke hadapan takhtamu

Bersujud di hadapanmu

Semoga doaku naik padamu

Dan berkahmu menghujaniku

Ayo Roh Kudus, tulang kering terbangun

 

Doa Bapa Kami dalam bahasa kami sendiri

 

Mazmur 31

 

Betapa besar kebaikan-Mu,

Yang telah Engkau simpan untuk orang-orang yang takut kepada-Mu,

Yang telah Engkau lakukan bagi orang-orang yang berlindung kepada-Mu,

Di hadapan anak-anak manusia!

20 Engkau menyembunyikan mereka di tempat rahasia kehadiran-Mu dari persekongkolan umat manusia;

Anda menyimpannya secara rahasia di tempat perlindungan dari perselisihan lidah.

21 Terpujilah Tuhan,

Karena Dia telah menunjukkan kesetiaan-Nya yang luar biasa kepadaku di kota yang terkepung.

22 Adapun saya, saya berkata dalam alarm saya,

"Aku terputus dari mata-Mu";

Namun demikian Anda mendengar suara permohonan saya

Ketika saya memanggil Anda untuk meminta bantuan.

 

Kami berdoa untuk semua orang yang kami bawa di hati kami.

 

Untuk perang dan perselisihan di Israel, Palestina, Kolombia, India, Brasil, Rusia, Ukraina, Yaman, Myanmar, Rohingya, Uyghur, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Suriah, Iran, AS, Afghanistan, kami negara sendiri, dokter dan perawat, penjaga, guru, mereka yang menghadapi ketidakadilan, dan isu-isu perubahan iklim yang mendesak, untuk banyak pengungsi, keluarga dan teman-teman kita dan diri kita sendiri… Roh Tuhan yang Hidup hadir bersama kita sekarang memasuki tubuh, pikiran, dan jiwa kita dan sembuhkan kami dari semua yang merugikan kami. Biarkan malaikat Anda berada di samping kami saat ini. Dalam Nama Yesus kami berdoa.

 

 

Taruh api di hatiku

Dan kirimkan aku Rohmu

Perbarui harapan dan impianku

Ingatkan saya bahwa cara baru selalu mungkin

Dalam hidup, dalam kematian dan setelah kematian

Tuhan selalu bersama kita.

Selalu ada harapan.

Amin.

 

Tanrı'nın açıklığına sesleniyorum

Benim kafa karışıklığımda buluşmak için

Tanrı'nın merhametine sesleniyorum

Benim kırıklığımda buluşmak için

Tanrı bizim toplantımızda

Tanrı ayrılığımızda

 

"Gözlerimi kaldırıyorum" şarkısı

https://youtu.be/QeFa6iSP_XQ

 

tahtının önüne geldiğimde

Önünde eğil

dualarım sana yükselsin

Ve nimetlerin üzerime yağıyor

Gel Kutsal Ruh, kuru kemikler uyansın

 

Rab'bin Duası kendi dilimizde

 

Mezmur 31

 

Senin iyiliğin ne büyük,

Senden korkanlar için biriktirdiğin,

Sana sığınanlar için yaptığın,

İnsanlığın oğulları önünde!

20 Onları varlığının gizli yerinde, insanlığın komplolarından saklıyorsun;

Onları dillerin çekişmesinden gizlice bir sığınakta tutuyorsun.

21 Rab mübarek olsun,

Çünkü kuşatılmış bir şehirde bana harika sadakatini gösterdi.

22 Bana gelince, alarmda dedim ki,

“Senin gözlerinden kesildim”;

Yine de yalvarışlarımın sesini duydun

Sana yardım için seslendiğimde.

 

Kalbimizde taşıdığımız herkes için dua ediyoruz.

 

İsrail, Filistin, Kolombiya, Hindistan, Brezilya, Rusya, Ukrayna, Yemen, Myanmar, Rohingyalar, Uygurlar, Hong Kong, Nijerya, Beyaz Rusya, Eritre, Etiyopya, Suriye, İran, ABD, Afganistan, bizim kendi ülke, doktorlar ve hemşireler, bakıcılar, öğretmenler, adaletsizlikle karşı karşıya kalanlar ve iklim değişikliğinin acil sorunları, birçok mülteci, ailelerimiz, arkadaşlarımız ve kendimiz için… Bizimle birlikte bulunan Yaşayan Tanrı'nın Ruhu şimdi bedenlerimize, zihinlerimize ve ruhlarımıza giriyor ve bize zarar veren her şeyi iyileştir. Melekleriniz bu sefer yanımızda olsun. İsa adına dua ediyoruz.

 

yüreğime ateş koy

Ve bana Ruhunu gönderir

Umutlarımı ve hayallerimi yenile

Bana yeni bir yolun her zaman mümkün olduğunu hatırlat

Hayatta, ölümde ve ölümün ötesinde

Tanrı her zaman bizimledir.

Her zaman umut vardır.

Amin.

 

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews