Saturday 23 July 2022

Service July 24, 2022, Pentecost 7, Luke 11v1-13, The Lords Prayer, 服務 2022 年 7 月 24 日,五旬節 7,路加福音 11v1-13,上議院祈禱, Culto 24 de julho de 2022, Pentecostes 7, Lucas 11v1-13, Oração do Senhor, Slujba 24 iulie 2022, Rusaliile 7, Luca 11v1-13, Rugăciunea Domnului


 

Song "Come Holy Ghost our souls inspire” https://youtu.be/SPVuLOXh8vE

 

The Lords Prayer is liturgical, a form of words to be repeated from memory in public and private worship. So it's meant to be transmitted, it's meant to be passed on, learned and taught. And it’s a prayer that recognizes that our lives are fragile and at risk. But from that prayer we can get a model, an inspiration for other prayers we say. Most of it we can find in the Old Testament or in Jewish prayers.

 

It begins by addressing the head of the family of humanity. This is the prayer of God's family. This is the prayer which you address to God in the most intimate of terms, which would have been shocking in Jesus' time, to call God, Father. And Jesus' was completely dependent on God. Free to take risks, to face suffering and death because God is there, And so as soon as you've said the first words Our Father you've said: I've been given a share in Jesus' relationship with God. I don't have to work out my relationship with God from scratch. I don't have to climb a long ladder up to heaven, I've been invited into this family relationship. It is s a bold and intimate way to address the Creator of the world.

"Hallowed be thy name" means: understand what you're talking about when you're talking about God, this is serious. In the Old Testament,  the name of God is something very holy/hallowed. The name of God is God's word, God's presence. Which is why we have to watch our language.

 

The idea of the Kingdom coming was at the centre of Jesus' teaching. The Kingdom is a state of affairs when God is in charge. The Kingdom comes in unexpected ways; it grows secretly. It comes through in quirky little moments when people do extraordinary things, take extraordinary risks. And Jesus' parables again tell us about people who give up everything because they catch a glimpse of the Kingdom. So that's what we're praying for.

 

"Thy will be done" of course is like "Thy kingdom come". It's Hebrew poetry, the parallel between the first and the second bit of the phrase. We have a kind of tone deafness about God's will; we have to learn to sing in tune with all of this. Here on earth, among us human beings, God’s will is often not done, and so we pray that we may be brought into tune, that we may not be the only ones singing flat in the great choir of the universe.

 

 "Give us this day our daily bread", is because the word that's used in the Greek for day is a very strange one that you hardly find anywhere else, but means daily. Some people in the early church understood it to mean the bread we want for tomorrow or even the bread of tomorrow. In Greek it is literally “Bread give” in. St Francis believed that our daily needs for food is promised by God. But the world is hungry? It’s a paradox?

 

"Forgive us our trespasses" is in some ways the hardest bit of the Lord's Prayer to pray, because it tells us straight away that to pray is also to be willing to change. And it takes a lot of nerve to come before God and say forgive me because I have forgiven someone else. It's saying that it's through God's forgiveness of us that we learn how to forgive.  It reminds us that our own ability to forgive comes from the fact that we're aware of God's forgiveness of us. If I can't hear the word of forgiveness and really let it change me, then I shan't be able, I shan't be free to forgive, so this is quite a sobering prayer about forgiveness. All prayer has to acknowledge our need of forgiveness and our need to forgive.  The words “debt" and "sin" were interchangeable at the time.

 

Jesus’ teaching often turns back to the idea that a great time of trial is coming. A time when we shall find out what we're really capable of, just as we often say you don't know what someone's made of until they're under pressure. We're coming towards a time when you really have to decide how much God matters to you; you really have to put your life on the line.

 

And Jesus says to us, don't assume you know the answer to that sort of question. Don't assume you know how much you're capable of. Pray that when the time of trial comes, when things get really difficult, you will have the resource to meet it. The words "lead us not into temptation" don't quite capture all of that because temptation for us tends to mean just a sort of impulse to do sinful things. Amen

 

Song “O Lord Hear my Prayer” https://youtu.be/f51n-yb11dY

 

Cântec „Vino, Duhul Sfânt, pe care sufletele noastre îl inspiră”, https://youtu.be/SPVuLOXh8vE

 

Rugăciunea Domnului este liturgică, o formă de cuvinte care trebuie repetată din memorie în cultul public și privat. Deci este menit să fie transmis, este menit să fie transmis, învățat și predat. Și este o rugăciune care recunoaște că viețile noastre sunt fragile și în pericol. Dar din acea rugăciune putem obține un model, o inspirație pentru alte rugăciuni pe care le spunem. Cea mai mare parte o putem găsi în Vechiul Testament sau în rugăciunile evreiești.

 

Începe prin a se adresa capului familiei omenirii. Aceasta este rugăciunea familiei lui Dumnezeu. Aceasta este rugăciunea pe care o adresezi lui Dumnezeu în cei mai intimi termeni, care ar fi fost șocant pe vremea lui Isus, de a-L numi pe Dumnezeu, Tată. Iar Isus era complet dependent de Dumnezeu. Liber să-ți asume riscuri, să înfrunți suferința și moartea pentru că Dumnezeu este acolo și, de îndată ce ai spus primele cuvinte, Tatăl nostru ai spus: Mi s-a dat o parte în relația lui Isus cu Dumnezeu. Nu trebuie să-mi rezolv relația cu Dumnezeu de la zero. Nu trebuie să urc pe o scară lungă până la cer, am fost invitat în această relație de familie. Este un mod îndrăzneț și intim de a te adresa Creatorului lumii.

„Sfințit-i numele tău” înseamnă: înțelege despre ce vorbești când vorbești despre Dumnezeu, asta e serios. În Vechiul Testament, numele lui Dumnezeu este ceva foarte sfânt/sfințit. Numele lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ne uităm la limba.

 

Ideea venirii Împărăției a fost în centrul învățăturii lui Isus. Împărăția este o stare de lucruri când Dumnezeu este la conducere. Împărăția vine în moduri neașteptate; crește pe ascuns. Se întâmplă în momente ciudate când oamenii fac lucruri extraordinare, își asumă riscuri extraordinare. Iar pildele lui Isus ne vorbesc din nou despre oameni care renunță la tot pentru că zăresc Împărăția. Deci pentru asta ne rugăm.

 

„Facă-se voia Ta” este desigur ca „Vie Împărăția Ta”. Este poezia ebraică, paralela dintre primul și al doilea fragment al frazei. Avem un fel de surditate de ton cu privire la voia lui Dumnezeu; trebuie să învățăm să cântăm în ton cu toate acestea. Aici, pe pământ, printre noi, ființele umane, voia lui Dumnezeu nu se împlinește deseori, așa că ne rugăm să fim aduși în ton, ca să nu fim singurii care cântăm plat în marele cor al universului.

 

 „Dă-ne astăzi pâinea noastră cea de toate zilele” se datorează faptului că cuvântul folosit în greacă pentru zi este unul foarte ciudat pe care cu greu îl găsești în altă parte, dar înseamnă zilnic. Unii oameni din biserica primară au înțeles că înseamnă pâinea pe care o dorim pentru mâine sau chiar pâinea de mâine. În greacă este literal „darea pâinei”. Sfântul Francisc credea că nevoile noastre zilnice de hrană sunt promise de Dumnezeu. Dar lumii îi e foame? Este un paradox?

 

„Iartă-ne greșelile noastre” este, într-un fel, partea cea mai greu de rugat din Rugăciunea Domnului, pentru că ne spune imediat că a te ruga înseamnă și a fi dispus să te schimbi. Și este nevoie de mult nerv pentru a veni înaintea lui Dumnezeu și a spune iartă-mă pentru că am iertat pe altcineva. Înseamnă să spunem că prin iertarea lui Dumnezeu învățăm cum să iertăm. Ne reamintește că propria noastră capacitate de a ierta vine din faptul că suntem conștienți de iertarea lui Dumnezeu pentru noi. Dacă nu pot auzi cuvântul de iertare și îl las cu adevărat să mă schimbe, atunci nu voi putea, nu voi fi liber să iert, așa că aceasta este o rugăciune destul de serioasă despre iertare. Orice rugăciune trebuie să recunoască nevoia noastră de iertare și nevoia noastră de a ierta. Cuvintele „datorie” și „păcat” erau interschimbabile la acea vreme.

 

Învățătura lui Isus se întoarce adesea la ideea că urmează un mare timp de încercare. Un moment în care vom afla de ce suntem cu adevărat capabili, așa cum spunem adesea că nu știi din ce este făcut cineva până când este sub presiune. Ne apropiem de un moment în care chiar trebuie să decideți cât de mult contează Dumnezeu pentru voi; chiar trebuie să-ți pui viața în joc.

 

Și Isus ne spune, să nu presupuneți că știți răspunsul la astfel de întrebări. Nu presupune că știi de cât ești capabil. Roagă-te ca atunci când va veni vremea încercării, când lucrurile devin cu adevărat dificile, să ai resursele necesare pentru a o face față. Cuvintele „nu ne duce în ispită” nu surprind tocmai toate acestea, deoarece ispita pentru noi tinde să însemne doar un fel de impuls de a face lucruri păcătoase. Amin

 

Cântec „Doamne, ascultă rugăciunea mea” https://youtu.be/f51n-yb11dY


 

歌曲聖靈降臨,我們的靈魂” https://youtu.be/SPVuLOXh8vE

 

主禱文是禮儀式的,是一種在公共和私人崇拜中從記憶中重複的詞語形式。所以它是用來傳播的,它是用來傳遞、學習和教授的。這是一個承認我們的生命脆弱和處於危險之中的祈禱。但是從那個禱告中,我們可以得到一個模型,一個我們所的其他禱告的靈感。我們可以在舊約或猶太人的祈禱中找到大部分容。

 

它首先是針對人類大家庭的負責人。這是神家人的禱告。這是你以最親密的方式向上帝提出的祈禱,在耶穌的時代,這會令人震驚,稱上帝為父。耶穌完全依賴上帝。自由冒險,面對痛苦和死亡,因為上帝在那裡,所以當你出我們的父親的第一句話時,你就:我已經分享了耶穌與上帝的關係。我不必從頭開始解決我與上帝的關係。我不必爬長梯上天堂,我已被邀請加入這種家庭關係。這是一種大膽而親密的方式來稱呼世界的創造者。

願你的名成聖的意思是:當你在談論上帝的時候,明白你在什麼,這是嚴肅的。在舊約中,上帝的名字是非常神聖/神聖的。神的名是神的話語,神的同在。這就是為什麼我們必須注意我們的語言。

 

王國來臨的想法是耶穌教導的中心。當上帝掌權時,王國是一種事態。王國以意想不到的方式降臨;它秘密地生長。當人們做非凡的事情,承擔非凡的風險時,它就會出現在古怪的小時刻。耶穌的比再次告訴我們,人們為了瞥見天國而放棄一切。所以這就是我們所祈求的。

 

你的旨意成就當然就像你的國降臨。這是希伯來詩歌,短語的第一部分和第二部分之間的相似之處。我們對神的旨意有一種聾啞的感覺;我們必須學會與所有這些一起唱歌。在地球上,在我們人類中間,上帝的旨意往往沒有完成,所以我們祈禱我們可以被調和,我們可能不是唯一在宇宙大合唱中唱歌的人。

 

 “今天給我們我們的日常麵包,是因為在希臘語中使用的一天這個詞是一個非常奇怪的詞,你在其他任何地方都找不到,但它的意思是每天。早期教會的一些人將其理解為我們明天想要的麵包,甚至是明天的麵包。在希臘語中,它的字面意思是送麵包。聖弗朗西斯相信我們每天對食物的需求是上帝應許的。但世界餓了嗎?這是一個悖論?

 

赦免我們的過犯在某些方面是主禱文中最難禱告的地方,因為它直接告訴我們,禱告也是願意改變。來到上帝面前原諒我需要很大的勇氣,因為我已經原諒了別人。它是,通過上帝對我們的寬恕,我們學會瞭如何寬恕。它提醒我們,我們自己寬恕的能力來自於我們意識到上帝對我們的寬恕這一事實。如果我聽不到寬恕的話,真的讓它改變我,那我就不能,我不能自由地寬恕,所以這是一個關於寬恕的非常發人深省的祈禱。所有的祈禱都必須承認我們需要寬恕和我們需要寬恕。 “債務這兩個詞在當時是可以互換的。

 

耶穌的教導經常轉而回到一個偉大的考驗時刻即將到來的想法。一個我們會發現自己真正有能力的時候,就像我們經常的那樣,你不知道一個人是做什麼的,直到他們處於壓力之下。我們正在走向一個你真的必須決定上帝對你有多重要的時代。你真的必須冒著生命危險。

 

耶穌對我們,不要以為你知道這類問題的答案。不要以為你知道自己有多少能力。禱告當試煉來臨時,當事情變得非常困難時,你會有資源來應付它。 “不讓我們陷入試探這個詞並不能完全捕捉到所有這些,因為試探對我們來往往意味著一種衝動去做有罪的事情。阿門

 

歌曲主啊,聽我的禱告” https://youtu.be/f51n-yb11dY

 

Canção "Vem Espírito Santo nossas almas inspiram" https://youtu.be/SPVuLOXh8vE

 

A Oração do Senhor é litúrgica, uma forma de palavras a serem repetidas de memória no culto público e privado. Portanto, é para ser transmitido, é para ser transmitido, aprendido e ensinado. E é uma oração que reconhece que nossas vidas são frágeis e estão em risco. Mas dessa oração podemos obter um modelo, uma inspiração para outras orações que fazemos. A maior parte podemos encontrar no Antigo Testamento ou nas orações judaicas.

 

Começa dirigindo-se ao chefe da família da humanidade. Esta é a oração da família de Deus. Esta é a oração que você dirige a Deus nos termos mais íntimos, que teria sido chocante no tempo de Jesus, para chamar Deus de Pai. E a de Jesus era completamente dependente de Deus. Livre para correr riscos, para enfrentar o sofrimento e a morte porque Deus está lá, E assim que você disse as primeiras palavras, Pai Nosso, você disse: Eu tenho uma participação no relacionamento de Jesus com Deus. Eu não tenho que trabalhar meu relacionamento com Deus do zero. Não tenho que subir uma longa escada até o céu, fui convidado para esse relacionamento familiar. É uma maneira ousada e íntima de se dirigir ao Criador do mundo.

"Santificado seja o teu nome" significa: entenda do que você está falando quando está falando de Deus, isso é sério. No Antigo Testamento, o nome de Deus é algo muito santo/santificado. O nome de Deus é a palavra de Deus, a presença de Deus. É por isso que temos que vigiar nossa língua.

 

A idéia da vinda do Reino estava no centro do ensino de Jesus. O Reino é um estado de coisas quando Deus está no comando. O Reino vem de maneiras inesperadas; cresce secretamente. Aparece em pequenos momentos peculiares quando as pessoas fazem coisas extraordinárias, assumem riscos extraordinários. E as parábolas de Jesus novamente nos falam de pessoas que desistem de tudo porque vislumbram o Reino. Então é por isso que estamos orando.

 

"Seja feita a tua vontade", é claro, é como "venha o teu reino". É poesia hebraica, o paralelo entre a primeira e a segunda parte da frase. Temos uma espécie de surdez em relação à vontade de Deus; temos que aprender a cantar em sintonia com tudo isso. Aqui na terra, entre nós, seres humanos, muitas vezes a vontade de Deus não é feita, e por isso rezamos para que sejamos afinados, para que não sejamos os únicos cantando baixinho no grande coro do universo.

 

 "Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia", é porque a palavra que é usada no grego para dia é muito estranha que você dificilmente encontra em qualquer outro lugar, mas significa diariamente. Algumas pessoas na igreja primitiva entendiam que significava o pão que queremos para amanhã ou mesmo o pão de amanhã. Em grego é literalmente “Pão dar”. São Francisco acreditava que nossas necessidades diárias de alimento são prometidas por Deus. Mas o mundo está com fome? É um paradoxo?

 

"Perdoa-nos as nossas ofensas" é, de certa forma, a parte mais difícil do Pai Nosso de orar, porque nos diz imediatamente que orar é também estar disposto a mudar. E é preciso muita coragem para chegar diante de Deus e dizer que me perdoe porque perdoei outra pessoa. Está dizendo que é através do perdão de Deus para nós que aprendemos a perdoar. Isso nos lembra que nossa própria capacidade de perdoar vem do fato de estarmos cientes do perdão de Deus para nós. Se eu não puder ouvir a palavra do perdão e realmente deixar que ela me mude, então não serei capaz, não serei livre para perdoar, então esta é uma oração bastante séria sobre o perdão. Toda oração tem que reconhecer nossa necessidade de perdão e nossa necessidade de perdoar. As palavras “dívida” e “pecado” eram intercambiáveis ​​na época.

 

O ensino de Jesus muitas vezes se volta para a ideia de que um grande tempo de provação está chegando. Um momento em que descobriremos do que somos realmente capazes, assim como costumamos dizer que você não sabe do que alguém é feito até que esteja sob pressão. Estamos chegando a um momento em que você realmente precisa decidir o quanto Deus é importante para você; você realmente tem que colocar sua vida na linha.

 

E Jesus nos diz, não assuma que você sabe a resposta para esse tipo de pergunta. Não assuma que você sabe o quanto você é capaz. Ore para que, quando chegar a hora da provação, quando as coisas ficarem realmente difíceis, você tenha recursos para enfrentá-la. As palavras "não nos deixes cair em tentação" não captam tudo isso porque a tentação para nós tende a significar apenas uma espécie de impulso para fazer coisas pecaminosas. Um homem

 

Canção “Ó Senhor, ouve a minha oração” https://youtu.be/f51n-yb11dY

 

Winter

Winter

Total Pageviews