Friday 27 May 2022

Prayers 27th May 2022, Молитвы 27 мая 2022 г., 祈禱 2022 年 5 月 27 日, Rugăciuni 27 mai 2022,

Thank you for the day you have gifted me

I offer my praise and thanks to you

Open my heart and my mind 

To your Spirit

And give me your presence

In my life today


Song “Do not be afraid”

https://youtu.be/EAdRk9c1R1o

 

Loving God

I often get it wrong

Send your Spirit

To work in me

To realign me

So that I may know 

Your joy, your peace, your shalom

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Reading Ephesians 6

 

10 Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might.11 Put on the full armour of God, so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil.12For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places.13 Therefore, take up the full armour of God, so that you will be able to resist on the evil day, and having done everything, to stand firm.14Stand firm therefore, having belted your waist with truth, and having put on the breastplate of righteousness,15and having strapped on your feet the preparation of the gospel of peace;16in addition to all, taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one.17And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God.

 

We pray for all those we know who need our help and prayers ….and the many others we carry in our hearts. 

 

For Ukraine, Russia, Syria, Afghanistan, Yemen, Myanmar, the Rohingyas, the Uighurs, Hong Kong, Belarus, Ethiopia, Chad, Nigeria, our own country, climate change, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, our families and friends and ourselves…

 

Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. Amen

 

Song “I will not fear”

https://youtu.be/yX_mE7gqDNY

 

God to enfold me

God to surround me

God in my sleeping

God in my waking

God in my watching

God in my hoping

God in my life

God in my soul

God in my heart

 

With thanks to © Iona Community adapted

 

Спасибо за день, который ты мне подарил

Я возношу вам свою похвалу и благодарность

Открой мое сердце и мой разум

К вашему духу

И дай мне свое присутствие

В моей жизни сегодня

 

Песня «Не бойся»

https://youtu.be/EAdRk9c1R1o

 

Любящий Бог

я часто ошибаюсь

Пошлите свой дух

Работать во мне

Чтобы перестроить меня

Чтобы я мог знать

Твоя радость, твой мир, твой шалом

 

Мы произносим молитву «Отче наш» на своем родном языке

 

Чтение Ефесянам 6

 

10 Наконец, укрепляйтесь в Господе и могуществе могущества Его. 11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вы могли твердо стоять против козней дьявола. 12 Ибо наша брань не против плоти и крови. , но против начальств, против властей, против мировых сил тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. 13 Итак приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать на бедствия, и все, сделав все, чтобы стоять твердо. 14 Итак стойте твердо, подпоясав чресла ваши истиной, и облекшись в броню праведности, 15 и повязав на ноги ваши приготовление благовествования мира, 16 сверх всего. , взяв щит веры, которым возможешь угасить все раскаленные стрелы лукавого. 17 И шлем спасения возьми и меч духовный, который есть слово Божие.

 

Мы молимся за всех тех, кого мы знаем, кто нуждается в нашей помощи и молитвах… и за многих других, которых мы носим в наших сердцах.

 

Для Украины, России, Сирии, Афганистана, Йемена, Мьянмы, рохинджа, уйгуров, Гонконга, Беларуси, Эфиопии, Чада, Нигерии, нашей страны, изменения климата, врачей и медсестер, опекунов, учителей, тех, кто противостоит несправедливости, наших семьи, друзья и мы сами…

 

Дух Живого Бога, присутствующий с нами, теперь входит в наши тела, умы и души и исцеляет нас от всего, что нам вредит. Пусть ваши ангелы будут рядом с нами в это время. Во Имя Иисуса мы молимся. Аминь

 

Песня «Не убоюсь»

https://youtu.be/yX_mE7gqDNY

 

Бог, чтобы окутать меня

Бог, чтобы окружить меня

Бог во сне

Бог в моем пробуждении

Бог в моих наблюдениях

Бог в моей надежде

Бог в моей жизни

Бог в моей душе

Бог в моем сердце

 

謝謝你給我的那一天

我向你表達我的讚美和感謝

打開我的心和我的思想

致你的靈

給我你的存在

在我今天的生活中

 

歌曲《不要害怕》

https://youtu.be/EAdRk9c1R1o

 

愛神

我經常弄錯

發送你的精神

在我裡面工作

重新調整我

好讓我知道

你的喜樂,你的平安,你的平安

 

我們用自己的語言念主禱文

 

讀以弗所書 6

 

10 最後,要靠主和他的大能剛強。 11 穿上上帝的全副軍裝,這樣你就可以堅定地反對魔鬼的陰謀。 12 因為我們的鬥爭不是與血肉之軀爭戰,但要對抗統治者,掌權者,對抗這黑暗的世界勢力,對抗天上邪惡的屬靈勢力。13 因此,拿起上帝的全副軍裝,這樣你就能抵抗邪惡的日子,做了一切,站穩跟。 14 所以要站穩跟,用真理束腰,戴上公義的護心鏡, 15 將和平福音的預備裝備帶在上;16 除了一切,拿起信仰的盾牌,你將能熄滅邪惡的所有燃燒的箭。17並拿起拯救的頭盔和聖靈的劍,這就是上帝的道。

 

我們為所有我們認識的需要我們幫助和祈禱的人祈禱……以及我們心中的許多其他人。

 

對於烏克蘭、俄羅斯、敘利亞、阿富汗、也門、緬甸、羅興亞人、維吾爾人、香港、白俄羅斯、埃塞俄比亞、乍得、尼日利亞、我們自己的國家、氣候變化、醫生和護士、護理人員、教師、那些面臨不公正的人,我們的家人、朋友和我們自己……

 

與我們同在的永生神的靈現在進入我們的身體、思想和精神,治愈我們所有傷害我們的東西。讓你的天使在這個時候在我們身邊。我們奉耶穌的名祈禱。阿門

 

歌曲《我不會害怕》

https://youtu.be/yX_mE7gqDNY

 

上帝將我包圍

上帝圍繞著我

上帝在我的睡眠中

上帝在我醒來

上帝在我的注視下

上帝在我的希望中

上帝在我的生命中

神在我的靈魂裡

上帝在我心中

 

 

Mulțumesc pentru ziua în care m-ai dăruit

Vă ofer laudele și mulțumirile mele

Deschide-mi inima si mintea

Spre Duhul vostru

Și dă-mi prezența ta

În viața mea de azi

 

Cântecul „Nu-ți fie frică”

https://youtu.be/EAdRk9c1R1o

 

Iubitor de Dumnezeu

De multe ori înțeleg greșit

Trimite Duhul tău

Să lucreze în mine

Să mă realinieze

Ca să știu

Bucuria ta, pacea ta, shalomul tău

 

Spunem Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Citind Efeseni 6

 

10 În cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și în tăria puterii Lui. 11 Îmbrăcați-vă cu armura deplină a lui Dumnezeu, ca să puteți sta tari împotriva uneltirilor diavolului. 12 Căci lupta noastră nu este împotriva cărnii și sângelui , ci împotriva conducătorilor, împotriva puterilor, împotriva forțelor lumii ale acestui întuneric, împotriva forțelor spirituale ale răutății din locurile cerești. ziua rea ​​și, făcând totul, să rămâi tare.14Deci, rămâi tare, ținându-ți brâul cu adevărul și îmbrăcându-vă cu pieptarul dreptății, 15 și ținându-vă în picioare pregătirea Evangheliei păcii;16 pe lângă toate , luând scutul credinței cu care vei putea stinge toate săgețile în flăcări ale celui rău.17 Și ia coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.

 

Ne rugăm pentru toți cei pe care îi cunoaștem care au nevoie de ajutorul și rugăciunile noastre... și pentru mulți alții pe care îi purtăm în inimile noastre.

 

Pentru Ucraina, Rusia, Siria, Afganistan, Yemen, Myanmar, rohingyas, uighuri, Hong Kong, Belarus, Etiopia, Ciad, Nigeria, propria noastră țară, schimbările climatice, medici și asistente, îngrijitori, profesori, cei care se confruntă cu nedreptate, noștri familiile și prietenii și noi înșine...

 

Duhul Dumnezeului Viu prezent cu noi intră acum în trupurile, mințile și spiritele noastre și vindecă-ne de tot ce ne face rău. Lasă îngerii tăi să fie alături de noi în acest moment. În Numele lui Isus ne rugăm. Amin

 

Cântecul „Nu mă voi teme”

https://youtu.be/yX_mE7gqDNY

 

Dumnezeu să mă învăluie

Dumnezeu să mă înconjoare

Dumnezeu în somnul meu

Dumnezeu în veghea mea

Dumnezeu în privirile mele

Dumnezeu in speranta mea

Dumnezeu in viata mea

Dumnezeu în sufletul meu

Dumnezeu în inima mea

 

Winter

Winter

Total Pageviews