Sunday 23 July 2023

Prayers 24th July 2023, 2023年7月24日祈禱, Prières 24 juillet 2023, Cầu nguyện ngày 24 tháng 7 năm 2023,


Spirit of God

You are the breath of creation

The wind of change

Speak through my heart, my mind, my actions

 

Song “Never Once” 

https://youtu.be/722zPX1npcA

 

Forgive me my closed mind

And break down the barricades of my heart

So I can embrace new ways of being

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Reading Psalm 39

I said, “I will keep watch over my ways
So that I do not sin with my tongue;
I will keep watch over my mouth as with a muzzle
While the wicked are in my presence.”
I was mute and silent,
I refused to say even something good,
And my pain was stirred up.
My heart was hot within me,
While I was musing the fire burned;
Then I spoke with my tongue:
Lord, let me know my end,
And what is the extent of my days;
Let me know how transient I am.
Behold, You have made my days like hand widths,
And my lifetime as nothing in Your sight;
Certainly all humankind standing is a mere breath.
Certainly every person walks around as a fleeting shadow;
They certainly make an uproar for nothing;
He amasses riches and does not know who will gather them.

 

We pray for all those we know who need our help and prayers who we carry in our hearts today. 

For the families of refugees drowned in the Mediterranean, for Ukraine and Russia, for Israel and Palestine, Sudan, Yemen, Hong Kong, China, Syria, Thailand, our own country, for those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for those who are hungry, homeless, distraught, for the many refugees throughout the world, for those on strike, for the homeless, our families and friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray.

 

Song “Oh the deep deep love”

https://youtu.be/1vUhwyjdk8A

 

This is the day that God has made

We will rejoice and be glad in it

We will not offer to God

Offerings that cost us nothing

We will go in Peace

To love and serve the Lord

Amen

 

 

神的靈

你是創造的氣息

變革之風

出我的心、我的想法、我的行動

 

歌曲《從未有過》

https://youtu.be/722zPX1npcA

 

原諒我封閉的心靈

並衝破我心中的障礙

這樣我就可以擁抱新的生活方式

 

我們用我們自己的語言念主禱文

 

讀詩篇 39

我會謹慎行事

免得我用舌頭犯罪;

我會像用槍口一樣看管我的嘴

當惡人在我面前的時候。

我沉默寡言,

連好話我都拒絕說

我的痛苦被激起。

我的心在我裡面火熱,

當我沉思的時候,火在燃燒;

然後我用舌頭道:

4 “主啊,讓我知道我的結局,

我的日子還有多久?

讓我知道我是多麼短暫。

看哪,你使我的年日如手掌寬,

我的一生在你眼中微不足道;

當然,全人類的站立只是呼吸而已。

確實,每個人的行走都如轉瞬即逝的影子;

他們確實是無緣無故地鬧騰。

他積累了財富,卻不知道誰會收集這些財富。

 

我們為今天所有我們認識的需要我們幫助和祈禱的人祈禱。

為了在地中海溺水的難民家庭,為了烏克蘭和俄羅斯,為了以色列和巴勒斯坦,蘇丹,也門,香港,中國,敘利亞,泰國,我們自己的國家,為了那些面臨不公正和緊迫的氣候變化問題的人們,為了那些飢餓、無家可歸、心煩意亂的人們,為了世界各地的眾多難民,為了罷工的人們,為了無家可歸的人,為了我們的家人和朋友,為了我們自己……永生神的靈現在進入我們的身體、思想和精神,治愈我們所有傷害我們的東西。 此時此刻,讓你的天使在我們身邊吧。 奉耶穌的名我們祈禱。

 

歌曲《哦,深深的深愛》

https://youtu.be/1vUhwyjdk8A

 

這是上帝所創造的日子

我們會因此而歡欣鼓舞

我們不會向上帝獻上

我們無需花費任何費用的

我們將和平前往

愛主並事奉主

阿門

 

 

Esprit de Dieu

Tu es le souffle de la création

Le vent du changement

Parle à travers mon cœur, mon esprit, mes actions

 

Chanson "Jamais une fois"

https://youtu.be/722zPX1npcA

 

Pardonne-moi mon esprit fermé

Et briser les barricades de mon coeur

Pour que je puisse adopter de nouvelles façons d'être

 

Nous disons le Notre Père dans notre propre langue

 

Lecture du Psaume 39

J'ai dit: "Je veillerai sur mes voies

Afin que je ne pèche pas avec ma langue;

Je veillerai sur ma bouche comme avec une muselière

Pendant que les méchants sont en ma présence.

2 j'étais muet et silencieux,

J'ai refusé de dire même quelque chose de bien,

Et ma douleur s'est attisée.

3 Mon cœur était brûlant en moi,

Pendant que je réfléchissais, le feu brûlait;

Alors j'ai parlé avec ma langue:

4 « Seigneur, fais-moi connaître ma fin,

Et quelle est l'étendue de mes jours;

Faites-moi savoir à quel point je suis transitoire.

5 Voici, tu as fait de mes jours des largeurs de main,

Et ma vie comme rien à Tes yeux;

Certes, toute l'humanité debout n'est qu'un simple souffle.

6 Certes, tout homme se promène comme une ombre fugitive ;

Certes, ils font du tapage pour rien ;

Il amasse des richesses et ne sait pas qui les rassemblera.

 

Nous prions pour tous ceux que nous connaissons qui ont besoin de notre aide et de nos prières que nous portons dans nos cœurs aujourd'hui.

Que vos anges soient à nos côtés en ce moment. Au Nom de Jésus, nous prions.

 

Chanson "Oh l'amour profond et profond"

https://youtu.be/1vUhwyjdk8A

 

C'est le jour que Dieu a fait

Nous nous en réjouirons et nous en réjouirons

Nous n'offrirons pas à Dieu

Des offrandes qui ne nous coûtent rien

Nous irons en paix

Aimer et servir le Seigneur

Amen

 

Thần của Chúa

Bạn là hơi thở của tạo hóa

Sự thay đổi của gió

Nói qua trái tim tôi, tâm trí tôi, hành động của tôi

 

Ca khúc “Chưa Một Lần” https://youtu.be/722zPX1npcA

 

Hãy tha thứ cho tâm trí khép kín của tôi

Và phá vỡ những rào cản của trái tim tôi

Để tôi có thể đón nhận những cách sống mới

 

Chúng tôi nói Kinh Lạy Cha bằng ngôn ngữ của chúng tôi

 

Đọc Thánh Vịnh 39

Tôi nói: “Tôi sẽ canh giữ đường lối của mình

Để lưỡi tôi không phạm tội;

Tôi sẽ canh giữ cái miệng của mình như với một cái mõm

Trong khi kẻ ác ở trong sự hiện diện của tôi.

2 Tôi bị câm và im lặng,

Tôi từ chối nói ngay cả điều gì đó tốt đẹp,

Và nỗi đau của tôi đã bị khuấy động.

3 Lòng tôi rạo rực trong tôi,

Trong khi tôi trầm ngâm lửa cháy;

Sau đó, tôi nói bằng lưỡi của mình:

4“Lạy Chúa, xin cho con biết kết cục của con,

Và mức độ của những ngày của tôi là gì;

Cho tôi biết tôi thoáng thế nào.

5 Kìa, Chúa khiến các ngày tôi dài như bàn tay,

Và cuộc đời tôi chẳng là gì trước mặt Ngài;

Chắc chắn tất cả nhân loại đang đứng chỉ là một hơi thở.

6 Ai nấy đi như bóng thoáng qua;

Họ chắc chắn làm náo động vì không có gì;

Anh ta tích lũy của cải và không biết ai sẽ thu thập chúng.

 

Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả những người mà chúng tôi biết đang cần sự giúp đỡ của chúng tôi và những lời cầu nguyện mà chúng tôi mang trong tim ngày hôm nay.

Vì gia đình của những người tị nạn chết đuối ở Địa Trung Hải, vì Ukraine và Nga, vì Israel và Palestine, Sudan, Yemen, Hồng Kông, Trung Quốc, Syria, Thái Lan, đất nước của chúng ta, vì những người đang phải đối mặt với sự bất công và những vấn đề cấp bách của biến đổi khí hậu, vì những người đói khát, vô gia cư, quẫn trí, vì nhiều người tị nạn trên khắp thế giới, vì những người đình công, vì những người vô gia cư, gia đình và bạn bè của chúng ta và chính chúng ta… Thánh Linh của Đức Chúa Trời Hằng Sống hiện diện với chúng ta giờ đây nhập vào cơ thể, tâm trí và tinh thần của chúng ta và chữa lành chúng ta khỏi tất cả những gì làm hại chúng ta. Hãy để các thiên thần của bạn ở bên cạnh chúng tôi vào lúc này. Trong Danh Giê-xu chúng con cầu nguyện.

 

Ca khúc “Ôi tình sâu thẳm” https://youtu.be/1vUhwyjdk8A

 

Đây là ngày mà Chúa đã tạo ra

Chúng tôi sẽ vui mừng và hân hoan trong đó

Chúng tôi sẽ không dâng cho Chúa

Ưu đãi mà chúng tôi không mất gì

Chúng ta sẽ đi trong hòa bình

Để yêu mến và phục vụ Chúa

Amen

  

Winter

Winter

Total Pageviews