Tuesday 10 May 2022

Prayers 10th May 2022, Bön 10 maj 2022, Rugăciuni 10 mai 2022, 祈禱 2022 年 5 月 10 日


I call on the Spirit of God

To meet me in my helplessness

God in my thinking

God in my speaking

 

Song “Let your Holy Spirit” 

https://youtu.be/iTRhN69Vdhw

 

I call on the clarity of God

To meet me in my confusion

I call on the mercy of God

To meet me in my brokenness

And help me not to contribute

To the brokenness of the world

God in my meeting, 

God in my parting. 

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

John 21

 

After these things Jesus revealed Himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and He revealed Himself in this way: Simon Peter, Thomas who was called Didymus, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two others of His disciples were together. Simon Peter said to them, “I am going fishing.” They said to him, “We are also coming with you.” They went out and got into the boat; and that night they caught nothing.

 

We pray for people and situations we are concerned about; for those living with war and conflict, Ukraine, Russia, Yemen, Palestine, Myanmar, Rohingyas, Uighurs, Hong Kong, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Syria, Iran, for our own country, for those facing climate change disasters, for those with Covid, for doctors and nurses, carers, for refugees and the homeless and those hungry, and tormented.

May God’s hand be upon us, your angels protect us and the Spirit work in and around us. Amen

 

Song “Breathe on me”

https://youtu.be/GHnomHnH51A

 

When we are despairing and see no way ahead

Roll back the stone!

When we are frightened and fear for our life

Roll back the stone!

When we are hungry, thirsty and need shelter

Roll back the stone!

When we need a miracle to change our lives

Roll back the stone! 

 

With thanks to © Iona Community adapted

 

Jag åkallar Guds Ande

Att möta mig i min hjälplöshet

Gud i mitt tänkande

Gud i mitt tal

 

Låten "Låt din helige Ande" 

https://youtu.be/iTRhN69Vdhw

 

Jag åkallar Guds klarhet

Att möta mig i min förvirring

Jag åkallar Guds nåd

Att möta mig i min trasighet

Och hjälp mig att inte bidra

Till världens trasighet

Gud i mitt möte,

Gud i min avsked.

 

Vi ber Herrens bön på vårt eget språk

 

Johannes 21

 

Efter detta uppenbarade Jesus sig igen för lärjungarna vid Tiberias sjö, och han uppenbarade sig på detta sätt: 2 Simon Petrus, Tomas som kallades Didymus, Natanael från Kana i Galileen, Sebedaios söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. 3 Simon Petrus sade till dem: "Jag går och fiskar." De sade till honom: "Också vi kommer med dig." De gick ut och steg i båten; och den natten fångade de ingenting.

 

Vi ber för människor och situationer vi är oroade över; för de som lever med krig och konflikter, Ukraina, Ryssland, Jemen, Palestina, Myanmar, Rohingyas, Uigurer, Hongkong, Vitryssland, Eritrea, Etiopien, Syrien, Iran, för vårt eget land, för dem som står inför klimatkatastrofer, för dem med Covid, för läkare och sjuksköterskor, vårdare, för flyktingar och hemlösa och de hungriga och plågade.

Må Guds hand vara över oss, dina änglar skyddar oss och Anden verkar i och omkring oss. Amen

 

Låten "Breathe on me"

https://youtu.be/GHnomHnH51A

 

När vi är förtvivlade och inte ser någon väg framåt

Rulla tillbaka stenen!

När vi är rädda och fruktar för vårt liv

Rulla tillbaka stenen!

När vi är hungriga, törstiga och behöver tak över huvudet

Rulla tillbaka stenen!

När vi behöver ett mirakel för att förändra våra liv

Rulla tillbaka stenen!

 

Invoc Duhul lui Dumnezeu

Să mă întâlnesc în neputința mea

Dumnezeu în gândirea mea

Dumnezeu în vorbirea mea

 

Cântecul „Lăsați Duhul vostru Sfânt”

https://youtu.be/iTRhN69Vdhw

 

Invoc claritatea lui Dumnezeu

Să mă întâlnesc în confuzia mea

Invoc mila lui Dumnezeu

Să mă întâlnesc în necazul meu

Și ajută-mă să nu contribui

Spre sfărâmarea lumii

Dumnezeu în întâlnirea mea,

Dumnezeu în despărțirea mea.

 

Spunem Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Ioan 21

 

După aceste lucruri, Iisus S-a descoperit din nou ucenicilor la marea Tiberiadei și S-a descoperit astfel: 2 Simon Petru, Toma, numit Didim, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei și alți doi dintre cei ai Lui. ucenicii erau împreună. 3 Simon Petru le-a zis: „Mă duc la pescuit”. Ei i-au zis: „Venim și noi cu tine”. Au ieșit și s-au urcat în barcă; iar în noaptea aceea n-au prins nimic.

 

Ne rugăm pentru oamenii și situațiile care ne preocupă; pentru cei care trăiesc cu război și conflicte, Ucraina, Rusia, Yemen, Palestina, Myanmar, Rohingyas, Uighuri, Hong Kong, Belarus, Eritreea, Etiopia, Siria, Iran, pentru propria noastră țară, pentru cei care se confruntă cu dezastrele legate de schimbările climatice, pentru cei cu Covid, pentru medici și asistente, îngrijitori, pentru refugiați și fără adăpost și pentru cei flămânzi și chinuiți.

Fie ca mâna lui Dumnezeu să fie asupra noastră, îngerii tăi să ne protejeze și Duhul să lucreze în și în jurul nostru. Amin

 

Cântecul „Respiră pe mine” 

https://youtu.be/GHnomHnH51A

 

Când suntem disperați și nu vedem nicio cale înainte

Dați piatra înapoi!

Când ne este frică și ne temem pentru viața noastră

Dați piatra înapoi!

Când ne este foame, ne este sete și avem nevoie de adăpost

Dați piatra înapoi!

Când avem nevoie de un miracol care să ne schimbe viața

Dați piatra înapoi!

 

我呼求神的靈

在無助中遇見我

我心目中的神

神在我

 

歌曲讓你的聖靈

https://youtu.be/iTRhN69Vdhw

 

我呼籲上帝的清晰

在迷茫中遇見我

我呼求上帝的憐憫

在我破碎的時候遇見我

並幫助我不要貢獻

走向破碎的世界

上帝在我的會議中,

神在我的離別。

 

我們用我們自己的語言念主禱文

 

約翰 21

 

這些事以後,耶穌又在提比利亞海向門徒顯現,他就是這樣顯現的: 2 西門彼得,名叫狄底摩的多馬,加利利迦拿人拿但業,西庇太的兩個兒子,還有他的兩個兒子。弟子們聚在一起。 3 西門彼得對他們我要去打魚了。他們對他我們也和你一起去。他們出去上了船;那天晚上他們什麼也沒打到。

 

我們為我們關心的人和事禱告;對於那些生活在戰爭和衝突中的人,烏克蘭,俄羅斯,也門,巴勒斯坦,緬甸,羅興亞人,維吾爾人,香港,白俄羅斯,厄立特里亞,埃塞俄比亞,敘利亞,伊朗,對於我們自己的國家,對於那些面臨氣候變化災難的人,對於那些Covid,對於醫生和護士,護理人員,對於難民和無家可歸者以及飢餓和受折磨的人。

願上帝的手在我們身上,你的天使保護我們,聖靈在我們裡面和周圍工作。阿門

 

歌曲《給我呼吸》

https://youtu.be/GHnomHnH51A

 

當我們望無路時

滾回石頭!

當我們對生命感到恐懼和恐懼時

滾回石頭!

當我們餓了,渴了,需要庇護的時候

滾回石頭!

當我們需要一個奇蹟來改變我們的生活

滾回石頭!

 


Winter

Winter

Total Pageviews