Wednesday 2 February 2022

Prayers 2nd February 2022, Doa 2 Februari 2022, Dualar 2 Şubat 2022, Молитвы 2 февраля 2022 г.,


Rise within me like the star 

And make me restless

Till I journey on

To seek my peace in you

 

A candle is lit.

 

Song “In Christ alone”

 https://youtu.be/16KYvfIc2bE

 

I light a candle for light, sending

prayers high into the inky heavens and

dreams deep into our human soul.

 

We light a candle for light. May it light our way.

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 77


Indeed, God will dwell there forever.

17 The chariots of God are myriads, 

thousands upon thousands;

The Lord is among them as at Sinai, 

in holiness.
18 You have
 ascended on high, 

You have led captive Your captives;
You have received gifts among people,
Even among the rebellious as well, that the God may dwell there.


We pray for people and situations that are on our heart today ...

For Ukraine, Hong Kong, Nigeria, Syria, Belarus, Sudan, Yemen, Ethiopia, Eritrea, Taiwan, for teaching staff, for hospital staff dealing with Covid, for people who are lonely, for people who are hungry, for staff in care homes, for people suffering from war, for people imprisoned for, for people suffering from climate change, for the vulnerable and those sick and dying, for the homeless, for asylum seekers and refugees, for our government to make the right decisions, and finally for the children who we must give a better future.  

May we not fail you though we face great dangers. 

Give me your peace, your wisdom and your strength. Amen

 

When the star in the sky has gone

And the wise men have gone back to their homes

The real work of Christmas begins

To find the lost, heal the broken, feed the hungry and release the prisoner. Amen

  

© Janet Morley adapted

 

Bangkitlah dalam diriku seperti bintang

Dan membuatku gelisah

Sampai aku melanjutkan perjalanan

Untuk mencari kedamaianku di dalam dirimu

 

Sebuah lilin dinyalakan.

 

Lagu “Di dalam Kristus saja”

 https://youtu.be/16KYvfIc2bE

 

Saya menyalakan lilin untuk penerangan, mengirim

doa tinggi ke langit bertinta dan

mimpi jauh ke dalam jiwa manusia kita.

 

Kami menyalakan lilin untuk penerangan. Semoga itu menerangi jalan kita.

 

Doa Bapa Kami dalam bahasa kami sendiri

 

Mazmur 77

 

Sungguh, Allah akan tinggal di sana selama-lamanya.

17 Kereta Allah [berjuta-juta,

ribuan demi ribuan;

Tuhan ada di antara mereka seperti di Sinai,

dalam kekudusan.

18 Kamu telah naik ke tempat yang tinggi,

Anda telah membawa tawanan tawanan Anda;

Anda telah menerima hadiah di antara orang-orang,

Bahkan di antara para pemberontak juga, agar Tuhan dapat berdiam di sana.

 

Kami berdoa untuk orang-orang dan situasi yang ada di hati kami hari ini ...

Untuk Ukraina, Hong Kong, Nigeria, Suriah, Belarusia, Sudan, Yaman, Ethiopia, Eritrea, Taiwan, untuk staf pengajar, untuk staf rumah sakit yang menangani Covid, untuk orang yang kesepian, untuk orang yang lapar, untuk staf di panti jompo , untuk orang yang menderita perang, untuk orang yang dipenjara, untuk orang yang menderita perubahan iklim, untuk yang rentan dan mereka yang sakit dan sekarat, untuk tunawisma, untuk pencari suaka dan pengungsi, untuk pemerintah kita untuk membuat keputusan yang tepat, dan akhirnya untuk anak-anak yang harus kita berikan masa depan yang lebih baik.

Semoga kami tidak mengecewakan Anda meskipun kami menghadapi bahaya besar.

Beri aku kedamaianmu, kebijaksanaanmu dan kekuatanmu. Amin

 

Ketika bintang di langit telah pergi

Dan orang-orang bijak telah kembali ke rumah mereka

Pekerjaan Natal yang sebenarnya dimulai

Untuk menemukan yang hilang, menyembuhkan yang patah, memberi makan yang lapar, dan membebaskan tawanan. Amin

  

© Janet Morley diadaptasi

 

Yıldız gibi yüksel içimde

Ve beni huzursuz et

ben yolculuğa çıkana kadar

Huzurumu sende aramak için

 

Bir mum yakılır.

 

Şarkı "Yalnızca Mesih'te"

 https://youtu.be/16KYvfIc2bE

 

Işık için bir mum yakıyorum, gönderiyorum

mürekkebi göklere yükselen dualar ve

insan ruhumuzun derinliklerinde rüyalar.

 

Işık için bir mum yakıyoruz. Yolumuzu aydınlatsın.

 

Rab'bin Duası kendi dilimizde

 

Mezmur 77

 

Gerçekten, Tanrı orada sonsuza dek yaşayacaktır.

17 Tanrı'nın savaş arabaları [binlerce,

binlerce üzerine binlerce;

Rab, Sina'da olduğu gibi onların arasındadır,

kutsallıkta.

18 yükseğe çıktın,

tutsaklara önderlik ettin tutsaklarını;

İnsanlar arasında hediyeler aldın,

Asiler arasında bile, Tanrı orada otursun diye.

 

Bugün yüreğimizde olan kişi ve durumlar için dua ediyoruz...

Ukrayna, Hong Kong, Nijerya, Suriye, Beyaz Rusya, Sudan, Yemen, Etiyopya, Eritre, Tayvan, öğretim elemanları için, Covid ile uğraşan hastane personeli için, yalnız insanlar için, aç insanlar için, bakım evlerinde çalışanlar için , savaş mağdurları için, hapsedilenler için, iklim değişikliğinden muzdarip insanlar için, savunmasızlar ve hastalar ve ölenler için, evsizler, sığınmacılar ve mülteciler için, hükümetimizin doğru kararlar vermesi ve nihayet daha iyi bir gelecek vermemiz gereken çocuklar.

Büyük tehlikelerle karşı karşıya olsak da sizi hayal kırıklığına uğratmayalım.

Bana huzurunu, bilgeliğini ve gücünü ver. Amin

 

Gökyüzündeki yıldız gittiğinde

Ve bilge adamlar evlerine geri döndüler.

Noel'in asıl işi başlıyor

Kayıpları bulmak, kırıkları iyileştirmek, açları doyurmak ve tutsağı serbest bırakmak. Amin

  

© Janet Morley uyarlanmıştır

Поднимись во мне, как звезда

И сделай меня беспокойным

Пока я не путешествую

Искать мой покой в ​​тебе

 

Свеча горит.

 

Песня «Во Христе Едином»

 https://youtu.be/16KYvfIc2bE

 

Я зажигаю свечу на свет, посылая

молитвы высоко в чернильные небеса и

мечты глубоко в нашу человеческую душу.

 

Зажигаем свечу для света. Пусть он освещает наш путь.

 

Молитва Господня на нашем родном языке

 

Псалом 77

 

Воистину, Бог будет обитать там вечно.

17 Колесниц Бога [мириады,

тысячи и тысячи;

Господь среди них, как на Синае,

в святости.

18 Ты восшел на высоту,

Ты привел в плен Своих пленников;

Ты получил дары среди людей,

Даже среди непокорных, чтобы там обитал Бог.

 

Мы молимся за людей и ситуации, которые сегодня у нас на сердце...

Для Украины, Гонконга, Нигерии, Сирии, Белоруссии, Судана, Йемена, Эфиопии, Эритреи, Тайваня, для преподавателей, для персонала больниц, работающих с Covid, для одиноких людей, для голодающих людей, для персонала домов престарелых , для людей, страдающих от войны, для людей, заключенных в тюрьму, для людей, страдающих от изменения климата, для уязвимых и больных и умирающих, для бездомных, для просителей убежища и беженцев, для нашего правительства, чтобы принять правильные решения, и, наконец, для детей, которым мы должны дать лучшее будущее.

Пусть мы не подведем вас, несмотря на большие опасности.

Дай мне свой мир, свою мудрость и свою силу. Аминь

 

Когда звезда в небе ушла

И мудрецы вернулись в свои дома

Настоящая работа Рождества начинается

Найти потерянного, исцелить сломленного, накормить голодного и освободить пленника. Аминь

  

© Джанет Морли адаптировано

 

Winter

Winter

Total Pageviews