Wednesday 8 June 2022

Prayers 8th June 2022, Молитвы 8 июня 2022 г., Rugăciuni 8 iunie 2022, Oraciones 8 de junio de 2022,

Creator God I come before you 

And seek your peace

Let me be still in your presence

The Holy One who is here

 

Song “Come thou Fount”

https://youtu.be/NjfToqk5w5g

 

As I come before your throne

Bow down before you

May my prayers rise up to you 

And your blessings rain down upon me

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 29 

 

The voice of the Lord divides flames of fire.
The voice of the Lord shakes the wilderness;
The Lord shakes the wilderness of Kadesh.
The voice of the Lord makes the deer give birth
And strips the forests bare;
And in His temple everything says, “Glory!”

 

We pray for all those we know who need our help and prayers ….and the many others we carry in our hearts. 

 

For the asylum seekers to be deported to Rwanda, for Ukraine, Russia, Syria, Afghanistan, Yemen, Palestine, Myanmar, the Rohingyas, the Uighurs, Hong Kong, Belarus, Ethiopia, Chad, Nigeria, our own country, climate change, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, our families and friends and ourselves…

 

Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. Amen

 

Song “Sunday”

https://youtu.be/rVkJsyNmtpY

 

 

Put fire in our hearts 

And sends us your Spirit

To renew our hopes and dreams

To remind us that a new way is always possible

In life, in death and beyond death

God is with us. 

In Jesus Name we pray

Amen.

 

With thanks to © Iona Community adapted

 

Творец Бог, я предстал перед тобой

И ищи свой покой

Позвольте мне быть еще в вашем присутствии

Святой, который здесь

 

Песня «Приди к источнику»

https://youtu.be/NjfToqk5w5g

 

Когда я предстану перед твоим троном

Склонись перед тобой

Пусть мои молитвы вознесутся к тебе

И твои благословения падают на меня

 

Мы произносим молитву «Отче наш» на своем родном языке

 

Псалом 29

 

Голос Господа разделяет пламя огня.

8 Глас Господа сотрясает пустыню;

Господь потрясает пустыню Кадеш.

9 Голос Господа рождает оленей

И обнажает леса;

И в Его храме все говорит: «Слава!»

 

Мы молимся за всех тех, кого мы знаем, кто нуждается в нашей помощи и молитвах… и за многих других, которых мы носим в наших сердцах.

 

Для депортации просителей убежища в Руанду, за Украину, Россию, Сирию, Афганистан, Йемен, Палестину, Мьянму, рохинджа, уйгуров, Гонконг, Беларусь, Эфиопию, Чад, Нигерию, нашу собственную страну, изменение климата, врачей и медсестер, опекунов, учителей, тех, кто сталкивается с несправедливостью, наших семей, друзей и нас самих…

 

Дух Живого Бога, присутствующий с нами, теперь входит в наши тела, умы и души и исцеляет нас от всего, что нам вредит. Пусть ваши ангелы будут рядом с нами в это время. Во Имя Иисуса мы молимся. Аминь

 

Песня «Воскресенье»

https://youtu.be/rVkJsyNmtpY

 

Зажги огонь в наших сердцах

И посылает нам свой Дух

Чтобы обновить наши надежды и мечты

Чтобы напомнить нам, что новый путь всегда возможен

В жизни, в смерти и после смерти

Бог с нами.

Во Имя Иисуса мы молимся

Аминь.

 

 

Doamne Creator eu vin înaintea ta

Și caută-ți pacea

Lasă-mă să fiu încă în prezența ta

Cel Sfânt care este aici

 

Cântecul „Vino la Izvorul”

https://youtu.be/NjfToqk5w5g

 

Când vin înaintea tronului tău

Închină-te înaintea ta

Fie ca rugăciunile mele să se ridice la tine

Și binecuvântările tale plouă peste mine

 

Spunem Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Psalmul 29

 

Glasul Domnului desparte flăcări de foc.

8 Glasul Domnului zguduie pustia;

Domnul zguduie pustia Cades.

9 Glasul Domnului face căprioarele să nască

Și dezgolește pădurile;

Și în templul Său totul spune: „Slavă!”

 

Ne rugăm pentru toți cei pe care îi cunoaștem care au nevoie de ajutorul și rugăciunile noastre... și pentru mulți alții pe care îi purtăm în inimile noastre.

 

Pentru solicitanții de azil care urmează să fie deportați în Rwanda, pentru Ucraina, Rusia, Siria, Afganistan, Yemen, Palestina, Myanmar, rohingyas, uighuri, Hong Kong, Belarus, Etiopia, Ciad, Nigeria, propria noastră țară, schimbări climatice, medici și asistentele, îngrijitorii, profesorii, cei care se confruntă cu nedreptatea, familiile și prietenii noștri și noi înșine...

 

Duhul Dumnezeului Viu prezent cu noi intră acum în trupurile, mințile și spiritele noastre și vindecă-ne de tot ce ne face rău. Lasă îngerii tăi să fie alături de noi în acest moment. În Numele lui Isus ne rugăm. Amin

 

Cântecul „Duminică”

https://youtu.be/rVkJsyNmtpY

 

Pune foc în inimile noastre

Și ne trimite Duhul Tău

Pentru a ne reînnoi speranțele și visele

Pentru a ne aminti că o nouă cale este întotdeauna posibilă

În viață, în moarte și dincolo de moarte

Dumnezeu este cu noi.

În Numele lui Isus ne rugăm

Amin.

 

 

Dios creador vengo ante ti

y buscar tu paz

Déjame estar quieto en tu presencia

El Santo que está aquí

 

Canción "Ven, fuente"

https://youtu.be/NjfToqk5w5g

 

Mientras vengo ante tu trono

Inclínate ante ti

Que mis oraciones se eleven hacia ti

Y tus bendiciones llueven sobre mí

 

Decimos el Padrenuestro en nuestro propio idioma

 

Salmo 29

 

La voz del Señor parte llamas de fuego.

8 La voz del Señor hace temblar el desierto;

Jehová hace temblar el desierto de Cades.

9 La voz del Señor hace parir a la cierva

y desnuda los bosques;

Y en Su templo todo dice: “¡Gloria!”

 

Oramos por todos aquellos que conocemos que necesitan nuestra ayuda y oraciones... y los muchos otros que llevamos en nuestros corazones.

 

Para que los solicitantes de asilo sean deportados a Ruanda, a Ucrania, Rusia, Siria, Afganistán, Yemen, Palestina, Myanmar, los rohingyas, los uigures, Hong Kong, Bielorrusia, Etiopía, Chad, Nigeria, nuestro propio país, el cambio climático, los médicos. y enfermeras, cuidadores, maestros, aquellos que enfrentan la injusticia, nuestras familias y amigos y nosotros mismos...

 

Espíritu del Dios Vivo presente con nosotros ahora entra en nuestros cuerpos, mentes y espíritus y sánanos de todo lo que nos daña. Deja que tus ángeles estén a nuestro lado en este momento. En el Nombre de Jesús oramos. Amén

 

Canción "Domingo"

https://youtu.be/rVkJsyNmtpY

 

Pon fuego en nuestros corazones

Y nos envía tu Espíritu

Para renovar nuestras esperanzas y sueños

Para recordarnos que una nueva forma siempre es posible

En la vida, en la muerte y más allá de la muerte

Dios esta con nosotros.

En el nombre de Jesús oramos

Amén.

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews