Tuesday 12 September 2023

Prayers 13th September 2023, 2023 年 9 月 13 日祈禱, Mga Panalangin ika-13 ng Setyembre 2023,In a world of great wealth

Where many are hungry

Many persecuted

Guide us into your way of hope, justice and love

 

Song “Blessed be your name” https://youtu.be/tTpTQ4kBLxA?feature=shared

 

Loving God, we are fragmented and conflicted, 

We speak of liberation and oppress

We speak of peace and are violent

Help us to love and not hate 

Especially in these dark days. Amen

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Reading Psalm 48

 

Within your house, Creator God,
    we meditate on your unfailing love.
10 Like your name,
    your praise reaches to the ends of the earth;
    your right hand is filled with righteousness.
11 Mount Zion rejoices,
    the villages of Judah are glad
    because of your judgments.

 

We pray for all those we know who need our help and prayers who we carry in our hearts today. For those who cant afford fuel, food or housing, for those on strike, those suffering in the heatwaves hurricanes and fires, for Palestine and Gaza, Ukraine, Russia, Myanmar, China, Taiwan, Hong Kong, India, Myanmar, the Rohingyas, the Uyghurs, Belarus, Iran, the US, Afghanistan, the UK, our own country, doctors, those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for the millions of refugees, the homeless and despairing, our own families, friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. Amen

 

Song “Peacemaker”

https://youtu.be/l3zRo3G32d


This is the day that God has made

I will rejoice and be glad in it

I will not offer to God

Offerings that cost me nothing

I will go in Peace

To love and serve the Lord

Amen

 

在一個巨大財富的世界裡

很多人都在挨餓的地方

許多人受到迫害

引導我們走上希望、正義和愛的道路

 

歌曲願你的名字受祝福” https://youtu.be/tTpTQ4kBLxA?feature=shared

愛神,我們是分裂和衝突的,

我們談論解放和壓迫

我們談論和平卻暴力

幫助我們去愛而不是去恨

尤其是在這些黑暗的日子裡。 阿門

 

我們用我們自己的語言念主禱文

 

讀詩篇 48

 

在你的房子裡,創造主上帝,

     我們默想您堅定不移的愛。

10 就像你的名字一樣,

     你的讚美達到天涯海角;

     你的右手充滿了公義。

11 錫安山歡喜,

     猶大的村莊都歡喜

     因為你的判斷。

 

我們為今天所有我們認識的需要我們幫助和祈禱的人祈禱。 為了那些買不起燃料、食物或住房的人,為了那些罷工的人,為了那些遭受熱浪、颶風和火災的人們,為了巴勒斯坦和加沙、烏克蘭、俄羅斯、緬甸、中國、台灣、香港、印度、緬甸、羅興亞人,維吾爾人、白俄羅斯、伊朗、美國、阿富汗、英國、我們自己的國家、醫生、那些面臨不公正和緊迫的氣候變化問題的人、數百萬難民、無家可歸和望的人、我們自己的家人、朋友和我們自己……與我們同在的永生神的靈現在進入我們的身體、思想和精神,治愈我們所有傷害我們的東西。此時此刻,讓你的天使在我們身邊吧。 阿門

 

歌曲《和平使者》

https://youtu.be/l3zRo3G32d8

 

這是上帝所創造的日子

我會為此感到高興和高興

我不會向上帝獻上

我不需要付出任何代價的奉獻

我會平靜地走

愛主並事奉主

阿門

 

 

Sa mundong may malaking kayamanan

Kung saan maraming nagugutom

Maraming inuusig

Patnubayan kami sa iyong daan ng pag-asa, katarungan at pag-ibig

 

Kantang "Pagpalain ang iyong pangalan" https://youtu.be/tTpTQ4kBLxA?feature=shared

 

Pagmamahal sa Diyos, tayo ay nagkawatak-watak at nagkakasalungatan,

Pinag-uusapan natin ang pagpapalaya at pang-aapi

Nagsasalita kami ng kapayapaan at marahas

Tulungan mo kaming magmahal at hindi mapoot

Lalo na sa mga madilim na araw na ito. Amen

 

Sinasabi natin ang Panalangin ng Panginoon sa ating sariling wika

 

Pagbasa sa Awit 48

 

Sa loob ng iyong bahay, Diyos na Lumikha,

     pinagbubulay-bulay namin ang iyong pag-ibig na walang humpay.

10 Gaya ng iyong pangalan,

     ang iyong papuri ay umaabot hanggang sa dulo ng lupa;

     ang iyong kanang kamay ay puno ng katuwiran.

11 Nagagalak ang Bundok Sion,

     ang mga nayon ng Juda ay nagagalak

     dahil sa iyong mga paghatol.

 

Idinadalangin namin ang lahat ng kakilala namin na nangangailangan ng aming tulong at mga panalangin na dinadala namin sa aming mga puso ngayon. Para sa mga hindi kayang bumili ng gasolina, pagkain o pabahay, para sa mga nagwewelga, mga nagdurusa sa init ng mga bagyo at sunog, para sa Palestine at Gaza, Ukraine, Russia, Myanmar, China, Taiwan, Hong Kong, India, Myanmar, ang mga Rohingya, ang Uyghurs, Belarus, Iran, US, Afghanistan, UK, ang ating sariling bansa, mga doktor, ang mga humaharap sa kawalan ng katarungan, at mga isyu sa pagbabago ng klima, para sa milyun-milyong refugee, mga walang tirahan at nawawalan ng pag-asa, ang ating sariling mga pamilya, mga kaibigan at ating sarili … Ang Espiritu ng Buhay na Diyos na kasama natin ngayon ay pumapasok sa ating mga katawan, isipan at espiritu at pagalingin tayo sa lahat ng nakakapinsala sa atin. Hayaan ang iyong mga anghel sa tabi namin sa oras na ito. Amen

 

Kantang "Peacemaker"

https://youtu.be/l3zRo3G32d8.

 

Ito ang araw na ginawa ng Diyos

Magsasaya ako at matutuwa dito

Hindi ako mag-aalay sa Diyos

Mga alok na wala akong halaga

Pupunta ako sa Kapayapaan

Ang ibigin at paglingkuran ang Panginoon

Amen

 

 

 

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews