Thursday 23 March 2023

Prayers 23rd March 2023, 祈禱 2023 年 3 月 23 日,Bön 23 mars 2023, প্রার্থনা 23শে মার্চ 2023,


God our creator who goes before us

You draw us forward in faith

Like a pillar of fire across deserts 

A rock of assurance

As we journey

Speak to us with your words of comfort and wisdom. 

Song “Come all ye people”

https://youtu.be/sMZJFhhTr0I

 

We say the Lords Prayer in our own language

 

Ezekiel 47v9

 

 As I came back, I saw on the bank of the river a great many trees on the one side and on the other. He said to me, “This water flows toward the eastern region and goes down into the Arabah; and when it enters the sea, the sea of stagnant waters, the water will become fresh. Wherever the river goes, every living creature that swarms will live, and there will be very many fish, once these waters reach there. It will become fresh; and everything will live where the river goes.

 

We pray for the people of Ukraine, and for the Russian people, for Hong Kong, for Taiwan, for Syrians, for Yemenis, for Palestinians, for Rohingas, for Uighurs; For those suffering from flooding, drought earthquakes, and cyclones due to climate change, for the millions of refugees, for homeless people, for those who are hungry, thirsty or in prison, for the terrified and deranged; for those on strike, for doctors nurses, teachers and for the government to do the best for its people and not the worst; for our children, grandchildren and a better future for us all.

 

May God’s hand be upon us in these difficult times, your angels protect us and the Holy Spirit work in and around us. Amen 

 

Loving God help us to follow you

Into a place of quietness,

Where we may face beasts and wilderness

But we will know the presence of angels 

Even in the desert times. Amen.

 

走在我們前面的造物主上帝

你憑著信心帶領我們前進

猶如穿越沙漠的火柱

保證的基石

隨著我們的旅程

用你安慰和智慧的話對我們話。

 

歌曲你們所有人都來吧

https://youtu.be/sMZJFhhTr0I

 

我們用我們自己的語言念主禱文

 

以西結書 47v9

 

  當我回來時,我看到在河岸上,兩邊都有很多樹。 8 他對我,這水往東流,下到亞拉巴。 當它進入大海,死水的大海,水就會變得新鮮。 9 河流所到之處,群居的活物都必居住,水一到那裡,魚就非常多。 它會變得新鮮; 一切都將生活在河流所到之處。

 

我們為烏克蘭人民、俄羅斯人民、香港人、台灣人、敘利亞人、也門人、巴勒斯坦人、羅興亞人、維吾爾人祈禱; 為了那些因氣候變化而遭受洪水、乾旱地震和颶風之苦的人,為了數百萬難民,為了無家可歸的人,為了那些飢餓、口渴或在監獄中的人,為了那些驚恐和精神錯亂的人; 對於罷工者、醫生護士、教師以及政府為人民做最好的而不是最壞的; 為了我們的子孫後代,為我們所有人創造更美好的未來。

 

願上帝的手在這些困難時期幫助我們,您的天使保護我們,聖靈在我們裡面和周圍工作。 阿門

 

愛神幫助我們跟隨你

進入一個安靜的地方,

我們可能面對野獸和荒野的地方

但我們會知道天使的存在

即使在沙漠時代。 阿門。

 

Gud vår skapare som går före oss

Du drar oss framåt i tro

Som en eldstolpe över öknar

En klippa av trygghet

När vi reser

Tala till oss med dina tröstande och visdomsord.

 

Låten "Kom alla människor"

https://youtu.be/sMZJFhhTr0I

 

Vi ber Herrens bön på vårt eget språk

 

Hesekiel 47v9

 

  När jag kom tillbaka såg jag på flodens strand ett stort antal träd på ena och på andra sidan. 8 Han sade till mig: "Detta vatten rinner mot den östra trakten och går ner i Arabah; och när det kommer in i havet, havet av stillastående vatten, kommer vattnet att bli friskt. 9 Vart än floden går, kommer alla levande varelser som svärmar att leva, och det kommer att finnas mycket fiskar, när dessa vatten väl når dit. Det kommer att bli fräscht; och allt kommer att leva där floden går.

 

Vi ber för folket i Ukraina och för det ryska folket, för Hongkong, för Taiwan, för syrier, för jemeniter, för palestinier, för rohinger, för uigurer; För dem som lider av översvämningar, jordbävningar i torka och cykloner på grund av klimatförändringar, för miljontals flyktingar, för hemlösa människor, för de som är hungriga, törstiga eller i fängelse, för de skräckslagna och förvirrade; för dem som strejkar, för läkare, sjuksköterskor, lärare och för att regeringen ska göra det bästa för sitt folk och inte det värsta; för våra barn, barnbarn och en bättre framtid för oss alla.

 

Må Guds hand vara över oss i dessa svåra tider, dina änglar skyddar oss och den Helige Ande verkar i och omkring oss. Amen

 

Älska Gud hjälp oss att följa dig

Till en plats av stillhet,

Där vi kan möta bestar och vildmark

Men vi kommer att känna till änglars närvaro

Även i ökentider. Amen.

 

ঈশ্বর আমাদের স্রষ্টা যিনি আমাদের আগে যান

আপনি আমাদের বিশ্বাসে এগিয়ে নিয়ে যান

মরুভূমি জুড়ে আগুনের স্তম্ভের মতো

আশ্বাসের শিলা

আমরা যাত্রা হিসাবে

আপনার সান্ত্বনা এবং জ্ঞানের শব্দ দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন

 

গান "এসো সবাই"

https://youtu.be/sMZJFhhTr0I

 

আমরা আমাদের নিজস্ব ভাষায় প্রভুর প্রার্থনা বলি

 

Ezekiel 47v9

 

  ফিরে এসে দেখি নদীর ধারে একপাশে অনেক গাছ আর অন্যদিকে 8তিনি আমাকে বললেন, “এই জল পূর্বাঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়েআরাবাতে নেমে গেছেএবং যখন এটি সমুদ্রে প্রবেশ করবেস্থির জলের সমুদ্রতখন জল তাজা হয়ে উঠবে 9 নদী যেখানেই যায়সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে থাকা সমস্ত প্রাণী বাস করবে এবং এই জলগুলি সেখানে পৌঁছলে অনেক মাছ থাকবে৷ তাজা হয়ে যাবেএবং নদীযেখানে যায় সেখানে সবকিছু বাস করবে

 

আমরা ইউক্রেনের জনগণের জন্য এবং রাশিয়ার জনগণের জন্যহংকংয়ের জন্যতাইওয়ানের জন্যসিরিয়ানদের জন্যইয়েমেনিদেরজন্যফিলিস্তিনিদের জন্যরোহিঙ্গাদের জন্যউইঘুরদের জন্য প্রার্থনা করিজলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যাখরা ভূমিকম্প এবংঘূর্ণিঝড়ে যারা ভুগছেনলক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের জন্যগৃহহীন মানুষদের জন্যযারা ক্ষুধার্ততৃষ্ণার্ত বা কারাগারে আছেনআতঙ্কিত বিভ্রান্তদের জন্যযারা ধর্মঘটে আছেন তাদের জন্যডাক্তার নার্সদের জন্যশিক্ষকদের জন্য এবং সরকার যাতে তার জনগণের জন্যসর্বোত্তম কাজ করতে পারে এবং সবচেয়ে খারাপ নয়আমাদের সন্তানদের জন্যনাতি-নাতনিদের জন্য এবং আমাদের সবার জন্যএকটি ভাল ভবিষ্যতের জন্য

 

এই কঠিন সময়ে ঈশ্বরের হাত আমাদের উপর থাকুকআপনার ফেরেশতারা আমাদের রক্ষা করুন এবং পবিত্র আত্মা আমাদেরচারপাশে কাজ করে আমীন

 

প্রেমময় ঈশ্বর আমাদের আপনাকে অনুসরণ করতে সাহায্য করুন

নিস্তব্ধতার জায়গায়,

যেখানে আমরা পশুপাখি এবং প্রান্তরের মুখোমুখি হতে পারি

তবে আমরা ফেরেশতাদের উপস্থিতি জানব

এমনকি মরুভূমির সময়েও আমীন

 

Winter

Winter

Total Pageviews