Tuesday 10 May 2022

Easter 5 2022, John 13v31-35, Ostern 5 2022, Paște 5 2022, 5 Pâques 2022,



Song: “Holy Spirit living breath of God”

https://youtu.be/8nbMfLQd2P4


Christ has no body on earth but ours

No hands but ours, no feet but ours.

Ours are the eyes through which he looks out on the world

Ours are the hands which show kindness

Ours are the feet that carry us to help one another 

So help us to harvest Love.


Song “Will you come and follow me” 

https://youtu.be/o469PRLdbHU

 

Loving God we thank you for the breath in our bodies

For a new day and a new week

Forgive us when we mess up and it goes badly wrong

Help us to listen to one another and to you

To be a healing presence

And to show love

So that become the people of God

Amen

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Song “A new Commandment”

https://youtu.be/jT0ygUgPvP0

 

Reflection on John 13v31-35

John continues his record of the farewell teaching of Jesus at the Passover supper and his focus is love. Judas has left the disciples and so Jesus is teaching the remaining disciples on life after he leaves them.  Jesus is making the point that they will not be able to follow him. Peter wants to know Jesus' destination, but Jesus makes the point that he cant! Peter knows the opposition of the authorities and declares his willingness to die for Jesus, but in response Jesus predicts Peter's denial. Faced with this void, Jesus gives his disciples a new commandment, they are to love each other as he has loved them. This is self-sacrificial, self-giving, selfless love. As a result of our faith we grow in love and experience its blessing. 

 
Jesus uses the messianic title "Son of Man" to describe himself . He is Daniel's  Son of Man, the one who comes in glory to reign. The betrayal has begun and Jesus' death is imminent. In v33 uses a gentle and intimate term to address them, My Children. He tells them he is going to leave them and they will not be able to follow him. The passage has been glorified has been glorified, reflects the Hebrew niphal, meaning Jesus is manifesting glory. Jesus is telling them the end is near. 

  
This new commandment is Christ's love for broken humanity embodied in us, his disciples. This is our distinguishing mark. You must show compassion. This is how we will be recognized, not by our money or our status but by our compassion.  Those who say they are Christians and do not exhibit compassion are false. We are told to keep on loving. Compassion encompasses forgiveness and mercy (Heseth and Zedek in the Old Testament?) Jesus has loved the disciples so they can love one another.  He is the ground and measure of our love. Compassion is the proof of our discipleship and its token. It is by this we will be known as Jesus disciples. Amen

Song “Broken for me” 

https://youtu.be/8CKOvHDOdbY

Prayers for our world our countries, our families and friends and ourselves

Song “Here I am Lord” https://youtu.be/9xYRDAUMU68

This is the day God has made

We will rejoice and be glad in it

We will not offer to God

Offerings that cost us nothing

We will seek peace and pursue it. Amen 

Song; “Great are you Lord”

https://youtu.be/ZZqV6i98SkA

 

Lied: „Heiliger Geist, lebendiger Atem Gottes“

https://youtu.be/8nbMfLQd2P4

 

Christus hat keinen Körper auf Erden außer unserem

Keine Hände außer unseren, keine Füße außer unseren.

Unsere Augen sind die Augen, durch die er auf die Welt blickt

Unsere sind die Hände, die Freundlichkeit zeigen

Unsere sind die Füße, die uns tragen, um einander zu helfen

Also hilf uns, Liebe zu ernten.

 

 Lied „Kommst du und folge mir nach“

https://youtu.be/o469PRLdbHU

 

Liebender Gott, wir danken dir für den Atem in unseren Körpern

Für einen neuen Tag und eine neue Woche

Vergib uns, wenn wir es vermasseln und es schief geht

Helfen Sie uns, einander und Ihnen zuzuhören

Eine heilende Präsenz zu sein

Und um Liebe zu zeigen

So werden sie zum Volk Gottes

Amen

 

Wir beten das Vaterunser in unserer eigenen Sprache

 

Lied „Ein neues Gebot“

https://youtu.be/jT0ygUgPvP0

 

Reflexion über Johannes 13v31-35

 

Johannes setzt seinen Bericht über die Abschiedslehre Jesu beim Passahmahl fort, und sein Fokus liegt auf der Liebe. Judas hat die Jünger verlassen und so lehrt Jesus die verbleibenden Jünger über das Leben, nachdem er sie verlassen hat. Jesus macht deutlich, dass sie ihm nicht folgen können. Petrus möchte das Ziel Jesu wissen, aber Jesus weist darauf hin, dass er es nicht kann! Petrus kennt den Widerstand der Obrigkeit und erklärt sich bereit, für Jesus zu sterben, doch als Antwort sagt Jesus die Verleugnung des Petrus voraus. Angesichts dieser Leere gibt Jesus seinen Jüngern ein neues Gebot, sie sollen einander lieben, wie er sie geliebt hat. Das ist selbstaufopfernde, selbsthingebende, selbstlose Liebe. Als Ergebnis unseres Glaubens wachsen wir in der Liebe und erfahren ihren Segen.

    

Jesus verwendet den messianischen Titel „Menschensohn“, um sich selbst zu beschreiben. Er ist Daniels Menschensohn, derjenige, der in Herrlichkeit kommt, um zu regieren. Der Verrat hat begonnen und der Tod Jesu steht unmittelbar bevor. In v33 wird ein sanfter und intimer Begriff verwendet, um sie anzusprechen, Meine Kinder. Er sagt ihnen, dass er sie verlassen wird und sie ihm nicht folgen können. Die Passage wurde verherrlicht wurde verherrlicht, spiegelt das hebräische Niphal wider, was bedeutet, dass Jesus Herrlichkeit offenbart. Jesus sagt ihnen, dass das Ende nahe ist.

  

Dieses neue Gebot ist Christi Liebe für die gebrochene Menschheit, die in uns, seinen Jüngern, verkörpert ist. Das ist unser Erkennungszeichen. Du musst Mitgefühl zeigen. So werden wir anerkannt, nicht durch unser Geld oder unseren Status, sondern durch unser Mitgefühl. Diejenigen, die sagen, sie seien Christen und kein Mitgefühl zeigen, liegen falsch. Uns wird gesagt, wir sollen weiter lieben. Mitgefühl umfasst Vergebung und Barmherzigkeit (Heseth und Zedek im Alten Testament?) Jesus hat die Jünger geliebt, damit sie einander lieben können. Er ist der Grund und Maßstab unserer Liebe. Mitgefühl ist der Beweis unserer Jüngerschaft und ihr Zeichen. Dadurch werden wir als Jesus-Jünger bekannt. Amen

 

 Lied „Für mich gebrochen“

https://youtu.be/8CKOvHDODBY

 

Gebete für unsere Welt, unsere Länder, unsere Familien und Freunde und uns selbst

 

Lied „Hier bin ich Herr“

https://youtu.be/9xYRDAUMU68

 

Schlusssätze Dies ist der Tag, den Gott gemacht hat. Wir werden uns freuen und froh darüber sein. Wir werden Gott keine Opfer darbringen, die uns nichts kosten. Wir werden den Frieden suchen und ihm nachjagen. Amen

 

Lied; „Groß bist du Herr“

https://youtu.be/ZZqV6i98SkA

 

Cântec: „Duhul Sfânt suflarea vie a lui Dumnezeu”

https://youtu.be/8nbMfLQd2P4

 

Hristos nu are alt trup pe pământ decât al nostru

Fără mâini decât ale noastre, fără picioare în afară de ale noastre.

Ai noștri sunt ochii prin care el privește lumea

Ale noastre sunt mâinile care arată bunătate

Ale noastre sunt picioarele care ne poartă să ne ajutăm unii pe alții

Așa că ajută-ne să culegem Iubirea.

 

 Cântec „Vrei să mă urmezi”

https://youtu.be/o469PRLdbHU

 

Iubind pe Dumnezeu, vă mulțumim pentru respirația din corpurile noastre

Pentru o nouă zi și o nouă săptămână

Iartă-ne când ne încurcăm și nu merge rău

Ajută-ne să ne ascultăm unii pe alții și pe tine

Să fie o prezență vindecătoare

Și pentru a arăta dragoste

Deci să devină poporul lui Dumnezeu

Amin

 

Spunem Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Cântecul „O nouă poruncă”

https://youtu.be/jT0ygUgPvP0

 

Reflecție la Ioan 13v31-35

 

Ioan își continuă înregistrarea despre învățătura de rămas bun a lui Isus la cina Paștelui și se concentrează asupra dragostei. Iuda i-a părăsit pe ucenici și așadar Isus îi învață pe ucenicii rămași despre viață după ce îi părăsește. Isus arată că ei nu vor putea să-L urmeze. Petru vrea să știe destinația lui Isus, dar Isus spune că nu poate! Petru cunoaște opoziția autorităților și își declară disponibilitatea de a muri pentru Isus, dar ca răspuns Isus prezice negarea lui Petru. În fața acestui vid, Isus le dă ucenicilor săi o nouă poruncă, ei să se iubească unii pe alții așa cum i-a iubit El. Aceasta este iubire de sacrificiu de sine, dăruire de sine, dezinteresată. Ca rezultat al credinței noastre, creștem în iubire și experimentăm binecuvântarea ei.

  

Isus folosește titlul mesianic „Fiul Omului” pentru a se descrie. El este Fiul Omului al lui Daniel, Cel care vine în slavă să domnească. Trădarea a început și moartea lui Isus este iminentă. În v33 folosește un termen blând și intim pentru a le adresa, Copiii Mei. El le spune că îi va părăsi și că nu îl vor putea urma. Pasajul a fost glorificat a fost glorificat, reflectă nifalul ebraic, adică Isus manifestă slavă. Isus le spune că sfârșitul este aproape.

  

Această nouă poruncă este dragostea lui Hristos pentru umanitatea zdrobită întruchipată în noi, ucenicii Săi. Aceasta este semnul nostru distinctiv. Trebuie să arăți compasiune. Așa vom fi recunoscuți, nu după banii sau statutul nostru, ci prin compasiunea noastră. Cei care spun că sunt creștini și nu dau dovadă de compasiune sunt falși. Ni se spune să continuăm să iubim. Compasiunea cuprinde iertarea și îndurarea (Heset și Zedek în Vechiul Testament?) Isus i-a iubit pe ucenici pentru ca ei să se poată iubi unii pe alții. El este temelia și măsura iubirii noastre. Compasiunea este dovada uceniciei noastre și semnul ei. Prin aceasta vom fi cunoscuți ca discipolii lui Isus. Amin

 

Cântecul „Broken for me”

https://youtu.be/8CKOvHDOdbY

 

Rugăciuni pentru lumea noastră, țările noastre, familiile și prietenii noștri și noi înșine

 

Cântecul „Iată-mă, Domnul”

https://youtu.be/9xYRDAUMU68

 

 Propoziții de încheiere Aceasta este ziua pe care a făcut-o Dumnezeu. Ne vom bucura și ne vom bucura de ea. Nu vom oferi lui Dumnezeu Jertfe care nu ne costă nimic. Vom căuta pacea și o vom urmări. Amin

 

Cântec; „Mare ești Doamne”

https://youtu.be/ZZqV6i98SkA

 

Chant : « Saint-Esprit souffle vivant de Dieu »

https://youtu.be/8nbMfLQd2P4

 

Christ n'a pas de corps sur terre mais le nôtre

Pas de mains mais les nôtres, pas de pieds mais les nôtres.

Les nôtres sont les yeux à travers lesquels il regarde le monde

A nous les mains qui font preuve de bonté

Les nôtres sont les pieds qui nous portent à nous entraider

Alors aidez-nous à récolter l'Amour.

 

 Chanson "Veux-tu venir et me suivre"

https://youtu.be/o469PRLdbHU

 

Dieu d'amour, nous te remercions pour le souffle dans nos corps

Pour un nouveau jour et une nouvelle semaine

Pardonne-nous quand on se trompe et que ça tourne mal

Aide-nous à nous écouter les uns les autres et à t'écouter

Être une présence guérisseuse

Et pour montrer l'amour

Pour que devienne le peuple de Dieu

Amen

 

Nous disons le Notre Père dans notre propre langue

 

Chanson "Un nouveau commandement"

https://youtu.be/jT0ygUgPvP0

 

Réflexion sur Jean 13v31-35

 

Jean continue son récit de l'enseignement d'adieu de Jésus au souper de la Pâque et son objectif est l'amour. Judas a quitté les disciples et donc Jésus enseigne aux disciples restants la vie après qu'il les ait quittés. Jésus fait remarquer qu'ils ne pourront pas le suivre. Pierre veut connaître la destination de Jésus, mais Jésus fait remarquer qu'il ne peut pas ! Pierre connaît l'opposition des autorités et déclare sa volonté de mourir pour Jésus, mais en réponse, Jésus prédit le reniement de Pierre. Face à ce vide, Jésus donne à ses disciples un nouveau commandement, ils doivent s'aimer comme il les a aimés. C'est un amour sacrificiel, désintéressé et désintéressé. Grâce à notre foi, nous grandissons dans l'amour et expérimentons sa bénédiction. 

  

Jésus utilise le titre messianique "Fils de l'homme" pour se décrire. Il est le Fils de l'homme de Daniel, celui qui vient dans la gloire pour régner. La trahison a commencé et la mort de Jésus est imminente. Dans la v33, il utilise un terme doux et intime pour s'adresser à eux, Mes Enfants. Il leur dit qu'il va les quitter et qu'ils ne pourront pas le suivre. Le passage a été glorifié a été glorifié, reflète le niphal hébreu, ce qui signifie que Jésus manifeste la gloire. Jésus leur dit que la fin est proche.

  

Ce nouveau commandement est l'amour du Christ pour l'humanité brisée qui s'incarne en nous, ses disciples. C'est notre signe distinctif. Vous devez faire preuve de compassion. C'est ainsi que nous serons reconnus, non par notre argent ou notre statut mais par notre compassion. Ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et ne font pas preuve de compassion sont faux. On nous dit de continuer à aimer. La compassion englobe le pardon et la miséricorde (Heseth et Zedek dans l'Ancien Testament ?) Jésus a aimé les disciples afin qu'ils puissent s'aimer les uns les autres. Il est le fondement et la mesure de notre amour. La compassion est la preuve de notre condition de disciple et son gage. C'est par cela que nous serons connus comme disciples de Jésus. Amen

 

Chanson "Cassé pour moi"

https://youtu.be/8CKOvHDOdbY

 

Prières pour notre monde nos pays, nos familles et amis et nous-mêmes

 

Chanson « Me voici Seigneur »

https://youtu.be/9xYRDAUMU68

 

Phrases finales C'est le jour que Dieu a fait Nous nous réjouirons et nous en réjouirons Nous n'offrirons pas à Dieu des offrandes qui ne nous coûteront rien Nous chercherons la paix et la poursuivrons. Amen

 

Chanson; "Tu es grand Seigneur"

https://youtu.be/ZZqV6i98SkA

 

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews