Wednesday, 26 January 2022

Prayers 26th January 2022, Doa 26 Januari 2022, Dualar 26 Ocak 2022, Prières 26 janvier 2022,

Rise within me like the star 

And make me restless

Till I journey on

To seek my peace in you

 

A candle is lit.

 

Song “There is a hope”

https://www.youtube.com/watch?v=o_yv5yGZnBc

 

I light a candle for light, sending

prayers high into the inky heavens and

dreams deep into our human soul.

 

We light a candle for light. May it light our way.

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 75

 

We give thanks to You, God, we give thanks,
For Your name is near;
People declare Your wondrous works.
“When I select an appointed time,
It is I who judge fairly.
The earth and all who inhabit it are unsteady;
It is I who have firmly set its pillars.
I said to the boastful, ‘Do not boast,’
And to the wicked, ‘Do not lift up the horn;
Do not lift up your horn on high,
Do not speak with insolent pride.’”

 

We pray for people and situations that are on our heart today ...

For Ukraine, Hong Kong, Nigeria, Syria, Belarus, Ukraine, Sudan, Yemen, Ethiopia, Eritrea, Taiwan, for teaching staff, for hospital staff dealing with Covid, for people who are lonely, for people who are hungry, for staff in care homes, for people suffering from war, for people imprisoned for, for people suffering from climate change, for the vulnerable and those sick and dying, for the homeless, for asylum seekers and refugees, for our government to make the right decisions, and finally for the children who we must give a better future.  

May we not fail you though we face great dangers. 

Give me your peace, your wisdom and your strength. Amen

 

When the star in the sky has gone

And the wise men have gone back to their homes

The real work of Christmas begins

To find the lost, heal the broken, feed the hungry and release the prisoner. Amen

  

© Janet Morley adapted

 

Bangkitlah dalam diriku seperti bintang

Dan membuatku gelisah

Sampai aku melanjutkan perjalanan

Untuk mencari kedamaianku di dalam dirimu

 

Sebuah lilin dinyalakan.

 

Lagu "Ada Harapan"

https://www.youtube.com/watch?v=o_yv5yGZnBc

 

Saya menyalakan lilin untuk penerangan, mengirim

doa tinggi ke langit bertinta dan

mimpi jauh ke dalam jiwa manusia kita.

 

Kami menyalakan lilin untuk penerangan. Semoga itu menerangi jalan kita.

 

Doa Bapa Kami dalam bahasa kami sendiri

 

Mazmur 75

 

Puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Allah, kami mengucap syukur,

Karena nama-Mu sudah dekat;

Orang-orang menyatakan karya-Mu yang ajaib.

2 “Ketika saya memilih waktu yang ditentukan,

Akulah yang menilai dengan adil.

3 Bumi dan semua penghuninya goyah;

Akulah yang telah kokoh menegakkan tiang-tiangnya.

4 Aku berkata kepada orang yang sombong, 'Jangan menyombongkan diri,'

Dan kepada orang fasik, 'Jangan angkat terompet;

5 Jangan angkat klaksonmu tinggi-tinggi,

Jangan berbicara dengan kesombongan yang kurang ajar.’”

 

Kami berdoa untuk orang-orang dan situasi yang ada di hati kami hari ini ...

Untuk Ukraina, Hong Kong, Nigeria, Suriah, Belarusia, Ukraina, Sudan, Yaman, Ethiopia, Eritrea, Taiwan, untuk staf pengajar, untuk staf rumah sakit yang menangani Covid, untuk orang yang kesepian, untuk orang yang lapar, untuk staf di rumah perawatan, untuk orang yang menderita perang, untuk orang yang dipenjara, untuk orang yang menderita perubahan iklim, untuk yang rentan dan mereka yang sakit dan sekarat, untuk tunawisma, untuk pencari suaka dan pengungsi, untuk pemerintah kita untuk membuat keputusan yang tepat, dan akhirnya untuk anak-anak yang harus kita berikan masa depan yang lebih baik.

Semoga kami tidak mengecewakan Anda meskipun kami menghadapi bahaya besar.

Beri aku kedamaianmu, kebijaksanaanmu dan kekuatanmu. Amin

 

Ketika bintang di langit telah pergi

Dan orang bijak telah kembali ke rumah mereka

Pekerjaan Natal yang sebenarnya dimulai

Untuk menemukan yang hilang, menyembuhkan yang patah, memberi makan yang lapar, dan membebaskan tawanan. Amin

  

© Janet Morley diadaptasi

 

Yıldız gibi yüksel içimde

Ve beni huzursuz et

ben yolculuğa çıkana kadar

Huzurumu sende aramak için

 

Bir mum yakılır.

 

"Bir umut var" şarkısı

https://www.youtube.com/watch?v=o_yv5yGZnBc

 

Işık için bir mum yakıyorum, gönderiyorum

mürekkebi göklere yükselen dualar ve

insan ruhumuzun derinliklerinde rüyalar.

 

Işık için bir mum yakıyoruz. Yolumuzu aydınlatsın.

 

Rab'bin Duası kendi dilimizde

 

Mezmur 75

 

Sana şükrediyoruz, Tanrım, şükrediyoruz,

Çünkü senin adın yakındır;

İnsanlar senin harika eserlerini ilan ediyor.

2 “Belirlenmiş bir zaman seçtiğimde,

Adaletle yargılayan benim.

3 Dünya ve üzerinde oturanların hepsi sarsılıyor;

Onun direklerini sağlam bir şekilde yerleştiren benim.

4 Övünenlere, 'Övünmeyin' dedim.

Ve kötülere, 'Boruyu kaldırma;

5 Kornanızı yükseğe kaldırmayın,

Küstah bir gururla konuşma.”

 

Bugün yüreğimizde olan kişi ve durumlar için dua ediyoruz...

Ukrayna, Hong Kong, Nijerya, Suriye, Beyaz Rusya, Ukrayna, Sudan, Yemen, Etiyopya, Eritre, Tayvan, öğretim üyeleri için, Covid ile ilgilenen hastane personeli için, yalnız insanlar için, aç insanlar için, Türkiye'deki personel için bakım evleri, savaştan zarar görenler, hapsedilenler, iklim değişikliğinden mustaripler, savunmasızlar, hasta ve ölenler, evsizler, sığınmacılar ve mülteciler için, hükümetimizin doğru kararlar vermesi için, nihayet daha iyi bir gelecek vermemiz gereken çocuklar için.

Büyük tehlikelerle karşı karşıya olsak da sizi hayal kırıklığına uğratmayalım.

Bana huzurunu, bilgeliğini ve gücünü ver. Amin

 

Gökyüzündeki yıldız gittiğinde

Ve bilge adamlar evlerine geri döndüler.

Noel'in asıl işi başlıyor

Kayıpları bulmak, kırıkları iyileştirmek, açları doyurmak ve tutsağı serbest bırakmak. Amin

  

© Janet Morley uyarlanmıştır

 

 

Monte en moi comme l'étoile

Et me rend agité

Jusqu'à ce que je voyage

Pour chercher ma paix en toi

 

Une bougie est allumée.

 

Chanson "Il y a un espoir"

https://www.youtube.com/watch?v=o_yv5yGZnBc

 

J'allume une bougie pour la lumière, envoyant

prières haut dans les cieux d'encre et

rêve au plus profond de notre âme humaine.

 

Nous allumons une bougie pour la lumière. Puisse-t-il éclairer notre chemin.

 

La prière du Seigneur dans notre propre langue

 

Psaume 75

 

Nous te rendons grâce, Dieu, nous te rendons grâce,

Car ton nom est proche ;

Les gens déclarent Tes œuvres merveilleuses.

2 "Lorsque je sélectionne une heure

C'est moi qui juge équitablement.

3 La terre et tous ceux qui l'habitent sont instables;

C'est moi qui ai solidement établi ses piliers.

4 J'ai dit au vantard : Ne te vante pas,

Et aux méchants : ‘N’élevez pas la corne ;

5 N'élève pas ta corne en haut,

Ne parlez pas avec un orgueil insolent.’”

 

Nous prions pour les personnes et les situations qui nous tiennent à cœur aujourd'hui...

Pour l'Ukraine, Hong Kong, le Nigéria, la Syrie, la Biélorussie, l'Ukraine, le Soudan, le Yémen, l'Éthiopie, l'Érythrée, Taïwan, pour le personnel enseignant, pour le personnel hospitalier confronté au Covid, pour les personnes seules, pour les personnes qui ont faim, pour le personnel en maisons de soins, pour les personnes souffrant de la guerre, pour les personnes emprisonnées, pour les personnes souffrant du changement climatique, pour les personnes vulnérables et malades et mourantes, pour les sans-abri, pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, pour que notre gouvernement prenne les bonnes décisions, et enfin pour les enfants à qui nous devons donner un avenir meilleur.

Puissions-nous ne pas vous décevoir bien que nous soyons confrontés à de grands dangers.

Donne-moi ta paix, ta sagesse et ta force. Amen

 

Quand l'étoile dans le ciel est partie

Et les sages sont rentrés chez eux

Le vrai travail de Noël commence

Pour retrouver les perdus, soigner les brisés, nourrir les affamés et libérer le prisonnier. Amen

  

© Janet Morley adapté

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews