Wednesday 25 May 2022

Prayers 25th May 2022, Молитвы 25 мая 2022 г., 祈禱 2022 年 5 月 25 日,Rugăciuni 25 mai 2022,

Thank you for the day you have gifted me

I offer my praise and thanks to you

Open my heart and my mind 

To your Spirit

And give me your presence

In my life today

 

Song “How can I keep from singing”

https://youtu.be/Li2hddmy63U

 

Loving God

I often get it wrong

Send your Spirit

To work in me

To realign me

So that I may know 

Your joy, your peace, your shalom

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Reading Acts 1

 

So, when they had come together, they began asking Him, saying, “Lord, is it at this time that You are restoring the kingdom to Israel?” But He said to them, “It is not for you to know periods of time or appointed times which the Father has set by His own authority; but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you; 

 

We pray for all those we know who need our help and prayers ….and the many others we carry in our hearts. 

 

For Ukraine, Russia, Syria, Afghanistan, Yemen, Myanmar, the Rohingyas, the Uighurs, Hong Kong, Belarus, Ethiopia, Chad, Nigeria, our own country, climate change, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, our families and friends and ourselves…

 

Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. Amen

 

Song “The Lords my shepherd”

https://youtu.be/pN4tPkX0MG0

 

God to enfold me

God to surround me

God in my sleeping

God in my waking

God in my watching

God in my hoping

God in my life

God in my soul

God in my heart

 

With thanks to © Iona Community adapted

 

Song “Desert Song”

https://youtu.be/rIsKiNKXO_s

 

Спасибо за день, который ты мне подарил

Я возношу вам свою похвалу и благодарность

Открой мое сердце и мой разум

К вашему духу

И дай мне свое присутствие

В моей жизни сегодня

 

Песня «Как мне не петь»

https://youtu.be/Li2hddmy63U

 

Любящий Бог

я часто ошибаюсь

Пошлите свой дух

Работать во мне

Чтобы перестроить меня

Чтобы я мог знать

Твоя радость, твой мир, твой шалом

 

Молитва Господня на нашем родном языке

 

Чтение актов 1

 

6 Итак, собравшись, стали спрашивать Его, говоря: не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? 7 Но Он сказал им: не ваше дело знать периоды времени или определенные времена, которые Отец положил Своей властью; 8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый;

 

Мы молимся за всех тех, кого мы знаем, кто нуждается в нашей помощи и молитвах… и за многих других, которых мы носим в наших сердцах.

 

За Украину, Россию, Сирию, Афганистан, Йемен, Мьянму, рохинджа, уйгуров, Гонконг, Беларусь, Эфиопию, Чад, Нигерию, нашу собственную страну, изменение климата, врачей и медсестер, опекунов, учителей, тех, кто противостоит несправедливости, нашу семьи, друзья и мы сами…

 

Дух Живого Бога, присутствующий с нами, теперь входит в наши тела, умы и души и исцеляет нас от всего, что нам вредит. Пусть ваши ангелы будут рядом с нами в это время. Во Имя Иисуса мы молимся. Аминь

 

Песня «Господа пастыри мои»

https://youtu.be/pN4tPkX0MG0

 

Бог, чтобы окутать меня

Бог, чтобы окружить меня

Бог во сне

Бог в моем пробуждении

Бог в моих наблюдениях

Бог в моей надежде

Бог в моей жизни

Бог в моей душе

Бог в моем сердце

 

Песня «Песня пустыни»

https://youtu.be/rIsKiNKXO_s

 

謝謝你給我的那一天

我向你表達我的讚美和感謝

打開我的心和我的思想

致你的靈

給我你的存在

在我今天的生活中

 

歌曲《我怎能不唱歌》

https://youtu.be/Li2hddmy63U

 

愛神

我經常弄錯

發送你的精神

在我裡面工作

重新調整我

好讓我知道

你的喜樂,你的平安,你的平安

 

用我們自己的語言做主禱文

 

讀使徒行傳 1

 

於是,他們聚集在一起,就開始問他主啊,你是不是在這個時候恢復以色列的國度? 7 耶穌卻對他們父憑自己的權柄所定的時期或指定的時期,不是你們可以知道的; 8 但聖靈降臨在你們身上,你們就必得著能力;

 

我們為所有我們認識的需要我們幫助和祈禱的人祈禱……以及我們心中的許多其他人。

 

對於烏克蘭、俄羅斯、敘利亞、阿富汗、也門、緬甸、羅興亞人、維吾爾人、香港、白俄羅斯、埃塞俄比亞、乍得、尼日利亞、我們自己的國家、氣候變化、醫生和護士、護理人員、教師、那些面臨不公正的人,我們的家人、朋友和我們自己……

 

與我們同在的永生神的靈現在進入我們的身體、思想和精神,治愈我們所有傷害我們的東西。讓你的天使在這個時候在我們身邊。我們奉耶穌的名祈禱。阿門

 

歌曲上主我的牧羊人

https://youtu.be/pN4tPkX0MG0

 

上帝將我包圍

上帝圍繞著我

上帝在我的睡眠中

上帝在我醒來

上帝在我的注視下

上帝在我的希望中

上帝在我的生命中

神在我的靈魂裡

上帝在我心中

 

歌曲《沙漠之歌》

https://youtu.be/rIsKiNKXO_s

 

Mulțumesc pentru ziua în care m-ai dăruit

Vă ofer laudele și mulțumirile mele

Deschide-mi inima si mintea

Spre Duhul vostru

Și dă-mi prezența ta

În viața mea de azi

 

Cântec „Cum pot să nu cânt”

https://youtu.be/Li2hddmy63U

 

Iubitor de Dumnezeu

De multe ori înțeleg greșit

Trimite Duhul tău

Să lucreze în mine

Să mă realinieze

Ca să știu

Bucuria ta, pacea ta, shalomul tău

 

Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Citirea Fapte 1

 

6 Așadar, când s-au adunat, au început să-L întrebe, zicând: „Doamne, în vremea aceasta, Tu restabiliți împărăția lui Israel?” 7 Dar El le-a zis: „Nu vă este să știți perioade de timp sau timpuri rânduite, pe care Tatăl le-a stabilit prin propria Sa autoritate; 8 dar vei primi putere când Duhul Sfânt va veni peste tine;

 

Ne rugăm pentru toți cei pe care îi cunoaștem care au nevoie de ajutorul și rugăciunile noastre... și pentru mulți alții pe care îi purtăm în inimile noastre.

 

Pentru Ucraina, Rusia, Siria, Afganistan, Yemen, Myanmar, rohingyas, uighuri, Hong Kong, Belarus, Etiopia, Ciad, Nigeria, propria noastră țară, schimbările climatice, medici și asistente, îngrijitori, profesori, cei care se confruntă cu nedreptate, noștri familiile și prietenii și noi înșine...

 

Duhul Dumnezeului Viu prezent cu noi intră acum în trupurile, mințile și spiritele noastre și vindecă-ne de tot ce ne face rău. Lasă îngerii tăi să fie alături de noi în acest moment. În Numele lui Isus ne rugăm. Amin

 

Cântecul „Domnii, păstorul meu”

https://youtu.be/pN4tPkX0MG0

 

Dumnezeu să mă învăluie

Dumnezeu să mă înconjoare

Dumnezeu în somnul meu

Dumnezeu în veghea mea

Dumnezeu în privirile mele

Dumnezeu in speranta mea

Dumnezeu in viata mea

Dumnezeu în sufletul meu

Dumnezeu în inima mea

 

Winter

Winter

Total Pageviews