Saturday, 4 June 2022

Prayers 5th June 2022, Pentecost, Rugăciuni 5 iunie 2022, Молитвы 5 июня 2022 г. Oraciones 5 de junio de 2022,


Children’s material 

 

https://youtu.be/IqG_lvZhU-A

 

Come Holy Spirit into the depths of our longing

Come Holy Spirit unmask and fill us

Come Holy Spirit sustain us in our weakness

Come Holy Spirit redeem your church

 

Song “If you believe and I believe”

https://youtu.be/MRiWOu6Ha4A

 

Let us pray.

Heavenly God, we thank you for the presence of your spirit, within us and around us. 
We thank you for the beautiful, diverse and loving community of our church family,
And for the perfect blessing of love in our lives - from you and from each other.
When we sully this love by losing faith, 
When we act or speak in spite and anger,
please forgive us.
When we give up or give in to poor treatment, negativity or apathy, or accept falsehoods as truth, light the fire of courage in us again.

May your spirit breathe life and love into our hearts, minds and bodies this coming week.
Fill us with your grace, joy and passion.
We are your hands, eyes and lips on this precious earth Lord, help us use them to nurture each other, seek justice and speak the truth.

In Jesus’ name, Amen 

 

We say the Lord’s prayer in our own language

 

Acts 2v1-8

 

Pentecost was a Jewish festival when the first fruits of the harvest were brought to the Temple. The disciples were the first fruits of a new way, a new faith that would encompass and change the world, followers of Jesus. 

 

At that time there were pilgrims from all over the Roman provinces visiting Jerusalem for the festival. It was like Notting Hill Carnival or Glastonbury or Diwali!  They heard their own languages, a reversal of the Tower of Babel! Some people thought the disciples were drunk.

 

Luke describes 120 people present.  That small group changed the world!

 

There was wind and fire. Fire is associated in the Old Testament with God's presence. Wind is described as one of the instruments through which God acts, the ruach, the breath of God. Jesus witnesses are in Jerusalem, but the church will rapidly move into Judea, Samaria and eventually to the ends of the earth.

 

As the prophet Joel had promised God has poured out his Spirit. Joel 2v28

 

The early church described by Luke is a community where gender, ethnicity, and social status were erased. Pentecost de-stigmatized people. All now are on an equal footing under God. The church is a place of equals. 

 

How do we receive the Spirit?

 

God gives the Spirit as in Acts 2. It comes as we pray and worship God.

Or someone prays for us and we receive it as Saul did in Acts 9v17. We submit to God in humility and prayer. We pray for God’s Spirit in our lives. 

 

Without the Spirit we are like members of a club or a car without petrol. It is the Spirit that marks us out, inspires us and gives us that 5th dimension. It is the Spirit that gives life to us and the churches, and without it we are like hollow shells. So pray for God's Spirit in your life and others and in our churches. We need it!


"If you believe and I believe and we together pray
the Holy Spirit must come down and set Gods people free..." African hymn

 

Song “Holy Spirit, Living Breath of God”

https://youtu.be/8nbMfLQd2P4

 

God of Spirit and fire

We remember today those in our world caught up in destruction and violence whose lives, children and homes are being destroyed as we meet 

Who’s bellies rumble with hunger

And particularly we remember…

Lord in your mercy

Hear our prayer

 

God of passion and justice

We pray for all those working for justice in our communities

Bridging the gap 

Between the rich and the poor

The skilled and the unskilled

The healthy and the sick

The powerful and the vulnerable

Particularly we remember… and many others known to us

Lord in your mercy

Hear our prayer

 

God of peace and shalom

We carry with us the prayers of those who need healing

Both mental and physical

In our families, our friends, our communities

And in a moment of silence

We name them before you.

 

SILENCE

 

Lord in your mercy

Hear our prayer

 

We utters these our prayers in humility

Before the God

Who revives our faltering Spirits

Puts fire in our hearts, and sends us Gods Spirit to

Renew our hopes and dreams

And reminds us that a new way is always possible

In life, in death and beyond death

God is with us. In Jesus Name we pray

Amen.

 

Song  “Come Holy Spirit”

https://youtu.be/bToCXRGsKJ4

 

Loving God

Send us out to be your Co-workers 

Filled with the Spirit

To bring Healing

To bring Good news 

To bring Justice and Peace

And to live out the Gospel wherever we find ourselves.

Amen

 

Song “Aint No Grave”

https://youtu.be/YU9BObi1GVw

 

Material pentru copii

https://youtu.be/IqG_lvZhU-A

 

Vino Duhul Sfânt în adâncul dorului nostru

Vino, Duhul Sfânt, demasca și umple-ne

Vino, Duhul Sfânt, sprijină-ne în slăbiciunea noastră

Vino, Duhul Sfânt, mântuiește-ți biserica

 

Cântecul „Dacă tu crezi și eu cred”

https://youtu.be/MRiWOu6Ha4A

 

Sa ne rugam.

 

Dumnezeule Ceresc, îți mulțumim pentru prezența spiritului tău, în noi și în jurul nostru.

Vă mulțumim pentru comunitatea frumoasă, diversă și iubitoare a familiei noastre bisericești,

Și pentru binecuvântarea perfectă a iubirii în viețile noastre - de la tine și unii de la alții.

Când pătimește această iubire pierzându-și credința,

Când acționăm sau vorbim în ciuda și furie,

te rog sa ne ierti.

Când renunțăm sau cedăm la un tratament prost, negativism sau apatie, sau acceptăm minciunile ca adevăr, aprindem din nou focul curajului în noi.

 

Fie ca spiritul tău să insufle viață și iubire în inimile, mințile și trupurile noastre în săptămâna viitoare.

Umple-ne cu harul, bucuria și pasiunea ta.

Suntem mâinile, ochii și buzele tale pe acest pământ prețios Doamne, ajută-ne să le folosim pentru a ne hrăni reciproc, a căuta dreptate și a spune adevărul.

 

În numele lui Isus, Amin

 

Spunem rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Faptele apostolilor 2v1-8

 

Rusaliile era o sărbătoare evreiască când primele roade ale recoltei erau aduse la Templu. Ucenicii au fost primele roade ale unei noi căi, ale unei noi credințe care avea să cuprindă și să schimbe lumea, urmașii lui Isus.

 

Pe vremea aceea erau pelerini din toate provinciile romane care vizitau Ierusalimul pentru festival. Era ca Carnavalul de la Notting Hill sau Glastonbury sau Diwali! Au auzit propriile lor limbi, o inversare a Turnului Babel! Unii oameni credeau că discipolii erau beți.

 

Luca descrie 120 de persoane prezente. Acest grup mic a schimbat lumea!

 

Era vânt și foc. Focul este asociat în Vechiul Testament cu prezența lui Dumnezeu. Vântul este descris ca fiind unul dintre instrumentele prin care Dumnezeu acționează, ruach-ul, suflarea lui Dumnezeu. Martorii lui Isus sunt în Ierusalim, dar biserica se va muta rapid în Iudeea, Samaria și în cele din urmă până la marginile pământului.

 

După cum proorocul Ioel promisese, Dumnezeu și-a vărsat Duhul. Ioel 2v28

 

Biserica primară descrisă de Luca este o comunitate în care genul, etnia și statutul social au fost șterse. Rusaliile au destigmatizat oamenii. Toți sunt acum pe picior de egalitate sub Dumnezeu. Biserica este un loc al egalilor.

 

Cum primim Duhul?

 

Dumnezeu dă Duhul ca în Fapte 2. Vine când ne rugăm și ne închinăm lui Dumnezeu.

Sau cineva se roagă pentru noi și o primim așa cum a făcut Saul în Fapte 9:17. Ne supunem lui Dumnezeu în smerenie și rugăciune. Ne rugăm pentru Duhul lui Dumnezeu în viețile noastre.

 

Fără Spirit suntem ca membrii unui club sau ca o mașină fără benzină. Spiritul este cel care ne evidențiază, ne inspiră și ne dă a cincea dimensiune. Duhul este cel care ne dă viață nouă și bisericilor și fără el suntem ca niște scoici goale. Așa că rugați-vă pentru Duhul lui Dumnezeu în viața voastră și a celorlalți și în bisericile noastre. Avem nevoie de ea!

 

„Dacă tu crezi și eu cred și ne rugăm împreună

Duhul Sfânt trebuie să coboare și să-i elibereze pe oamenii lui Dumnezeu...” Imn african

 

Cântec „Duh Sfânt, Suflare vie a lui Dumnezeu”

https://youtu.be/8nbMfLQd2P4

 

Dumnezeul Duhului și al focului

Ne amintim astăzi de cei din lumea noastră prinși în distrugere și violență ale căror vieți, copii și case sunt distruse pe măsură ce ne întâlnim

Cui îi bubuie burta de foame

Și mai ales ne amintim...

Doamne în mila Ta

Ascultă rugăciunea noastră

 

Dumnezeu al pasiunii și al dreptății

Ne rugăm pentru toți cei care lucrează pentru dreptate în comunitățile noastre

Reducerea decalajului

Între bogați și săraci

Cel priceput și cel necalificat

Cei sănătoși și cei bolnavi

Cei puternici și cei vulnerabili

În special ne amintim... și multe altele cunoscute nouă

Doamne în mila Ta

Ascultă rugăciunea noastră

 

Dumnezeul păcii și al shalomului

Purtăm cu noi rugăciunile celor care au nevoie de vindecare

Atât mental, cât și fizic

În familiile noastre, prietenii noștri, comunitățile noastre

Și într-un moment de tăcere

Le numim înaintea ta.

 

TĂCERE

 

Doamne în mila Ta

Ascultă rugăciunea noastră

 

Aceste rugăciuni le rostim cu smerenie

Înaintea lui Dumnezeu

Care ne reînvie Spiritele neclintite

Pune foc în inimile noastre și ne trimite Duhul lui Dumnezeu

Reînnoiește-ne speranțele și visele

Și ne reamintește că o nouă cale este întotdeauna posibilă

În viață, în moarte și dincolo de moarte

Dumnezeu este cu noi. În Numele lui Isus ne rugăm

Amin.

 

Cântecul „Vino Duhul Sfânt”

https://youtu.be/bToCXRGsKJ4

 

Iubitor de Dumnezeu

Trimite-ne să fim colegii tăi

Umplut cu Duhul

Pentru a aduce Vindecare

Pentru a aduce o veste bună

Pentru a aduce dreptate și pace

Și să trăim Evanghelia oriunde ne aflăm.

Amin

 

Cântecul „Aint No Grave”

https://youtu.be/YU9BObi1GVw

 

 

Детский материал

 

https://youtu.be/IqG_lvZhU-A

 

Приди Духом Святым в глубины нашего стремления

Приди, Святой Дух, разоблачи и наполни нас.

Приди, Святой Дух, поддержи нас в нашей слабости

Приди, Святой Дух, искупи свою церковь

 

Песня «Если ты веришь и я верю»

https://youtu.be/MRiWOu6Ha4A

 

Давайте молиться.

 

Небесный Бог, мы благодарим Тебя за присутствие твоего духа внутри нас и вокруг нас.

Мы благодарим вас за прекрасное, разнообразное и любящее сообщество нашей церковной семьи,

И за совершенное благословение любви в нашей жизни - от вас и друг от друга.

Когда мы загрязняем эту любовь, теряя веру,

Когда мы действуем или говорим вопреки и гневу,

пожалуйста, простите нас.

Когда мы сдаемся или поддаемся плохому обращению, негативизму или апатии, или принимаем ложь за правду, снова зажгите в нас огонь мужества.

 

Пусть твой дух вдохнет жизнь и любовь в наши сердца, умы и тела на этой неделе.

Наполни нас своей благодатью, радостью и страстью.

Мы твои руки, глаза и губы на этой драгоценной земле, Господь, помоги нам использовать их, чтобы питать друг друга, добиваться справедливости и говорить правду.

 

Во имя Иисуса, аминь

 

Мы произносим молитву «Отче наш» на своем языке

 

Деяния 2т1-8

 

Пятидесятница была еврейским праздником, когда в Храм приносили первые плоды урожая. Ученики были первыми плодами нового пути, новой веры, которая охватит и изменит мир, последователями Иисуса.

 

В то время на праздник в Иерусалим съезжались паломники со всех римских провинций. Это было похоже на карнавал в Ноттинг-Хилле, Гластонбери или Дивали! Они слышали свои собственные языки, переворачивание Вавилонской башни! Некоторые думали, что ученики были пьяны.

 

Лука описывает 120 присутствующих. Эта небольшая группа изменила мир!

 

Был ветер и огонь. Огонь ассоциируется в Ветхом Завете с присутствием Бога. Ветер описывается как один из инструментов, посредством которых действует Бог, руах, дыхание Бога. Свидетели Иисуса находятся в Иерусалиме, но церковь быстро переместится в Иудею, Самарию и, в конце концов, на край земли.

 

Как и обещал пророк Иоиль, Бог излил Свой Дух. Джоэл 2 на 28

 

Ранняя церковь, описанная Лукой, представляет собой сообщество, в котором пол, этническая принадлежность и социальный статус были стерты. Пятидесятница сняла клеймо с людей. Все теперь на равных перед Богом. Церковь – место равных.

 

Как мы получаем Духа?

 

Бог дает Духа, как в Деяниях 2. Он приходит, когда мы молимся и поклоняемся Богу.

Или кто-то молится за нас, и мы получаем это, как Савл в Деяниях 9:17. Мы подчиняемся Богу в смирении и молитве. Мы молимся о Божьем Духе в нашей жизни.

 

Без Духа мы подобны членам клуба или машине без бензина. Это Дух, который отличает нас, вдохновляет нас и дает нам это 5-е измерение. Именно Дух дает жизнь нам и церквям, а без него мы подобны пустым оболочкам. Поэтому молитесь о Божьем Духе в вашей жизни, в других и в наших церквях. Нам это нужно!

 

«Если ты веришь, и я верю, и мы вместе молимся

Святой Дух должен сойти и освободить Божьих людей…» Африканский гимн

 

Песня «Дух Святый, Живое Дыхание Божие»

https://youtu.be/8nbMfLQd2P4

 

Бог духа и огня

Сегодня мы вспоминаем тех в нашем мире, которые оказались втянутыми в разрушение и насилие, чьи жизни, дети и дома разрушаются, когда мы встречаемся.

У кого животы урчат от голода

И особенно мы помним…

Господь в твоей милости

Услышь нашу молитву

 

Бог страсти и справедливости

Мы молимся за всех, кто борется за справедливость в наших сообществах.

Преодоление разрыва

Между богатыми и бедными

Умелые и неумелые

Здоровые и больные

Сильные и уязвимые

Особо помним… и многие другие известные нам

Господь в твоей милости

Услышь нашу молитву

 

Бог мира и шалом

Мы несем с собой молитвы тех, кто нуждается в исцелении

Как психические, так и физические

В наших семьях, наших друзьях, наших сообществах

И в минуту тишины

Мы называем их перед вами.

 

ТИШИНА

 

Господь в твоей милости

Услышь нашу молитву

 

Мы произносим эти наши молитвы в смирении

Перед Богом

Кто возрождает наши колеблющиеся духи

Зажигает огонь в наших сердцах и посылает нам Божий Дух

Обновите наши надежды и мечты

И напоминает нам, что новый путь всегда возможен

В жизни, в смерти и после смерти

Бог с нами. Во Имя Иисуса мы молимся

Аминь.

 

Песня «Приди, Святый Дух»

https://youtu.be/bToCXRGsKJ4

 

Любящий Бог

Отправьте нас, чтобы мы были вашими коллегами

Наполненный Духом

Чтобы принести исцеление

Чтобы принести хорошие новости

Чтобы принести справедливость и мир

И жить по Евангелию, где бы мы ни находились.

Аминь

 

Песня «Нет могилы»

https://youtu.be/YU9BObi1GVw

 

material infantil

 

https://youtu.be/IqG_lvZhU-A

 

 

Ven Espíritu Santo a lo más profundo de nuestro anhelo

Ven Espíritu Santo desenmascararnos y llenarnos

Ven Espíritu Santo sosténnos en nuestra debilidad

Ven Espíritu Santo redime tu iglesia

 

Canción “Si tu crees y yo creo”

https://youtu.be/MRiWOu6Ha4A

 

Dejanos rezar.

 

Dios celestial, te damos gracias por la presencia de tu espíritu, dentro y alrededor de nosotros.

Te agradecemos por la comunidad hermosa, diversa y amorosa de nuestra familia de la iglesia,

Y por la perfecta bendición del amor en nuestras vidas, de ti y de los demás.

Cuando mancillamos este amor al perder la fe,

Cuando actuamos o hablamos con despecho e ira,

por favor perdónanos.

Cuando desistamos o nos rindamos ante el mal trato, la negatividad o la apatía, o aceptemos las falsedades como verdades, vuelve a encender en nosotros el fuego del coraje.

 

Que tu espíritu sople vida y amor en nuestros corazones, mentes y cuerpos esta próxima semana.

Llénanos de tu gracia, alegría y pasión.

Somos tus manos, ojos y labios en esta preciosa tierra Señor, ayúdanos a usarlos para nutrirnos unos a otros, buscar la justicia y decir la verdad.

 

En el nombre de Jesús, Amén.

 

Decimos la oración del Señor en nuestro propio idioma

 

Hechos 2v1-8

 

Pentecostés era una fiesta judía cuando los primeros frutos de la cosecha se llevaban al Templo. Los discípulos fueron los primeros frutos de un nuevo camino, una nueva fe que abarcaría y cambiaría el mundo, seguidores de Jesús.

 

En ese momento había peregrinos de todas las provincias romanas que visitaban Jerusalén para el festival. ¡Era como el Carnaval de Notting Hill o Glastonbury o Diwali! ¡Escucharon sus propios idiomas, una inversión de la Torre de Babel! Algunas personas pensaron que los discípulos estaban borrachos.

 

Lucas describe 120 personas presentes. ¡Ese pequeño grupo cambió el mundo!

 

Había viento y fuego. El fuego está asociado en el Antiguo Testamento con la presencia de Dios. El viento se describe como uno de los instrumentos a través de los cuales Dios actúa, el ruach, el aliento de Dios. Los testigos de Jesús están en Jerusalén, pero la iglesia se moverá rápidamente a Judea, Samaria y eventualmente a los confines de la tierra.

 

Como había prometido el profeta Joel, Dios ha derramado su Espíritu. Joel 2v28

 

La iglesia primitiva descrita por Lucas es una comunidad donde el género, la etnicidad y el estatus social fueron borrados. Pentecostés desestigmatizó a las personas. Ahora todos están en pie de igualdad ante Dios. La iglesia es un lugar de iguales.

 

¿Cómo recibimos el Espíritu?

 

Dios da el Espíritu como en Hechos 2. Viene cuando oramos y adoramos a Dios.

O alguien ora por nosotros y lo recibimos como lo hizo Saulo en Hechos 9:17. Nos sometemos a Dios en humildad y oración. Oramos por el Espíritu de Dios en nuestras vidas.

 

Sin el Espíritu somos como miembros de un club o un coche sin gasolina. Es el Espíritu el que nos marca, nos inspira y nos da esa 5ª dimensión. Es el Espíritu que nos da vida a nosotros ya las iglesias, y sin él somos como cascarones huecos. Así que ore por el Espíritu de Dios en su vida y la de otros y en nuestras iglesias. ¡Lo necesitamos!

 

"Si tu crees y yo creo y juntos oramos

el Espíritu Santo debe descender y liberar al pueblo de Dios..." Himno africano

 

Canción “Espíritu Santo, Aliento Vivo de Dios”

https://youtu.be/8nbMfLQd2P4

 

Dios de espíritu y fuego

Recordamos hoy a aquellos en nuestro mundo atrapados en la destrucción y la violencia cuyas vidas, niños y hogares están siendo destruidos mientras nos reunimos

¿A quién le rugen las barrigas de hambre?

Y particularmente recordamos…

Señor en tu misericordia

Escucha nuestra oración

 

Dios de pasión y justicia

Oramos por todos aquellos que trabajan por la justicia en nuestras comunidades.

cerrando la brecha

Entre ricos y pobres

Los hábiles y los no calificados

Los sanos y los enfermos

Los poderosos y los vulnerables

Particularmente recordamos… y muchos otros conocidos por nosotros

Señor en tu misericordia

Escucha nuestra oración

 

Dios de paz y shalom

Llevamos con nosotros las oraciones de aquellos que necesitan curación.

Tanto mental como físico

En nuestras familias, nuestros amigos, nuestras comunidades

Y en un momento de silencio

Los nombramos antes que tú.

 

SILENCIO

 

Señor en tu misericordia

Escucha nuestra oración

 

Pronunciamos estas nuestras oraciones en humildad

ante el dios

Quien revive nuestros espíritus vacilantes

pone fuego en nuestros corazones, y nos envía el Espíritu de Dios para

Renueva nuestras esperanzas y sueños

Y nos recuerda que una nueva forma siempre es posible

En la vida, en la muerte y más allá de la muerte

Dios esta con nosotros. En el nombre de Jesús oramos

Amén.

 

Canción “Ven Espíritu Santo”

https://youtu.be/bToCXRGsKJ4

 

amar a dios

Envíanos a ser tus compañeros de trabajo

Lleno del Espíritu

Para traer sanidad

Para traer buenas noticias

Para traer Justicia y Paz

Y vivir el Evangelio dondequiera que nos encontremos.

Amén

 

Canción "Aint No Grave"

https://youtu.be/YU9BObi1GVw

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews