Monday 1 April 2024

Prayers April 2nd 2024, 2024年4月2日祈禱,Gebeden 2 april 2024,


The world belongs to God
The earth and all it’s peoples

Justice and Peace join hands
Love and faith come together

If the Lords disciples keep silent

These very stones would shout aloud

God open our lips

And our mouths shall show forth your praise

 

Song “Love is his Word” https://youtu.be/NQWcTjA8e90?feature=shared

 

Make me a clean heart 

And renew a right Spirit within me

Give us again our joy

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Reading Psalm 3

Lord, how many are my foes!
    How many rise up against me!
2 Many are saying of me,
  “God will not deliver him.” 

3 But you, Lord, are a shield around me,
    my glory, the One who lifts my head high.
4 I call out to the Lord,
    and he answers me from his holy mountain.

5 I lie down and sleep;
    I wake again, because the Lord sustains me.
6 I will not fear though tens of thousands
    assail me on every side.

 

A Song “So will I” https://youtu.be/rMcOpekXREU?feature=shared

 

This is the day that God has made

We will rejoice and be glad in it

We will not offer to God offerings that count as nothing 

Go in peace to love and serve the Lord

We will seek peace and pursue it. 

Amen


 

© Iona Community adapted

 

世界屬於上帝

地球和地球上的所有人民

正義與和平攜手並進

愛與信仰走在一起

如果主的門徒保持沉默

這些石頭會大聲喊叫

上帝張開我們的嘴唇

我們的口將傳揚你的讚美

 

歌曲《愛是的話語》https://youtu.be/NQWcTjA8e90?feature=shared

 

使我有一顆潔淨的心

並在我心更新正確的精神

再次帶給我們歡樂

 

我們用自己的語言念主禱文

 

讀詩篇 3

主啊,我的敵人有多少!

     有多少人起來反對我!

許多人議論我:

   “上帝不會拯救他。

但主啊,祢是我四圍的盾牌,

     我的榮耀,高舉我頭的那一位。

我求告耶和華,

     他從他的聖山回答我。

我躺下睡覺;

     我再次醒來,因為主支持我。

6.縱有萬千,我也不懼怕。

     從四面八方攻擊我。

 

一首歌曲《我也會》https://youtu.be/rMcOpekXREU?feature=shared

 

這是上帝所創造的日子

我們會因此而歡欣鼓舞

我們不會向神獻上無足輕重的供物

平安去愛主、事奉主

我們將尋求並追求和平。

阿門

 

讚美主

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=J-B_wUkN0u4

 

De wereld behoort God toe

De aarde en al haar volkeren

Gerechtigheid en Vrede slaan de handen in elkaar

Liefde en geloof komen samen

Als de discipelen van de Heer zwijgen

Deze stenen zouden luid schreeuwen

God open onze lippen

En onze mond zal uw lof verkondigen

 

Lied ‘Liefde is zijn Woord’ https://youtu.be/NQWcTjA8e90?feature=shared

 

Maak mij een rein hart

En vernieuw een juiste Geest in mij

Geef ons opnieuw onze vreugde

 

Wij bidden het Onze Vader in onze eigen taal

 

Psalm 3 lezen

Heer, hoeveel zijn mijn vijanden!

     Hoevelen staan tegen mij op!

2 Velen zeggen van mij:

   “God zal hem niet bevrijden.”

3 Maar U, Heer, bent een schild om mij heen,

     mijn glorie, Degene die mijn hoofd hoog opheft.

4 Ik roep de Heer aan:

     en hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg.

5 Ik ga liggen en slaap;

     Ik word weer wakker, omdat de Heer mij ondersteunt.

6 Ik zal niet bang zijn voor tienduizenden

     bestorm mij van alle kanten.

 

Een lied ‘Zo zal ik’ https://youtu.be/rMcOpekXREU?feature=shared

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt

Wij zullen ons erover verheugen en blij zijn

Wij zullen God geen offers brengen die als niets tellen

Ga in vrede om de Heer lief te hebben en te dienen

Wij zullen vrede zoeken en die nastreven.

Amen

 

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews