Thursday 30 June 2022

Prayers 30th June 2022, Rugăciuni 30 iunie 2022, Молитвы 30 июня 2022 г., 祈禱 2022 年 6 月 30 日,

For the light of the sun on my face

I humbly thank you

And offer my praise to you

Open my heart and my mind 

Give me your presence

In the centre of my being today

 

Song “Let your living water”

https://youtu.be/vjFmmC7wDzg

 

Loving God move us to comfort those who are caught in war.

Those held captive

Those facing hatred and intolerance

For the over 60 million fleeing for their lives

For strangers in our lands

For those in refugee camps 

For those on dangerous journeys for safety

For their families

Melt our hard hearts to create welcome and change 

Amen

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Reading Psalm 33

Behold, the eye of God is on those who fear Him,
On those who wait for His faithfulness,
19 To rescue their soul from death
And to keep them alive in famine.
20 Our soul waits for God;
He is our help and our shield.
21 For our heart rejoices in Him,
Because we trust in His holy name.
22 Let Your favour, Lord, be upon us,
Just as we have waited for You.

 

We pray for all those we carry in our hearts. 

 

For the asylum seekers arriving in boats and around walls and checkpoints, for Ukraine, Russia, Israel, Palestine, Yemen, Myanmar, the Rohingyas, the Uyghurs, Hong Kong, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Syria, Iran, the US, our own country, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for the many refugees, our families and friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. 

 

This is the day that God has made

I will rejoice and be glad in it

I will not offer to God

Offerings that cost me nothing

I will go in Peace

To love and serve the Lord

Amen

 

Pentru lumina soarelui pe fața mea

Vă mulțumesc cu umilință

Și vă oferă lauda mea

Deschide-mi inima si mintea

Dă-mi prezența ta

În centrul ființei mele astăzi

 

Cântecul „Lasă-ți să-ți apuce vie”

https://youtu.be/vjFmmC7wDzg

 

Iubirea lui Dumnezeu ne mută să-i mângâiem pe cei prinși în război.

Cei ținuți captivi

Cei care se confruntă cu ură și intoleranță

Pentru cei peste 60 de milioane care fug pentru a-și salva viața

Pentru străinii de pe pământurile noastre

Pentru cei din lagărele de refugiați

Pentru cei care se află în călătorii periculoase pentru siguranță

Pentru familiile lor

Topiți-ne inimile dure pentru a crea bun venit și schimbare

Amin

 

Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Citind Psalmul 33

Iată, ochiul lui Dumnezeu este asupra celor ce se tem de El,

Pe cei care așteaptă credincioșia Lui,

19 Să le scape sufletul de la moarte

Și să-i țină în viață în foamete.

20 Sufletul nostru îl așteaptă pe Dumnezeu;

El este ajutorul nostru și scutul nostru.

21 Căci inima noastră se bucură de El,

Pentru că ne încredem în numele Său sfânt.

22 Favoarea Ta, Doamne, să fie asupra noastră,

Așa cum te-am așteptat pe Tine.

 

Ne rugăm pentru toți cei pe care îi purtăm în inimile noastre.

 

Pentru solicitanții de azil care sosesc cu bărci și în jurul zidurilor și punctelor de control, pentru Ucraina, Rusia, Israel, Palestina, Yemen, Myanmar, rohingyas, uiguri, Hong Kong, Belarus, Eritreea, Etiopia, Siria, Iran, SUA, ale noastre țara, medicii și asistentele, îngrijitorii, profesorii, cei care se confruntă cu nedreptate și cu probleme presante ale schimbărilor climatice, pentru numeroșii refugiați, familiile și prietenii noștri și pentru noi înșine... Spiritul Dumnezeului Viu prezent cu noi intră acum în trupurile, mințile și spiritele noastre și vindeca-ne de tot ce ne face rau. Lasă îngerii tăi să fie alături de noi în acest moment. În Numele lui Isus ne rugăm.

 

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Dumnezeu

Mă voi bucura și mă voi bucura în ea

Nu voi oferi lui Dumnezeu

Oferte care nu m-au costat nimic

Voi merge în Pace

Să-L iubesc și să slujească Domnului

Amin

 

Для света солнца на моем лице

я смиренно благодарю вас

И воздаю тебе мою хвалу

Открой мое сердце и мой разум

Дай мне свое присутствие

Сегодня в центре моего существа

 

Песня «Пусть твоя живая вода»

https://youtu.be/vjFmmC7wDzg

 

Любовь к Богу побуждает нас утешать тех, кто попал в войну.

Те, кто находится в плену

Те, кто сталкивается с ненавистью и нетерпимостью

Для более чем 60 миллионов спасающихся бегством

Для незнакомцев в наших землях

Для тех, кто находится в лагерях беженцев

Для тех, кто отправляется в опасные путешествия ради безопасности

Для их семей

Растопите наши ожесточенные сердца, чтобы создать приветствие и перемены

Аминь

 

Молитва Господня на нашем родном языке

 

Чтение псалма 33

Вот, око Божие на боящихся Его,

На тех, кто ждет Его верности,

19 Чтобы спасти свою душу от смерти

И сохранить их в голоде.

20 Душа наша ждет Бога;

Он наша помощь и наш щит.

21 Ибо сердце наше радуется о Нем,

Потому что мы верим в Его святое имя.

22 Да пребудет с нами милость Твоя, Господи,

Так же, как мы ждали Тебя.

 

Мы молимся за всех, кого носим в своем сердце.

 

Для просителей убежища, прибывающих на лодках, вокруг стен и контрольно-пропускных пунктов, для Украины, России, Израиля, Палестины, Йемена, Мьянмы, рохинджа, уйгуров, Гонконга, Беларуси, Эритреи, Эфиопии, Сирии, Ирана, США, наших собственных стране, врачам и медсестрам, опекунам, учителям, тем, кто сталкивается с несправедливостью и насущными проблемами изменения климата, для многих беженцев, наших семей, друзей и нас самих… Дух Живого Бога, присутствующий с нами, теперь входит в наши тела, умы и духи и исцели нас от всего, что вредит нам. Пусть ваши ангелы будут рядом с нами в это время. Во Имя Иисуса мы молимся.

 

Это день, который Бог сделал

Я буду радоваться и веселиться в нем

Я не буду предлагать Богу

Предложения, которые мне ничего не стоят

Я пойду с миром

Любить и служить Господу

Аминь

 

 

因為陽光照在我臉上

我謙虛的謝謝你

向你獻上我的讚美

打開我的心和我的思想

給我你的存在

今天在我的中心

 

歌曲《讓你的活水》

https://youtu.be/vjFmmC7wDzg

 

愛上帝感動我們去安慰那些陷入戰爭的人。

那些被俘虜

那些面臨仇恨和不容忍的人

為超過 6000 萬人逃離生命

對於我們土地上的陌生人

對於難民營中的人

對於那些在危險旅程中的安全

為了他們的家人

融化我們堅硬的心來創造歡迎和改變

阿門

 

用我們自己的語言做主禱文

 

讀詩篇 33

看哪,上帝的眼目注視敬畏的人,

那些等候信實的人,

19 拯救他們的靈魂離死亡

並讓他們在飢荒中存活。

20 我們的心等候神;

他是我們的幫助和盾牌。

21 因為我們的心以為樂,

因為我們信靠他的聖名。

22 主啊,願你的恩惠臨到我們,

就像我們一直在等待你一樣。

 

我們為所有我們心中的人祈禱。

 

對於乘船抵達並繞過圍牆和檢站的尋求庇護者,對於烏克蘭、俄羅斯、以色列、巴勒斯坦、也門、緬甸、羅興亞人、維吾爾人、香港、白俄羅斯、厄立特里亞、埃塞俄比亞、敘利亞、伊朗、美國、我們自己的國家,醫生和護士,照顧者,老師,那些面對不公正和緊迫的氣候變化問題的人,為許多難民,我們的家人和朋友以及我們自己……與我們同在的永生上帝的精神現在進入我們的身體,思想和精神,醫治我們所有傷害我們的東西。讓你的天使在這個時候在我們身邊。我們奉耶穌的名祈禱。

 

這是上帝創造的日子

我會為此歡喜快樂

我不會獻給上帝

不花錢的

我會和平地去

愛主、事奉主

阿門

 

 

 

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews