Friday 12 August 2022

Prayers 12th August 2022, Gebete 12. August 2022, Rugăciuni 12 august 2022, 祈禱 2022 年 8 月 12 日,

Spirit of God

You are the breath of creation

The wind of change

Speak through my heart, my mind, my actions

 

Song “Holy, Holy, Holy”

https://youtu.be/sI6ZkTbUgW4

 

Loving God

Come into my confused and troubled life

And send your Spirit

To work in me 

To realign me

So that I may know 

You in my life

Your joy, your peace, your Shalom

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Reading Psalm 43

Send out Your light and Your truth, they shall lead me;
They shall bring me to Your holy hill
And to Your dwelling places.
Then I will go to the altar of God,
To God my exceeding joy;
And I will praise You on the lyre, God, my God.

 

We pray for all those we know who need our help and prayers who we carry in our hearts today. For those worrying about fuel poverty, for those suffering in the heatwaves and fires, for Palestine and Gaza, Ukraine, Russia, Myanmar, Hong Kong, India, Myanmar, the Rohingyas, the Uyghurs, Belarus, Iran, the US, Afghanistan, the UK, our own country, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for the many refugees, our families and friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray

 

Song “Death was arrested”

https://youtu.be/uMsMiluCUUI

 

This is the day that God has made

I will rejoice and be glad in it

I will not offer to God

Offerings that cost me nothing

I will go in Peace

To love and serve the Lord

Amen

 

Geist Gottes

Du bist der Atem der Schöpfung

Der Wind der Veränderung

Sprich durch mein Herz, meinen Verstand, meine Taten

 

Lied „Heilig, heilig, heilig“

https://youtu.be/sI6ZkTbUgW4

 

Liebender Gott

Komm in mein verwirrtes und unruhiges Leben

Und sende deinen Geist

In mir zu wirken

Um mich neu auszurichten

Damit ich es weiß

Du in meinem Leben

Deine Freude, dein Frieden, dein Shalom

 

Wir beten das Vaterunser in unserer eigenen Sprache

 

Lesen von Psalm 43

Sende dein Licht und deine Wahrheit aus, sie werden mich führen;

Sie werden mich zu deinem heiligen Hügel bringen

Und zu deinen Wohnstätten.

4 Dann werde ich zum Altar Gottes gehen,

Zu Gott meine überschwängliche Freude;

Und ich will dich preisen auf der Leier, Gott, mein Gott.

 

Wir beten für all diejenigen, die wir kennen, die unsere Hilfe und Gebete brauchen, die wir heute in unseren Herzen tragen. Für diejenigen, die sich Sorgen um Energiearmut machen, für diejenigen, die unter den Hitzewellen und Bränden leiden, für Palästina und Gaza, die Ukraine, Russland, Myanmar, Hongkong, Indien, Myanmar, die Rohingyas, die Uiguren, Weißrussland, den Iran, die USA, Afghanistan, die Großbritannien, unser eigenes Land, Ärzte und Krankenschwestern, Betreuer, Lehrer, diejenigen, die mit Ungerechtigkeit und drängenden Problemen des Klimawandels konfrontiert sind, für die vielen Flüchtlinge, unsere Familien und Freunde und uns selbst … Der Geist des lebendigen Gottes, der jetzt bei uns ist, tritt in unsere Körper ein, Verstand und Geist und heile uns von allem, was uns schadet. Lass deine Engel in dieser Zeit bei uns sein. In Jesu Namen beten wir

 

Lied „Der Tod wurde verhaftet“

https://youtu.be/uMsMiluCUUI

 

Dies ist der Tag, den Gott gemacht hat

Ich werde mich darüber freuen und froh sein

Ich werde Gott nicht anbieten

Angebote, die mich nichts kosten

Ich werde in Frieden gehen

Den Herrn lieben und ihm dienen

Amen

 

Duhul lui Dumnezeu

Tu ești suflarea creației

Vântul schimbării

Vorbește prin inima mea, prin mintea mea, prin acțiunile mele

 

Cântec „Sfânt, Sfânt, Sfânt”

https://youtu.be/sI6ZkTbUgW4

 

Iubitor de Dumnezeu

Vino în viața mea confuză și tulburată

Și trimite Duhul tău

Să lucreze în mine

Să mă realinieze

Ca să știu

Tu în viața mea

Bucuria ta, pacea ta, Shalomul tău

 

Spunem Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Citind Psalmul 43

Trimite lumina Ta și adevărul Tău, ei mă vor călăuzi;

Mă vor duce pe dealul Tău sfânt

Și la locurile Tale de locuit.

4 Atunci mă voi duce la altarul lui Dumnezeu,

Lui Dumnezeu bucuria mea cea mare;

Și Te voi lăuda pe liră, Doamne, Dumnezeul meu.

 

Ne rugăm pentru toți cei pe care îi cunoaștem care au nevoie de ajutorul nostru și de rugăciunile noastre pe care le purtăm astăzi în inimile noastre. Pentru cei îngrijorați de sărăcia energetică, pentru cei care suferă de valurile de căldură și incendii, pentru Palestina și Gaza, Ucraina, Rusia, Myanmar, Hong Kong, India, Myanmar, rohingyas, uiguri, Belarus, Iran, SUA, Afganistan, Marea Britanie, propria noastră țară, medici și asistente, îngrijitori, profesori, cei care se confruntă cu nedreptate și probleme presante ale schimbărilor climatice, pentru mulți refugiați, familiile și prietenii noștri și pentru noi înșine... Spiritul Dumnezeului Viu prezent cu noi intră acum în corpurile noastre, mințile și spiritele și vindecă-ne de tot ce ne face rău. Lasă-ți îngerii să fie alături de noi în acest moment. În Numele lui Isus ne rugăm

 

Cântecul „Moartea a fost arestată”

https://youtu.be/uMsMiluCUUI

 

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Dumnezeu

Mă voi bucura și mă voi bucura de ea

Nu voi oferi lui Dumnezeu

Oferte care nu m-au costat nimic

Voi merge în Pace

Să-L iubesc și să slujească pe Domnul

Amin

 

神的靈

你是創造的氣息

變革之風

用我的心、我的思想、我的行動

 

歌曲《聖哉聖哉聖哉》

https://youtu.be/sI6ZkTbUgW4

 

愛神

進入我迷茫和煩惱的生活

並發送你的精神

在我裡面工作

重新調整我

好讓我知道

你在我的生命中

你的喜樂,你的平安,你的平安

 

我們用我們自己的語言念主禱文

 

讀詩篇 43

發出你的光和你的真理,他們將引導我;

他們將帶我到你的聖山

到你的居所。

然後我要到神的祭壇前,

對上帝我無比的喜悅;

我會用豎琴讚美你,上帝,我的上帝。

 

我們為我們認識的所有需要​​我們幫助的人祈禱,並為我們今天銘記在心的人祈禱。對於那些擔心燃料短缺的人,對於那些在熱浪和火災中受苦的人,對於巴勒斯坦和加沙地帶、烏克蘭、俄羅斯、緬甸、香港、印度、緬甸、羅興亞人、維吾爾人、白俄羅斯、伊朗、美國、阿富汗、英國,我們自己的國家,醫生和護士,護理人員,老師,那些面臨不公正和緊迫的氣候變化問題的人,對於許多難民,我們的家人和朋友以及我們自己……與我們同在的永生上帝的精神現在進入我們的身體,心靈和精神,治愈我們所有傷害我們的東西。讓你的天使在這個時候在我們身邊。奉耶穌的名祈禱

 

歌曲《死亡被捕》

https://youtu.be/uMsMiluCUUI

 

這是上帝創造的日子

我會為此歡喜快樂

我不會獻給上帝

不花錢的

我會和平地去

愛主、事奉主

阿門

Winter

Winter

Total Pageviews