Monday 11 September 2023

Prayers 12th September 2023, 2023 年 9 月 12 日祈禱,Mga Panalangin ika-12 ng Setyembre 2023, Молитвы 12 сентября 2023 г.,

We stand against hunger

Against injustice

And we hope for a better wold

Where everyone is housed

And fed

A world of abundance

Give us wisdom and courage

On our journey

 

Song “Put peace into each others hand

https://youtu.be/ErQhErM7ZUg

 

You entrusted the earth to us

And we have destroyed it

The forests are burning

Animals are dying

Our world is sick

Forgive us

Restore our vision and help us to act bravely to save this precious world

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 50

 

The Mighty One, God, the Lord,
    speaks and summons the earth
    from the rising of the sun to where it sets.
From Zion, perfect in beauty,
    God shines forth.
Our God comes
    and will not be silent;
a fire devours before and around God a tempest rages.

 

We pray for all those we know who need our help and prayers who we carry in our hearts today. For those who cant afford fuel, food or housing, for those on strike, those suffering in the heatwaves hurricanes and fires, for Palestine and Gaza, Ukraine, Russia, Myanmar, China, Taiwan, Hong Kong, India, Myanmar, the Rohingyas, the Uyghurs, Belarus, Iran, the US, Afghanistan, the UK, our own country, doctors, those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for the millions of refugees, the homeless and despairing, our own families, friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. Amen

 

Song "Christ be in my waking"

https://youtu.be/X4emGI1gHPA

 

This is the day that God has made

I will rejoice and be glad in it

I will not offer to God

Offerings that cost me nothing

I will go in Peace

To love and serve the Lord

Amen

 

我們堅決反對飢餓

反對不公正

我們希望有一個更美好的世界

每個人都住的地方

並餵飽

一個豐富的世界

賜予我們智慧和勇氣

在我們的旅程中

 

歌曲《把和平交到彼此手中》

https://youtu.be/ErQhErM7ZUg

 

你把地球託付給我們

我們已經摧毀了它

森林正在燃燒

動物正在死去

我們的世界生病了

原諒我們

恢復我們的視力,幫助我們勇敢行動,拯救這個珍貴的世界

 

我們用我們自己的語言念主禱文

 

詩篇 50

 

全能者,上帝,主,

     話並召喚大地

     從太陽升起的地方到日落的地方。

來自美麗完美的錫安,

     神發出光芒。

我們的神來了

     並且不會沉默;

烈火在上帝面前和周圍吞噬,暴風雨肆虐。

 

我們為今天所有我們認識的需要我們幫助和祈禱的人祈禱。 為了那些買不起燃料、食物或住房的人,為了那些罷工的人,為了那些遭受熱浪、颶風和火災的人們,為了巴勒斯坦和加沙、烏克蘭、俄羅斯、緬甸、中國、台灣、香港、印度、緬甸、羅興亞人,維吾爾人、白俄羅斯、伊朗、美國、阿富汗、英國、我們自己的國家、醫生、那些面臨不公正和緊迫的氣候變化問題的人、數百萬難民、無家可歸和望的人、我們自己的家人、朋友和我們自己……與我們同在的永生神的靈現在進入我們的身體、思想和精神,治愈我們所有傷害我們的東西。 此時此刻,讓你的天使在我們身邊吧。 阿門

 

歌曲基督使我醒來

https://youtu.be/X4emGI1gHPA

 

這是上帝所創造的日子

我會為此感到高興和高興

我不會向上帝獻上

我不需要付出任何代價的奉獻

我會平靜地走

愛主並事奉主

 

 

 

Naninindigan kami laban sa gutom

Laban sa kawalan ng katarungan

At umaasa kami para sa isang mas mahusay na wold

Kung saan nakatira ang lahat

At pinakain

Isang mundo ng kasaganaan

Bigyan mo kami ng karunungan at lakas ng loob

Sa aming paglalakbay

 

Awit "Lagyan ng kapayapaan ang bawat isa

https://youtu.be/ErQhErM7ZUg

 

Ipinagkatiwala mo sa amin ang lupa

At sinira namin ito

Ang mga kagubatan ay nasusunog

Ang mga hayop ay namamatay

Ang ating mundo ay may sakit

Patawarin mo kami

Ibalik ang aming pananaw at tulungan kaming kumilos nang buong tapang upang iligtas ang mahalagang mundong ito

 

Sinasabi natin ang Panalangin ng Panginoon sa ating sariling wika

 

Awit 50

 

Ang Makapangyarihan, ang Diyos, ang Panginoon,

     nagsasalita at tinatawag ang lupa

     mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito.

2 Mula sa Sion, sakdal sa kagandahan,

     Nagniningning ang Diyos.

3 Dumarating ang ating Diyos

     at hindi tatahimik;

isang apoy ang lumalamon sa harap at sa paligid ng Diyos ang isang unos ay nagngangalit.

 

Idinadalangin namin ang lahat ng kakilala namin na nangangailangan ng aming tulong at mga panalangin na dinadala namin sa aming mga puso ngayon. Para sa mga hindi kayang bumili ng gasolina, pagkain o pabahay, para sa mga nagwewelga, mga nagdurusa sa init ng mga bagyo at sunog, para sa Palestine at Gaza, Ukraine, Russia, Myanmar, China, Taiwan, Hong Kong, India, Myanmar, ang mga Rohingya, ang Uyghurs, Belarus, Iran, US, Afghanistan, UK, ang ating sariling bansa, mga doktor, ang mga humaharap sa kawalan ng katarungan, at mga isyu sa pagbabago ng klima, para sa milyun-milyong refugee, mga walang tirahan at nawawalan ng pag-asa, ang ating sariling mga pamilya, mga kaibigan at ating sarili … Ang Espiritu ng Buhay na Diyos na kasama natin ngayon ay pumapasok sa ating mga katawan, isipan at espiritu at pagalingin tayo sa lahat ng nakakapinsala sa atin. Hayaan ang iyong mga anghel sa tabi namin sa oras na ito. Amen

 

Kantang "Christ be in my waking"

https://youtu.be/X4emGI1gHPA

 

Ito ang araw na ginawa ng Diyos

Magsasaya ako at matutuwa dito

Hindi ako mag-aalay sa Diyos

Mga alok na wala akong halaga

Pupunta ako sa Kapayapaan

Ang ibigin at paglingkuran ang Panginoon

Amen

 

 

Мы против голода

Против несправедливости

И мы надеемся на лучший мир

Где все живут

и накормили

Мир изобилия

Дай нам мудрости и мужества

В нашем путешествии

 

Песня «Вложите мир в руки друг другу»

https://youtu.be/ErQhErM7ZUg

 

Ты доверил нам землю

И мы уничтожили его

Леса горят

Животные умирают

Наш мир болен

Прости нас

Восстановите наше видение и помогите нам действовать смело, чтобы спасти этот драгоценный мир.

 

Мы произносим Молитву Господню на своем родном языке

 

Псалом 50

 

Могучий, Бог, Господь,

     говорит и призывает землю

     от восхода солнца до места его захода.

2 С Сиона, совершенного красоты,

     Бог сияет.

3 Наш Бог приходит

     и не будет молчать;

огонь пожирает пред Богом и вокруг него бушует буря.

 

Мы молимся за всех тех, кого мы знаем, кто нуждается в нашей помощи и молитвах, которых мы сегодня несем в своих сердцах. Для тех, кто не может позволить себе топливо, еду или жилье, для тех, кто бастует, для тех, кто страдает от жары, ураганов и пожаров, для Палестины и Газы, Украины, России, Мьянмы, Китая, Тайваня, Гонконга, Индии, Мьянмы, рохинджа, уйгуры, Беларусь, Иран, США, Афганистан, Великобритания, наша собственная страна, врачи, те, кто сталкивается с несправедливостью и насущными проблемами изменения климата, для миллионов беженцев, бездомных и отчаявшихся, наших собственных семей, друзей и нас самих …Дух Живого Бога, присутствующий сейчас с нами, входит в наши тела, разум и дух и исцеляет нас от всего, что нам вредит. Пусть ваши ангелы будут рядом с нами в это время. Аминь

 

Песня «Христос наяву»

https://youtu.be/X4emGI1gHPA

 

Это день, который создал Бог

Я буду этому радоваться и радоваться

Я не буду предлагать Богу

Предложения, которые мне ничего не стоят

Я пойду с миром

Любить и служить Господу

Аминь

 

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews