Monday 26 December 2022

Prayers 26th December 2022, Doa 26hb Disember 2022, 祈禱 2022 年 12 月 26 日,Mga Panalangin ika-26 ng Disyembre 2022,

We pray 

to the God of gravity

Drawn to the world

In gravity bound love

 

Song “Love came down at Christmas

https://youtu.be/781BtAEu-mA


Forgive me

When I choose the wrong way

Restore me

Help me to have compassion for myself and others

To create a world that is good and just

And to carry your dream within me

 

The Lord’s Prayer in our own language

Reading Psalm 68

Sing to God, sing praises to his name;
    lift up a song to him who rides upon the clouds—
his name is the Lord—
    be exultant before him.

Father of orphans and protector of widows
    is God in his holy habitation.
God gives the desolate a home to live in;
    he leads out the prisoners to prosperity,
    but the rebellious live in a parched land.

 

We pray this Advent time, a time of waiting, for people and situations that are on our hearts, for people who cannot afford to heat their homes or buy food, for those on strike, for those on long hospitals waiting lists, for people with Covid ongoing in so many countries, for Ukraine, Russia, Iran, Syria, Yemen, Palestine, Israel, Hong Kong, China, our governments, for those who are alone and those suffering with depression, for the homeless, asylum seekers and refugees and victims of climate change.  

May we not fail you though we face great dangers.

Give us your peace, your wisdom and your strength. Amen

 

Closing Responses

 

Take us to Bethlehem

House of bread

Where the hungry are filled

The poor find riches

And the rich recognise their poverty

Where all kneel, worship 

And are fed. 

Amen

 

Pat Nimmo with thanks to © Janet Morley adapted

 

 

我們祈禱

重力之神

被世界所吸引

在重力束縛的愛

 

歌曲愛在聖誕節降臨

https://youtu.be/781BtAEu-mA

 

祈求大神幫助

 

原諒我

當我選擇錯誤的方式

恢復我

幫助我對自己和他人有同情心

創造一個美好而公正的世界

並在我心中承載你的夢想

 

主禱文用我們自己的語言

讀詩篇 68

向神歌唱,歌頌的名;

     為騎在雲上的他高唱一首歌——

他的名字是耶和華——

     在他面前歡欣鼓舞。

孤兒的父親和寡婦的保護者

     是神在他的聖所中。

神使荒涼的人有居所;

     他帶領囚犯走向繁榮,

     反叛者住在乾旱的土地上。

 

我們在這個將臨期,一個等待的時刻,為我們心中的人和情況祈禱,為無力為房屋取暖或買食物的人,為罷工的人,為那些在醫院等候名單上排長隊的人,為那些有疾病的人祈禱 新冠肺炎疫情在許多國家蔓延,對烏克蘭、俄羅斯、伊朗、敘利亞、也門、巴勒斯坦、以色列、香港、中國、我們的政府,對那些孤獨的人和患有抑鬱症的人,對無家可歸者、尋求庇護者和難民,以及 氣候變化的受害者。

儘管我們面臨巨大的危險,但願我們不辜負您。

把你的平安、智慧和力量賜給我們。 阿門

 

結束回應

 

帶我們去伯利恆

麵包屋

飢腸轆轆的地方

窮人找到財富

富人承認他們的貧窮

所有人跪拜的地方

並且被餵飽了。

阿門

 

Nagdadasal kami

sa Diyos ng grabidad

Iginuhit sa mundo

Sa gravity bound love

 

Kantang "Ang pag-ibig ay bumaba sa Pasko"

https://youtu.be/781BtAEu-mA

 

Panalangin para sa tulong ng Diyos

 

Patawarin mo ako

Kapag pinili ko ang maling paraan

Ibalik mo ako

Tulungan mo akong magkaroon ng habag sa aking sarili at sa iba

Upang lumikha ng isang mundo na mabuti at makatarungan

At upang dalhin ang iyong pangarap sa loob ko

 

Ang Panalangin ng Panginoon sa ating sariling wika

Pagbasa sa Awit 68

Umawit kayo sa Diyos, umawit ng mga pagpuri sa kanyang pangalan;

     magtaas ng awit sa kanya na nakasakay sa mga ulap—

ang kanyang pangalan ay ang Panginoon—

     maging masigla sa harap niya.

5 Ama ng mga ulila at tagapagtanggol ng mga balo

     ay ang Diyos sa kanyang banal na tahanan.

6 Binibigyan ng Diyos ang tiwangwang ng tahanan;

     inaakay niya ang mga bilanggo sa kasaganaan,

     ngunit ang mga mapanghimagsik ay naninirahan sa tuyong lupa.

 

Nagdarasal tayo ngayong Adbiyento, panahon ng paghihintay, para sa mga tao at sitwasyon na nasa puso natin, para sa mga taong hindi kayang magpainit ng kanilang tahanan o makabili ng pagkain, para sa mga nagwewelga, para sa mga nasa mahabang listahan ng naghihintay sa mga ospital, para sa mga taong may Patuloy ang Covid sa napakaraming bansa, para sa Ukraine, Russia, Iran, Syria, Yemen, Palestine, Israel, Hong Kong, China, ating mga gobyerno, para sa mga nag-iisa at sa mga dumaranas ng depresyon, para sa mga walang tirahan, mga naghahanap ng asylum at refugee at biktima ng pagbabago ng klima.

Nawa'y hindi ka namin mabigo kahit na humaharap kami sa malalaking panganib.

Ibigay mo sa amin ang iyong kapayapaan, ang iyong karunungan at ang iyong lakas. Amen

 

Pangwakas na Mga Tugon

 

Dalhin mo kami sa Bethlehem

Bahay ng tinapay

Kung saan nabubusog ang mga nagugutom

Ang mahihirap ay nakakahanap ng kayamanan

At kinikilala ng mayayaman ang kanilang kahirapan

Kung saan lumuhod ang lahat, sumamba

At pinakain.

Amen

 

Kami berdoa

kepada Tuhan graviti

Tertarik kepada dunia

Dalam cinta terikat graviti

 

Lagu "Cinta turun pada Krismas"

https://youtu.be/781BtAEu-mA

 

Doa memohon pertolongan Tuhan

 

Maafkan saya

Apabila saya tersalah pilih jalan

Pulihkan saya

Bantu saya untuk mempunyai belas kasihan untuk diri sendiri dan orang lain

Untuk mencipta dunia yang baik dan adil

Dan untuk membawa impian anda dalam diri saya

 

Doa Bapa Kami dalam bahasa kita sendiri

Membaca Mazmur 68

Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi nama-Nya;

     nyanyikan nyanyian bagi Dia yang menunggangi awan—

namanya ialah Tuhan—

     bergembiralah di hadapan-Nya.

5 Bapa anak yatim dan pelindung janda

     adalah Tuhan di kediaman-Nya yang kudus.

6 Allah memberikan tempat tinggal kepada orang yang sunyi;

     Ia memimpin orang-orang tawanan menuju kemakmuran,

     tetapi orang yang memberontak tinggal di tanah yang gersang.

 

Kami berdoa masa Adven ini, masa menunggu, untuk orang dan situasi yang ada di hati kita, untuk orang yang tidak mampu untuk memanaskan rumah mereka atau membeli makanan, untuk mereka yang mogok, untuk mereka yang berada dalam senarai menunggu hospital yang panjang, untuk orang yang mempunyai Covid berterusan di banyak negara, untuk Ukraine, Rusia, Iran, Syria, Yaman, Palestin, Israel, Hong Kong, China, kerajaan kita, untuk mereka yang bersendirian dan mereka yang mengalami kemurungan, untuk gelandangan, pencari suaka dan pelarian dan mangsa perubahan iklim.

Semoga kami tidak mengecewakan anda walaupun kami menghadapi bahaya besar.

Berikan kami ketenangan, kebijaksanaan dan kekuatan anda. Amin

 

Jawapan Penutup

 

Bawa kami ke Betlehem

Rumah roti

Di mana orang yang lapar dikenyangkan

Orang miskin mencari kekayaan

Dan orang kaya mengakui kemiskinan mereka

Di mana semua berlutut, menyembah

Dan diberi makan.

Amin

 

 

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews