Tuesday 7 June 2022

Prayers 7th June 2022, Rugăciuni 7 iunie 2022, Молитвы 7 июня 2022 г., Oraciones 7 de junio de 2022,


Creator God I come before you 

And seek your peace

Let me be still in your presence

The Holy One who is here

 

Song “Psalm 23”

https://youtu.be/OoojA0cLPWY

 

As I come before your throne

Bow down before you

May my prayers rise up to you 

And your blessings rain down upon me

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 28

Blessed be the Lord,

Because He has heard the sound of my pleading.

7 The Lord is my strength and my shield;

My heart trusts in Him, and I am helped;

Therefore my heart triumphs,

And with my song I shall thank Him.

8 The Lord is their strength,

And He is a refuge of salvation to His anointed.

9 Save Your people and bless Your inheritance;

Be their shepherd also, and carry them forever.


We pray for all those we know who need our help and prayers ….and the many others we carry in our hearts. 

 

For the asylum seekers to be deported to Rwanda, for Ukraine, Russia, Syria, Afghanistan, Yemen, Palestine, Myanmar, the Rohingyas, the Uighurs, Hong Kong, Belarus, Ethiopia, Chad, Nigeria, our own country, climate change, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, our families and friends and ourselves…

 

Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. Amen

 

Song “We labour unto Glory”

https://youtu.be/cRuPZCXShg4

Put fire in our hearts 

And sends us your Spirit

To renew our hopes and dreams

To remind us that a new way is always possible

In life, in death and beyond death

God is with us. 

In Jesus Name we pray

Amen.

 

With thanks to © Iona Community adapted

 

Творец Бог, я предстал перед тобой

И ищи свой покой

Позвольте мне быть еще в вашем присутствии

Святой, который здесь

 

Песня «Псалом 23»

https://youtu.be/OoojA0cLPWY

 

Когда я предстану перед твоим троном

Склонись перед тобой

Пусть мои молитвы вознесутся к тебе

И твои благословения падают на меня

 

Мы произносим молитву «Отче наш» на своем родном языке

 

Псалом 28

Благословен Господь,

Потому что Он услышал звук моей мольбы.

7 Господь - сила моя и щит мой;

Мое сердце уповает на Него, и мне помогают;

Поэтому мое сердце торжествует,

И своей песней я поблагодарю Его.

8 Господь их сила,

И Он является прибежищем спасения для Его помазанника.

9 Спаси народ Твой и благослови наследие Твое;

Будь и их пастухом и храни их вечно.

Мы молимся за всех тех, кого мы знаем, кто нуждается в нашей помощи и молитвах… и за многих других, которых мы носим в наших сердцах.

Для депортации просителей убежища в Руанду, за Украину, Россию, Сирию, Афганистан, Йемен, Палестину, Мьянму, рохинджа, уйгуров, Гонконг, Беларусь, Эфиопию, Чад, Нигерию, нашу собственную страну, изменение климата, врачей и медсестер, опекунов, учителей, тех, кто сталкивается с несправедливостью, наших семей, друзей и нас самих…

Дух Живого Бога, присутствующий с нами, теперь входит в наши тела, умы и души и исцеляет нас от всего, что нам вредит. Пусть ваши ангелы будут рядом с нами в это время. Во Имя Иисуса мы молимся. Аминь

Песня «Трудимся во славу»

https://youtu.be/cRuPZCXShg4

 

Зажги огонь в наших сердцах

И посылает нам свой Дух

Чтобы обновить наши надежды и мечты

Чтобы напомнить нам, что новый путь всегда возможен

В жизни, в смерти и после смерти

Бог с нами.

Во Имя Иисуса мы молимся

Аминь.

 

Doamne Creator eu vin înaintea ta

Și caută-ți pacea

Lasă-mă să fiu încă în prezența ta

Cel Sfânt care este aici

 

Cântec „Psalmul 23”

https://youtu.be/OoojA0cLPWY

 

Când vin înaintea tronului tău

Închină-te înaintea ta

Fie ca rugăciunile mele să se ridice la tine

Și binecuvântările tale plouă peste mine

 

Spunem Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Psalmul 28

Binecuvântat să fie Domnul,

Pentru că El a auzit sunetul rugăciunii mele.

7 Domnul este puterea mea și scutul meu;

Inima mea se încrede în El și sunt ajutat;

De aceea inima mea triumfă,

Și cu cântecul meu îi voi mulțumi Lui.

8 Domnul este puterea lor,

Și El este un refugiu al mântuirii pentru unsul Său.

9 Mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta;

Fii și păstorul lor și poartă-i pentru totdeauna.

Ne rugăm pentru toți cei pe care îi cunoaștem care au nevoie de ajutorul și rugăciunile noastre... și pentru mulți alții pe care îi purtăm în inimile noastre. 

Pentru solicitanții de azil care urmează să fie deportați în Rwanda, pentru Ucraina, Rusia, Siria, Afganistan, Yemen, Palestina, Myanmar, rohingyas, uighuri, Hong Kong, Belarus, Etiopia, Ciad, Nigeria, propria noastră țară, schimbări climatice, medici și asistentele, îngrijitorii, profesorii, cei care se confruntă cu nedreptatea, familiile și prietenii noștri și noi înșine...

Duhul Dumnezeului Viu prezent cu noi intră acum în trupurile, mințile și spiritele noastre și vindecă-ne de tot ce ne face rău. Lasă îngerii tăi să fie alături de noi în acest moment. În Numele lui Isus ne rugăm. Amin

 

Cântecul „Noi muncim spre slavă”

https://youtu.be/cRuPZCXShg4

 

Pune foc în inimile noastre

Și ne trimite Duhul Tău

Pentru a ne reînnoi speranțele și visele

Pentru a ne aminti că o nouă cale este întotdeauna posibilă

În viață, în moarte și dincolo de moarte

Dumnezeu este cu noi.

În Numele lui Isus ne rugăm

Amin.

 

Doamne Creator eu vin înaintea ta

Și caută-ți pacea

Lasă-mă să fiu încă în prezența ta

Cel Sfânt care este aici

 

Cântec „Psalmul 23”

https://youtu.be/OoojA0cLPWY

 

Când vin înaintea tronului tău

Închină-te înaintea ta

Fie ca rugăciunile mele să se ridice la tine

Și binecuvântările tale plouă peste mine

 

Spunem Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Psalmul 28

Binecuvântat să fie Domnul,

Pentru că El a auzit sunetul rugăciunii mele.

7 Domnul este puterea mea și scutul meu;

Inima mea se încrede în El și sunt ajutat;

De aceea inima mea triumfă,

Și cu cântecul meu îi voi mulțumi Lui.

8 Domnul este puterea lor,

Și El este un refugiu al mântuirii pentru unsul Său.

9 Mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta;

Fii și păstorul lor și poartă-i pentru totdeauna.

Ne rugăm pentru toți cei pe care îi cunoaștem care au nevoie de ajutorul și rugăciunile noastre... și pentru mulți alții pe care îi purtăm în inimile noastre.

Pentru solicitanții de azil care urmează să fie deportați în Rwanda, pentru Ucraina, Rusia, Siria, Afganistan, Yemen, Palestina, Myanmar, rohingyas, uighuri, Hong Kong, Belarus, Etiopia, Ciad, Nigeria, propria noastră țară, schimbări climatice, medici și asistentele, îngrijitorii, profesorii, cei care se confruntă cu nedreptatea, familiile și prietenii noștri și noi înșine...

Duhul Dumnezeului Viu prezent cu noi intră acum în trupurile, mințile și spiritele noastre și vindecă-ne de tot ce ne face rău. Lasă îngerii tăi să fie alături de noi în acest moment. În Numele lui Isus ne rugăm. Amin

Cântecul „Noi muncim spre slavă”

https://youtu.be/cRuPZCXShg4

 

Pune foc în inimile noastre

Și ne trimite Duhul Tău

Pentru a ne reînnoi speranțele și visele

Pentru a ne aminti că o nouă cale este întotdeauna posibilă

În viață, în moarte și dincolo de moarte

Dumnezeu este cu noi.

În Numele lui Isus ne rugăm

Amin.

 

Dios creador vengo ante ti

y buscar tu paz

Déjame estar quieto en tu presencia

El Santo que está aquí

 

Canción “Salmo 23”

https://youtu.be/OoojA0cLPWY

 

Mientras vengo ante tu trono

Inclínate ante ti

Que mis oraciones se eleven hacia ti

Y tus bendiciones llueven sobre mí

 

Decimos el Padrenuestro en nuestro propio idioma

 

Salmo 28

Bendito sea el Señor,

Porque ha oído el sonido de mi súplica.

7 El Señor es mi fuerza y ​​mi escudo;

Mi corazón confía en Él, y soy ayudado;

Por eso mi corazón triunfa,

Y con mi canto le daré gracias.

8 El Señor es su fuerza,

Y Él es refugio de salvación para Su ungido.

9 Salva a tu pueblo y bendice tu heredad;

Sé también su pastor, y llévalos para siempre.

Oramos por todos aquellos que conocemos que necesitan nuestra ayuda y oraciones... y los muchos otros que llevamos en nuestros corazones. 

Para que los solicitantes de asilo sean deportados a Ruanda, a Ucrania, Rusia, Siria, Afganistán, Yemen, Palestina, Myanmar, los rohingyas, los uigures, Hong Kong, Bielorrusia, Etiopía, Chad, Nigeria, nuestro propio país, el cambio climático, los médicos. y enfermeras, cuidadores, maestros, aquellos que enfrentan la injusticia, nuestras familias y amigos y nosotros mismos... 

Espíritu del Dios Vivo presente con nosotros ahora entra en nuestros cuerpos, mentes y espíritus y sánanos de todo lo que nos daña. Deja que tus ángeles estén a nuestro lado en este momento. En el Nombre de Jesús oramos. Amén

Canción “Trabajamos para la gloria”

https://youtu.be/cRuPZCXShg4

 

Pon fuego en nuestros corazones

Y nos envía tu Espíritu

Para renovar nuestras esperanzas y sueños

Para recordarnos que una nueva forma siempre es posible

En la vida, en la muerte y más allá de la muerte

Dios esta con nosotros.

En el nombre de Jesús oramos

Amén.

Winter

Winter

Total Pageviews