Tuesday 24 May 2022

Prayers 24th May 2022, Rugăciuni 24 mai 2022, 祈禱 2022 年 5 月 24 日,Молитвы 24 мая 2022 г.,

Thank you for the day you have gifted me

I offer my praise and thanks to you

Open my heart and my mind 

To your Spirit

And give me your presence

In my life today

 

Song “Listen to our hearts”

https://youtu.be/rW9cJgty-7o

 

Loving God

I often get it wrong

Send your Spirit

To work in me

To realign me

So that I may know 

Your joy, your peace, your shalom

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

Luke 14

 

12 Now He also went on to say to the one who had invited Him, “Whenever you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends, your brothers, your relatives, nor wealthy neighbours, otherwise they may also invite you to a meal in return, and that will be your repayment. 13 But whenever you give a banquet, invite people who are poor, who have disabilities, who are limping, and people who are blind; 14 and you will be blessed, since they do not have the means to repay you; for you will be repaid at the resurrection of the righteous.”

 

We pray for all those we know who need our help and prayers ….and the many others we carry in our hearts. 

 

For Ukraine Syria, Afghanistan, Nigeria, Yemen, Myanmar, the Rohingyas, the Uighurs, Hong Kong, Belarus, Eritrea, Ethiopia, our own country, climate change, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, our families and friends and ourselves…

 

Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. Amen

 

Song “Take our bread”

https://youtu.be/Qs9dIV43WS0

 

God to enfold me

God to surround me

God in my sleeping

God in my waking

God in my watching

God in my hoping

God in my life

God in my soul

God in my heart

 

With thanks to © Iona Community adapted

 

Mulțumesc pentru ziua în care m-ai dăruit

Vă ofer laudele și mulțumirile mele

Deschide-mi inima si mintea

Spre Duhul vostru

Și dă-mi prezența ta

În viața mea de azi

 

Cântecul „Ascultă-ne inimile”

https://youtu.be/rW9cJgty-7o

 

Iubitor de Dumnezeu

De multe ori înțeleg greșit

Trimite Duhul tău

Să lucreze în mine

Să mă realinieze

Ca să știu

Bucuria ta, pacea ta, shalomul tău

 

Spunem Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Luca 14

 

12 Acum, de asemenea, El a mai spus celui care L-a invitat: „Ori de câte ori vei da un prânz sau o cină, nu-ți chema prietenii, frații, rudele și vecinii bogați, altfel te pot invita și la o cină. masă în schimb și asta va fi rambursarea ta. 13 Dar, ori de câte ori dai un ospăţ, cheamă-i pe cei săraci, cu dizabilităţi, care şchiopătează şi pe oameni orbi; 14 și veți fi binecuvântați, pentru că ei nu au mijloace să vă răsplătească; căci vei fi răsplătit la învierea celor drepți.”

 

Ne rugăm pentru toți cei pe care îi cunoaștem care au nevoie de ajutorul și rugăciunile noastre... și pentru mulți alții pe care îi purtăm în inimile noastre.

 

Pentru Ucraina, Siria, Afganistan, Nigeria, Yemen, Myanmar, rohingyas, uighuri, Hong Kong, Belarus, Eritreea, Etiopia, propria noastră țară, schimbările climatice, medici și asistente, îngrijitori, profesori, cei care se confruntă cu nedreptatea, familiile și prietenii noștri si noi insine…

 

Duhul Dumnezeului Viu prezent cu noi intră acum în trupurile, mințile și spiritele noastre și vindecă-ne de tot ce ne face rău. Lasă îngerii tăi să fie alături de noi în acest moment. În Numele lui Isus ne rugăm. Amin

 

Cântecul „Ia-ne pâinea”

https://youtu.be/Qs9dIV43WS0

 

Dumnezeu să mă învăluie

Dumnezeu să mă înconjoare

Dumnezeu în somnul meu

Dumnezeu în veghea mea

Dumnezeu în privirile mele

Dumnezeu in speranta mea

Dumnezeu in viata mea

Dumnezeu în sufletul meu

Dumnezeu în inima mea

 

謝謝你給我的那一天

我向你表達我的讚美和感謝

打開我的心和我的思想

致你的靈

給我你的存在

在我今天的生活中

 

歌曲《傾聽我們的心》

https://youtu.be/rW9cJgty-7o

 

愛神

我經常弄錯

發送你的精神

在我裡面工作

重新調整我

好讓我知道

你的喜樂,你的平安,你的平安

 

我們用我們自己的語言念主禱文

路加福音 14

 

12 他又對請他的人你設午宴或宴席的時候,不要請你的朋友、你的兄弟、你的親戚或有錢的鄰居,否則他們也可能請你參加一頓飯作為回報,那將是你的回報。 13 設宴的時候,要請貧窮的、有殘疾的、瘸腿的、瞎眼的; 14 你必蒙福,因為他們沒有錢報答你;因為義人復活時,你們必得報應。

 

我們為所有我們認識的需要我們幫助和祈禱的人祈禱……以及我們心中的許多其他人。

 

對於烏克蘭、敘利亞、阿富汗、尼日利亞、也門、緬甸、羅興亞人、維吾爾人、香港、白俄羅斯、厄立特里亞、埃塞俄比亞、我們自己的國家、氣候變化、醫生和護士、護理人員、教師、那些面臨不公正的人、我們的家人和朋友 和我們自己……

 

與我們同在的永生神的靈現在進入我們的身體、思想和精神,治愈我們所有傷害我們的東西。 此時讓你的天使在我們身邊。 我們奉耶穌的名祈禱。 阿門

 

歌曲拿走我們的麵包

https://youtu.be/Qs9dIV43WS0

 

上帝將我包圍

上帝圍繞著我

上帝在我的睡眠中

上帝在我醒來

上帝在我的注視下

上帝在我的希望中

上帝在我的生命中

神在我的靈魂裡

上帝在我心中

 

Спасибо за день, который ты мне подарил

Я возношу вам свою похвалу и благодарность

Открой мое сердце и мой разум

К вашему духу

И дай мне свое присутствие

В моей жизни сегодня

 

Песня «Послушай наши сердца»

https://youtu.be/rW9cJgty-7o

 

Любящий Бог

я часто ошибаюсь

Пошлите свой дух

Работать во мне

Чтобы перестроить меня

Чтобы я мог знать

Твоя радость, твой мир, твой шалом

 

Мы произносим молитву «Отче наш» на своем родном языке

Луки 14

 

12 И еще сказал Он пригласившему Его: когда будешь давать обед или ужин, не зови ни друзей твоих, ни братьев твоих, ни сродников твоих, ни соседей богатых, а то и они могут пригласить тебя на еда взамен, и это будет вашей компенсацией. 13 Но когда устраиваешь пир, зови бедных, увечных, хромых и слепых; 14 и вы будете благословлены, так как у них нет средств, чтобы воздать вам; ибо воздастся вам при воскресении праведников».

 

Мы молимся за всех тех, кого мы знаем, кто нуждается в нашей помощи и молитвах… и за многих других, которых мы носим в наших сердцах.

 

Для Украины, Сирии, Афганистана, Нигерии, Йемена, Мьянмы, рохинджа, уйгуров, Гонконга, Беларуси, Эритреи, Эфиопии, нашей страны, изменения климата, врачей и медсестер, опекунов, учителей, тех, кто сталкивается с несправедливостью, наших семей и друзей и сами…

 

Дух Живого Бога, присутствующий с нами, теперь входит в наши тела, умы и души и исцеляет нас от всего, что нам вредит. Пусть ваши ангелы будут рядом с нами в это время. Во Имя Иисуса мы молимся. Аминь

 

Песня «Возьми наш хлеб»

https://youtu.be/Qs9dIV43WS0

 

Бог, чтобы окутать меня

Бог, чтобы окружить меня

Бог во сне

Бог в моем пробуждении

Бог в моих наблюдениях

Бог в моей надежде

Бог в моей жизни

Бог в моей душе

Бог в моем сердце

Winter

Winter

Total Pageviews