Thursday 15 December 2022

Prayers 16th December 2022, Молитвы 16 декабря 2022 г., Cầu nguyện ngày 16 tháng 12 năm 2022, 祈禱 2022 年 12 月 16 日,From light comes life.

Deep in the earth, a seed begins to grow.

In our imagination, an idea takes root.

In a moment, love grows.

Safe in the womb, a baby turns.

  

A candle is lit.

 

We light a candle for hope, sending

prayers high into the inky heavens and

dreams deep into our human soul.

 

We light a candle for hope. May it light our way.

 

Song “Will you come and follow me?” 

https://youtu.be/VFXAmB_Iq7k

 

Forgive us

When we choose the wrong way

Restore us

Help us to have compassion for ourselves and others

To create a world that is good and just

And to carry your dream within us

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 66

 

Praise our God, all peoples,
    let the sound of his praise be heard;
he has preserved our lives
    and kept our feet from slipping.
10 For you, God, tested us;
    you refined us like silver.
11 You brought us into prison
    and laid burdens on our backs.
12 You let people ride over our heads;
    we went through fire and water,
    but you brought us to a place of abundance.

 

We pray this Advent time, a time of waiting, for people and situations that are on our hearts, for ongoing lockdowns, those in schools and hospitals, Covid ongoing in so many countries, Ukraine, Russia, Iran, Syria, Yemen, Eritrea, Palestine, Israel, Hong Kong, China, our governments, protection for key workers, for people on low or no incomes, for those who are alone and those suffering with depression, protection for the homeless, asylum seekers and refugees and ensuring that food is reaching the vulnerable…and global warming. 

May we not fail you though we face great dangers. 

Give us your peace, your wisdom and your strength. Amen

 

Song “Before the world began” 

https://youtu.be/xt6jygkmSc8

 

In our watching and in our waiting

Come Lord Jesus

In our hopes and our fears

Come Lord Jesus

In our homes and in our world

Come Lord Jesus

Come Lord Jesus, when least expected.

 

©Janet Morley adapted

 

 

Из света возникает жизнь.

Глубоко в земле начинает расти семя.

В нашем воображении укореняется идея.

В одно мгновение любовь растет.

Безопасный в утробе, ребенок превращается.

  

Свеча горит.

 

Мы зажигаем свечу за надежду, посылая

молитвы высоко в чернильные небеса и

мечты глубоко в нашу человеческую душу.

 

Мы зажигаем свечу надежды. Пусть он освещает наш путь.

 

Песня «Пойдешь за мной?»

https://youtu.be/VFXAmB_Iq7k

 

Простите нас

Когда мы выбираем неправильный путь

Восстановите нас

Помоги нам иметь сострадание к себе и другим

Чтобы мир был хорошим и справедливым

И нести в себе твою мечту

 

Молитва Господня на нашем родном языке

 

Псалом 66

 

Славьте Бога нашего, все народы,

     да будет слышен звук хвалы Его;

9 он сохранил нам жизнь

     и удерживали наши ноги от скольжения.

10 Ведь Ты, Боже, испытал нас;

     ты очищал нас, как серебро.

11 Ты привел нас в тюрьму

     и возложили бремя на наши спины.

12 Ты позволяешь людям ездить над нашими головами;

     мы прошли через огонь и воду,

     но ты привел нас в место изобилия.

 

Мы молимся в это время Адвента, время ожидания, за людей и ситуации, которые у нас на сердце, за продолжающиеся блокировки, за тех, кто в школах и больницах, за Covid, который продолжается во многих странах, в Украине, России, Иране, Сирии, Йемене, Эритрее, Палестина, Израиль, Гонконг, Китай, наши правительства, защита ключевых работников, людей с низким или нулевым доходом, одиноких и страдающих депрессией, защита бездомных, лиц, ищущих убежища, и беженцев, а также обеспечение продуктов питания охват уязвимых… и глобальное потепление.

Пусть мы не подведем вас, несмотря на большие опасности.

Дай нам свой мир, свою мудрость и свою силу. Аминь

 

Песня «Прежде чем начался мир»

https://youtu.be/xt6jygkmSc8

 

В нашем наблюдении и в нашем ожидании

Приди Господь Иисус

В наших надеждах и наших страхах

Приди Господь Иисус

В наших домах и в нашем мире

Приди Господь Иисус

Приди, Господи Иисусе, когда меньше всего ожидаешь.

 

 

Từ ánh sáng đến sự sống.

Sâu trong lòng đất, một hạt giống bắt đầu phát triển.

Trong trí tưởng tượng của chúng tôi, một ý tưởng bén rễ.

Trong phút chốc, tình yêu lớn dần.

An toàn trong bụng mẹ, một em bé quay đầu.

  

Một ngọn nến được thắp sáng.

 

Ta thắp lên ngọn nến hy vọng, gửi

những lời cầu nguyện cao đến bầu trời đen tối và

những giấc mơ sâu thẳm trong tâm hồn con người chúng ta.

 

Chúng tôi thắp một ngọn nến cho hy vọng. Có thể nó thắp sáng con đường của chúng tôi.

 

Bài hát "Bạn sẽ đến và theo tôi chứ?"

https://youtu.be/VFXAmB_Iq7k

 

Tha lỗi cho chúng tôi

Khi chúng ta chọn sai đường

khôi phục chúng tôi

Giúp chúng ta có lòng trắc ẩn đối với bản thân và những người khác

Để tạo ra một thế giới tốt đẹp và công bằng

Và để mang ước mơ của bạn trong chúng tôi

 

Kinh Lạy Cha bằng ngôn ngữ của chúng ta

 

Thánh vịnh 66

 

Chúc tụng Thiên Chúa chúng ta, hỡi muôn dân,

     để cho âm thanh của lời khen ngợi của anh ấy được lắng nghe;

9 anh ấy đã bảo toàn mạng sống của chúng ta

     và giữ chân chúng tôi khỏi trượt ngã.

10 Vì Chúa, Đức Chúa Trời đã thử thách chúng tôi;

     Ngài luyện chúng tôi như bạc.

11 Ngài đem chúng tôi vào tù

     và đặt gánh nặng lên lưng chúng tôi.

12 Chúa để người ta cưỡi trên đầu chúng tôi;

     chúng tôi đã đi qua lửa và nước,

     nhưng bạn đã đưa chúng tôi đến một nơi phong phú.

 

Chúng ta cầu nguyện trong Mùa Vọng này, thời gian chờ đợi, cho những người và những hoàn cảnh đang ngự trị trong trái tim chúng ta, cho những đợt phong tỏa đang diễn ra, cho những người ở trường học và bệnh viện, Covid đang diễn ra ở rất nhiều quốc gia, Ukraine, Nga, Iran, Syria, Yemen, Eritrea, Palestine, Israel, Hồng Kông, Trung Quốc, chính phủ của chúng tôi, bảo vệ những người lao động chủ chốt, những người có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập, những người cô đơn và những người bị trầm cảm, bảo vệ những người vô gia cư, những người xin tị nạn và những người tị nạn và đảm bảo rằng thực phẩm được cung cấp tiếp cận những người dễ bị tổn thương…và sự nóng lên toàn cầu.

Xin cho chúng con không làm Chúa thất vọng mặc dù chúng con phải đối mặt với những nguy hiểm lớn lao.

Xin ban cho chúng con sự bình an, sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa. Amen

 

Bài hát “Trước khi thế giới bắt đầu”

https://youtu.be/xt6jygkmSc8

 

Trong quan sát của chúng tôi và trong chờ đợi của chúng tôi

Hãy đến với Chúa Giêsu

Trong hy vọng của chúng tôi và nỗi sợ hãi của chúng tôi

Hãy đến với Chúa Giêsu

Trong nhà của chúng ta và trong thế giới của chúng ta

Hãy đến với Chúa Giêsu

Hãy đến với Chúa Giêsu, khi ít được mong đợi nhất.

 

生命來自光。

在地球深處,一顆種子開始生長。

在我們的想像中,一個想法生根發芽。

一瞬間,愛滋生。

安全在子宮裡,嬰兒轉身。

  

一支蠟燭被點燃。

 

我們點燃希望的蠟燭,送出

祈禱高入漆黑的天空和

夢想深入我們的人類靈魂。

 

我們點亮希望的蠟燭。 願它照亮我們的道路。

 

歌曲你會來跟我走嗎?

https://youtu.be/VFXAmB_Iq7k

 

原諒我們

當我們選擇錯誤的方式

恢復我們

幫助我們對自己和他人有同情心

創造一個美好而公正的世界

並在我們心中承載你的夢想

 

主禱文用我們自己的語言

 

詩篇 66

 

讚美我們的上帝,萬民,

     願他的讚美之聲傳揚;

他保護了我們的生命

     並防止我們的滑倒。

10 神阿,你試驗了我們;

     你煉淨我們如煉銀。

11 你把我們下在監裡

     並把負擔放在我們的背上。

12 你任人騎在我們頭上;

     我們曾赴湯蹈火,

     但你把我們帶到了豐富的地方。

 

我們為這個降臨節祈禱,等待我們心中的人和情況,持續的封鎖,學校和醫院的人,Covid 在許多國家、烏克蘭、俄羅斯、伊朗、敘利亞、也門、厄立特里亞、 巴勒斯坦、以色列、香港、中國、我們的政府,保護關鍵工人、低收入或無收入者、孤獨者和抑鬱症患者,保護無家可歸者、尋求庇護者和難民,並確保食物供應 接觸弱勢群體……以及全球變暖。

儘管我們面臨巨大的危險,但願我們不辜負您。

把你的平安、智慧和力量賜給我們。 阿門

 

歌曲《未有世界以前》

https://youtu.be/xt6jygkmSc8

 

在我們的注視和等待中

來主耶穌

在我們的希望和恐懼中

來主耶穌

在我們的家中和我們的世界

來主耶穌

主耶穌,在最意想不到的時候來。

 

  

Winter

Winter

Total Pageviews