Thursday 24 February 2022

Prayers 24th February 2022, 祈禱 2022 年 2 月 24 日,Doa 24 Februari 2022, प्रार्थनाहरू 24 फेब्रुअरी 2022,

Rise within me like the star 

And make me restless

Till I journey on

To seek my peace in you

 

Song “I will wait for you”

https://youtu.be/_eJUqY_6tqo

 

A candle is lit.

 

I light a candle for light, sending

prayers high into the inky heavens and

dreams deep into our human soul.

 

We light a candle for light. May it light our way.

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 79

 

 no one is left to bury the dead.
We are mocked by our neighbours,
    an object of scorn and derision to those around us.

 

We pray for people and situations that are on our heart today ...

For the people of Ukraine, Canada, Hong Kong, Syria, Belarus, Yemen, Ethiopia, Eritrea, Taiwan, for teaching staff, for hospital staff dealing with Covid, for people who are lonely, for people who are hungry, for staff in care homes, for people suffering from war, for people imprisoned, for those suffering from storms and cyclones, for people suffering from climate change, for the vulnerable and those sick and dying, for the homeless, for asylum seekers and refugees, for governments and multinationals because we must give a better future to our children and grandchildren.  

May we not fail you though we face great dangers. 

Give me your peace, your wisdom and your strength. Amen

 

When the star in the sky has gone

And the wise men have gone back to their homes

The real work of Christmas begins

To find the lost, heal the broken, feed the hungry and release the prisoner. Amen

  

© Janet Morley adapted

 

像星星一樣在我心中升起

讓我不安

直到我繼續前行

在你身上尋求我的平安

 

歌曲《我等你》

https://youtu.be/_eJUqY_6tqo

 

一根蠟燭被點燃。

 

我為光點蠟燭,送

向漆黑的天空祈禱,

夢想深入我們人類的靈魂。

 

我們為光點蠟燭。願它照亮我們的道路。

 

用我們自己的語言做主禱文

 

詩篇 79

 

 沒有人可以埋葬死者。

我們被鄰舍戲弄,

    成為我們周圍人輕蔑和嘲笑的對象。

 

我們為今天在我們心中的人和事祈禱......

獻給烏克蘭、加拿大、香港、敘利亞、白俄羅斯、也門、埃塞俄比亞、厄立特里亞、台灣的人民,獻給教職員工,獻給與新冠肺炎打交道的醫院工作人員,獻給孤獨的人,獻給飢餓的人,獻給護理人員家園,為飽受戰爭之苦的人,為被監禁的人,為遭受風暴和旋風的人,為遭受氣候變化之苦的人,為弱勢者和生病和垂死的人,為無家可歸者,為尋求庇護者和難民,為政府和跨國公司因為我們必須給我們的子孫後代一個更美好的未來。

儘管我們面臨著巨大的危險,但願我們不會讓你失望。

給我你的平安、你的智慧和你的力量。阿門

 

當天上的星星消失

智者們已經回到了他們的家園

聖誕節真正的工作開始了

尋找迷失者,治愈受傷者,餵飽飢餓者並釋放囚犯。阿門

  

Bangkitlah dalam diriku seperti bintang

Dan membuatku gelisah

Sampai aku melanjutkan perjalanan

Untuk mencari kedamaianku di dalam dirimu

 

Lagu "Aku akan menunggumu"

https://youtu.be/_eJUqY_6tqo

 

Sebuah lilin dinyalakan.

 

Saya menyalakan lilin untuk penerangan, mengirim

doa tinggi ke langit bertinta dan

mimpi jauh ke dalam jiwa manusia kita.

 

Kami menyalakan lilin untuk penerangan. Semoga itu menerangi jalan kita.

 

Doa Bapa Kami dalam bahasa kami sendiri

 

Mazmur 79

 

 tidak ada yang tersisa untuk menguburkan orang mati.

4 Kami diejek oleh tetangga kami,

    menjadi objek cemoohan dan cemoohan bagi orang-orang di sekitar kita.

 

Kami berdoa untuk orang-orang dan situasi yang ada di hati kami hari ini ...

Untuk orang-orang Ukraina, Kanada, Hong Kong, Suriah, Belarusia, Yaman, Ethiopia, Eritrea, Taiwan, untuk staf pengajar, untuk staf rumah sakit yang menangani Covid, untuk orang yang kesepian, untuk orang yang lapar, untuk staf yang dirawat rumah, untuk orang yang menderita perang, untuk orang yang dipenjara, untuk mereka yang menderita badai dan topan, untuk orang yang menderita perubahan iklim, untuk yang rentan dan mereka yang sakit dan sekarat, untuk tunawisma, untuk pencari suaka dan pengungsi, untuk pemerintah dan perusahaan multinasional karena kita harus memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita.

Semoga kami tidak mengecewakan Anda meskipun kami menghadapi bahaya besar.

Beri aku kedamaianmu, kebijaksanaanmu dan kekuatanmu. Amin

 

Ketika bintang di langit telah pergi

Dan orang-orang bijak telah kembali ke rumah mereka

Pekerjaan Natal yang sebenarnya dimulai

Untuk menemukan yang hilang, menyembuhkan yang patah, memberi makan yang lapar, dan membebaskan tawanan. Amin

 

 भित्र तारा जस्तै उठ

 मलाई बेचैन बनाउनुहोस्

जब सम्म  यात्रा गर्छु

तिमीमा मेरो शान्ति खोज्न

 

गीत "तिमीलाई पर्खिरहेछु"

https://youtu.be/_eJUqY_6tqo

 

एउटा मैनबत्ती बालिएको छ।

 

 उज्यालोको लागि मैनबत्ती बाल्छुपठाउँछु

मसी स्वर्गमा उच्च प्रार्थना 

हाम्रो मानव आत्मामा गहिरो सपना।

 

हामी प्रकाशको लागि मैनबत्ती बाल्छौं। हाम्रो बाटो उज्यालो होस् 

 

हाम्रो आफ्नै भाषामा प्रभुको प्रार्थना

 

भजन ७९

 

 मरेकाहरूलाई गाड्न कोही बाँकी छैन।

हाम्रा छिमेकीहरूले हामीलाई गिल्ला गर्छन्,

    हाम्रो वरपरका मानिसहरूलाई अपमान  उपहासको वस्तु।

 

हामी मानिसहरू  परिस्थितिहरूको लागि प्रार्थना गर्छौं जुन आज हाम्रो हृदयमा  ...

युक्रेनक्यानडाहङकङसिरियाबेलारुसयमनइथियोपियाइरिट्रियाताइवानका मानिसहरूका लागिशिक्षण कर्मचारीहरूका लागिअस्पतालका कर्मचारीहरूका लागि कोभिडसँग व्यवहार गर्नेएक्लो भएका मानिसहरूका लागिभोकाएका मानिसहरूका लागिहेरचाहमा रहेकाकर्मचारीहरूका लागि घरहरूयुद्ध पीडितहरूका लागिकैदमा परेका मानिसहरूका लागिआँधी  चक्रवातबाट पीडितहरूका लागिजलवायुपरिवर्तनबाट पीडित मानिसहरूका लागिजोखिममा परेका  बिरामी  मरेकाहरूका लागिघरबारविहीनहरूका लागिशरणार्थीहरू  शरणार्थीहरूकालागिसरकारहरू  बहुराष्ट्रियहरूका लागि। किनभने हामीले हाम्रा छोराछोरी  नातिनातिनाहरूलाई राम्रो भविष्य दिनु पर्छ।

हामीले ठूला खतराहरू सामना गर्दा पनि हामी तपाईंलाई असफल नगरौं।

मलाई तपाईको शान्तितपाईको बुद्धि  तपाईको शक्ति दिनुहोस्। आमेन

 

जब आकाशको तारा गयो

 ज्ञानीहरू -आफ्नो घर फर्किएका छन्

क्रिसमसको वास्तविक काम सुरु हुन्छ

हराएको खोज्नभाँचिएकोलाई निको पार्नभोकालाई खुवाउन  कैदीलाई रिहा गर्न। आमेन

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews