Thursday 11 August 2022

Prayers 11th August 2022, Rugăciuni 11 august 2022, Gebete 11. August 2022, 祈禱 2022 年 8 月 11 日,

Spirit of God

You are the breath of creation

The wind of change

Speak through my heart, my mind, my actions

 

Song “Christ be in my waking”

https://youtu.be/X4emGI1gHPA

 

Loving God

Come into my confused and troubled life

And send your Spirit

To work in me 

To realign me

So that I may know 

You in my life

Your joy, your peace, your Shalom

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 43

Vindicate me, God, and plead my case against an ungodly nation;

Save me from the deceitful and unjust person!
For You are the God of my strength; why have You rejected me?
Why do I go about mourning because of the oppression of the enemy?

 

We pray for all those we know who need our help and prayers who we carry in our hearts today. For those worrying about fuel poverty, for those suffering in the heatwaves and fires, for Palestine and Gaza, Ukraine, Russia, Myanmar, Hong Kong, India, Myanmar, the Rohingyas, the Uyghurs, Belarus, Iran, the US, Afghanistan, the UK, our own country, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for the many refugees, our families and friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray.  

 

Song “Come thou fount”

https://youtu.be/EYrTqBioaZ4

 

This is the day that God has made

I will rejoice and be glad in it

I will not offer to God

Offerings that cost me nothing

I will go in Peace

To love and serve the Lord

Amen

 

Geist Gottes

Du bist der Atem der Schöpfung

Der Wind der Veränderung

Sprich durch mein Herz, meinen Verstand, meine Taten

 

Lied „Christus sei in meinem Erwachen“

https://youtu.be/X4emGI1gHPA

 

Liebender Gott

Komm in mein verwirrtes und unruhiges Leben

Und sende deinen Geist

In mir zu wirken

Um mich neu auszurichten

Damit ich es weiß

Du in meinem Leben

Deine Freude, dein Frieden, dein Shalom

 

Wir beten das Vaterunser in unserer eigenen Sprache

 

Psalm 43

Rechtfertige mich, Gott, und vertrete meinen Fall gegen eine gottlose Nation;

Rette mich vor der betrügerischen und ungerechten Person!

2 Denn du bist der Gott meiner Stärke; warum hast du mich abgewiesen?

Warum gehe ich trauernd umher wegen der Unterdrückung durch den Feind?

 

Wir beten für alle, die wir kennen, die unsere Hilfe und Gebete brauchen, die wir heute in unseren Herzen tragen. Für diejenigen, die sich Sorgen um Energiearmut machen, für diejenigen, die unter den Hitzewellen und Bränden leiden, für Palästina und Gaza, die Ukraine, Russland, Myanmar, Hongkong, Indien, Myanmar, die Rohingyas, die Uiguren, Weißrussland, den Iran, die USA, Afghanistan, die Großbritannien, unser eigenes Land, Ärzte und Krankenschwestern, Betreuer, Lehrer, diejenigen, die mit Ungerechtigkeit und drängenden Problemen des Klimawandels konfrontiert sind, für die vielen Flüchtlinge, unsere Familien und Freunde und uns selbst … Der Geist des lebendigen Gottes, der jetzt bei uns ist, tritt in unsere Körper ein, Verstand und Geist und heile uns von allem, was uns schadet. Lass deine Engel in dieser Zeit bei uns sein. In Jesu Namen beten wir.

 

Lied „Komm du Quelle“

https://youtu.be/EYrTqBioaZ4

 

Dies ist der Tag, den Gott gemacht hat

Ich werde mich darüber freuen und froh sein

Ich werde Gott nicht anbieten

Angebote, die mich nichts kosten

Ich werde in Frieden gehen

Den Herrn lieben und ihm dienen

Amen

 

Duhul lui Dumnezeu

Tu ești suflarea creației

Vântul schimbării

Vorbește prin inima mea, prin mintea mea, prin acțiunile mele

 

Cântecul „Hristos să fie în veghea mea”

https://youtu.be/X4emGI1gHPA

 

Iubitor de Dumnezeu

Vino în viața mea confuză și tulburată

Și trimite Duhul tău

Să lucreze în mine

Să mă realinieze

Ca să știu

Tu în viața mea

Bucuria ta, pacea ta, Shalomul tău

 

Spunem Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Psalmul 43

Justifică-mă, Doamne, și pledează-mi cauza împotriva unui neam nelegiuit;

Salvează-mă de persoana înșelătoare și nedreaptă!

2 Căci Tu ești Dumnezeul puterii mele; de ce m-ai respins?

De ce mă plâng din cauza asupririi dușmanului?

 

Ne rugăm pentru toți cei pe care îi cunoaștem care au nevoie de ajutorul nostru și de rugăciunile noastre pe care le purtăm astăzi în inimile noastre. Pentru cei îngrijorați de sărăcia energetică, pentru cei care suferă de valurile de căldură și incendii, pentru Palestina și Gaza, Ucraina, Rusia, Myanmar, Hong Kong, India, Myanmar, rohingyas, uiguri, Belarus, Iran, SUA, Afganistan, Marea Britanie, propria noastră țară, medici și asistente, îngrijitori, profesori, cei care se confruntă cu nedreptate și probleme presante ale schimbărilor climatice, pentru mulți refugiați, familiile și prietenii noștri și pentru noi înșine... Spiritul Dumnezeului Viu prezent cu noi intră acum în corpurile noastre, mințile și spiritele și vindecă-ne de tot ce ne face rău. Lasă-ți îngerii să fie alături de noi în acest moment. În Numele lui Isus ne rugăm.

 

Cântecul „Vino tu fântână”

https://youtu.be/EYrTqBioaZ4

 

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Dumnezeu

Mă voi bucura și mă voi bucura de ea

Nu voi oferi lui Dumnezeu

Oferte care nu m-au costat nimic

Voi merge în Pace

Să-L iubesc și să slujească pe Domnul

Amin

 

神的靈

你是創造的氣息

變革之風

用我的心、我的思想、我的行動

 

歌曲基督在我醒來

https://youtu.be/X4emGI1gHPA

 

愛神

進入我迷茫和煩惱的生活

並發送你的精神

在我裡面工作

重新調整我

好讓我知道

你在我的生命中

你的喜樂,你的平安,你的平安

 

我們用我們自己的語言念主禱文

 

詩篇 43

為我辯護,上帝,為我辯護一個不敬虔的國家;

救我離詭詐不義的人!

因為你是我力量的神;你為什麼拒我?

為什麼我要因仇敵的欺壓而去哀悼呢?

 

我們為我們認識的所有需要​​我們幫助的人祈禱,並為我們今天銘記在心的人祈禱。對於那些擔心燃料短缺的人,對於那些在熱浪和火災中受苦的人,對於巴勒斯坦和加沙地帶、烏克蘭、俄羅斯、緬甸、香港、印度、緬甸、羅興亞人、維吾爾人、白俄羅斯、伊朗、美國、阿富汗、英國,我們自己的國家,醫生和護士,護理人員,老師,那些面臨不公正和緊迫的氣候變化問題的人,對於許多難民,我們的家人和朋友以及我們自己……與我們同在的永生上帝的精神現在進入我們的身體,心靈和精神,治愈我們所有傷害我們的東西。讓你的天使在這個時候在我們身邊。我們奉耶穌的名祈禱。

 

歌曲《你來吧》

https://youtu.be/EYrTqBioaZ4

 

這是上帝創造的日子

我會為此歡喜快樂

我不會獻給上帝

不花錢的

我會和平地去

愛主、事奉主

阿門

 

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews