Tuesday 13 December 2022

Prayers 13th December 2022, Молитвы 13 декабря 2022 г., Cầu nguyện ngày 13 tháng 12 năm 2022, 祈禱 2022 年 12 月 13 日,

From light comes life.

Deep in the earth, a seed begins to grow.

In our imagination, an idea takes root.

In a moment, love grows.

Safe in the womb, a baby turns.

  

A candle is lit.

 

We light a candle for hope, sending

prayers high into the inky heavens and

dreams deep into our human soul.

 

We light a candle for hope. May it light our way.

 

Song “Voices of Angels”

https://youtu.be/v6qFCYRQKVA

 

 

Forgive us

When we choose the wrong way

Restore us

Help us to have compassion for ourselves and others

To create a world that is good and just

And to carry your dream within us

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Reading Isaiah 12


And on that day you will say,
“Give thanks to the Lord, call on His name.
Make known His deeds among the peoples;

Make them remember that His name is exalted.”
Praise the Lord in song, for He has done glorious things;
Let this be known throughout the earth.
Rejoice and shout for joy, you inhabitant of Zion,
For great in your midst is the Holy One of Israel.

 

We pray this Advent time, a time of waiting, for people and situations that are on our hearts, for ongoing lockdowns, those in schools and hospitals, the Covid vaccine for so many countries, for Belarus, Syria, Yemen, Eritrea, Palestine, Hong Kong, China, US, our governments, protection for key workers, for people on low or no incomes, for those who are alone and those suffering with depression, protection for the homeless, asylum seekers and refugees and ensuring that food is reaching the vulnerable…and global warming. 

May we not fail you though we face great dangers. 

Give us your peace, your wisdom and your strength. Amen

 

Song “Night of silence”

https://youtu.be/bcXfM-wc30c

 

In our watching and in our waiting

Come Lord Jesus

In our hopes and our fears

Come Lord Jesus

In our homes and in our world

Come Lord Jesus

Come Lord Jesus, when least expected.

 

©Janet Morley adapted

 

Из света возникает жизнь.

Глубоко в земле начинает расти семя.

В нашем воображении укореняется идея.

В одно мгновение любовь растет.

Безопасный в утробе, ребенок превращается.

  

Свеча горит.

 

Мы зажигаем свечу за надежду, посылая

молитвы высоко в чернильные небеса и

мечты глубоко в нашу человеческую душу.

 

Мы зажигаем свечу надежды. Пусть он освещает наш путь.

 

Песня «Голоса ангелов»

https://youtu.be/v6qFCYRQKVA

  

Простите нас

Когда мы выбираем неправильный путь

Восстановите нас

Помоги нам иметь сострадание к себе и другим

Чтобы мир был хорошим и справедливым

И нести в себе твою мечту

 

Молитва Господня на нашем родном языке

 

Чтение Исайи 12

 

4 И в тот день ты скажешь:

«Благодарите Господа, призовите имя Его.

Возвещай дела Его среди народов;

Заставь их помнить, что Его имя превознесено».

5 Хвалите Господа в песне, ибо Он сотворил славу;

Пусть это будет известно всей земле.

6 Радуйся и ликуй, жительница Сиона,

Ибо велик среди вас Святый Израилев.

 

Мы молимся в это время Адвента, время ожидания, за людей и ситуации, которые у нас на сердце, за продолжающиеся блокировки, за тех, кто в школах и больницах, за вакцину от Covid для многих стран, для Беларуси, Сирии, Йемена, Эритреи, Палестины, Гонконг, Китай, США, наши правительства, защита ключевых работников, людей с низким или нулевым доходом, одиноких и страдающих депрессией, защита бездомных, лиц, ищущих убежища, и беженцев, а также обеспечение доставки продовольствия уязвимые… и глобальное потепление.

Пусть мы не подведем вас, несмотря на большие опасности.

Дай нам свой мир, свою мудрость и свою силу. Аминь

 

Песня «Ночь тишины»

https://youtu.be/bcXfM-wc30c

 

В нашем наблюдении и в нашем ожидании

Приди Господь Иисус

В наших надеждах и наших страхах

Приди Господь Иисус

В наших домах и в нашем мире

Приди Господь Иисус

Приди, Господи Иисусе, когда меньше всего ожидаешь.

 

 

生命來自光。

在地球深處,一顆種子開始生長。

在我們的想像中,一個想法生根發芽。

一瞬間,愛滋生。

安全在子宮裡,嬰兒轉身。

  

一支蠟燭被點燃。

 

我們點燃希望的蠟燭,送出

祈禱高入漆黑的天空和

夢想深入我們的人類靈魂。

 

我們點亮希望的蠟燭。 願它照亮我們的道路。

 

歌曲《天使之聲》

https://youtu.be/v6qFCYRQKVA

 

原諒我們

當我們選擇錯誤的方式

恢復我們

幫助我們對自己和他人有同情心

創造一個美好而公正的世界

並在我們心中承載你的夢想

 

主禱文用我們自己的語言

 

讀以賽亞書 12

 

到那日,你必

感謝主,呼求的名。

在萬民中傳揚他的作為;

讓他們記得的名已被尊崇。

用詩歌讚美耶和華,因他行了榮耀的事;

讓全世界都知道這一點。

錫安的居民哪,要歡呼歡呼,

因為在你們當中偉大的是以色列的聖者。

 

我們在這個將臨期,一個等待的時刻,為我們心中的人和情況,為持續的封鎖,為學校和醫院的人,為如此多的國家,為白俄羅斯,敘利亞,也門,厄立特里亞,巴勒斯坦, 香港、中國、美國、我們的政府,保護關鍵工人、低收入或無收入者、孤獨者和抑鬱症患者,保護無家可歸者、尋求庇護者和難民,並確保食物到達 脆弱……和全球變暖。

儘管我們面臨巨大的危險,但願我們不辜負您。

把你的平安、智慧和力量賜給我們。 阿門

 

歌曲《寂靜之夜》

https://youtu.be/bcXfM-wc30c

 

在我們的注視和等待中

來主耶穌

在我們的希望和恐懼中

來主耶穌

在我們的家中和我們的世界

來主耶穌

主耶穌,在最意想不到的時候來。

 

 

Từ ánh sáng đến sự sống.

Sâu trong lòng đất, một hạt giống bắt đầu phát triển.

Trong trí tưởng tượng của chúng tôi, một ý tưởng bén rễ.

Trong phút chốc, tình yêu lớn dần.

An toàn trong bụng mẹ, một em bé quay đầu.

  

Một ngọn nến được thắp sáng.

 

Ta thắp lên ngọn nến hy vọng, gửi

những lời cầu nguyện cao đến bầu trời đen tối và

những giấc mơ sâu thẳm trong tâm hồn con người chúng ta.

 

Chúng tôi thắp một ngọn nến cho hy vọng. Có thể nó thắp sáng con đường của chúng tôi.

 

Bài hát “Tiếng nói của thiên thần”

https://youtu.be/v6qFCYRQKVA

  

Tha lỗi cho chúng tôi

Khi chúng ta chọn sai đường

khôi phục chúng tôi

Giúp chúng ta có lòng trắc ẩn đối với bản thân và những người khác

Để tạo ra một thế giới tốt đẹp và công bằng

Và để mang ước mơ của bạn trong chúng tôi

 

Kinh Lạy Cha bằng ngôn ngữ của chúng ta

 

Đọc Ê-sai 12

 

4 Và vào ngày đó, ngươi sẽ nói,

“Hãy tạ ơn Chúa, hãy kêu cầu danh Người.

Hãy phổ biến công việc của Ngài giữa các dân tộc;

Hãy làm cho họ nhớ rằng danh Ngài được tôn cao.”

5 Hãy ca ngợi Chúa vì Ngài đã làm những việc vinh hiển;

Hãy để điều này được biết đến trên khắp trái đất.

6 Hỡi dân cư Si-ôn, hãy vui mừng reo mừng,

Vì Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên vĩ đại ở giữa ngươi.

 

Chúng ta cầu nguyện trong Mùa Vọng này, thời gian chờ đợi, cho những con người và những hoàn cảnh đang ngự trị trong trái tim chúng ta, cho những đợt phong tỏa đang diễn ra, cho những người ở trường học và bệnh viện, cho vắc-xin Covid cho rất nhiều quốc gia, cho Belarus, Syria, Yemen, Eritrea, Palestine, Hồng Kông, Trung Quốc, Hoa Kỳ, chính phủ của chúng tôi, bảo vệ những người lao động chủ chốt, những người có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập, những người cô đơn và những người bị trầm cảm, bảo vệ những người vô gia cư, những người xin tị nạn và những người tị nạn và đảm bảo rằng thực phẩm đến được với mọi người dễ bị tổn thương…và sự nóng lên toàn cầu.

Xin cho chúng con không làm Chúa thất vọng mặc dù chúng con phải đối mặt với những nguy hiểm lớn lao.

Xin ban cho chúng con sự bình an, sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa. Amen

 

Ca khúc “Đêm vắng lặng”

https://youtu.be/bcXfM-wc30c

 

Trong quan sát của chúng tôi và trong chờ đợi của chúng tôi

Hãy đến với Chúa Giêsu

Trong hy vọng của chúng tôi và nỗi sợ hãi của chúng tôi

Hãy đến với Chúa Giêsu

Trong nhà của chúng ta và trong thế giới của chúng ta

Hãy đến với Chúa Giêsu

Hãy đến với Chúa Giêsu, khi ít được mong đợi nhất.

Winter

Winter

Total Pageviews