Monday 27 March 2023

Prayers 27th March 2023, 祈禱 2023 年 3 月 27 日,Bön 27 mars 2023, প্রার্থনা 27 ই মার্চ 2023,


God our creator who goes before us

You draw us forward in faith

Like a pillar of fire across deserts 

A rock of assurance

As we journey 

Speak to us with your words of comfort and wisdom.

 

Song “In the fields of the Lord”

https://youtu.be/DJeUimlB-Is

 

We say the Lords Prayer in our own language

 

Jeremiah 11

 

This is the word that came to Jeremiah from the Lord:“Listen to the terms of this covenant and tell them to the people of Judah and to those who live in Jerusalem. Tell them that this is what the Lord, the God of Israel, says: ‘Cursed is the one who does not obey the terms of this covenant—the terms I commanded your ancestors when I brought them out of Egypt, out of the iron-smelting furnace.’ I said, ‘Obey me and do everything I command you, and you will be my people, and I will be your God.Then I will fulfil the oath I swore to your ancestors, to give them a land flowing with milk and honey’—the land you possess today.”

 

We pray for the people of Ukraine, and for the Russian people, for Hong Kong, for Taiwan, for Syrians, for Yemenis, for Palestinians, for Rohingas, for Uighurs; For those suffering from flooding, drought earthquakes, and cyclones due to climate change, for the millions of refugees, for homeless people, for those who are hungry, thirsty or in prison, for the terrified and deranged; for those on strike, for doctors nurses, teachers and for the government to do the best for its people and not the worst; for our children, grandchildren and a better future for us all.

 

Loving God help us to follow you

Into a place of quietness,

Where we may face beasts and wilderness

But we will know the presence of angels 

Even in the desert times. Amen.

 

 

走在我們前面的造物主上帝

你憑著信心帶領我們前進

猶如穿越沙漠的火柱

保證的基石

隨著我們的旅程

用你安慰和智慧的話對我們話。

 

歌曲在耶和華的田野

https://youtu.be/DJeUimlB-Is

 

我們用我們自己的語言念主禱文

 

耶利米書 11

 

這是耶和華的話臨到耶利米:2“你們要聽從這約的條件,告訴猶大人和住在耶路撒冷的人。 3 告訴他們,耶和華以色列的神如此不遵守這約的人,必受咒詛——4 我將你們列祖從埃及領出時所吩咐的, 煉鐵爐。聽從我,做我命令你的一切,你將成為我的子民,我將成為你的上帝。5然後我會履行我對你祖先的誓言,給他們一個 流奶與蜜之地’——就是你今天擁有的土地。

 

我們為烏克蘭人民、俄羅斯人民、香港人、台灣人、敘利亞人、也門人、巴勒斯坦人、羅興亞人、維吾爾人祈禱; 為了那些因氣候變化而遭受洪水、乾旱地震和颶風之苦的人,為了數百萬難民,為了無家可歸的人,為了那些飢餓、口渴或在監獄中的人,為了那些驚恐和精神錯亂的人; 對於罷工者、醫生護士、教師以及政府為人民做最好的而不是最壞的; 為了我們的子孫後代,為我們所有人創造更美好的未來。

 

愛神幫助我們跟隨你

進入一個安靜的地方,

我們可能面對野獸和荒野的地方

但我們會知道天使的存在

即使在沙漠時代。 阿門。

 

 

Gud vår skapare som går före oss

Du drar oss framåt i tro

Som en eldstolpe över öknar

En klippa av trygghet

När vi reser

Tala till oss med dina tröstande och visdomsord.

 

Sång "På Herrens fält"

https://youtu.be/DJeUimlB-Is

 

Vi ber Herrens bön på vårt eget språk

 

Jeremia 11

 

Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren:2 ”Lyssna på villkoren i detta förbund och berätta för Juda folk och för dem som bor i Jerusalem. 3 Säg till dem att detta är vad Herren, Israels Gud, säger: 'Förbannad är den som inte lyder detta förbunds villkor — 4 de villkor som jag befallde era förfäder när jag förde dem ut ur Egypten, ur järnsmältugn.” Jag sade: ”Lyd mig och gör allt jag befaller dig, så skall du vara mitt folk och jag skall vara din Gud.5 Då skall jag uppfylla den ed som jag svor till dina förfäder att ge dem en land som flyter av mjölk och honung'—landet du äger idag."

 

Vi ber för folket i Ukraina och för det ryska folket, för Hongkong, för Taiwan, för syrier, för jemeniter, för palestinier, för rohinger, för uigurer; För dem som lider av översvämningar, jordbävningar i torka och cykloner på grund av klimatförändringar, för miljontals flyktingar, för hemlösa människor, för de som är hungriga, törstiga eller i fängelse, för de skräckslagna och förvirrade; för dem som strejkar, för läkare, sjuksköterskor, lärare och för att regeringen ska göra det bästa för sitt folk och inte det värsta; för våra barn, barnbarn och en bättre framtid för oss alla.

 

Älska Gud hjälp oss att följa dig

Till en plats av stillhet,

Där vi kan möta bestar och vildmark

Men vi kommer att känna till änglars närvaro

Även i ökentider. Amen.

 

 

ঈশ্বর আমাদের স্রষ্টা যিনি আমাদের আগে যান

আপনি আমাদের বিশ্বাসে এগিয়ে নিয়ে যান

মরুভূমি জুড়ে আগুনের স্তম্ভের মতো

আশ্বাসের শিলা

আমরা যাত্রা হিসাবে

আপনার সান্ত্বনা এবং জ্ঞানের শব্দ দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন

 

গান "প্রভুর মাঠে"

https://youtu.be/DJeUimlB-Is

 

আমরা আমাদের নিজস্ব ভাষায় প্রভুর প্রার্থনা বলি

 

Jeremiah 11

 

সদাপ্রভুর কাছ থেকে যিরমিয়ের কাছে এই কথাটি এসেছিল: 2 “এই চুক্তির শর্তগুলি শোন এবং যিহূদার লোকদের এবং জেরুজালেমে বসবাসকারীদের কাছে তা বল3তাদের বল যেইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বলেন: 'যে এই চুক্তির শর্তগুলো মানে না সে অভিশপ্ত-4 যে শর্তগুলো আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের দিয়েছিলামযখন আমি তাদের মিশর থেকে বের করে এনেছিলাম লোহা-গন্ধযুক্ত চুল্লিআমি বললাম, 'আমার আজ্ঞা পালন কর এবং আমি তোমাকে যা আদেশ করি তা পালনকরএবং তুমি আমার লোক হবে এবং আমি তোমার ঈশ্বর হব দুধ  মধুর প্রবাহিত ভূমি'—যে দেশটি আজ তোমার অধিকারে আছে"

 

আমরা ইউক্রেনের জনগণের জন্য এবং রাশিয়ার জনগণের জন্যহংকংয়ের জন্যতাইওয়ানের জন্যসিরিয়ানদের জন্যইয়েমেনের জন্যফিলিস্তিনিদের জন্যরোহিঙ্গাদের জন্যউইঘুরদের জন্য প্রার্থনা করিজলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যারা বন্যাখরা ভূমিকম্প এবং ঘূর্ণিঝড়ের শিকারলক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের জন্যগৃহহীনমানুষের জন্যযারা ক্ষুধার্ততৃষ্ণার্ত বা কারাগারেআতঙ্কিত  বিপর্যস্তদের জন্যযারা ধর্মঘটে আছেন তাদের জন্যডাক্তার নার্সদের জন্যশিক্ষকদের জন্য এবংসরকার যাতে তার জনগণের জন্য সর্বোত্তম কাজ করতে পারে এবং সবচেয়ে খারাপ নয়আমাদের সন্তানদের জন্যনাতি-নাতনিদের জন্য এবং আমাদের সবার জন্যএকটি ভাল ভবিষ্যতের জন্য

 

প্রেমময় ঈশ্বর আমাদের আপনাকে অনুসরণ করতে সাহায্য করুন

নিস্তব্ধতার জায়গায়,

যেখানে আমরা পশুপাখি এবং প্রান্তরের মুখোমুখি হতে পারি

তবে আমরা ফেরেশতাদের উপস্থিতি জানব

এমনকি মরুভূমির সময়েও আমীন

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews