Sunday 13 August 2023

Prayers 14th August 2023, 2023年8月14日祈禱,Gebeden 14 augustus 2023, Молитвы 14 августа 2023 г.,

Spirit of God

You are the breath of creation

The wind of change

Speak through my heart, my mind, my actions

 

Song “The Lord is my salvation”

https://youtu.be/NjOGX5zT8KU

 

Loving God

Come into my confused and troubled life

And send your Spirit

To work in me 

To realign me

So that I may know 

You in my life

Your joy, your peace, your Shalom

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Reading Psalm 45

My heart is moved with a good theme;
I address my verses to the ruler;
My tongue is the pen of a ready writer.
You are the most beautiful of humankind;
Grace is poured upon Your lips;
Therefore God has blessed You forever.

 

We pray for all those we know who need our help and prayers who we carry in our hearts today: for the families of those who died today trying to reach the UK,  fleeing fires or flooding, for Ukraine and Russian people,  Palestine and Israel, Sudan, Yemen, Hong Kong, China, Syria, Thailand, our own country, for those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for those who are hungry, distraught, for the many refugees throughout the world, for those on strike, for the homeless, our families and friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray.       

Song “Nothing to fear”

https://youtu.be/9cDyS5hWmHM

 

This is the day that God has made

I will rejoice and be glad in it

I will not offer to God

Offerings that cost me nothing

I will go in Peace

To love and serve the Lord

Amen

 

 

神的靈

你是創造的氣息

變革之風

出我的心、我的想法、我的行動

 

歌曲《耶和華是我的拯救》

https://youtu.be/NjOGX5zT8KU

 

愛神

走進我迷茫、煩惱的生活

並派遣你的靈魂

在我身上工作

重新調整我

以便我知道

你在我的生命裡

你的喜樂、你的平安、你的平安

 

我們用我們自己的語言念主禱文

 

讀詩篇 45

好主題讓我心感動;

我向君王訴我的詩句;

我的舌頭是一位成熟作家的筆。

2、你是人類中最美麗的;

恩典傾注在你的嘴唇上;

因此神永遠祝福你。

 

我們為所有我們認識的需要我們幫助和祈禱的人祈禱,他們今天銘記於心:為今天為逃離火災或洪水而試圖到達英國而喪生的人的家人,為烏克蘭和俄羅斯人民,巴勒斯坦和以色列,蘇丹、也門、香港、中國、敘利亞、泰國、我們自己的國家,為了那些面臨不公正和緊迫的氣候變化問題的人們,為了那些飢餓、心煩意亂的人們,為了世界各地的眾多難民,為了那些罷工的人們,對於無家可歸者、我們的家人、朋友和我們自己……與我們同在的永生上帝的靈魂現在進入我們的身體、思想和精神,治愈我們所有傷害我們的東西。 此時此刻,讓你的天使在我們身邊吧。 奉耶穌的名我們祈禱。

 

歌曲《無所畏懼》

https://youtu.be/9cDyS5hWmHM

 

這是上帝所創造的日子

我會為此感到高興和高興

我不會向上帝獻上

我不需要付出任何代價的奉獻

我會平靜地走

愛主並事奉主

阿門

 

 

Geest van God

Jij bent de adem van de schepping

De wind van verandering

Spreek door mijn hart, mijn geest, mijn acties

 

Lied "De Heer is mijn redding"

https://youtu.be/NjOGX5zT8KU

 

God liefhebben

Kom in mijn verwarde en onrustige leven

En stuur je Geest

Om in mij te werken

Om mij opnieuw uit te lijnen

Zodat ik het kan weten

Jij in mijn leven

Uw vreugde, uw vrede, uw Shalom

 

We bidden het Onze Vader in onze eigen taal

 

Psalm 45 lezen

Mijn hart is ontroerd met een goed thema;

Ik richt mijn verzen tot de heerser;

Mijn tong is de pen van een klaar schrijver.

2 Jij bent de mooiste van de mensheid;

Genade is uitgestort op Uw lippen;

Daarom heeft God u voor altijd gezegend.

 

We bidden voor al diegenen die we kennen die onze hulp nodig hebben en gebeden die we vandaag in ons hart dragen: voor de families van degenen die vandaag stierven terwijl ze probeerden het VK te bereiken, op de vlucht voor branden of overstromingen, voor Oekraïne en het Russische volk, Palestina en Israël, Soedan, Jemen, Hong Kong, China, Syrië, Thailand, ons eigen land, voor degenen die geconfronteerd worden met onrecht en urgente kwesties van klimaatverandering, voor degenen die honger lijden, radeloos zijn, voor de vele vluchtelingen over de hele wereld, voor degenen die staken, voor de daklozen, onze families en vrienden en onszelf... De geest van de levende God die bij ons aanwezig is, dringt nu ons lichaam, onze geest en onze geest binnen en geneest ons van alles wat ons schaadt. Laat je engelen op dit moment bij ons zijn. In Jezus Naam bidden wij.

 

Lied "Niets te vrezen"

https://youtu.be/9cDyS5hWmHM

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt

Ik zal me verheugen en er blij mee zijn

Ik zal niet offeren aan God

Aanbiedingen die mij niets kosten

Ik ga in vrede

De Heer liefhebben en dienen

Amen

 

Дух Божий

Ты дыхание творения

Ветер перемен

Говори через мое сердце, мой разум, мои действия

 

Песня «Господь спасение мое»

https://youtu.be/NjOGX5zT8KU

 

Любящий Бог

Войди в мою запутанную и беспокойную жизнь

И пошлите свой Дух

Работать во мне

Чтобы перестроить меня

Чтобы я мог знать

Ты в моей жизни

Твоя радость, твой мир, твой Шалом

 

Мы произносим молитву «Отче наш» на своем родном языке

 

Чтение псалма 45

Мое сердце тронуто хорошей темой;

Я адресую свои стихи правителю;

Мой язык - перо готового писателя.

2 Ты самый красивый из людей;

Благодать изливается на Твои уста;

Поэтому Бог благословил Тебя навеки.

 

Мы молимся за всех тех, кого мы знаем, кто нуждается в нашей помощи и молитвах, кого мы носим сегодня в наших сердцах: за семьи тех, кто погиб сегодня, пытаясь добраться до Великобритании, спасаясь от пожаров или наводнений, за Украину и русский народ, Палестину и Израиль, Судан, Йемен, Гонконг, Китай, Сирия, Таиланд, наша собственная страна, для тех, кто сталкивается с несправедливостью и насущными проблемами изменения климата, для тех, кто голоден, обезумел, для многих беженцев по всему миру, для тех, кто бастует, для бездомных, наших семей, друзей и нас самих… Дух Живого Бога, присутствующего с нами, теперь входит в наши тела, умы и души и исцеляет нас от всего, что нам вредит. Пусть ваши ангелы будут рядом с нами в это время. Во Имя Иисуса мы молимся.

 

Песня «Нечего бояться»

https://youtu.be/9cDyS5hWmHM

 

Это день, который Бог сделал

Я буду радоваться и веселиться в нем

Я не буду предлагать Богу

Предложения, которые мне ничего не стоят

Я пойду с миром

Любить и служить Господу

Аминь

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews